Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie przyjęcia Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oraz członków ich rodzin na lata 2011 - 2014.

OB.8030.1.2011 - projekt -
Uchwała Nr ….............../2011
Rady Gminy Nieporęt
z dnia …..............................


w sprawie przyjęcia Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oraz członków ich rodzin na lata 2011 - 2014.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.), art. 41ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 , ust. 2, art. 5 ust. 1 i ust.2 pkt 3, art. 10 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493), Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1.
Uchwala się „Gminny program promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oraz członków ich rodzin na lata 2011 - 2014”, zwany dalej Programem, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.
Realizacja Programu – jako Programu dodatkowych kompleksowych świadczeń zdrowotnych obejmujących osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oraz członków ich rodzin finansowana będzie z budżetu Gminy – dział 851 Ochrona zdrowia - dochody z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez osoby prowadzące sprzedaż podmioty gospodarcze.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


…............................................................................................................................................................


Załącznik
do uchwały Nr..............................
Rady Gminy Nieporęt
z dnia …........................................ .


Gminny program promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oraz członków ich rodzin na lata 2011-2014..

Wstęp.

Realizacja „Programu promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzależnione od alkoholu, narkomanii oraz członków ich rodzin na lata 2011-2014” zwanego dalej Programem odbywa się zgodnie i w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493),

Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę. Celem tego procesu jest wyposażenie jednostek i grup w taki poziom wiedzy i umiejętności oraz w takie możliwości działania, aby mogły nie tylko reagować właściwie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, ale także na co dzień realizować normy wynikające z przyjęcia prozdrowotnego stylu życia.

Edukacja zdrowotna stanowi podstawowy element promocji zdrowia i ma prowadzić do zapoznania się z celami działań na rzecz zdrowia pozytywnego oraz zapobiegania chorobom poprzez wpływ na zachowanie osobnicze, postawy i wykazanie korzyści płynących z zachowania zdrowia. Polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy, lecz także na uczestniczeniu we współdziałaniu, dwukierunkowym porozumiewaniu się oraz na podkreśleniu znaczenia czynników społecznych, ekonomicznych, fizycznych i politycznych, których podstawą jest dokonywanie wolnego wyboru. Edukacja zdrowotna ma dostarczyć informacji i wiedzy na temat zdrowia, wzmacniać działania na rzecz zdrowia. Przekonywać oraz zapewnić wpływ na tworzenie zdrowotnej polityki społecznej.

Profilaktyka oznacza odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i/lub rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności; profilaktyka może również polegać na promowaniu alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje wyeliminować.

Ogólna charakterystyka Gminy.
Powierzchnia gminy wynosi około 95 km2. Gmina administracyjnie podzielona jest na 15 sołectw: Aleksandrów, Beniaminów, Białobrzegi, Izabelin, Józefów, Kąty Węgierskie, Michałów-Grabina, Nieporęt, Rembelszczyzna, Rynia, Stanisławów Drugi, Stanisławów Pierwszy, Wola Aleksandra, Wólka Radzymińska, Zegrze Południowe. Głównym ośrodkiem Gminy jest Nieporęt, położony w centralnej części gminy.


Struktura sieci osadniczej gminy Nieporęt - stan na dzień 31.12.2010 r.

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców
1. Aleksandrów 269
2. Beniaminów 201
3. Białobrzegi 1201
4. Izabelin 228
5. Józefów 919
6. Kąty Węgierskie 691
7. Michałów - Grabina 658
8. Nieporęt 3388
9. Rembelszczyzna 517
10. Rynia 289
11. Stanisławów Drugi 641
12. Stanisławów Pierwszy 1388
13. Wola Aleksandra 221
14. Wólka Radzymińska 761
15. Zegrze Południowe 938
Ogółem 12310

Liczba mieszkańców z uwzględnieniem wieku i płci - stan na dzień 31.12.2010 r.

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 274 257 531
3 98 82 180
4-5 177 172 349
6 67 62 129
7 61 77 138
8-12 364 364 728
13-15 204 202 406
16-17 120 158 278
18 77 75 152
19-65 4013 ------- 4013
19-60 ----- 3874 3874
>65 491 ----- 491
>60 ----- 1041 1041
Ogółem 5946 6364 12310


I. Cele Programu:
1. Zwiększenie zakresu działań w Gminie Nieporęt związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów zdrowotnych osób uzależnionych od alkoholu, narkomanii oraz integracji społecznej tych osób.
2. Poprawa stanu zdrowia, w tym zdrowia psychofizycznego osób uzależnionych i współuzależnionych poprzez;
1) zmianę świadomości zdrowotnej,
2) podniesienie jakości życia,
3)promowanie zdrowego stylu życia.
3. Wczesna wykrywalność i podjęcie leczenia chorób towarzyszących uzależnieniu ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów zdrowotnych jak:
1) choroby układu krążenia,
2) choroby układu oddechowego,
3) choroby układu trawiennego,
4) choroby narządu ruchu,
5) choroby psychiczne,
6) choroby zakaźne (np.: WZW typu B, gruźlica, AIDS),
7) choroby nowotworowe,
8) urazy.
4. Zwiększenie dostępności ofert specjalistycznej pomocy leczniczo-rehabilitacyjnej oraz psychologiczno-terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz członków rodzin osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy, w tym dzieci i młodzieży.
5. Edukacja publiczna w zakresie propagowania profilaktyki i możliwości rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii poprzez:
1) niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz osobom współuzależnionym,
2) poradnictwo w zakresie możliwości rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – działania terapeutyczne i informacyjne w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego:
- porady terapeuty uzależnień od alkoholu(w Punkcie Konsultacyjnym i w szkołach - na wniosek dyrektora szkoły)
- porady terapeuty uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży (w Punkcie Konsultacyjnym i w szkołach – na wniosek dyrektora szkoły)
6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży o zagrożeniach i skutkach nadmiernego spożywania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych poprzez:
1) kształtowanie nawyków kultury higieny życia codziennego – pogadanki pielęgniarek szkolnych z uczniami w zakresie zdrowego stylu życia „Zdrowie jako wartość”,
2) dostarczanie informacji w zakresie wiedzy o alkoholu i substancjach psychoaktywnych - pogadanki pielęgniarki szkolnej z uczniami gimnazjum w zakresie mechanizmu powstawania uzależnienia od alkoholu, narkotyków i dopalaczy,
3) informowanie o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem narkotyków i spożywaniem alkoholu, w tym o ryzyku uzależnienia – spotkania z terapeutą uzależnień uczniów klas 6 szkół podstawowych i klas 3 gimnazjum
4) propagowanie idei trzeźwości na terenie placówek oświatowych i w punkcie konsultacyjnym SP ZOZ w Nieporęcie
5) praca indywidualna z dziećmi i młodzieżą w gabinetach pielęgniarki szklonej.
7. Podnoszenie umiejętności pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin w zakresie dbałości o własne zdrowie oraz profilaktyka zachorowań poprzez:
1) niesienie pomocy ludziom uzależnionym i współuzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy,środowisku,
2) wspieranie osób i rodzin dotkniętych przemocą i uzależnieniami,
3) kształtowanie postaw prozdrowotnych w celu zniwelowania zaburzonego obrazu siebie samego oraz innych ludzi,
4) umożliwienie korzystania z działalności leczniczej i rehabilitacyjnej w celu niwelowania skutków uzależnienia od alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie.

II. Sposoby realizacji programu:
1. Realizatorem Programu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Nieporęcie, pod adresem: 05-126 Nieporęt, ul. Podleśna 4, zarejestrowany w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie pod numerem 14-0060, zwany dalej SP ZOZ w Nieporęcie.
2. Szczegółowy sposób realizacji Programu oraz zasady finansowania jego realizacji określa odrębna umowa zawarta pomiędzy SP ZOZ i Wójtem Gminy Nieporęt.
3. Realizacja zadań Programu, obejmujących promocję i poprawę zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz członków ich rodzin, odbywać się będzie w ramach Ośrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób Uzależnionych, prowadzonego przez SP ZOZ w Nieporęcie, będącego komórką organizacyjną SP ZOZ, zapewniającego wyspecjalizowaną kadrę: lekarzy medycyny, fizjoterapeutów, instruktorów terapii uzależnień, pielęgniarkę.
4. Poradnictwem i leczeniem w Ośrodku Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób Uzależnionych objęte są osoby uzależnione, współuzależnione oraz zagrożone uzależnieniem.
5. Poradnictwo i leczenie w ramach Ośrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób Uzależnionych będzie bezpłatne dla osób objętych Programem.
6. Beneficjenci Programu, będą mogły się zgłaszać do Ośrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób Uzależnionych lub być kierowane do tego Ośrodka przez:
1) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) lekarzy;
3) placówki oświatowe;
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie;
5) terapeutów uzależnień;
6) wyrokiem sądu kończącego postępowanie w sprawach karnych, opiekuńczych, nieletnich oraz wobec osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, a także osób skierowanych orzeczeniem sądowym na przymusowe leczenie odwykowe i oczekujących na miejsce w ośrodku docelowym.
7. W ramach Programu – świadczeniami Ośrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób Uzależnionych osobom uzależnionym i ich rodzinom udzielana jest pomoc:
1) lekarzy medycyny - w zakresie konsultacji i porad lekarskich dla osób uzależnionych i współuzależnionych, obejmujących wszelkiego rodzaju zachorowania – choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby układu trawiennego, choroby narządu ruchu, choroby psychiczne, choroby zakaźne (np. WZW typu B, gruźlica, AIDS), choroby nowotworowe, urazy.
Udzielanie konsultacji i porad odbywać się będzie w gabinetach lekarskich w siedzibie SP ZOZ w Nieporęcie lub w czasie wizyt wyjazdowych na terenie Gminy Nieporęt;
2) fizjoterapeutów - w zakresie konsultacji i poradnictwa z zakresu fizykoterapii oraz działalności zabiegowej na podstawie skierowania lekarza medycyny.
Działalność fizjoterapeutyczna świadczona będzie w SP ZOZ – w gabinetach fizjoterapii i kinezyterapii (rehabilitacja ambulatoryjna) lub w domu pacjenta zamieszkałego na terenie Gminy Nieporęt, w czasie wizyty wyjazdowej (rehabilitacja domowa);
3) instruktorów terapii uzależnień – w zakresie diagnostyki, konsultacji i poradnictwa dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
Działania te będą obejmować:
a) informowanie pacjentów o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych, sposobach leczenia uzależnienia i współuzależnienia,
b) wspieranie motywacji do leczenia,
c) prowadzenie osobistych programów terapii,
d) psychoterapia indywidualna i grupowa,
e) prowadzenie grup wsparcia,
f) wspieranie grupy AA i innych wspólnot organizujących się na terenie gminy.
Działania terapeutyczne prowadzone będą w Punkcie Konsultacyjnym w SP ZOZ w Nieporęcie, w czasie wizyt wyjazdowych na terenie Gminy Nieporęt oraz w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nieporęt.
4) pielęgniarki - w zakresie poradnictwa oraz prowadzenia i nadzorowania zleconego procesu leczniczego w oparciu o ścisłą współpracę z lekarzem prowadzącym.
Poradnictwo i nadzór zleconego procesu odbywać się będą w Przychodni SP ZOZ Nieporęt lub w ramach wizyt wyjazdowych do miejsca pobytu pacjenta.
5) osób współpracujących z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego: psychologa, pedagoga szkolnego, kuratora sądowego.
8. W celu zwiększenia zakresu działań profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia w środowisku dzieci i młodzieży na terenie Gminy, Ośrodek Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób Uzależnionych przeprowadzi akcje promocji zdrowego trybu życia we wszystkich szkołach gminnych.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 03.03.2011 r., godz. 13.36
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 03.03.2011 r., godz. 14.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2011 r., godz. 14.53Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 13.36Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony