Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt Uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie nadania nazwy: „Fortowa”, drodze położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 127/2.

- Projekt
UCHWAŁA NR…………….
Rady Gminy Nieporęt
z dnia……………

w sprawie nadania nazwy: „Fortowa”, drodze położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 127/2.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt. 5, § 2 ust. 5 oraz § 3 - 4 Zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XXXIV/32/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 86, poz. 2337), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Nadaje się nazwę „Fortowa” drodze, położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 127/2.
2. Przebieg drogi, o której mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.08
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2011 r., godz. 12.08Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony