Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 8/10 z LI sesji Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010 r.

LI sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 29 czerwca 2010 roku w godz. 10.15 – 13.45 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 12 radnych. (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLI - XLIII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu (przebudowa ulicy Zwycięstwa w m.Nieporęt).
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu (zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie).
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2009 rok.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2009 rok.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Jacka Soplicy” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 157/5.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Zamkowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 275/25.
19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: sprawie nadania nazwy „Protazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 151/12, 151/13, 151/14, 151/20.
20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: sprawie nadania nazwy „Dzikiej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 914/8.
21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Pięciolinii” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 120/4.
22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Zajazdowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 4.
23. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Sokoła” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 8.
24. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zamiaru utworzenia przedszkola publicznego w Białobrzegach poprzez przejecie Przedszkola Nr 32 w Białobrzegach, prowadzonego przez Jednostkę Wojskową Nr 2474 w Białobrzegach i wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Nieporęt nieruchomości zabudowanej obiektem Przedszkola Nr 32 w Białobrzegach.
25. Rozpatrzenie projektu i podjęcie stanowiska w sprawie: zasad przejmowania dróg na mienie Gminy.
26. Zapytania i wolne wnioski.
27. Zamkniecie sesji.

IV. Przebieg sesji:
Pkt 1) Otwarcie sesji. Po stwierdzeniu quorum, obecnych 9 radnych, Przewodniczący Rady Gminy otworzył obrady LI sesji Rady Gminy Nieporęt. Po powitaniu przybyłych na sesję przystąpił do realizacji porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Radni zatwierdzili proponowany porządek obrad 9 głosami „za”.

Pkt 3) Przyjęcie protokołów z XLI - XLIII sesji Rady Gminy. Radni przyjęli protokoły z XLI – XLIII sesji Rady Gminy 9 głosami „za”.

Pkt 4) Interpelacje radnych. Interpelacji nie zarejestrowano.

Pkt 5) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o korespondencji jaka wpłynęła do Rady Gminy, w tym m.in. odczytał pismo mieszkanki Stanisławowa Pierwszego dot. podziękowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie oraz pismo Stowarzyszenia „Nadzieja” dot. sytuacji cmentarza wojskowego w Białobrzegach.

Pkt 6) Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych.
Skarbnik Gminy K.Skuza wyjaśniła, co następuje:
1) Uchwałą Nr XLIII/112/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalono stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2010 rok w wysokości:
a) 0,62 zł - do ceny 1 m3 dostarczonej wody,
b) 1,10 zł - do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków.
2) Uchwałą Nr L/49/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 czerwca 2010 r. zatwierdzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w wysokości 2,10 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT za 1 m3 wody oraz taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków odbieranych przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w wysokości 3,70 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT za 1 m3 ścieków.
3) Zwiększenie ceny wody od dnia 1 lipca 2010 roku umożliwia i uzasadnia zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla GZK do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków kalkulowanych według stawek jednostkowych;
4) Wprowadzenie nowych stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych zmniejszy wysokość dotacji z budżetu Gminy dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie w okresie od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: z uwagi na decyzje podjęte na poprzedniej sesji dot. określenia wysokości stawek za wodę, jest to dziś decyzja merytoryczna.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/50/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych.

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt.
Zmiany wyjaśniła Skarbnik Gminy K.Skuza.
Przewodniczący Rady Gminy: zmiany były bardzo szczegółowo omawiane na posiedzeniu łącznym komisji. Jest to jedna z największych uchwał dotychczas prezentowanych.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: dokument liczący 27 stron Komisja analizowała wnikliwie. Po dyskusji na posiedzeniu Komisji wypracowano pozytywna opinie, choć niejednomyślnie.
Radny W.Smoczyński: mówiłem, że budżet jest zbyt rozdmuchany, niewłaściwie zaprojektowany w wielu płaszczyznach. Proponowane zmiany są duże. Okolicznością łagodzącą wobec niskiego pozyskiwania środków unijnych jest mała skuteczność Marszałka, ale są gminy, którym udaje się pozyskiwać środki bardziej sprawnie. Wiele inwestycji zostaje okrojonych z budżetu. W jednym miejscu budżet rośnie w innym maleje. Żal mi wielu inwestycji. Mam nadzieje, że te zmiany spowodują urealnienie budżetu.
Wójt S.M.Mazur: nikt nie mógł przewidzieć, że będą takie problemy z rozdysponowaniem środków unijnych. Pieniądze na budowę kanalizacji w ul. Jana Kazimierza zostały nam przyznane, potem odebrane. Gmina odwołała się, jest wiele nieprawidłowości w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Jednak pod względem inwestycyjnym proponowane zmiany nie spowodują, że Gmina straci inwestycyjnie. Budowa kanalizacji w ul. Jana Kazimierza miała nastąpić pod warunkiem dofinansowania, gdyż nie jest to zadanie gminy. Gmina nie mogłaby porwać się na tak duże przedsięwzięcie bez dofinansowania.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/51/2010 zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu (przebudowa ulicy Zwycięstwa w m.Nieporęt).
Skarbnik Gminy K.Skuza wyjaśniła, że udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Zwycięstwa w miejscowości Nieporęt pozwoli na realizację chodnika wzdłuż przedmiotowej ulicy, który w znaczącym stopniu zapewni warunki bezpieczeństwa pieszych korzystających z tej drogi, w tym bezpieczeństwa mieszkańców gm. Nieporęt a także wpłynie na poprawę warunków drogowych na terenie Gminy Nieporęt.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: ta uchwała jest dowodem na to, że wszystkie sołectwa są traktowane równo.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/52/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu (przebudowa ulicy Zwycięstwa w m.Nieporęt).

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu (zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie).
Skarbnik Gminy K.Skuza wyjaśniła, że udzielenie pomocy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego oraz pojazdu Quad z przyczepą, uzasadnia cel jakim jest zapewnienie transportu osób i sprzętu, szczególnie w przypadku zdarzeń długotrwałych tj. nawałnic, zalań, podstopień, akcji wymagających dojazdu większej liczby ratowników i sprzętu. Pojazd Quad jest potrzebny podczas działań związanych z patrolowaniem terenów trudno dostępnych. Powyższy zakup zwiększy sprawność podejmowanych działań ratowniczych na terenie Gminy Nieporęt.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/53/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu (zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie).

Pkt 11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
Skarbnik Gminy K.Skuza wyjaśniła, że zasady emisji i wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Nieporęt. Podkreślając, że ważnym argumentem, przemawiającym za emisją obligacji komunalnych jest efekt marketingowo-promocyjny. Emisja pozwala podnieść prestiż i wiarygodność Gminy w oczach inwestorów. Emisja obligacji zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy, stanowiąc zarazem promocję Gminy na rynku kapitałowym.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja z zadowoleniem przyjęła informację o możliwości skorzystania z takiej formy pozyskiwania środków. Opinia Komisji pozytywna, choć niejednomyślna.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nrLI/54/2010 w sprawie: emisji obligacji komunalnych.

Pkt 12) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2009 rok.
Sprawozdanie omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza.
Pozytywna opinia komisji: Gospodarczej i Oświaty.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/55/2010 w sprawie: zatwierdza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2009 rok.

Pkt 13) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2009 rok.
Sprawozdanie omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza.
Pozytywna opinia komisji: Gospodarczej i Oświaty.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/56/2010 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2009 rok.


Pkt 14) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Skarbnik Gminy K.Skuza wyjaśniła, że zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, uwzględnia zasady określone w obowiązujących przepisach powołanej ustawy o finansach publicznych.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: celem jest łatwiejszy dostęp do informacji publicznej, pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/57/2010 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Pkt 15) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Radca prawny H.Laszuk wyjaśniła, że sprawa dotyczy wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Uchwałę Nr 136/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/38/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 kwietnia 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeznaczania środków na realizację zadań sołectw.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: czasem trzeba walczyć w sądzie, to jest przykład przecierania ścieżek. Komisja poparła inicjatywę, choć niejednomyślnie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/58/2010 w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Pkt 16) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych.
Radca prawny H.Laszuk wyjaśniła, że wobec okoliczności, iż upoważnienie dla kierownika ośrodka pomocy społecznej wydaje na mocy aktualnie obowiązujących przepisów - Wójt Gminy, należy uchylić Uchwałę Rady Gminy Nieporęt nr XXXIII/1/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. Wobec tego, iż uchylana uchwała w sprawie upoważnia jest przepisem prawa miejscowego uchwała w sprawie jej uchylenia wymaga podjęcia także jako przepis prawa miejscowego.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: sprawa porządkowa, pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/59/2010 o uchyleniu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach od 11.50 – 12.50. Przerwie obrady wznowiono.

W dalszej części obrad Rada Gminy rozpatrywała blok projektów związanych z nazewnictwem. Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że nadanie nazw związane jest z koniecznością aktualizacji numerów porządkowych ulicy Jana Kazimierza na terenie Gminy Nieporęt. Nadanie nazw drogom wewnętrznym, dla których dotychczas była przyporządkowana numeracja od ulicy Jana Kazimierza umożliwi ustalenie odrębnej własnej numeracji dla tych ulic. Stosowanie numeracji związanej z ulicą Jana Kazimierza na drogach wewnętrznych zaburza ciągłość numeracji ulicy Jana Kazimierza i w konsekwencji powoduje znaczne utrudnienia w pracy wielu instytucji, służb publicznych i komunalnych. W związku z przyjętą koncepcją nazewnictwa Rady Gminy oraz pozytywną opinią Komisji wobec wszystkich propozycji podjęto kolejno 7 uchwał.

Pkt 17) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Jacka Soplicy” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 157/5.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/60/2010 w sprawie: nadania nazwy „Jacka Soplicy” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 157/5.

Pkt 18) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Zamkowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 275/25.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/61/2010 w sprawie: nadania nazwy „Zamkowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 275/25.

Pkt 19) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: sprawie nadania nazwy „Protazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 151/12, 151/13, 151/14, 151/20.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/62/2010 w sprawie: nadania nazwy „Protazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 151/12, 151/13, 151/14, 151/20.

Pkt 20) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: sprawie nadania nazwy „Dzikiej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 914/8.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/63/2010 w sprawie: nadania nazwy „Dzikiej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji w gruntów jako działka ewid. o nr 914/8.

Pkt 21) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Pięciolinii” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 120/4.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 7 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/64/2010w sprawie: nadania nazwy „Pięciolinii” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 120/4.

Pkt 22) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Zajazdowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 4.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/65/2010w sprawie: nadania nazwy „Zajazdowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 4.

Pkt 23) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Sokoła” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 8.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/66/2010 w sprawie: nadania nazwy „Sokoła” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 8.

Pkt 24) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zamiaru utworzenia przedszkola publicznego w Białobrzegach poprzez przejecie Przedszkola Nr 32 w Białobrzegach, prowadzonego przez Jednostkę Wojskową Nr 2474 w Białobrzegach i wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Nieporęt nieruchomości zabudowanej obiektem Przedszkola Nr 32 w Białobrzegach.
Radca prawny H.Laszuk wyjaśniła, że projekt dotyczy wyrażenia przez Radę Gminy woli utworzenia przedszkola, poprzez przejęcie kadry i mienia Przedszkola Nr 32 w Białobrzegach, prowadzonego przez Jednostkę Wojskową Nr 2474 w Białobrzegach a także związanego z tym wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości o pow. 3335 m², na której zlokalizowane jest opisane Przedszkole. Jest to kontynuacją Stanowiska Nr 10 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie dotyczącej nieodpłatnego przejęcia Przedszkola Nr 32 w Białobrzegach.
Radny R.Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr LI/67/2010 w sprawie: zamiaru utworzenia przedszkola publicznego w Białobrzegach poprzez przejecie Przedszkola Nr 32 w Białobrzegach, prowadzonego przez Jednostkę Wojskową Nr 2474 w Białobrzegach i wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Nieporęt nieruchomości zabudowanej obiektem Przedszkola Nr 32 w Białobrzegach.

Pkt 25) Rozpatrzenie projektu i podjęcie stanowiska w sprawie: zasad przejmowania dróg na mienie Gminy.
Zasady przejmowania dróg na mienie Gminy omówiła radca prawny H.Laszuk.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: wniosek z posiedzenie komisji o korektę zapisu w § 3 ust 1: „Drogi wewnętrzne mogą być przejmowane na mienie Gminy dla zabezpieczenia potrzeb Gminy w zakresie dróg wewnętrznych o charakterze porządkowym pod warunkiem, że szerokość tych dróg wynosić będzie co najmniej 6m.” oraz ust. 2: „Drogi wewnętrzne mogą być przejmowane na mienie Gminy dla zabezpieczenia potrzeb Gminy w zakresie dróg wewnętrznych o charakterze porządkowym - dla poprawy parametrów technicznych/poszerzenia istniejących dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy, pod warunkiem, że przejęcie drogi wewnętrznej pod to poszerzenie spowoduje powstanie wewnętrznej drogi gminnej o szerokości co najmniej 6 m.”. A także dodatkowy zapis w § 3 ust 3: „na wniosek Wójta Gminy”.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 7 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła wniosek Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Stanowiska w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem Stanowiska głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Stanowisko Nr 2/2010 w sprawie: zasad przejmowania dróg na mienie Gminy.

Pkt 26) Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o wniosku wójta zawierającym propozycję podziału Gminy na okręgi wyborcze, co będzie tematem kolejnej sesji Rady Gminy planowanej na dzień 8 lipca w dniu uroczystego otwarcia „Dzikiej Plaży”.

Pkt 27) Zamkniecie sesji. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady LI sesji Rady Gminy Nieporęt.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 14.10.2010 r., godz. 13.02
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 14.10.2010 r., godz. 13.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.10.2010 r., godz. 13.02Joanna JońskaDodanie strony