Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt Uchwała Rady Gminy Nieporęt w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019

- - projekt –

Uchwała Nr ……………..
Rady Gminy Nieporęt
z dnia…………………….

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w związku z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Nieporęt uchwała, co następuje:

§ 1.
W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019” do Uchwały Nr IV/5/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019, wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt I Załącznika „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019 w ujęciu tabelarycznym”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w pkt IV Załącznika „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.22
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2011 r., godz. 12.22Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony