Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 10/10 z LIII sesji Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010 roku

LIII sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 12 sierpnia 2010 r. w godz. 10.20 – 14.20 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 12 radnych. (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji XLIV – XLVII Rady Gminy Nieporęt.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Izabelin, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid. 185/7.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej Rembelszczyzna, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid. 365.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej jako działki o nr nr ewid. 19/1 i 19/2 oraz udziału we własności działki o nr ewid. 19/6 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nieporęt i jej jednostkom podległym.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej Gminy Nieporęt.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nieporęt.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały – odpowiedź na wezwanie Wiesława Smoczyńskiego – radnego Gminy Nieporęt do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr LII/68/2010 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze.
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie z kontroli problemowej, zleconej przez Radę Gminy, dotyczącej funkcjonowania oczyszczalni ścieków dla Osiedla Głogi w Nieporęcie.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamkniecie sesji.

IV. Przebieg sesji:
Pkt 1) Otwarcie sesji. Po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący Rady Gminy otworzył LIII sesje, powitał przybyłych i przystąpił do realizacji porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy głosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o pkt 5a) Informacje Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział 8 radnych:
- „za” wnioskiem było: 8 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy wniosek uwzględniła. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz ze uwzględnionym wnioskiem. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” było: 8 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad.

Pkt 3) Przyjęcie protokołów z obrad sesji XLIV – XLVII Rady Gminy Nieporęt. Protokoły przyjęto bez uwag, 7 głosami „za”.

Pkt 4) Interpelacje radnych. Interpelacji nie zarejestrowano.

Pkt 5) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do dnia 12 września 2010r. poinformował także o korespondencji jaka wpłynęła do Rady Gminy.

Pkt 5a) Informacje Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Izabelin, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid. 185/7.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomości B.Bartkiewicz wyjaśniła, że przedmiotowa nieruchomość położona we wsi Izabelin przy ulicy Granicznej, stanowi własność Gminy Nieporęt. Zgodnie ze Zmianami w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt stanowi teren zabudowy wiejskiej mieszanej o symbolu w planie ROM.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: wcześniej badana była możliwość podziału nieruchomości; teraz Komisja jednomyślnie oparła propozycję.
Radny A.Olechowski: co się zmieniło od poprzedniego razu; wcześniej zdjęliśmy projekt z porządku obrad. Wcześniej sprzedaż dotyczyła 2 działek, teraz 1 działka. To nieruchomość o wyjątkowej wartości w sąsiedztwie Szkoły. Rozumiem potrzeby budżetowe, ale sprzedajemy aby sprzedawać, czy to uleczy budżet.
Wójt S.M.Mazur: poprzednio projekt zdjęto, aby wyjaśnić powstałe niejasności w powierzchni. Wtedy były dwie działki. Ustalono, że po zabezpieczeniu potrzeb parkingowych szkoły jedna działka zostanie przeznaczona do sprzedaży. Powody dla których sprzedaż powinna nastąpić: w budżecie zaplanowano łącznie 1,5 mln ze sprzedaży mienia; szkołę w Izabelinie budujemy od nowa, ponadto teren proponowany do sprzedaży był zaniedbywany.
Radny A.Kula: potrzeba dowartościować każde sołectwo.
Pan T.Wącisz, sołtys wsi Izabelin: co ze starą szkoła, tam mogłoby powstać przedszkole, plac zabaw?
Radny W.Smoczyński: kształtuje się obraz trzech miejscowości: Izabelin, Stanisławów, Aleksandrów, nie są to ośrodki scentralizowane. Jestem przeciw wyprzedawaniu ziemi, która kiedyś może być przydatna.
Pani B.Bartkiewicz, kierownik Działu Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomości: sprzedaż zawsze budzi kontrowersje, ale Rada Gminy przyjęła budżet, w którym zaplanowano dochód ze sprzedaży mienia, budżet mamy obowiązek realizować. Przez cała kadencję dość sporadycznie następowała sprzedaż. Teraz rynek jest trudniejszy, nie ma pewności, że znajdą się chętni do kupna. Działka, na której utytułowana jest Szkoła ma pow. 1,30 ha i w zupełności wystarcza na zabezpieczenie potrzeb oświatowych Sołectwa. Działka proponowana do sprzedaży o pow. 1 500 m ² w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w związku z tym nie mogłoby powstać na niej nic niezgodnego z planem zagospodarowania terenu.
Wójt S.M.Mazur: mamy plany zagospodarowania uchwalone przez Radę Gminy, w których są określone tereny niezbędne dla zabezpieczenia potrzeb określonych sołectw.
Rdny M.Stańczak: jest to działka gminna z gruntów gromadzkich, mieszkańcy powinni mieć decydujący głos.
Radny A.Olechowski: utwierdzono mnie w przekonaniu, że w tym przypadku nie liczy się cel tylko wykonanie planu sprzedaży. Chodzi tu o sprzedaż działki w centralnym punkcie sołectwa, a Rada Gminy może zawsze zmienić plan według potrzeb.
Radny A.Olechowski zgłosił wniosek formalny o zdjęcie punktu z porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego A.Olechowskiego. w głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział 10 radnych.
- „za” wnioskiem było: 5 radnych
- „przeciw” było: 5 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Izabelin, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid. 185/7. W głosowaniu wzięło udział: 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 5 radnych
- „przeciw” było: 2 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 3 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę nr LIII/71/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Izabelin, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid. 185/7.

Pkt 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej Rembelszczyzna, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid. 365.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomości B.Bartkiewicz wyjaśniła, że przedmiotowa nieruchomość położona we wsi Rembelszczyzna przy ulicy Skośnej, stanowi własność Gminy Nieporęt. Zgodnie ze Zmianami w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt – część II, działka nr 365 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu w planie M.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja pozytywnie, bez uwag przyjęła propozycję sprzedaży.
Pan W.Bożuta, sołtys wsi Rembelszczyzna: mieszkańcy oczekują coś za coś.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej Rembelszczyzna, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid. 365. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 9 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę nr LIII/72/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej Rembelszczyzna, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid. 365.

Pkt 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej jako działki o nr nr ewid. 19/1 i 19/2 oraz udziału we własności działki o nr ewid. 19/6 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomości B.Bartkiewicz wyjaśniła, że przedmiotowa nieruchomość, oznaczona w ewidencji gruntów nr ewid. 19/1 o pow. 1587 m2 oraz nr ewid.19/2 o pow. 2252 m2, położona we wsi i gminie Nieporęt przy ulicy Zegrzyńskiej, stanowi własność Gminy Nieporęt. Zgodnie ze Zmianami w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt – część II:
a/ działka nr 19/1 stanowi w części teren gospodarki leśnej o symbolu w planie RL, pozostałą część stanowi teren użytków zielonych o symbolu w planie RZ, przedmiotowa działka położona jest w granicach strefy ochrony pośredniej (zewnętrznej) ujęcia wody wodociągu Północnego m. st. Warszawy ze zbiornika Zegrzyńskiego oraz w strefie występowania materiałów archeologicznych;
b/ działka nr ewid.19/2 stanowi teren usług turystyki i wypoczynku o symbolu w planie UT, przedmiotowa działka położona jest w granicach strefy ochrony pośredniej (zewnętrznej) ujęcia wody wodociągu Północnego m. st. Warszawy ze zbiornika Zegrzyńskiego oraz w strefie występowania materiałów archeologicznych.
c/ działka nr ewid. 19/6 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą zapewniony jest dostęp do drogi publicznej – ulicy Zegrzyńskiej dla w/w działek.
Działki o nr nr ewid. 19/1 i 19/2 usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie a ze względu na ich położenie oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mogą stanowić jedną całość gospodarczą.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja bez wątpliwości pozytywnie zaopiniowała projekt.
Radny A.Olechowski: czy wszystkie procedury prawne są zakończone? Nie ma odwołań?
Wójt S.M.Mazur wyjaśnił, że Gmina nabyła własność powyższej działki jako spadkobierca ustawowy po zmarłym w 2002 roku Mieczysławie Fluks - po przeprowadzeniu toczącego się od 2008 roku postępowania spadkowego.
Wobec tego, że przez wiele lat nie zostali odnalezieni żadni spadkobiercy - Gmina na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych - dopełniając swoich obowiązków - wystąpiła do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku.
Gmina stała się spadkobiercą po zm. Mieczysławie Fluks na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu, wydanego po ogłoszeniu w ogólnodostępnej prasie informacji o poszukiwaniu spadkobierców oraz po sądowym stwierdzeniu, że przedłożony w sprawie, w roku 2009 testament nie został sporządzony przez Spadkodawcę - Mieczysława Fluks. Potwierdził to biegły rzeczoznawca na podstawie badań i dokumentów, które zostały dostarczone, na wezwanie Sądu m.in. z miejsca pracy zmarłego; W Sądzie jest wniosek w sprawie zawiadomienia o domniemaniu popełnienia przestępstwa polegającego na sfałszowaniu testamentu.
Radny A.Olechowski: czy jest ocena rzeczoznawcy?
Wójt S.M.Mazur: nie ma.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej jako działki o nr nr ewid. 19/1 i 19/2 oraz udziału we własności działki o nr ewid. 19/6 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 8 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę nr LIII/73/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej jako działki o nr nr ewid. 19/1 i 19/2 oraz udziału we własności działki o nr ewid. 19/6 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nieporęt i jej jednostkom podległym.
Radca prawny H.Laszuk wyjaśniła, że proponowane zmiany wynikają zapisów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: nowelizacja jest konieczna. Komisja ze zrozumieniem przyjęła projekt.
Radca prawny H.Laszuk wniosła autopoprawkę do projektu t.j. w § 3 ust 1 pkt 1 zapis:„w całości lub w części”. Autopoprawkę przyjęto.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nieporęt i jej jednostkom podległym. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 8 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę nr LIII/74/2010 w sprawie: trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nieporęt i jej jednostkom podległym.

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej Gminy Nieporęt.
Radca prawny H.Laszuk wyjaśniła, że w związku z powstawaniem na terenie Gminy Nieporęt szeregu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym w szczególności: ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego, placów zabaw, obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego i siłowni zewnętrznej służących mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży/uczniom szkół, klubom sportowym koniecznym było określenie jednolitych zasad korzystania z tych obiektów. Pani H.Laszuk omówiła także poprawki do projektu, które zostały wypracowane podczas posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Gospodarczej.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej Gminy Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 8 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę nr LIII/75/2010 w sprawie: zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej Gminy Nieporęt.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Pkt 11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.
Skargę omówił Przewodniczący Rady Gminy wraz z radcą prawnym H.Laszuk.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: na posiedzeniu łącznym komisji podczas dyskusji nad obiema skargami pojawiły się dwa kierunki; 1) uznać skargi za bezzasadne, 2) nie angażować się – wniosek radnego W.Smoczyńskiego. Większość członków komisji opowiedziała się za uznaniem skarg za bezzasadne, jak w projekcie.
Radny W.Smoczyński: wstrzymuję się, komisja postanowiła inaczej.
Pani B.Tomasik, sołtys wsi Rynia: skarżący jest osoba chorą, skarży wszystkich i wszędzie. Uczulam, żeby postępować zgodnie z przepisami.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 8 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę nr LIII/76/2010 w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

Pkt 12) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nieporęt.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: argumentacja podobna.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 9 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę nr LIII/77/2010 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nieporęt.


Pkt 13) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały – odpowiedź na wezwanie Wiesława Smoczyńskiego – radnego Gminy Nieporęt do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr LII/68/2010 z dnia 8 lipca2 010 roku w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze.
Skargę oraz projekt uchwały omówiła radca prawny H.Laszuk.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: dzisiaj bierne odbicie dyskusj z 8 lipca, komisja pozytywnie opiniowała odmowę uwzględnienia wezwania radnego.
Radny W.Smoczyński: argument zastosowany w uzasadnieniu przyjętego podziału dot. dynamiki rozwoju to żaden argument. W uchwale Rady Gminy Nieporęt został skrzywdzony, w ty, ja jako mieszkaniec Nieporętu, który być może będę kandydował do Rady Gminy. Najważniejszym kryterium powinien być wskaźnik, który dla Nieporętu wynosi 4,16 i to bez Aleksandrowa – dawałoby to 4 mandaty, z Aleksandrowem – 4,49. ponadto sołectw się nie dzieli i nie łączy; sam Nieporęt z normą 4,16 powinien uzyskać 4 mandaty. Postulowałem, że z sołectw Aleksandrów i Izabelin stworzyć osobny okręg wyborczy jednomandatowy. Tu widać wyraźne związki społeczne, integrację poprzez przynależność do jednej parafii czy szkoły podstawowej. Nieprawda jest, że nie chcę Aleksandrowa w Nieporęcie; Uważam, że miałby większe szanse tak jak Izabelin beż Stanisławowa Pierwszego, który jest znacznie liczniejszym sołectwem. Wzywam i proszę o przywrócenie właściwego podziału gminy. Nie podnosiłem sprawy Rembelszczyzny i Kątów Węgierskich, ale faktem jest, że razem maja niższą normę niż sam Nieporęt. Został naruszone uprawnienie mieszkańca Nieporętu i jako Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nieporętu upominam się o Nieporęt. Powinien być protest w trybie wyborczym.
Radny A.Olechowski: jako Rada Gminy mamy duże możliwości. Były dwa warianty podziału Gminy na okręgi wyborcze. Jestem pod wrażeniem dwóch różnych uzasadnień dot. dwóch wariantów podziału. Nic się na ten temat nie mówi. Po raz pierwszy spotykam się z 2 projektami i 2 uzasadnieniami jednego tematu. Pod oboma uzasadnieniami podpisy uprawnionych osób, w obu o więziach społecznych, które uzasadnienie jest zatem prawdziwe. Zgadza się, że można było przestawić kilka wariantów.
Wójt S.M.Mazur: oba warianty sa zgodne z prawem. Nic nie stoi na przeszkodzie aby Rada Gminy rozpatrywała 2 warianty. W Kątach zebranie postulowało o mandat w Izabelinie też był wniosek o mandat, więc moim obowiązkiem było uwzględnienie postulatów mieszkańców, bo to sa oczekiwania zebrań wiejskich. Dlatego zaproponowano 2 warianty podziału, natomiast do Rady Gminy należy wybór właściwego.
Radny A.Olechowski: rozumem, że postulaty, o których mowa są zawarte w protokołach z zebrań. Co z uzasadnieniami: w 2 różnych wariantach o więziach społecznych i o normach, czy to jest prawidłowe pod względem prawnym?
Radny A.Olechowski: gdyby były 2 warianty do tego samego uzasadnienia tez byłoby źle dla Pana.
Radca prawny H.Laszuk: uzasadnienia do projektów uchwał nie są identyczne, są zgodne z obowiązującymi przepisami. Warianty do decyzji Rady Gminy. Wyczerpane sa przesłanki każdej z uchwał, nie prowadzono analizy, który z wariantów jest lepszy. Wezwanie, nad którym dyskutujemy dot. uchwały podjętej przez Radę Gminy.
Radny W.Smoczyński: wójt może przedstawić 1 podział racjonalny, nie może być wariantowo. Proszę, abym nie musiał się odwoływać. Ta decyzja narusza normę przedstawicielstwa.
Wójt S.M.Mazur: Pan chciałby aby jednostka decydował, a Rada Gminy jest organem kolegialnym, tu decyduje demokratyczna większość. Nie znam też przepisu, który nakazywałby przedłożenie tylko jednego wariantu, mam za to obowiązek uwzględniać postulaty zebrań wiejskich.
Radny A.Kula: zawsze była dążność aby obdzielić każde sołectwo mandatem, 15 sołectw = 15 mandatów, ale jest norma przedstawicielstwa. Nie można żądać nadwyżki mandatowej bo sołectwo jest duże, obdzieliliśmy dwa duże sołectwa. Zarzut, że wójt dał Radzie możliwośc decydowania nie jest na miejscu zwłaszcza w ustach kogos kto przez lata piastował tu taką funkcję.
Radny M.Drabczyk: niedługo większość będzie z Nieporętu i to Wy będziecie o wszystkim decydować. Trzeba dać tez tym mniejszym. Odpuśćmy czasami. Zachowajmy margines.
Radny A.Olechowski: kolega Kula przewrotnie argumentuje. Przecież oczywistym jest, że mniejsze sołectwo nie ma szans przy dużym, jak w jest w przypadku małego Aleksandrowa i dużego Nieporętu.
Wójt S.M.Mazur: zapewniam, że może być 10 kandydatów z Nieporętu a jeden z Aleksandrowa i to on może wygrać głosowanie i wejść do Rady Gminy.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały - odpowiedź na wezwanie Wiesława Smoczyńskiego – radnego Gminy Nieporęt do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr LII/68/2010 z dnia 8 lipca 2 010 roku w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze. Rada Gminy odmówiła uwzględnienia wezwania. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 8 radnych
- „przeciw” było: 2 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę nr LIII/78/2010 - odpowiedź na wezwanie Wiesława Smoczyńskiego – radnego Gminy Nieporęt do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr LII/68/2010 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze.

Pkt 14) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie z kontroli problemowej, zleconej przez Radę Gminy, dotyczącej funkcjonowania oczyszczalni ścieków dla Osiedla Głogi w Nieporęcie.
Na podstawie ustaleń dokonanych przez Komisję Rewizyjną, w tym na podstawie dokumentów składających się na akta kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:
1) co do przyczyn nałożenia kar w związku z kontrolą oczyszczalni ścieków w Nieporęcie
- przyczyną nałożenia na Gminę administracyjnych kar pieniężnych w związku z kontrolą oczyszczalni ścieków w Nieporęcie - było za naruszenie warunków korzystania ze środowiska, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, polegające na niewykonaniu z wymaganą częstotliwością badań składu ścieków z oczyszczalni - co wynika z treści opisanych w sprawozdaniu 3 decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura WIOŚ w Ciechanowie,
2) co do konsekwencji jakie poniosła Gmina w związku z kontrolą oczyszczalni ścieków na Osiedlu Głogi w Nieporęcie
- wobec uwzględnienia, złożonych w imieniu Gminy, wniosków o wliczenie wymierzonych Gminie administracyjnych kar pieniężnych w łącznej kwocie 152 912 zł - w koszty zrealizowanych przez Gminę przedsięwzięć polegających na wykonaniu prac modernizacyjnych dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków związanych z zapewnieniem warunków ochrony środowiska - ostatecznie Gmina Nieporęt nie poniosła konsekwencji w związku z kontrolą oczyszczalni ścieków na Osiedlu Głogi w Nieporęcie.
Natomiast, co do pozostałych zaleceń pokontrolnych, zarówno Urząd Gminy jak też Gminy Zakład Komunalny udzieliły odpowiedzi w sprawie ich wykonania.
W obecnej chwili sprawy oczyszczalni należą do zadań GZK w Nieporęcie, a częstotliwość próbek badań składu ścieków wprowadzanych z oczyszczalni jest wykonywana z wymaganą częstotliwością.
Przewodniczący Rady Gminy: Sprawozdanie Komisji wyczerpuje temat. Rada Gminy szczegółowo zapoznała się ze Sprawozdaniem.

Pkt 15) Zapytania i wolne wnioski. Zgłoszeń do zabrania głosu nie było.

Pkt 16) Zamkniecie sesji. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady LIII sesji.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 09.11.2010 r., godz. 18.58
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 09.11.2010 r., godz. 18.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2010 r., godz. 18.58Joanna JońskaEdycja strony
09.11.2010 r., godz. 18.58Joanna JońskaDodanie strony