Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 7/10 z L sesji Rady Gminy Niepooręt z dnia 2 czerwca 2010 r.

L sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 2 czerwca 2010 r. w godz. 10.15 – 14.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 12 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wólka Radzymińska”.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Rodzinna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 258/5.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Irysowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 90/7, 90/10, 90/14.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr 90/7, 90/10, 90/14.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr 136/7 i 136/11.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr 551/2 i 552/2.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectw Białobrzegi i Wólka Radzymińska polegającej na włączeniu części dotychczasowego terenu sołectwa Białobrzegi do sołectwa Wólka Radzymińska.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości „Białobrzegi leśniczówka” i „Zegrze – Osada” położonych w Gmnie Nieporęt.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie stanowiska w sprawie „zażalenia na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie”
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji:
Pkt 1) Otwarcie Sesji. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący otworzył L sesję Rady Gminy, powitał przybyłych i przystąpiło realizacji porządku obrad.
Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Komisji Gospodarczej A.Kula złożył wniosek sformułowany na posiedzeniu Komisji o zdjęcie z porządku obrad punktów: 11, 12, 13. Wójt S.M.Mazur przychylił się do wniosku Komisji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dot. zdjęcia z porządku obrad następujących punktów:
11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr 90/7, 90/10, 90/14.
12) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr 136/7 i 136/11.
13) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr 551/2 i 552/2.
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 6 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
-„wstrzymało się” od głosu: 1 radny
Wobec powyższego głosowania Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosownie przyjęcie porządku obrad wraz z przegłosowana zmianą. „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 7 radnych.
Wobec czego Rada Gminy zatwierdziła porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wólka Radzymińska”.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Rodzinna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 258/5.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Irysowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 90/7, 90/10, 90/14.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectw Białobrzegi i Wólka Radzymińska polegającej na włączeniu części dotychczasowego terenu sołectwa Białobrzegi do sołectwa Wólka Radzymińska.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości „Białobrzegi leśniczówka” i „Zegrze – Osada” położonych w Gmnie Nieporęt.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie stanowiska w sprawie „zażalenia na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie”
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący przystąpił do realizacji przyjętego porządku obrad.
Pkt 3) Interpelacje radnych. Wójt S.M.Mazur odpowiedział na interpelacje radnych W.Smoczyńskiego oraz radnego K.Sosnowskiego.
(Treść interpelacji radnych oraz odpowiedzi Wójta Gminy stanowią załączniki do protokołu).

Pkt 4) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący omówił pobyt delegacji Gminy w Bułgarii i poinformował o przyjeździe delegacji bułgarskiej do Gminy Nieporęt na Święto Gminy. Przewodniczący odczytał także pismo od marszałka w sprawie projektu społecznościowego, po czym udzielił głosu Pani Sekretarz Gminy B.Kopcińskiej, która zapoznała radnych z projektem pn. Mazowiecka Sieć Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”. Rada wyraziła akces wobec omówionego projektu.
Przewodniczący Rady umożliwił także radnym zadanie pytań Komendantowi Komisariatu Policji w Nieporęcie G.Żmudzie.
Wymieniono także uwagi dotyczące uroczystej sesji z okazji 20 lecia samorządu gminnego.

Pkt 5) Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Wójt przekazał radnym ważne informacje o sytuacji powodziowej na terenie Gminy i powiatu legionowskiego.

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. Po zakończeniu przerwy powrócono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Pkt 6) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
Zastępca wójta A.Sokołowska wyjaśniła, że Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego zaakceptowały wniosek Gminy Nieporęt na budowę pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym przyznając 1 000 000 zł dofinansowania w ramach Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest ustanowienie zabezpieczenia przyznanych środków w formie weksla „in blanco”, który będzie stanowił zabezpieczenie należytego, zgodnego z wnioskiem i umową sposobu wydatkowania powyższych pieniędzy.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: w tej sprawie nie było wątpliwości, komisja pozytywnie odniosła się do projektu.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
-„wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr L/42/2010 w sprawie wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie.
Zastępca wójta A.Sokołowska wyjaśniła, że Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego zaakceptowały wniosek Gminy Nieporęt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie przyznając 200 000 zł dofinansowania w ramach Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest ustanowienie zabezpieczenia przyznanych środków w formie weksla „in blanco”, który będzie stanowił zabezpieczenie należytego, zgodnego z wnioskiem i umową sposobu wydatkowania powyższych pieniędzy.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: w tej sprawie nie było wątpliwości, komisja pozytywnie odniosła się do projektu
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
-„wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr L/43/2010 w sprawie wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie.

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wólka Radzymińska”.
Zastępca wójta A.Sokołowska wyjaśniła, że zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości jest koniecznym warunkiem przystąpienia przez Gminę Nieporęt do realizacji programów finansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych według procedur określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zgodnie z wytycznymi PROW 2007-2013 do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się plan odnowy miejscowości w której ma być realizowania inwestycja oraz uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości i rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości. „Plan Odnowy Miejscowości Wólka Radzymińska” został uchwalony na Zebraniu Wiejskim Wsi Wólka Radzymińska w dniu 10.05.2010 r.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja popiera działania mające na celu rozwój poszczególnych miejscowości przez co zyskuje cała Gmina. W zasadzie Plany odnowy maja na celu jedną główną inwestycję: w Zegrzu był to budynek komunalny, w Wólce chodzi o modernizację budynku OSP. Wymienione w Planie Odnowy Miejscowości na stronie 15 planowane inwestycje nie są wiążące dla radnych, choć radni będą wspierać ich realizację. Komisja poparła projekt Planu Odnowy Miejscowości Wólka Radzymińska.
Radny W.Smoczyński: mój głosu w sprawie planów odnowy zawsze pozytywny. W Nieporęcie też miał być plan odnowy, ale spotkałem się z obstrukcją, a Nieporęt to centralna miejscowość, więc tym bardziej powinien mieć plan odnowy.
Radny A.Olechowski: nie ma planu Nieporętu jest Plan Rozwoju, z którego pozyskano środki na boisko w Nieporęcie, za co należą się podziękowania i gratulacje. Plan odnowy Nieporętu powstał po planie odnowy Zegrza, zastrzeżeniem były rozdmuchane inwestycje. Plan Odnowy Nieporętu został zawieszony. Należy podjąć próbę dot. planu odnowy Nieporętu.
Wójt S.M.Mazur: plan odnowy jest robiony pod konkretna inwestycję. Radny W.Smoczyński jako priorytetowa inwestycję dla Nieporętu uznał modernizację kościoła, jednak w przypadku kościoła musiałaby wystąpił jeszcze parafia. Aktualnie ksiądz proboszcz uzyskał środki na modernizację. Taki dokument jak plan odnowy jest niezbędny do pozyskania środków na realizację konkretnej inwestycji. Co do planu odnowy Nieporętu, to zebranie wiejskie nie podjęło uchwały, a nie była to obstrukcja urzędu, jak sugeruje radny Smoczyński.
Radny A.Olechowski do Wójta: czy zamierza Pan pochylić się nad planem Nieporętu?
Wójt S.M.Mazur: najpierw skupimy się nad tymi miejscowościami, gdzie są większe potrzeby.
Radny W.Smoczyński: czuję się pokrzywdzony, bo plan odnowy Nieporęt stworzyła sam. Jestem za planami odnowy kolejnych miejscowości.
Przewodniczący Rady Gminy: cieszę się, że powstają kolejne planu, zwłaszcza dla mniejszych miejscowości, które przez wiele lat czuły się zaniedbywane.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wólka Radzymińska”. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
-„wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr L/44/2010 zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wólka Radzymińska”.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Rodzinna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 258/5.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek współwłaścicieli drogi wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 258/5 o nadanie nazwy „Rodzinna” tej drodze. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że droga zapewnia dostęp do drogi publicznej dla ośmiu działek położonych przy tej drodze, nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Przyszłość we wsi Stanisławów Pierwszy.
Radny A.Kula, przedstawiciel Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: proponowana nazwa mieści się w kanonie nazw jakie przyjęliśmy.
Wobec braku zgłoszeń do Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Rodzinna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 258/5. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
-„wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr L/45/2010 w sprawie nadania nazwy „Rodzinna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 258/5.

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Irysowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 90/7, 90/10, 90/14.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że nadanie nazwy drodze wewnętrznej, dla której dotychczas była przyporządkowana numeracja od ulicy Jana Kazimierza umożliwi ustalenie odrębnej własnej numeracji dla tych ulic. Stosowanie numeracji związanej z ulicą Jana Kazimierza na drogach wewnętrznych zaburza ciągłość numeracji ulicy Jana Kazimierza i w konsekwencji powoduje znaczne utrudnienia w pracy wielu instytucji, służb publicznych i komunalnych.
Radny A.Kula, przedstawiciel Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: wzorcowe zastosowanie nazw do reguł nazewnictwa, które ustaliła Rada.
Wobec braku zgłoszeń do Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Irysowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 90/7, 90/10, 90/14. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
-„wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr L/46/2010 w sprawie nadania nazwy „Irysowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 90/7, 90/10, 90/14.

Pkt 11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectw Białobrzegi i Wólka Radzymińska polegającej na włączeniu części dotychczasowego terenu sołectwa Białobrzegi do sołectwa Wólka Radzymińska.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że mieszkańcy osady Dąbkowizna stanowiącej działki ewidencyjne nr 60 i 61/4 położone we wsi Białobrzegi zwrócili się do Wójta Gminy Nieporęt z wnioskiem o podjecie działań zmierzających do wyodrębnienia z sołectwa Białobrzegi osady Dąbkowizna i przyłącznie jej do sołectwa Wólka Radzymińska. Na uzasadnienie wyżej wymienionego wniosku mieszkańcy Dąbkowizny wskazują na więzi społeczne i ekonomiczne takie jak bliskie położenie przedszkola i szkoły podstawowej. Ponadto mieszkańcy wskazują na czynny udział w życiu społecznym wsi Wólka Radzymińska.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja przyjęła z zadowoleniem, że nie ma konfliktu w tej kwestii. Należy dostosować stan faktyczny do stanu prawnego.
Wobec braku zgłoszeń do Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
-„wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr L/47/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectw Białobrzegi i Wólka Radzymińska polegającej na włączeniu części dotychczasowego terenu sołectwa Białobrzegi do sołectwa Wólka Radzymińska.

Pkt 12) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości „Białobrzegi leśniczówka” i „Zegrze – Osada” położonych w Gmnie Nieporęt.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że w związku z weryfikacją urzędowego nazewnictwa miejscowości w celu utworzenia nowego wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce stwierdzono w wykazie nazw miejscowości na terenie gminy Nieporęt następujące rozbieżności:
1) w wykazie nazw miejscowości na terenie gminy Nieporęt istnieje tylko wieś Białobrzegi, w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce istnieje dodatkowo miejscowość Białobrzegi leśniczówka;
2) w wykazie nazw miejscowości na terenie gminy Nieporęt istnieje tylko miejscowość Zegrze Południowe, w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce istnieje dodatkowo miejscowość Zegrze-Osada.
Powyższe rozbieżności wskazano w piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zbadanie i ustosunkowanie się do wskazanych wyżej rozbieżności.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i analizy dokumentów będących w posiadaniu tutejszego Urzędu:
1) stwierdzono brak w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dokumentu świadczącego o istnieniu nazwy miejscowości „Białobrzegi leśniczówka” oraz „Zegrze- Osada”;
2) ustalono, że nazwy „Białobrzegi leśniczówka” oraz „Zegrze- Osada” nie funkcjonowały i nie funkcjonują zarówno na mapach ewidencyjnych jak i topograficznych, brak jest też obrębów geodezyjnych o nazwie: „Białobrzegi leśniczówka” i „Zegrze-Osada”;
3) nie odnaleziono żadnych zapisów w dokumentach archiwalnych, aktach gminnych w tym w starych księgach meldunkowych oraz księgach stanu cywilnego - świadczących
4) o funkcjonowaniu na terenie gminy Nieporęt powyższych nazw. Nie stwierdzono zameldowania żadnych osób w takich miejscowościach;
5) stwierdzono brak w posiadanych dokumentach historycznych zapisów świadczących
o istnieniu powyższych nazw.
Nazwy miejscowości opublikowane w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce w latach 1980-1982 zostały spisane w latach 60-tych XX wieku, nigdy nie były używane ani w nazwie potocznej ani używane w aktach administracyjnych.
Wobec wykazanych okoliczności celem usunięcia sprzeczności uzasadnione jest wystąpienie za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do właściwego Ministra do spraw administracji publicznej o zniesienie w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce nazwy: miejscowości Białobrzegi leśniczówka jako nazwy niefunkcjonującej i pozostawienie funkcjonującej nazwy miejscowości Białobrzegi oraz miejscowości Zegrze-Osada jako nazwy niefunkcjonującej i pozostawienie funkcjonującej nazwy miejscowości Zegrze Południowe na terenie gminy Nieporęt.
Wykreślenie bądź ustanowienie nowych nazw może nastąpić wyłącznie w sposób formalny, tj.w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w oparciu o wniosek przygotowany przez radę gminy.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: powyższe nazwy faktycznie nie funkcjonują, Komisja poparła podejście do konsultacji.
Wobec braku zgłoszeń do Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
-„wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr L/48/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości „Białobrzegi leśniczówka” i „Zegrze – Osada” położonych w Gmine Nieporęt.

Pkt 13) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.
Radca prawny H.Laszuk wyjaśniła, że Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez GZK w Nieporęcie, obejmującej cenę za 1 m3 wody i 1m3 ścieków.
Obecnie obowiązująca na terenie Gminy cena 1 m3 wody - podawanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym, Józefowie oraz z wodociągu gminnego w Wieliszewie i Radzyminie - eksploatowanych bezpośrednio przez Gminę - określona uchwałą Rady Gminy Nieporęt w sprawie ceny za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmującej cenę 1 m3 wody wynosi - przy rozliczaniu na podstawie wskazań wodomierza - 1,95 zł netto + podatek VAT, po zmianie - 2,10 zł netto + podatek VAT - różnica wynosi 15 groszy netto + podatek VAT.
Obecnie obowiązuje na terenie Gminy cena 1 m3 ścieków odprowadzanych do Gminnej Oczyszczalni ścieków w Nieporęcie przy pomocy sieci eksploatowanej bezpośrednio przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie określona uchwałą Rady Gminy Nieporęt wynosi - przy rozliczaniu na podstawie wskazań wodomierza głównego: 3,44 zł netto + podatek VAT, po zmianie - 3,70 zł netto + podatek VAT - różnica wynosi 26 groszy netto + podatek VAT.
Wskazane wyżej uchwały obowiązują przez 18 m-cy od dnia podpisania działalności przez nowoutworzony Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie tj. od dnia 1 stycznia 2008r.
Wprowadza się miesięczną opłatę stałą na odbiorcę usług celem pokrycia kosztów związanych z odczytami, rozliczeniami oraz legalizacją i wymianą uszkodzonych wodomierzy. opłata ta wynosi dla:
1) gospodarstwa domowe: 1,80 netto + podatek VAT,
2) przedsiębiorcy oraz budynki wielolokalowe: 10,00 zł netto + podatek VAT.
Zmiana cen została określona na poziomie 7,5%. Oparta jest o:
1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie średnio-rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2009 r., który wyniósł w porównaniu do roku 2008 103,5% (wzrost o 3,5%).
2. Informację Rady Ministrów na temat wybranych wskaźników makroekonomicznych z dnia
04 maja 2010 r., z której wynika, że inflacja w 2010 r. powinna wynieść od 1,5% do 1,9%.
Wprowadzenie proponowanej taryfy w okresie od 01 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. umożliwi w 2010 r. zmniejszenie dotacji z budżetu gminy dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie o 41 600 zł z tytułu zaopatrzenia w wodę i 8 308 zł za odprowadzenie ścieków (łącznie 49 908 zł).
Mając na uwadze, że taryfa ma obowiązywać do połowy przyszłego roku wzrost o 7,5% jest praktycznie zniwelowaniem skutków inflacji w tym wzrostu cen nośników energii.
Po sprawdzeniu taryf i weryfikacji kosztów oraz po zweryfikowaniu taryf i kosztów pod względem celowości ich ponoszenia ustalono, że Gminny Zakład Komunalny opracował taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z przepisami.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: tradycja niskiej ceny wody zawsze była nam bliska, ale niska cena wody nie zachęca do jej oszczędności a wode trzeba oszczędzać; komisja poparła proponowane stawki.
Wobec braku zgłoszeń do Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
-„wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr L/49/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.

Pkt 14) Rozpatrzenie projektu i podjęcie stanowiska w sprawie „zażalenia na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie”.
Sprawę omówiła radca prawny H.Laszuk wyjaśniając, iż uznano że „zażalenie na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie” – stanowi skargę dotyczącą indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlegającej załatwieniu na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego określającej zasady kontroli zgodności postępowania prowadzonego w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z obowiązującą procedurą administracyjną oraz na podstawie ustawy o pomocy osobom upoważnionym do alimentów.
Rada Gminy postanowiła nie zajmować stanowiska w sprawie i upoważniono Przewodniczącego Rady Gminy oraz radcę prawnego H.Laszuk do odpowiedniego zapisu w odpowiedzi do skarżącej informując ją o przekazaniu jej „zażalenia” do załatwienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie, działającemu w zakresie realizacji przepisów ustawy o pomocy osobom upoważnionym do alimentów na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Nieporęt.

Pkt 15) Zapytania i wolne wnioski. Brak zgłoszeń do zabrania głosu.

Pkt 16) Zamknięcie sesji. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady L sesji Rady Gminy Nieporęt o godz. 14.30


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 14.10.2010 r., godz. 12.57
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 14.10.2010 r., godz. 12.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.10.2010 r., godz. 12.58Joanna JońskaEdycja strony
14.10.2010 r., godz. 12.57Joanna JońskaDodanie strony