Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt Uchwały Rady Gminy Nieporęt zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nieporęt

Uchwała Nr ………
Rady Gminy Nieporęt
z dnia .. marca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nieporęt


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonać zmian po stronie dochodów: Zwiększyć: Zmniejszyć:
Dz. 758 – Różne rozliczenia
- dochody bieżące –subwencje ogólne z budżetu państwa w ramach rozdziału 75801

229 116 zł


§ 2.
Dokonać zmian po stronie wydatków: Zwiększyć: Zmniejszyć:
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące – wynagrodzenia 1 855 zł
- wydatki bieżące – składki naliczone od wynagrodzeń 500 zł
- wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek

47 400 zł
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych jednostek
3 500 zł
Dokonać zmian po stronie wydatków: Zwiększyć: Zmniejszyć:
Rozdz. 80110 - Gimnazja
- wydatki bieżące - wynagrodzenia 2 373 zł
- wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych jednostek

18 700 zł
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki bieżące – wynagrodzenia 2 000 zł
- wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych jednostek
5 000 zł
Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
- wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych jednostek
126 239 zł
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
- wydatki bieżące – związane z realizacją zadań statutowych jednostek
21 549 zł
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
- wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek
6 150 zł
Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek
6 150 zł

§ 3.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.06
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2011 r., godz. 12.06Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony