Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych

Zarządzenie Nr 221/2011Wójta Gminy Nieporęt z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: zaproszenia do składania ofert na Agenta Obligacji Komunalnych i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych
Załącznik
do Zarządzenia Nr 221/2011
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 7 listopada 2011 r.


Nieporęt, dnia 7 listopada 2011 r.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCHI.ORGANIZATOR

Gmina Nieporęt

Plac Wolności 1

05-126 Nieporęt

II.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Nieporęt na kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z zadaniami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obligacje zostaną wyemitowane do 31.12.2011 roku, w następujących seriach:
1) seria A11 o wartości 500.000 zł,
2) seria B11 o wartości 2.500.000 zł,
3) seria C11 o wartości 2.500.000 zł,
4) seria D11 o wartości 2.500.000 zł,
5) seria E11 o wartości 2.000.000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1. w 2015 r. obligacje serii A11,
2. w 2016 r. obligacje serii B11,
3. w 2017 r. obligacje serii C11,
4. w 2018 r. obligacje serii D11,
5. w 2019 r. obligacje serii E11.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w kwartalnych okresach odsetkowych, liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 3M ustalanej na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie każdego z trzymiesięcznych okresów oprocentowania oraz stałej marży dla określonej serii obligacji.
Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Niniejszy konkurs jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.


2. Zadania Agenta Emisji:

1) Agent Emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może:
a) nabyć całą emisję na własny rachunek,
b) zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
2) Agent Emisji przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w szczególności Propozycji Nabycia i Memorandum Informacyjnego.
3) Agent Emisji jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.
4) Agent Emisji zorganizuje emisje poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.
5) Agent Emisji przygotuje Memorandum Informacyjne, zawierające podstawowe dane o emisji i Emitencie oraz zasady sprzedaży obligacji. Emitent zobowiązuje się współdziałać z Agentem Emisji w przygotowaniu Memorandum Informacyjnego.
6) Agent Emisji jest zobowiązany do przekazywania potencjalnym inwestorom Memorandum Informacyjnego.
7) Agent Emisji zapewni sprawne rozliczenia pomiędzy kupującymi i sprzedającymi papiery wartościowe oraz zapewni kontrolę nad aktualnym stanem rachunków powierniczych nabywców tych instrumentów.
8) Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
9) Agent Emisji udostępni Obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.
10) Agent Emisji zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
11) Agent Emisji zapewni także pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji, na warunkach rynkowych. Agent Emisji określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu.
12) Agent Emisji zobowiązany do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na kwartał, informacji dotyczących statystyki obrotu pierwotnego i wtórnego Obligacjami.

III. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę może złożyć Oferent, który w ciągu czterech ostatnich lat zorganizował co najmniej pięć emisji obligacji komunalnych.
2. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,
4) są bankiem lub domem maklerskim,
5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
3. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701- 705 Kodeksu Cywilnego.
Organizator od chwili złożenia zaproszenia, jest związany zawartymi w nim warunkami. Oferent staje się związany warunkami zaproszenia z chwilą złożenia oferty.
Organizator zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem jawności.
Organizator wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego.
Organizator dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną oraz za pośrednictwem faxu. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
4. Oferent może zwrócić się na piśmie lub faxem o wyjaśnienie warunków konkursu.
Organizator może zmodyfikować warunki konkursu przed upływem terminu składania ofert. Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do złożenia oferty i, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert.
Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w zaproszeniu lub nie zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Nieporęt będą udostępnione na prośbę zainteresowanych. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem są:
  • Skarbnik Gminy Nieporęt – Katarzyna Skuza
    (kontakt: tel. 022 767- 04 - 32, fax: 022 767-04-11)

  • Główny księgowy – Anna Sarlej
    (kontakt: tel. 022 767- 04 - 11, fax: 022 767-04-11)

5. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 3M (do dwóch miejsc po przecinku), stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.
Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 3M z dnia poprzedzającego dzień ostatecznego składania ofert, tj. 28 listopada 2011 r. oraz podane w ofercie parametry tj. marże i prowizje.
Organizator zastrzega, iż nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.
6. Oferta składać się powinna z trzech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:
a) części cenowej,
b) części opisowej,
c) oświadczenia,
d) projektu umowy.
Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami konkursu. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania lub komputerze oraz winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela.
Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy, stanowiące załączniki do oferty, winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez jego upoważnionego przedstawiciela.
Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres podany w punkcie I oraz będzie posiadać oznaczenia:
„Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji”
oraz:
„Nie otwierać przed 30 listopada 2011 roku, godz. 1200”
Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).
Na formularzu części cenowej oferty należy podać:
a) prowizję i koszty gwarancji,
b) marże, przyjętą stawkę WIBOR 3M,
c) czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Nieporęt.
Część opisowa powinna zawierać:
1) informację o przeprowadzonych emisjach obligacji komunalnych (wskazane dołączenie posiadanych opinii i referencji),
2) krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,
3) informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu konkursu,
4) dane oraz numery telefonów i faxów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Agenta Emisji.
Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty:
1. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.
2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestry Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych.
3. Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.
4. Proponowany projekt umowy.
Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Nieporęt, w Kancelarii, w terminie do dnia 29 listopada 2011 roku, do godziny 1200.
Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy zaproszeni do złożenia oferty.
Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jednakże Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.
2. Otwarcie ofert.
Organizator otworzy oferty w Urzędzie Gminy Nieporęt w sali nr 25 ( II piętro), dnia 30 listopada 2011 roku, o godz. 1215.
W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, organizator wyznaczy nowy termin otwarcia ofert i poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do ich składania.
Otwarcie ofert jest jawne.
Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
W przypadku, gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszym zaproszeniu elementów) Organizator wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w punkcie III, pkt. 5 i 6.


IV. OCENA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy.
Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z trzema Oferentami, w zakresie zaproponowanych warunków finansowych oraz warunków dołączonej umowy. Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji, może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w ofercie.
Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez wybierania żadnej oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli oferty.
Oferent pozostaje związany ofertą 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wybrany Agent Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu.
Z przeprowadzonego konkursu Organizator sporządza protokół.

V. ZAWARCIE UMOWY
Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Agentem Emisji, nie później niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze.
Jeżeli Agent Emisji, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Agentem Emisji spośród dwóch pozostałych Oferentów.
Wybrany Agent Emisji powinien przedłożyć aktualny, uzyskany nie wcześniej niż 3 dni przed podpisaniem umowy, wypis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę.

VI. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty - załącznik nr 1,

2. Oświadczenie - załącznik nr 2.

Do niniejszego zaproszenia Urząd Gminy Nieporęt dołącza:

1. Uchwałę nr XIV/71/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,

2. Uchwałę Nr Wa.348.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości wykupu emitowanych przez Gminę Nieporęt obligacji,

3. Zarządzenie Nr 216/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011-2019,

4. Uchwałę Nr 257/W/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie:
  • 1)opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok

  • 2) opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2011 rok

5. Uchwałę Nr 258/W/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie:
1) opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011-2019,

6. Uchwałę Nr 165/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2010 rok,

7. Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nieporęt Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku,

8. Uchwałę Nr XV/80/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nieporęt,

9. Informację o sytuacji finansowej Gminy Nieporęt na dzień 29 czerwca 2010 roku,

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2010.

Pozostałe informacje zawarte w sprawozdaniach:

za rok 2009za rok 2010za III kwartał 2011
Rb-28SRb-28SRb-28S
Rb-27SRb-27SRb-27S
Rb-NDSRb-NDSRb-NDS
Rb-ZRb-ZRb-Z
Rb-NRb-NRb-N
Rb-PDPRb-PDP


INNE DOKUMENTY


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 16.08.2010 r., godz. 13.40
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 28.02.2012 r., godz. 15.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2012 r., godz. 15.48Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
09.12.2011 r., godz. 11.20Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
09.12.2011 r., godz. 11.19Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
09.12.2011 r., godz. 11.19Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
09.12.2011 r., godz. 11.19Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
09.12.2011 r., godz. 11.18Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
09.12.2011 r., godz. 11.17Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
09.12.2011 r., godz. 11.17Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
09.12.2011 r., godz. 11.16Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
14.11.2011 r., godz. 09.23Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
14.11.2011 r., godz. 09.20Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
14.11.2011 r., godz. 09.20Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
14.11.2011 r., godz. 09.18Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
08.11.2011 r., godz. 15.08Adam PodemskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 15.28Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 15.24Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 15.23Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 15.23Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 15.22Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 15.21Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 15.19Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 15.03Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 15.01Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 14.55Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 14.55Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 14.54Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 14.54Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 14.45Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 14.44Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 14.40Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 14.39Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 14.36Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.11.2011 r., godz. 14.14Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
06.09.2010 r., godz. 14.31Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
06.09.2010 r., godz. 14.22Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.55Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.54Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.52Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.51Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.49Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.48Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.47Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.44Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.44Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.39Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.36Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.35Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.34Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.33Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.31Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.27Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.18Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.16Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.15Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.14Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.08.2010 r., godz. 15.13Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
25.08.2010 r., godz. 10.59Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
25.08.2010 r., godz. 10.58Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
24.08.2010 r., godz. 15.56Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
24.08.2010 r., godz. 15.54Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
24.08.2010 r., godz. 15.46Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
24.08.2010 r., godz. 15.42Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
24.08.2010 r., godz. 15.42Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
24.08.2010 r., godz. 15.41Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
24.08.2010 r., godz. 14.18Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
20.08.2010 r., godz. 15.12Dorota BrzozowskaEdycja strony
20.08.2010 r., godz. 15.12Dorota BrzozowskaEdycja strony
16.08.2010 r., godz. 14.58Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
16.08.2010 r., godz. 13.44Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
16.08.2010 r., godz. 13.41Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
16.08.2010 r., godz. 13.40Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony