Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt w drodze komunalizacji prawa własności mienia Skarbu Państwa - dwóch odcinków sieci wodociągowej, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Sasankowej i ul. Chabrowej w Nieporęcie.

- projekt -

UCHWAŁA nr .............
Rady Gminy Nieporęt
z dnia ............................

w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt w drodze komunalizacji prawa własności mienia Skarbu Państwa - dwóch odcinków sieci wodociągowej, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Sasankowej i ul. Chabrowej w Nieporęcie.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 15. ust. 1, art. 18 ust. 1, w związku z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) i § 1 uchwały Nr XXIX/189/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Nieporęt, Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Nieporęt w drodze komunalizacji sieci wodociągowej stanowiącej mienie Skarbu Państwa - położonej w Nieporęcie, na którą składa się odcinek sieci zlokalizowanej w pasie drogi ul. Sasankowej, wykonany z rur PCV o śr. 160mm i długości 180mb oraz odcinek sieci zlokalizowanej w pasie drogi ul. Chabrowej, wykonany z rur PCV o śr. 110mm i długości 38mb, wbudowanych w nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 102/8, 101/13, 101/11, 101/9, 98/9, 98/6, 95/20, 95/17, 90/19 i 82/12.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 03.03.2011 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 20.06.2011 r., godz. 14.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2011 r., godz. 14.08Joanna JońskaEdycja strony
20.06.2011 r., godz. 14.07Joanna JońskaEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 13.33Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony