Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 14/10 z LVII sesji Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 roku

LVII sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 4 listopada 2010 r. w godz. 10.20 - 15.50 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 13 radnych. (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LIII - LV sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
6. Informacje Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 128/10 w Nieporęcie.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw: „Żwirowa” i „Letniskowa”, drogom wewnętrznym położonym we wsi Beniaminów gmina Nieporęt.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Malinowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 24/1, 25/2 i 25/8.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Borówkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 176/2 i 177/7.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Prosta” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 243/26.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Leśne Osiedle” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 159/5.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. o nr nr 24/1, 25/2 i 25/8.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. o nr nr 24/48, 24/80 i 24/84.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie, nieruchomości położonej w Kątach Węgierskich, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 571.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie, nieruchomości położonej w Beniaminowie, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 28.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Zegrze Południowe gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid.42/1 o pow.0,0725 ha.
19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości stanowiących działki ewid. o nr nr 313/7, 312/23, 1050/6, 1068/8, 1068/24, 1069/40, 1069/42, 1069/47 oraz udziału ¼ części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 1067/9 i 1067/19 w Nieporęcie.
20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: aktualności i planów miejscowych obowiązujących na ternie gminy Nieporęt.
21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej jako działki o nr ewid. 49/2 i 50/1.
22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
23. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
24. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Drewnica, materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z drzewa pomnikowego położonego na terenie gminy Nieporęt.
25. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
26. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu kompetencji i egzaminu gimnazjalnego w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Nieporęt za rok szkolny 2009/2010.
27. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie.
28. Rozpatrzenie projektu i podjęcie stanowiska w sprawie: uczczenia mieszkańców Gminy Nieporęt – żołnierzy Armii Krajowej, poległych w walce z okupantem, pomordowanym i zmarłym w niemieckich oraz sowieckich obozach i więzieniach.
29. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Ronda rotmistrza Witolda Pileckiego” rondu położonemu na skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza z ul. Strużańską we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt.
30. Rozpatrzenie wniosków w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Zegrzyńskiej (droga wojewódzka nr 631) i ulicy Jana Kazimierza (droga wojewódzka nr 633) w Nieporęcie złożonych przez Towarzystwo Przyjaciół Nieporętu, mieszkańców Nieporętu - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Nieporęcie.
31. Zapytania i wolne wnioski.
32. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji:
Pkt 1) Otwarcie Sesji. Po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący Rady Gminy otworzył LVII sesje, powitał przybyłych i przystąpił do realizacji porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy powitał przedstawicieli Powiatowego Koła Kombatantów RPiBW.
Prezes Powiatowego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Legionowie płk. Kazimierz Przymusiński odznaczył Wójta Gminy Nieporęt, Przewodniczącego Rady Gminy, mieszkańca Gminy Nieporęt prof. Jana Gietkę oraz Panią Beatę Wilk, pracownika Urzędu Gminy Nieporęt - Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym - za prowadzoną z motywacji patriotycznych działalność służącą upowszechnianiu i upamiętnianiu chwalebnych czynów obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny z okazji 65 rocznicy historycznego zwycięstwa odniesionego w II Wojnie Światowej nad niemieckim najemcą.
Odznaczeni ze wzruszeniem dziękowali za niespodziewany zaszczyt.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”.

Pkt 3) Przyjęcie protokołów z LIII - LV sesji. Protokoły przyjęto bez uwag 12 głosami „za”.

Pkt 4) Interpelacje radnych. Interpelacji nie zarejestrowano.

Pkt 5) Informacje Przewodniczącego Rady, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe) - Informacje w załączeniu.

Pkt 6) Informacje Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe) - Informacje w załączeniu.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 128/10 w Nieporęcie.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że zabudowana nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 128/10, o powierzchni 0,2888 ha, położona we wsi i gminie Nieporęt przy Placu Wolności, stanowi własność Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Nieporęcie. Na działce znajduje się budynek handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej ok. 1328 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Placu Wolności w Nieporęcie wyżej opisana nieruchomość stanowi teren lokalizacji centralnych funkcji administracji, reprezentacji Gminy Nieporęt i kultury, usług handlowych i gastronomicznych o symbolu w planie AKUH.
Nabycie w/w nieruchomości pozwoli na zabezpieczenie potrzeb Gminy w tym realizacji zadań publicznych Gminy na rzecz jej mieszkańców.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: ważna sprawa, jednomyślna zgoda komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:

- „za” przyjęciem uchwały było: 12 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/110//2010 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 128/10 w Nieporęcie.

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt.
Zmiany omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: zmiany pozwolą na poprawne funkcjonowanie Gminy zanim ukonstytuuje się nowa rada. Inwestycje zostały zachowane, prócz kanalizacji – to słabość tej kadencji, ale prawda jest, że nie otrzymaliśmy na te inwestycje obiecanych środków.
Radny A.Olechowski: radny Kula zwrócił uwagę na problem kanalizacji; zabrakło spojrzenia globalnego: budżet 55 mln, wydatki 65 mln, po zmianach: dochody 39,5 mln, wydatki 52 mln. Pękła dziś bańka – ogłoszono rekordowy budżet. Napompowaliśmy budżet rekordowy i rekordowo tniemy. Będę za, bo jestem pragmatykiem. Wyrzucamy kanalizację z planu wieloletniego; wyrzucamy kanalizacje Jana Kazimierza.
Wójt S.M.Mazur: przy uchwalaniu budżetu mówiłem, że gminy nie stać aby z własnych środków wybudować tę kanalizację. Inwestycja ta jednak nie wypada, jest zawieszona, wybudowano przecież kanalizacje ul.Chabrowej to część całości. Wielokrotnie była mowa o niejasnych okolicznościach z powodu, których nie otrzymaliśmy środków na kanalizację Jana Kazimierza. Nie ma tu zaniedbań, wszystkie wnioski są w grze. Mamy ponadto wspólny wniosek z Serockiem na opaskę kanalizacyjną Zalewu.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
- „za” przyjęciem uchwały było: 12 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/111/2010 zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt.

Następnie Rada Gminy nadała nazwy drogom wewnętrznym położonym na terenie Gminy Nieporęt. Poszczególne projekty omówiła Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego zaopiniowała pozytywnie wszystkie projekty, jako zgodne z zasadami ustalonymi przez Rade gminy w tym zakresie.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw: „Żwirowa” i „Letniskowa”, drogom wewnętrznym położonym we wsi Beniaminów gmina Nieporęt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/112/2010.

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Malinowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 24/1, 25/2 i 25/8.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/113/2010.
Pkt 11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Borówkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 176/2 i 177/7.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/114/2010.

Pkt 12) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Prosta” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 243/26.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/115/2010.

Pkt 13) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Leśne Osiedle” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 159/5.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/116/2010.

Pkt 14) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. o nr nr 24/1, 25/2 i 25/8.
Projekt omówiła Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz.
Komisja Gospodarcza opiniowała projekt pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/117/2010.

Pkt 15) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. o nr nr 24/48, 24/80 i 24/84.
Projekt omówiła Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz.
Komisja Gospodarcza opiniowała projekt pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/118/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. o nr nr 24/48, 24/80 i 24/84.

Pkt 16) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie, nieruchomości położonej w Kątach Węgierskich, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 571.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że nieruchomość położona w Kątach Węgierskich przy ul. Kościelnej 22, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 571, zabudowana jest parterowym budynkiem, w którym od wielu lat i obecnie znajduje się siedziba Filii Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie. Część budynku o powierzchni 139,2 m2 przeznaczona do wyłącznego korzystania oraz część budynku o powierzchni 30,9 m2 do wspólnego korzystania z filią Gminnej Biblioteki.
Dotychczas Gminny Ośrodek Kultury na potrzeby prowadzenia Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Kątach Węgierskich użytkował nieruchomość będącą przedmiotem projektu uchwały na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas określony. Wobec upływu okresu, na który została zawarta umowa, zachodzi potrzeba uregulowania tytułu prawnego Gminnego Ośrodka Kultury do dysponowania działką oraz budynkiem, w którym mieści się siedziba jego jednostki organizacyjnej. Określenie podstaw do dysponowania nieruchomością jest celowe i uzasadnione także w celu umożliwienia Ośrodkowi zawierania umów o dostawę mediów oraz uregulowania zasad ponoszenia nakładów na utrzymanie nieruchomości, jej bieżącą konserwację i remonty.
Projekt pozytywnie zaopiniowały komisje Gospodarcza i Oświaty.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/119/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie, nieruchomości położonej w Kątach Węgierskich, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 571.

Pkt 17) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie, nieruchomości położonej w Beniaminowie, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że nieruchomość położona w Beniaminowie pod numerem 38 A, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 28, zabudowana jest parterowym budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 100 m2 , w którym od wielu lat i obecnie znajduje się siedziba Filii Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie. Dotychczas Gminny Ośrodek Kultury na potrzeby prowadzenia Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Beniaminowie użytkował nieruchomość będącą przedmiotem projektu uchwały na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas określony. Wobec upływu okresu, na który została zawarta umowa, zachodzi potrzeba uregulowania tytułu prawnego Gminnego Ośrodka Kultury do dysponowania działką oraz budynkiem, w którym mieści się siedziba jego jednostki organizacyjnej. Określenie podstaw do dysponowania nieruchomością jest celowe i uzasadnione także w celu umożliwienia Ośrodkowi zawierania umów o dostawę mediów oraz uregulowania zasad ponoszenia nakładów na utrzymanie nieruchomości, jej bieżącą konserwację i remonty.
Projekt pozytywnie zaopiniowały komisje Gospodarcza i Oświaty.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/120/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie, nieruchomości położonej w Beniaminowie, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid.

Pkt 18) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Zegrze Południowe gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid.42/1 o pow.0,0725 ha.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że obecna dzierżawca złożył wniosek o wydzierżawienie działki na co najmniej okres 10 lat. Poprzednim dzierżawcą nieruchomości był zm. mąż Wnioskodawczyni, który wydzierżawił działkę od Gminy Nieporęt w 1984 r., na podstawie umowy dzierżawy zawartej na 10 lat. Przedmiotowa działka została zabudowana przez Dzierżawcę na podstawie decyzji pozwolenie na budowę - wydanej w dniu 11.08.1987 r. przez Naczelnika Gminy Nieporęt - zezwalającej na budowę budynku letniskowego o pow. zabudowy 34,4 m. kw. z lokalizacją czasową do dnia 1.09.1994 r. Wcześniej w poprzedni dzierżawca, a następnie Wnioskodawczyni jako spadkobierczyni, ubiegali się o sprzedaż przedmiotowej nieruchomości - wskazując na wieloletni okres posiadania działki, w tym na poniesione na nią nakłady.
Gmina odmówiła uwzględnienia wniosków w powyższym zakresie, nie znajdując uzasadnienia prawnego do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Wnioskodawców.
Wobec powyższych okoliczności uzasadnione jest uregulowanie tytułu prawnego do dalszego korzystania z działki przez Wnioskodawczynię, co może nastąpić w wyniku odpłatnego wydzierżawienia nieruchomości.
Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarcza.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/121/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Zegrze Południowe gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid.42/1 o pow.0,0725 ha.

Pkt 19) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości stanowiących działki ewid. o nr nr 313/7, 312/23, 1050/6, 1068/8, 1068/24, 1069/40, 1069/42, 1069/47 oraz udziału ¼ części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 1067/9 i 1067/19 w Nieporęcie.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa Jednorodzinnego w Nieporęcie wystąpiła do Gminy z wnioskiem w sprawie nieodpłatnego przekazania na mienie Gminy Nieporęt nieruchomości stanowiących ciągi komunikacyjne na terenie osiedla mieszkaniowego „Głogi” to jest: plac o nazwie Rynek, ulicy Husarii i Butryma oraz parking przed Rynkiem.
Przejęcie nieruchomości spełni oczekiwania mieszkańców w zakresie uregulowania spraw zarządzania infrastrukturą komunikacyjną na osiedlu „Głogi” w Nieporęcie.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: dobrze, że w końcu oczekiwania mieszkańców zostaną spełnione. Komisja jednoznacznie pozytywnie zaopiniowała projekt.
Radny A.Olechowski: mieszkańcy czekają na to wydarzenie wiele lat.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/122/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości stanowiących działki ewid. o nr nr 313/7, 312/23, 1050/6, 1068/8, 1068/24, 1069/40, 1069/42, 1069/47 oraz udziału ¼ części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 1067/9 i 1067/19 w Nieporęcie.

Pkt 20) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: aktualności i planów miejscowych obowiązujących na ternie gminy Nieporęt.
Analizę aktualności i planów miejscowych obowiązujących na ternie gminy Nieporęt. Przedstawił kierownik Działu Zagospodarowania Przestrzennego M.Czerski
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: plany się dezaktualizują, wiemy co i w jakim zakresie się zdeaktualizowało.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/123/2010 w sprawie: aktualności i planów miejscowych obowiązujących na ternie gminy Nieporęt.

Pkt 21) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej jako działki o nr ewid. 49/2 i 50/1.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnym 49/2 i 50/1 o łącznej powierzchni 0,6562 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą – Nr WA1L/00001610/9, położona jest we wsi i gminie Nieporęt, oraz stanowi własność Gminy Nieporęt.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Południowego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego" działki o numerach ewidencyjnych 49/2 i 50/1 stanowią w części teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem terenowych obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz w części stanowią teren ciągów pieszych.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja pozytywnie opiniował projekt.
Radny A.Olechowski: działka jest z dostępem do wody, bardzo atrakcyjny teren, należałoby nagłośnić sprawę w mediach ogólnopolskich.
Radny W.Smoczyński: takie tereny zielone powinny być użytkowane publicznie.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że na wskazanym terenie obowiązuje zakaz grodzenia.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/124/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej jako działki o nr ewid. 49/2 i 50/1.

Pkt 22) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt omówiła radca prawny H.Laszuk, która wyjaśniła, że projekt został przygotowany w związku z nowelizacją przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którą organ stanowiący samorządu terytorialnego jest zobowiązany do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
Radny R.Madej Przewodnczacy Komisji Oświaty: Komisja opiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Radny A.Olechowski zwrócił uwagę o dopercyzowanie zapisu § 2 ust.7: zapis, że konsultacje trwają 7 dni – chodzi o dni robocze, może warto to zaznaczyć.
Radca prawny H.Laszuk w formie autopoprawki do projektu zaproponowała następujący zapis § 2 ust.7: “Konsultacje trwają 7 dni roboczych, z tym że w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec zmianie.”
Radny W.Smoczyński: bardzo dobry akt, czemu wczesniej nie było takiej praktyki.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/125/2010 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pkt 23) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
Rada prawny H.Laszuk wyjaśniła, że w związku z utrzymaniem przez GZK w Nieporęcie kosztów produkcji wody i odbioru ścieków na poziomie roku 2010, GZK w Nieporęcie zawnioskował o utrzymanie w 2011 r. stawek dotacji przedmiotowych w tej samej wysokości co w roku 2010.
Przewodniczący Rady Gminy: na posiedzeniu komisji szczegółowe wyjaśnienia składał dyr.GZK L.Gąsior.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/126/2010.
Rada Gminy ustaliła następujące stawki dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2011 rok, w wysokości:
1) 0,46 zł - do 1 m3 wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
2) 0,82 zł - do 1 m3 ścieków odprowadzanych w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków,
3) do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2011 rok w wysokości 11,59 zł - do 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z tytułu dopłaty różnicy do czynszu jaka wynika pomiędzy stawką ustaloną za m2 powierzchni użytkowej we Wspólnotach Mieszkaniowych, a stawką ustaloną przez Radę Gminy.

Pkt 24) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Drewnica, materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z drzewa pomnikowego położonego na terenie gminy Nieporęt.
Projekt uchwały omówił Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa D.Wróbel, który wyjaśnił, że Nadleśnictwo Drewnica przed pozyskaniem materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z Pomnika Przyrody o Nr rej. 1107, zobowiązane jest do uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Uzgodnienie z Radą Gminy pozyskania zrazów z Pomnika Przyrody Nr rej.1107 -klon czerwony pozwoli Nadleśnictwu włączyć się w realizowany przez Lasy Państwowe program założenia Archiwum klonów drzew leśnych Polski północno-wschodniej.
Celem programu jest zachowanie cennych i wyróżniających się z hodowlanego i ochronnego punktu widzenia genotypów pojedynczych drzew, które w procesie ewolucji wykształciły swoiste, naturalne mechanizmy adaptacyjne do lokalnych warunków środowiskowych z terenów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie i Warszawy. Są to „Drzewa Mateczne” uznane i zarejestrowane zarówno w wewnętrznym rejestrze drzew matecznych prowadzonym przez Lasy Państwowe jak i w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, prowadzonym przez Biuro Nasiennictwa Leśnego, drzewa zachowawcze zakwalifikowane w ramach realizacji programu ochrony leśnej zmienności genetycznej oraz drzewa pomnikowe będące pozostałościami naturalnych populacji drzew leśnych.
Zachowanie materiału genetycznego tych drzew w Archiwum klonów, pozostającego pod nadzorem naukowym między innymi Instytutu Badawczego Leśnictwa, umożliwi prowadzenie przetestowanej bazy nasiennej z około sześciu tysięcy drzew selekcji indywidualnej, której oczekiwanym efektem jest uzyskanie w długookresowej selekcji potomnego materiału rozmnożeniowego wykorzystywanego do zakładania plantacji nasiennych odtworzeniowych i zachowawczych.
Pozyskanie materiału rozmnożeniowego z drzewa pomnikowego zostanie przeprowadzone z zachowaniem należytej staranności przez przeszkolonych w tym celu pracowników Zakładów Usług Leśnych. Metodą zastosowaną w przypadku przedmiotowego drzewa będzie wegetatywne rozmnażanie poprzez pozyskanie 20 pędów tzn. zrazów, które po odpowiednim przygotowaniu zostaną zaszczepione na przekazanych przez Nadleśnictwo przygotowanych już podkładkach roślinnych z sadzonek tego samego gatunku, zgodnym z regionem pochodzenia zrazów (region 454), określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia materiału podstawowego.
Archiwum klonów zostało zlokalizowane na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Białystok w Nadleśnictwie Łomża oraz Nadleśnictwie Bielsk Podlaski. Przewidywany termin realizacji założenia Archiwum klonów to 2017 r.
Radny J.Maciejewski Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska: Komisja z zainteresowaniem pozytywnie opiniowała projekt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/127/2010 w sprawie: uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Drewnica, materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z drzewa pomnikowego położonego na terenie gminy Nieporęt.

Pkt 25) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty H.Galas wyjaśniła, że na podstawie ustawy o finansach publicznych: Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:
1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności:
1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;
4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
3. Wydatki z rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.
4. Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.
Radny R.Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/128/2010 w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pkt 26) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu kompetencji i egzaminu gimnazjalnego w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Nieporęt za rok szkolny 2009/2010.
Informację omówiła dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty H.Galas - Informacja w załączeniu.
Rada Gminy przyjęła Informację.

Pkt 27) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie.
Radca prawny H.Laszuk wyjaśniła, że zmiana Statutu polega na powołaniu filii GOK w Zegrzu Południowym.
Radny R.Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: komisja pozytywnie zaopiniowała projekt, jest to sprawa czysto techniczna.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/129/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie.

Pkt 28) Rozpatrzenie projektu i podjęcie stanowiska w sprawie: uczczenia mieszkańców Gminy Nieporęt – żołnierzy Armii Krajowej, poległych w walce z okupantem, pomordowanym i zmarłym w niemieckich oraz sowieckich obozach i więzieniach.
Wójt S.M.Mazur: blisko godzinna dyskusja w tej sprawie na Komisji wyczerpała temat. Z inicjatywy środowiska kombatantów z terenu Gminy Nieporęt, Urząd Gminy Nieporęt przeprowadził procedurę weryfikacyjną nazwisk mieszkańców Gminy Nieporęt - żołnierzy Armii Krajowej, których nazwiska maja zostać umieszczone na tablicy.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: w dyskusji pojawiły się trzy kierunki:
1) obawa, że po odsłonięciu tablicy pojawia się głosy krytyczne, że lista nie jest pełna
2) propozycja aby nie zamieszcza nazwisk – tablica ogólna
3) pozostawić listę otwartą – do ewentualnego uzupełnienia,
ostatnia z propozycji wydała się najbardziej rozsądna.
Radny A.Olechowski: zdania były podzielone, ale należałoby przewidzieć możliwość ewentualnego uzupełnienia nazwisk.
Przewodniczący Rady Gminy: uzupełnieni tablicy będzie możliwe, bohaterom należy się pamięć.
Rada Gminy zdecydowała, że pamiątkowa tablica z nazwiskami 33 mieszkańców Gminy - żołnierzy Armii Krajowej III Batalionu I Rejonu „Marianowo - Brzozów” VII Obwodu „Obroża”, którzy oddali życie w walce o wolność ojczyzny w latach 1940 - 1945, poległym w walce z okupantem, pomordowanym i zmarłym w niemieckich oraz sowieckich obozach i więzieniach, zostanie umieszczona na Placu Wolności w Nieporęcie – Stanowisko nr 3/2010.

Pkt 29) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Ronda rotmistrza Witolda Pileckiego” rondu położonemu na skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza z ul. Strużańską we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek P. Mieczysława Stańczaka – Radnego Gminy Nieporęt o nadanie nazwy „Rondo rotmistrza Witolda Pileckiego” rondu położonemu na skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Strużańskiej we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt.
Witold Pilecki urodzony w 1901 r. był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, a także współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej oraz żołnierzem Armii Krajowej. Swego czasu był również więźniem i organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Został skazany na karę śmierci przez władze komunistyczne Polski ludowej. Został kawalerem Orderu Orła Białego.
Zgodnie z wnioskiem radnego oraz nawiązując do pełnionej służby w kawalerii Wojska Polskiego przez mieszkańców wsi Rembelszczyzna podczas II Wojny Światowej nadanie nazwy „Rondo rotmistrza Witolda Pileckeigo” rondu położonemu we wsi Rembelszczyzna jest uzasadnione.
Radny M.Stańczak, wnioskodawca nazwy złożył wniosek o skrótowy zapis funkcji rotmistrza – „rotm.”
Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnemu za inicjatywę.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej, członek Komisji Zagospodarowania: dzięki złożonemu wnioskowi przez radnego Stańczaka, wniosek pełnia wymagania formalne.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVII/130/2010 w sprawie: nadania nazwy „Ronda rotm. Witolda Pileckiego” rondu położonemu na skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza z ul. Strużańską we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt.

Pkt 30) Rozpatrzenie wniosków w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Zegrzyńskiej (droga wojewódzka nr 631) i ulicy Jana Kazimierza (droga wojewódzka nr 633) w Nieporęcie złożonych przez Towarzystwo Przyjaciół Nieporętu, mieszkańców Nieporętu - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Nieporęcie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o dwóch wnioskach o nadanie nazwy rondu w Nieporęcie. Wniosek złożony przez Towarzystwo Przyjaciół Nieporętu o nadanie nazwy „Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego” oraz wniosek mieszkańców wsi Nieporęt o nadanie nazwy „Jana Pawła II” .
Wniosek Towarzystwa nie spełnia wymogów formalnych zapisanych w zasadach nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt uchwalonych przez Radę Gminy – uchwała nr XXXIV/32/2009, w której jest następujący zapis: „nazwy pochodzące od nazwisk osób i określeń osób, w tym pseudonimów, nie mogą być nadane wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty śmierci osoby upamiętnianej”.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej, członek Komisji Zagospodarowania: Komisja wniosła o zdjęcie punktu z porządku obrad.
Radny W.Smoczyński: wada jest w stosunku do odjętej uchwały, powinna istnieć taka możliwość, można zmienić uchwałę, mogę się tego podjąć.
Radny A.Kula: ta uchwała to akt prawa miejscowego, więc konieczna jest jego publikacja a to trwa. Obawiam się, że tej wady formalnej, o której mówił Przewodniczący nie da się usunąć.
Radny W.Smoczyński podtrzymał inicjatywę, powiedział, że druga propozycją, która wpłynęła po wniosku Towarzystwa jest kuriozalna i nie pasuje do okoliczności. Lech Kaczyński to Prezydent RP, który zginął na służbie lecąc do Katynia na groby pomordowanych. Co do propozycji o nadanie nazwy Jana Pawła II, to jedynym godnym miejscem byłby obecny Plac Wolności gdzie jest centrum miejscowości Kościół, Urząd.
Radny A.Kula złożył wniosek formalny o zdjęcie punktu z porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem wniosku głosowało: 7 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 5 radnych
W wyniku powyższego głosowania omawiany punkt zdjęto z porządku obrad.

Pkt 31) Zapytania i wolne wnioski. Chętnych do zabrania głosu nie było.

Pkt 32) Zamknięcie sesji. Po wyczerpaniu wszystkich punktów z porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady LVII sesji Rady Gminy Nieporęt.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 08.12.2010 r., godz. 22.01
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 08.12.2010 r., godz. 22.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2010 r., godz. 22.01Joanna JońskaDodanie strony