Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 13/10 z LVI sesji Rady Gminy Nieporęt t z dnia 11 października 2010 roku

LVI sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 11 października 2010 r. w godz. 11.15 - 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 13 radnych. (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLVIII - LII sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Józefowie – im. Wandy Chotomskiej.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Wiolinowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 19/10.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Smyczkowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 116/7.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Leśny Zakątek” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 72/3.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Paproci” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 74/10.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Jarzębiny” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 69/1.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Sielska” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 285/4; 285/50 i 284/8.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Księżycowa” gminnej drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 286/10, 286/11, 286/21, 286/32, 286/47, 286/54, 286/60 i 286/74.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Wojskiego” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 12/7, 12/10, 12/22 i 12/29.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Stolnika” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 9/3 i 9/7.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Inwokacji” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki o nr nr 298/9 i 298/14.
19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Baśniowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Michałów-Grabina gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 7/16.
20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Leśna Polana” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 291/12 i 291/47.
21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Gościnna” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 34/3, 34/8 i 36/1.
22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka nr 558/27.
23. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Nieporęt udziału 49/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 655/2.
24. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt udziałów 42/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 641/3.
25. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały: w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 652/2, udziału 1/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 655/2 oraz udziałów 8/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 641/3.
26. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonych we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiących działki ewid. o nr nr 652/2 i 647/5.
27. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Józefów”.
28. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Warszawa,
29. Zapytania i wolne wnioski.
30. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji:
Pkt 1) Otwarcie Sesji. Po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący otworzył LVI sesję Rady Gminy powitał przybyłych i przystąpił do realizacji porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie 8 głosami „za”.

Pkt 3) Przyjęcie protokołów z XLVIII - LII sesji. Protokoły z sesji przyjęto bez uwag.

Pkt 4) Interpelacje radnych. Interpelacji nie zarejestrowano.

Pkt 5) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał przewodniczącym komisji Rady o przygotowaniu sprawozdań z pracy komisji za okres kadencji.

Pkt 6) Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Józefowie – im. Wandy Chotomskiej.
Dyr. Gminnego Zespołu Oświaty H.Galas oraz dyr. SP Józefów A.Powała wyjaśniły, że rada pedagogiczna, rada rodziców i uczniowie Szkoły Podstawowej w Józefowie 21 września 2010 r. złożyli wniosek o nadanie szkole imienia WANDY CHOTOMSKIEJ. Podjęcie decyzji o wyborze powyższego imienia przez społeczność szkolną poprzedzone zostało kilkuletnią pracą dydaktyczno-wychowawczą oraz konsultacjami prowadzonymi w środowisku szkolnym i lokalnym związanymi z rozważania przez uczniów i nauczycieli możliwości wyboru innych kandydatur na patrona szkoły. Wybór imienia szkoły uzasadniony jest realizowaniem przez szkołę programu wychowawczego ukierunkowanego na uczestnictwo uczniów w kulturze, w tym w szczególności w literaturze, umożliwiającego im odkrywanie świata wartości, rozwijanie zdolności i umiejętności artystycznych i poznawczych. Po rozważeniu możliwych do zaakceptowania przez społeczność szkolną kandydatur na patrona szkoły rada pedagogiczna, uczniowie i rodzice uznali, że najlepszą z kandydatur jest Wanda Chotomska. Wanda Chotomska jest autorką ponad 200 książek dla dzieci i młodzieży, audycji radiowych i telewizyjnych, scenariuszy filmów krótkometrażowych i sztuk teatralnych. Otrzymała wiele nagród, została odznaczona Orderem Uśmiechu (który zaczęto nadawać z jej inspiracji). Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Dzieci i młodzież są w centrum Jej zainteresowań, zarówno literackich, jak i życiowych. Jest Honorowym Obywatelem kilku miast. Jej imię noszą biblioteki, przedszkola i szkoły podstawowe.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Józefowie – im. Wandy Chotomskiej. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/88/2010 w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Józefowie – im. Wandy Chotomskiej

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Skarbnik Gminy K.Skuza oraz kierownik Działu Podatków i Windykacji E.Gera wyjaśniły, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 51, poz. 688, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2009 r. wyniósł 102,6 (wzrost cen o 2,6 %). Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski, górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości. Na rok 2011 stawki podatku od nieruchomości zostały ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz.755).
Uwzględniając zmianę – zwiększenie górnych granic stawek kwotowych przez Ministra Finansów o 2,6 % w stosunku do analogicznego okresu zaproponowano następujące wysokości stawek na 2011 rok:
1) od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1m2 powierzchni,
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1ha powierzchni,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,58 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –18,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,23 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,83 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,90 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: większych dylematów w temacie propozycji podatkowych nie było.
Radny A.Olechowski: w Warszawie są maksymalne stawki określone przez Ministerstwo Finansów.
Radny W.Smoczyński: zapytał czy wzięto pod uwagę fakt, że został zamrożony wzrost wynagrodzeń. Przyjmując jeden wskaźnik idziemy na łatwiznę, nie stymulujemy rozwoju gałęzi działań gminnych. Podatek od działalności gospodarczej to nie mała stawka i obciążenie dla osób prowadzących działalność, powinno się tę sprawę przeanalizować dokładnie.
Radny złożył wniosek o utrzymanie stawki podatku związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie: 17,60 zł.
Wójt S.M.Mazur: rozumiałbym wniosek poparty analizą. Mamy teraz dwie skrajne wypowiedzi, Pan Olechowski mówił przed chwilą o maksymalnych stawkach na przykładzie Warszawy. Do tematu podatków staramy się podchodzić rozważnie. Propozycja przedstawiona Radzie jest wyważona.
Radny W.Smoczyński: nie przeprowadziłem analizy, bo powinien zrobić to Wójt, który ma do tego aparat w postaci urzędu. Zadłużenie Gminy gwałtownie rośnie, jest o tym informacja w „Wieściach”.
Radny A.Olechowski: poprosił o korektę wypowiedzi wójta dotyczącą skrajnych poglądów w sprawie podatków radnych Smoczyńskiego i Olechowskiego. Zauważyłem jedynie, że w Warszawie przyjęto stawki maksymalne.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego W.Smoczyńskiego dotyczący stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie: 17,60 zł. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 2 radnych
- „przeciw” głosowało: 5 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 6 radnych
W wyniku powyższego głosowania wniosek radnego W.Smoczyńskiego nie uzyskał wymaganej większości głosów.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/89/2010 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Następnie Rada Gminy nadała 13 nowych nazw drogom położonym na terenie Gminy Nieporęt. Poszczególne projekty omówiła Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego zaopiniowała pozytywnie wszystkie projekty.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Wiolinowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 19/10.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/90/2010.

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Smyczkowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 116/7.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/91/2010.

Pkt 11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Leśny Zakątek” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 72/3.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/92/2010.

Pkt 12) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Paproci” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 74/10.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/93/2010.

Pkt 13) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Jarzębiny” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 69/1.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/94/2010.

Pkt 14) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Sielska” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 285/4; 285/50 i 284/8.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/95/2010.

Pkt 15) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Księżycowa” gminnej drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 286/10, 286/11, 286/21, 286/32, 286/47, 286/54, 286/60 i 286/74.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/96/2010.

Pkt 16) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Wojskiego” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 12/7, 12/10, 12/22 i 12/29.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/97/2010.

Pkt 17) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Stolnika” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 9/3 i 9/7.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało:11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/98/2010.

Pkt 18) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Inwokacji” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki o nr nr 298/9 i 298/14.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/99/2010.

Pkt 19) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Baśniowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Michałów-Grabina gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 7/16.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało:13 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/100/2010.

Pkt 20) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Leśna Polana” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 291/12 i 291/47.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/101/2010.

Pkt 21) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Gościnna” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 34/3, 34/8 i 36/1.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/102/2010.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.


Pkt 22) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka nr 558/27.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że Gmina Nieporęt stała się właścicielem zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 558/17 o pow. 0,18 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą – Nr WA1L/00026407/4, położonej we wsi Kąty Węgierskie, jako spadkobierca ustawowy po zmarłym właścicielu działki – zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 7 lipca 2009 r. Sygn. akt INs 168/07.
W wyniku dokonania podziału działki nr 558/17 i wydzielenia poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej do szerokości 6 m działka nr ewid. 558/27 zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym przeznaczona została do sprzedaży.
Zgodnie ze zmianami w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt – część II, działka nr 558/27 położona jest na terenie zabudowy wiejskiej mieszanej o symbolu w planie ROM.
Komisja Gospodarcza zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt uchwały.
Radny M.Stańczak: zaproponował czy nieruchomości nie można by zaadoptować na lokale socjalne, gdyby znajdujący się tam budynek się nadawał. Zapytał także, czy z ewentualnej sprzedaży nieruchomości będą jakiej pieniądze dla sołectwa.
Radny M.Oszczyk: to mały budynek i niewielka działka na taką inwestycję, nie było by to opłacalne dla Gminy.
Wójt S.M.Mazur: zgodziłsie, że mieszkania socjalne są potrzebne i ich budował wcześniej czy później będzie konieczna, jednak tej własności gminnej nie można przeznaczyć na taki cel. Poza tym należy zadbać o dochody z mienia.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/103/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka nr 558/27.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że kolejne trzy projekty tworzą całość, dot. poszerzenia drogi gminnej w Stanisławowie Pierwszym - działki ewid. nr 643; Komisja Gospodarcza zaopiniowała pozytywnie wszystkie projekty.

Pkt 23) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Nieporęt udziału 49/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 655/2.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że działka ewid. o nr 655/2 położona we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowi poszerzenie drogi gminnej – działki ewid. nr 643.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/104/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Nieporęt udziału 49/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 655/2.

Pkt 24) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt udziałów 42/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 641/3.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że działka ewid. o nr 641/35 położona we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowi poszerzenie drogi gminnej – działki ewid. nr 643.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/105/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt udziałów 42/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 641/3.

Pkt 25) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały: w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 652/2, udziału 1/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 655/2 oraz udziałów 8/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 641/3.
.Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że działki ewid. o nr nr 641/3, 652/2 i 655/2, położone we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowią poszerzenie drogi gminnej – działki ewid. nr 643.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/106/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 652/2, udziału 1/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 655/2 oraz udziałów 8/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 641/3.

Pkt 26) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonych we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiących działki ewid. o nr nr 652/2 i 647/5.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że działki ewid. o nr nr 652/1 i 647/5 położone we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowią poszerzenie drogi gminnej – ul. Słonecznej działki ewid. nr 577/1.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/107/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonych we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiących działki ewid. o nr nr 652/2 i 647/5.

Pkt 27) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Józefów”.
Projekt omówiła zastępca wójta A.Sokołowska wyjaśniając, że Plan jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy boiska Orlik przy szkole w Józefowie. Plan uchwalony przez zebranie wiejskie obejmuje katalog inwestycji na kolejne 7 lat.
Radny M.Drabczyk zaproponował aby głosowanie odłożyć na kolejna sesję uznając, że inwestycje powołane w Planie są zawyżone a Józefów nie jest najbardziej potrzebującym sołectwem.
Przewodniczący wyjaśnił, że pozostałe inwestycje poza główną – budową Orlika - są jedynie propozycją.
Zastępca wójta A.Sokołowska wyjaśniła, że do złożenia wniosku o dofinansowanie konieczny był plan inwestycji więc w Planie są wymienione zadania planowane rozłożone w czasie na 7 lat.
Radny W.Smoczyński: jestem obiema rękoma za inwestycjami, ale dlaczego nie było takiej możliwości dla Nieporętu. Poświęciłem swój czas na przygotowanie planu dla Nieporętu. Będę „za’, ale zobowiązania powstają dla kolejnych rad. Skoro budowa boiska ma być z gminnych pieniędzy to nie chcę by istniałon pod szyldem rządowego programu Orlik.
Zastępca wójta A.Sokołowska wyjaśniła, że wnioskiem, który ma złożyć Gmina jest na budowę „Orlika”, ponadto jednak część środków otrzymaliśmy z zewnątrz.
Radny A.Olechoski: wszystkie dotychczasowe plany przyjmowaliśmy jednogłośnie. Nieporęt potwierdza regułę, że nie ważne co się mówi, ale to mówi. Plan Nieporętu obejmował m.in. modernizacje Ośrodka Zdrowia służącego przecież wszystkim mieszkańcom gminy. Program był dłuższy niż 7 lat, jak w przypadku planu Józefowa gdzie mamy 13 mln. Też będę za. Co do wykreślenia nazwy „Orlik” to rozumiem, że musi być zachowana spójność dokumentów.
Przewodniczący Rady Gminy: zgadzam się z Panem Andrzejem w sprawie planu Nieporętu, może było w tym tez trochę mojej winy.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/108/2010 w sprawie: zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Józefów”.

Pkt 28) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Warszawa.
Zastępca wójta A.Sokołowska wyjaśniła, że w celu zwiększenia możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań w zakresie rozbudowy systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków Gmina Nieporęt powinna znajdować się na liście Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Umieszczenie Gminy Nieporęt na przedmiotowej liście wiąże się z koniecznością utworzenia na terenie Gminy aglomeracji. Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika także z wywiązywania się Rządu RP ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.
Zgodnie ustawą - Prawo wodne, wykaz aglomeracji jest integralną częścią KPOŚK, przy czym aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków, natomiast przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę.
Wójt Gminy Nieporęt pismem z dnia 11.08.2008 r. zwrócił się do Dyrektora Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy, jako przedstawiciela Gminy wiodącej w aglomeracji Warszawa - o włączenie części Gminy Nieporęt do aglomeracji Warszawa. Włączone miały być miejscowości: Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra i północna część Józefowa (poprzez sieć kanalizacyjną na terenie miasta Legionowa), Michałów-Grabina, Kąty Węgierskie, Rembelszczyzna i południowa część Józefowa (poprzez kolektor kanalizacyjny w Michałowie - Grabinie) oraz Stanisławów Pierwszy, Izabelin, wschodnia część Nieporętu i część Aleksandrowa (poprzez kolektor kanalizacyjny w Stanisławowie Pierwszym). Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy pismem z dnia 05 czerwca 2009 r. zwrócił się do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę, tj. o rozszerzenie aglomeracji Warszawa, w związku z projektowanym odprowadzaniem ścieków z terenu Gminy Nieporęt do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie. Dodatkowo w efekcie konsultacji między zainteresowanymi gminami obszar aglomeracji został rozszerzony o gminy: Pruszków, Piastów, Ożarów Mazowiecki i Michałowice.
W dniu 21.01.2010 roku uchwałą nr XLIV/4/2010 Rada Gminy Nieporęt zaopiniowała pozytywnie projekt planu aglomeracji Warszawa, natomiast Rada Gminy Stare Babice oraz Rady Gmin Pruszków, Piastów, Michałowice oraz Ożarów Mazowiecki - negatywnie zaopiniowały projekt planu aglomeracji Warszawa.
W związku z powyższym konieczne jest ponowne zaopiniowanie projektu planu aglomeracji Warszawa związane ze zmianą granic aglomeracji Warszawa – zmiana granic na terenie Gminy Stare Babice oraz wyłączenie z granic aglomeracji Warszawy Gmin Pruszków, Piastów, Michałowice oraz Ożarów Mazowiecki, tworzących odrębną aglomerację Pruszków.
Komisja Gospodarcza zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LVI/109/2010 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Warszawa.

Pkt 29) Zapytania i wolne wnioski. Chętnych do zabrania głosu nie było.

Pkt 30) Zamknięcie sesji. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady LVI sesji Rady Gminy Nieporęt.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 08.12.2010 r., godz. 21.59
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 08.12.2010 r., godz. 21.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2010 r., godz. 21.59Joanna JońskaDodanie strony