Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 12/10 z LV sesji Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 wrzesnia 2010 roku

LV sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 16 września 2010 roku w godz. 11.15 – 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 12 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2010 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2010 roku.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę z dnia 18 sierpnia 2010 roku złożoną przez Pana Wiesława Smoczyńskiego - radnego Gminy Nieporęt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę LII/68/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze oraz uchwałę LIII/78/2010 Rady Gminy Nieporęt odpowiedź na wezwanie Wiesława Smoczyńskiego - radnego Gminy Nieporęt do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr LII/68/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji:
Pkt 1) Otwarcie sesji. Po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący Rady Gminy otworzył LV sesje, powitał przybyłych i przystąpił do realizacji porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” było: 10 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad.

Pkt 3) Interpelacje radnych. Interpelacji nie zarejestrowano.

Pkt 4) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poinformowała o korespondencji jaka wpłynęła do Rady Gminy.

Pkt 5) Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2010 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2010 roku.
Skarbnik Gminy K.Skuza przedstawiła a radni wysłuchali Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2010 roku.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, podejmując uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określając w szczególności:
1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu,
2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej,
3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Wójt przedłoży Radzie Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej.
Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej w zakresie uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu dostosowany został do przepisów nowej ustawy o finansach publicznych.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: wniosek radnych dopisać w § 6 ust. 1 pkt 4) pkt 7 dot. „odczytania wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej”.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” było: 12 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LV/86/2010 Rada Gminy Nieporęt w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Skarbnik Gminy poinformowała także o zarządzeniach wójta w sprawie wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę z dnia 18 sierpnia 2010 roku złożoną przez Pana Wiesława Smoczyńskiego - radnego Gminy Nieporęt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę LII/68/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze oraz uchwałę LIII/78/2010 Rady Gminy Nieporęt odpowiedź na wezwanie Wiesława Smoczyńskiego - radnego Gminy Nieporęt do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr LII/68/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze.
Radca prawny H.Laszuk wyjaśniła, że w odpowiedzi na skargę wnosi sie o:
1) oddalenie skargi na uchwałę LII/68/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze - jako nieuzasadnionej;
2) odrzucenie skargi na uchwałę LIII/78/2010 Rady Gminy Nieporęt odpowiedź na wezwanie Wiesława Smoczyńskiego - radnego Gminy Nieporęt do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr LII/68/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze - jako niedopuszczalnej;
Radny W.Smoczyński: nie rozumiem punktu, nie spodziewałem się.
Radca prawny H.Laszuk wyjaśniła, że zgodnie z § 54 ust 2 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ, do którego wpłynęła skarga, przesyła skargę akta wraz z odpowiedzią na skargę w ciągu 30 dni. Omówiła tez procedurę i historię sprawy:
Rada Gminy podjęła w dniu 8 lipca uchwałę o podziale Gminy na okręgi wyborcze; 2) radny W.Smoczyński wezwał Rade do usunięcia naruszenia prawa powyższą uchwałą, 3)Rada podjęła uchwałę w sprawie wezwania – wezwania nie uwzględniając, 4) wpłynęła skarga do WSA za pośrednictwem Rady Gminy, 5) na sesji odpowiedź Rady na złożoną skargę, 6) akta sprawy wraz ze skargą i odpowiedzią Rady Wójt, działający z upoważnienia Rady Gminy, przekazuje do WSA.
W odpowiedzi na skargę pojawiają się automatycznie te same argumenty faktyczne i prawne co w przypadku wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Co do skargi na uchwałę w sprawie odmowy uznania wezwania jest niedopuszczalna proceduralnie. W całej tej sprawie właściwa byłaby droga na podstawie ordynacji wyborczej.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: komisja trzeci raz pochyla się nad tematem: najpierw projekt podziału, potem wezwanie, teraz skarga. Uważam ,że Rada mogłaby wymyślić 5 różnych wariantów zgodnych z normami przedstawicielstwa. Kolega Wiesław uzasadnia swoje tezy, jest to wyraz pewnej postawy. A Rada musi dawać pierwszeństwo sołectwom najszybciej rozwijającym się. Mamy nadzieję, że Sąd będzie nam przychylny.
Radny W.Smoczyński: na pierwszym planie są argumenty pozamerytoryczne, a są racje merytoryczne. Uważam, że mały Aleksandrów straci przy dużym Nieporęcie. Dziwię się też argumentowi, że raz występuję jako radny raz jako mieszkaniec Gminy. Jestem radnym i mieszkańcem Nieporętu. Więzi Aleksandrowa są większe z Izabeliniem przez jedna parafie i szkołę niż z Nieporętem. Pani mecenas twierdzi, że w skardze są dwie sprawy – skargi na dwie uchwały, ale ja traktowałem to jako ciągłość jednej sprawy. Ale to sprawy formalne, a najważniejsze w sprawie jest o, że Nieporęt został osłabiony. A mieszkańcy Aleksandrowa tez mieliby większe szanse z Izabelinem niż z Nieporętem. Wskaźniki mówią jednoznacznie. Mierzmy się na argumenty merytoryczne.
Radca prawny H.Laszuk: skarga na dwie uchwały, wynika to z tekstu skargi. Jeśli Sąd stwierdzi inaczej zwróci uwagę. Względy formalne są równie ważne jak argumenty merytoryczne. Odpowiedź na skargę jest tak przygotowana, aby bronic uchwały Rady Gminy. Wszystko ma tu znaczenie i Rada musi używać wszystkich możliwych argumentów i środków.
Radny M.Drabczyk: słucham tego po raz kolejny, czy chodzi o to aby byli radni tylko z Nieporętu, bo jest największym sołectwem. Wszystkich trzeba obdarować mandatami, a braki ilościowe nadrobić jakością.
Radny W.Smoczyński: przepraszam Radę, nie byłem świadomy tej procedury. Ale mam prawo walczenia o prawa wyborcze mieszkańców Nieporętu.
Radny K.Sosnowski: dziwię sie radnemu Smoczyńskiemu, doświadczonemu samorządowcowi. Sprawa zakończy się w Sądzie, który zdecyduje kto miał rację. Mam nadzieję, że wygrają względy merytoryczne. Czasem trzeba jednak iść ma kompromis.
Radny W.Smoczyński: jestem „starym radnym” i jestem przywiązany do demokracji z początku lat 90-tych. Mało było układów. Czasy się zmieniły. Wszystko ewaluuje w złym kierunku. Ja przyzwyczaiłem się do dziewiczej formy trwam przy niej. Tym podziałem został skrzywdzony Nieporęt i ja osobiście.
Wójt S.M.Mazur: radny jest radnym całej gminy nie tylko konkretnego sołectwa. Powinien troszczyć się o mieszkańców. Wszystkich sołectw tak samo. Argument jednej parafii nie jest do końca trafiony, bo przecież Osiedle Głogi należące do Nieporętu przynależy do parafii w Stanisławowie Pierwszym, do tej samej co Aleksandrów czy Izabelin. Ponadto układ przestrzenny jest taki, że Aleksandrów leży bliżej Nieporętu niż Izabelina. Co do demokracji, o której dużo mówi wójt Smoczyński to jej podstawą jest wola większości, która należy uszanować.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” było: 7 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LV/87/2010 w sprawie odpowiedzi na skargę z dnia 18 sierpnia 2010 roku złożoną przez Pana Wiesława Smoczyńskiego - radnego Gminy Nieporęt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę LII/68/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze oraz uchwałę LIII/78/2010 Rady Gminy Nieporęt odpowiedź na wezwanie Wiesława Smoczyńskiego - radnego Gminy Nieporęt do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr LII/68/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze.

Pkt 9) Zapytania i wolne wnioski.
Radny K.Sosnowski zapytał o wiatę przystankową w stronę Nieporętu, światła na skrzyżowaniu oraz chodnik w Michałowie – Grabinie.
Radny W.Smoczyński w kwestii wyborczej zapytał możliwość udostępniania kandydatom na radnych czy wójtów lokali w placówkach publicznych na terenie gminy Nieporęt.

Pkt 10) Zamknięcie sesji. Po wyczerpaniu wszystkich punktów z porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady LV sesji Rady Gminy Nieporęt.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 09.11.2010 r., godz. 19.01
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 08.12.2010 r., godz. 21.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2010 r., godz. 21.56Joanna JońskaEdycja strony
09.11.2010 r., godz. 19.01Joanna JońskaDodanie strony