Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt uchwały Rady Gminy Nieporęt zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”.

PROJEKT
UCHWAŁA NR ...../......../2011
Rady Gminy Nieporęt
z dnia ........................... 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXIII/4/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 86, poz. 2334) zmienionej uchwałą Nr XXXIV/25/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 86, poz. 2333) w § 3 wykreśla się ust. 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.13
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2011 r., godz. 12.13Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony