Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt Uchwały Rady Gminy Nieporęt zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania gmin w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Nieporęt, powierzonych Gminie Nieporęt przez Gminy Jabłonna, Legionowo i Serock

- projekt -

UCHWAŁA NR …......../........../2010
RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia ...... sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania gmin w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Nieporęt, powierzonych Gminie Nieporęt przez Gminy Jabłonna, Legionowo i Serock


Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 58 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 216 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr VI/32/2007 Rady Gminy Nieporęt z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie współdziałania gmin w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Nieporęt, powierzonych Gminie Nieporęt przez Gminy Jabłonna, Legionowo i Serock wprowadza się następujące zmiany:
1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie współdziałania gmin w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Nieporęt, powierzonych Gminie Nieporęt przez Gminy Jabłonna, Legionowo, Serock i Radzymin”;
2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wyrazić zgodę na powierzenie Gminie Nieporęt, w drodze porozumień, przez Gminy Jabłonna, Legionowo, Serock i Radzymin zadań edukacji publicznej w zakresie wychowania przedszkolnego obejmujących zapewnienie wychowania przedszkolnego dzieciom będącym mieszkańcami tych gmin w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nieporęt.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.15
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2011 r., godz. 12.15Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony