Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

PROTOKÓŁ NR 15/10 Z LVIII SESJI RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 12 listopada 2010 roku

LVIII sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 12 listopada 2010 r. w godz. 14.15 – 16.45 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a.
I. W obradach sesji wzięło udział 11 radnych. (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad LVI-LVII sesji Rady Gminy.
4. Okolicznościowe wystąpienia, w tym:
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy Rady Gminy Nieporęt V kadencji,
Sprawozdania przewodniczących poszczególnych komisji Rady Gminy Nieporęt.
5. Wręczenie pamiątkowych dyplomów.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.
IV. Przebieg sesji:
Pkt 1) Otwarcie sesji. LVIII sesję Rady Gminy Nieporęt, ostatnia w V kadencji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski. Powitał radnych, sołtysów oraz licznie przybyłych gości, po czym zaprosił do wysłuchania hejnału Gminy Nieporęt. Przewodniczący przeprosił jednocześnie za nieobecność Wójta oraz Wiceprzewodniczącego Rady, wyjaśnił, że obaj pojechali wesprzeć radnego A.Kulę, któremu właśnie zmarła matka.
Obecny na sesji Starosta Jan Grabiec na ręce Przewodniczącego Rady Gminy złożył podziękowania za owocną współpracę Powiatu z Radą Gminy Nieporęt.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.
Na wniosek Wójta Gminy, odczytany przez Przewodniczącego Rady, do porządku obrad wprowadzono punkt dot. zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok. Wnioskowane zmiany miały związek ze zdarzeniem nadzwyczajnym jakim był pożar w dniu 7 listopada 2010 roku na terenie Gminy. Wobec tego zdarzenia konieczne było zapewnienie potrzeb mieszkaniowych rodziny, której dom uległ spaleniu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad w związku z wnioskiem Wójta Gminy. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” wnioskiem było: 10 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania wniosek został uwzględniony, jako pkt 3a).

Pkt 3) Przyjęcie protokołów z LVI-LVII sesji. Protokoły z sesji przyjęto bez uwag.

Pkt 3a) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt. Projekt omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w głosowaniu łącznym: I+II czytanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr LVIII/131/2010 w przedmiotowej sprawie.

Pkt 4) Okolicznościowe wystąpienia, w tym:
- Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy Rady Gminy Nieporęt V kadencji,
- Sprawozdania przewodniczących poszczególnych komisji Rady Gminy Nieporęt.
W dalszej części sesji przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy złożyli sprawozdania z prac komisji w trakcie trwania kadencji:
W imieniu Przewodniczącego Komisji Gospodarczej A.Kuli Sprawozdanie odczytała radna Z.Sołtys;
Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił Przewodniczący Komisji R.Madej;
Sprawozdanie z prac Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego przedstawił Przewodniczący Komisji J.Maciejewski;
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjne przedstawił Przewodniczący B.Piątkowski.
Przewodniczący Rady E.Woźniakowski złożył Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Nieporęt V kadencji.
Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.
Radny W.Smoczyński poinformował o piśmie złożonym do Rady Gminy, w którym podsumował V kadencję - wystąpienie radnego W.Smoczyńskiego stanowi załącznik do protokołu.
Radny A.Olechowski informował o swojej działalności, jako przedstawiciela Rady Gminy w Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego – wystąpienie radnego stanowi załącznik do protokołu.
Po wystąpieniach Wójta, Przewodniczącego Rady oraz wymianie podziękowań za wspólną pracę w V kadencji, podziękowano także sołtysom i pracownikom urzędu oraz wszystkim, którzy przyczynili się swoim zaangażowaniem do rozwoju Gminy.

Pkt 5) Wręczenie pamiątkowych dyplomów.
Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady wręczyli pamiątkowe dyplomy radnym, sołtysom i kierownikom poszczególnych działów Urzędu oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy a także Pani Irenie Kopańskiej–Araszkiewicz, Pani Zenonie Powała, Panu Andrzejowi Kiljanowi, którzy reprezentowali Gminę Nieporęt w Radzie Powiatu Legionowskiego.

Pkt 6) Zapytania i wolne wnioski. Chętnych do zabrania głosu nie było.

Pkt 7) Zamkniecie sesji.
Po pamiątkowej sesji zdjęciowej Przewodniczący Rady Gminy zamknął ostatnią w V kadencji Rady Gminy Nieporęt sesję.
Dziękując wszystkim złożył wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej w mijającej kadencji 2006 – 2010. Dziękując za wysiłek włożony na rzecz rozwoju Naszej Gminy i dla dobra Jej mieszkańców gratulował dobrze wypełnionej służby oraz życzył pomyślności w realizacji dalszych planów osobistych i zawodowych.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 23.12.2010 r., godz. 14.36
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 23.12.2010 r., godz. 14.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.12.2010 r., godz. 14.36Joanna JońskaDodanie strony