Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 11/10 z LIV sesji Rady Gminy Nieporęt t z dnia 31 sierpnia 2010 roku

LII sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 31 sierpnia 2010 r. w godz. 11.10 – 13.20 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 10 radnych. (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia a także wykazu gminnych jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie współdziałania gmin w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Nieporęt, powierzonych Gminie Nieporęt przez Gminy Jabłonna, Legionowo i Serock.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne o nr 49/4 i 50/1 położonej we wsi Nieporęt gmina Nieporęt prawem służebności przesyłu.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Wola Aleksandra gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki o nr 58/10.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Zaciszna” drodze wewnętrznej stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 129 położonej we wsi Kąty Węgierskie i działki nr 18 położonej we wsi Wola Aleksandra.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamkniecie sesji.

IV. Przebieg sesji:
Pkt 1) Otwarcie sesji. Po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący Rady Gminy otworzył LIV sesje, powitał przybyłych i przystąpił do realizacji porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” było: 10 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad.

Pkt 3) Interpelacje radnych. Interpelacji nie zarejestrowano.

Pkt 4) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o terminowym składaniu oświadczeń majątkowych do dnia 12 października. Poinformował o skardze radnego W.Smoczyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dot. uchwały o podziale Gminy Nieporęt na okręgi wybocze.

Pkt 5) Informacja Wójta o pracy między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: przy zmianach budżetowych zwykle jest dyskusja, i tak bywa, że trzeba dokonać korekty inwestycji. Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej długo dyskutowaliśmy nad tą inwestycją na ul. Kwiatowej w Michałowie –Grabinie. Komisja nie była w terenie i trudno było nam zweryfikować ile tam zostało zrobione i ile zostało do zrobienia. Na komisji odbyło się głosownie nad wnioskiem o zdjęcie środków w wysokości 96 000 zł.
- „za” wnioskiem było: 2 radnych
- „przeciw” było: 3 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
Pozostałe propozycje zostały przyjęte :
- „za” przyjęciem było: 6 radnych
- „przeciw” było: 1 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
Komisja ponadto ustaliła, że w przyszłym tygodniu zamierza wybrać się w teren.
Radny K. Sosnowski: uważam, że pewne zasady powinny obowiązywać wszystkich. Sprzyjałem Wójtowi w jego działaniach i nadal mu sprzyjam, nie wiem jednak z jakiego powodu Sołectwo Michałów-Grabina nie jest wystarczająco dofinansowane. Inwestycje w sołectwie były zaplanowane w kwocie 860 000 zł., a zostały zmniejszone do kwoty 204 000 zł (na taka kwotę do tej pory zostały wykonane inwestycje). Na spotkaniu wiejskim było zapewnienie, że inwestycje w sołectwie będą realizowane, a na ulicy Żywicznej do tej pory nie ma wodociągu. Zabiera się naszemu sołectwu, a daje na budowę ul. Leśnej na drogę 100 000 zł. Będzie tam wykonana droga, a jest tam tylko cztery budynki i to nowe.
Obecny na sesji mieszkaniec ul. Żywicznej, poparł Radnego Sosnowskiego. Ponadto Radny poprosił o wykonanie wodociągu dla 15 domów na ul. Żywicznej.
Wójt S.M. Mazur: inwestycje takie jak np. Orlik nie są tylko dla Józefowa ale również dla sołectwa Michałów-Grabina; Działania nasze są zawsze racjonalne i tymi zasadami się kierujemy. Każde sołectwo na zebraniach wiejskich wytycza kierunki swojego rozwoju. Ulica Kwiatowa została wykonana w większości i stąd zostały oszczędności i przesunięcia kwot.
Wójt poinformował również o przyrzeczeniu miasta stołecznego Warszawy, że system wodociągowo- kanalizacyjny będzie szybciej realizowany. Nie wycofujemy się z prac na ul. Żywicznej: w tym roku zrobimy projekt wodociągowy, następnie wodociąg a dopiero na koniec drogę.
Radny M.Oszczyk: taka jest specyfika działania i przesuwa się środki z jednej inwestycji na drugą.
Radny A.Olechowski: jestem pod wrażeniem wypowiedzi Pana Wójta; współczynnik sympatii różnie jest rozkładany. Poprosił o to aby ta zasada o rozmowie i ustaleniu działania była w stosunku do innych brana pod uwagę.
Wójt S.M.Mazur: jeżeli nie ma sympatii do Pana Olechowskiego to nie oznacza to, że działania będą przeciwko sołectwu. Wójt jest Wójtem całej Gminy i stara się być obiektywny. Najważniejsze jest wykonanie inwestycji. Wójt odpowiada za ich realizację i zawsze prosi Radę o wsparcie dla swoich poczynań. Kwota inwestycji dla sołectwa Michałów-Grabina była rzeczywiście na wyrost zaplanowana i stąd te przesunięcia.
Radny K.Sonowski: nie jestem zwolennikiem tego aby maksymalnie dofinansowywać sołectwa.
Radny M. Drabczyk poparł radnego Sosnowskiego w jego poglądach. Można przesuwać środki z jednej inwestycji na drugą ale tylko w ramach sołectwa. Kiedy Pan Olechowski był Przewodniczącym Rady Gminy to nic nie można było zrobić dla sołectwa Zegrze.
Pan Olechowski powiedział, że to co powiedział Pana Drabczyk to nie prawda. Głos zabrał Pan Robert Królikowski - mieszkaniec ul. Żywicznej: jestem zaangażowany w sprawy sołectwa; Najpierw powinno zrobić się wodociąg następnie drogę.
Obiecał przekazać mieszkańcom informacje o podjętych ustaleniach odnośnie ulicy Żywicznej.
Przewodniczący Rady Gminy: Wójt prowadzi dobra politykę.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
- „za” przyjęciem uchwały było: 8 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LIV/79/2010 zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Pkt 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia a także wykazu gminnych jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych.
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty H.Galas wyjaśniła, że zmiana polega na poszerzeniu liczby placówek oświatowych, które tworzą rachunek dochodów własnych, spowodowana jest utworzeniem z dniem 1 września 2010 r. nowej samorządowej jednostki budżetowej – Gminnego Przedszkola w Białobrzegach - na podstawie Uchwały Nr LII/70/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie założenia przedszkola publicznego, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu oraz umożliwienia nowo powstałej placówce oświatowej gromadzenia środków na ww. rachunku w celu właściwej realizacji zadań statutowych.
Radny M.Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Komisja jednomyślnie poparła zmianę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia a także wykazu gminnych jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych W głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
- „za” przyjęciem uchwały było: 9 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LIV/80/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia a także wykazu gminnych jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych.

Pkt 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie współdziałania gmin w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Nieporęt, powierzonych Gminie Nieporęt przez Gminy Jabłonna, Legionowo i Serock.
Dyrektor GZO wyjaśniła, że Gmina Radzymin zwróciła się do Gminy Nieporęt z wnioskiem o przyjęcie dzieci będących jej mieszkańcami do Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej. Gmina Nieporęt przyjmując dzieci z terenu Gminy Radzymin do prowadzonego przez siebie przedszkola publicznego realizuje zadanie własne Gminy Radzymin w zakresie wychowania przedszkolnego.
Radny M.Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Komisja jednomyślnie poparła zmianę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie współdziałania gmin w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Nieporęt, powierzonych Gminie Nieporęt przez Gminy Jabłonna, Legionowo i Serock. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
- „za” przyjęciem uchwały było: 10 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LIV/81/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania gmin w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Nieporęt, powierzonych Gminie Nieporęt przez Gminy Jabłonna, Legionowo i Serock.

Pkt 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt.
Dyrektor GZO wyjaśniła, że zmiana uchwały związana jest z faktem, iż Rada Gminy Uchwałą Nr LII/70/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie założenia przedszkola publicznego w Białobrzegach, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu utworzyła z dniem 1 września nowe przedszkole samorządowe w Białobrzegach, które należy włączyć do sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.
Radny M.Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Komisja jednomyślnie poparła zmianę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
- „za” przyjęciem uchwały było: 10 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LIV/82/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt.

Pkt 10) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne o nr 49/4 i 50/1 położonej we wsi Nieporęt gmina Nieporęt prawem służebności przesyłu.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że Mazowiecka Spółka Gazownicza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Gminy Nieporęt o wyrażenie zgody na ustanowienie w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 6/14 odpłatnie i na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt położonej we wsi Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr 49/4 i 50/1. Wskazana służebność przesyłu polegać ma w szczególności na prawie posadowienia na nieruchomości obciążonej sieci gazowej w pasie gruntu o szerokości 1 metra oraz na prawie wstępu, przejazdu, swobodnego, całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem gazociągu, przyłączy gazowych i punktów redukcyjno – pomiarowych, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń gazowniczych znajdujących się na nieruchomości obciążonej, a w szczególności gazociągu i przyłączy gazowych oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez tę nieruchomość w/w celach.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja nie miała zastrzeżeń co do zasadności uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne o nr 49/4 i 50/1 położonej we wsi Nieporęt gmina Nieporęt prawem służebności przesyłu. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
- „za” przyjęciem uchwały było: 10 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LIV/83/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działki ewid. o nr nr 49/4 i 50/1 położonej we wsi Nieporęt gmina Nieporęt prawem służebności przesyłu.

Pkt 11) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Wola Aleksandra gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki o nr 58/10.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśniła, że w związku z planowaną przez Gminę Nieporęt budową sieci kanalizacyjnej we wsi Wola Aleksandra, właściciele działki nr ewid. 58/10 położonej we wsi Wola Aleksandra gmina Nieporęt w dniu 12.08.2010 r. zwrócili się z wnioskiem o jej nieodpłatne przejęcie na mienie gminne. Działka ewid. nr 58/10 o pow 1524 m2 stanowi drogę wewnętrzną, droga wewnętrzna stanowiąca przedmiot projektu uchwały zapewnia dostęp do drogi publicznej – ul. Wolskiej 10 działkom położonym przy tej drodze.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja nie miała zastrzeżeń co do zasadności uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Wola Aleksandra gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki o nr 58/10. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
- „za” przyjęciem uchwały było: 10 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LIV/84/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Wola Aleksandra gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki o nr 58/10.

Pkt 12) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Zaciszna” drodze wewnętrznej stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 129 położonej we wsi Kąty Węgierskie i działki nr 18 położonej we wsi Wola Aleksandra.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek Sołtysa wsi Wola Aleksandra o nadanie nazwy „Zaciszna” drodze wewnętrznej składającej się z działki ewid. nr 18 położonej we wsi Wola Aleksandra oraz części działki nr 129 stanowiącej drogę wewnętrzną położoną we wsi Kąty Węgierskie na odcinku od wschodniej granicy działki nr 37/26 do zachodniej granicy działki nr 20 położonej we wsi Wola Aleksandra. Nadanie nazwy wyżej wymienionej drodze umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: komisje pozytywnie zaopiniowały proponowaną nazwę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Zaciszna” drodze wewnętrznej stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 129 położonej we wsi Kąty Węgierskie i działki nr 18 położonej we wsi Wola Aleksandra. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
- „za” przyjęciem uchwały było: 10 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LIV/85/2010 w sprawie: nadania nazwy „Zaciszna” drodze wewnętrznej stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 129 położonej we wsi Kąty Węgierskie i działki nr 18 położonej we wsi Wola Aleksandra.

Pkt 13) Zapytania i wolne wnioski. Chętnych do zabrania głosu nie było.

Pkt 14) Zamkniecie sesji. Po wyczerpaniu wszystkich punktów z porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady LIV sesji Rady Gminy Nieporęt.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 09.11.2010 r., godz. 19.00
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 09.11.2010 r., godz. 19.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2010 r., godz. 19.00Joanna JońskaDodanie strony