Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt Uhwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie: nadania nazwy „Letnia” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 141/4, 141/16 i 141/17.

- Projekt
UCHWAŁA NR…………….
Rady Gminy Nieporęt
z dnia……………

w sprawie: nadania nazwy „Letnia” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 141/4, 141/16 i 141/17.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 8, i ust. 5 oraz § 3 - 4 Regulaminu nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/32/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 86, poz. 2337, zm. z 2010 r. Nr 135, poz. 3165), Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Nadaje się nazwę „Letnia” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 141/4, 141/16 i 141/17.

2. Przebieg drogi, o której mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.12
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2011 r., godz. 12.12Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony