Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 5/10 z XLVIII sesji Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 kwietnia 2010 r.

XLVIII sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 29 kwietnia 2010 roku w godz. 10.15 – 19.50 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 13 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2009” , w tym:
a) prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, w tym:
sprawozdania: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt oraz Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2009 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok,
c) przedstawienie ,,Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok”,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o ,,Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok”,
e) dyskusja nad ,,Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2009 rok” oraz ,,Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok”,
f) głosowanie nad ,,Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok” - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2009 rok dla Wójta Gminy Nieporęt.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeznaczenia środków na realizację zadań sołectw.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej część działki oznaczonej nr ewid. 48/1 o pow. 100m kw., na okres 3 lat.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną nr ewid. 558/8.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie skargi P. Chodun pełnomocnika P. Haliny Zubel na działalność Urzędu Gminy.

11. Rozpatrzenie wniosku radnego W. Smoczyńskiego w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt - głosowanie nad wnioskiem – w przypadku przyjęcia wniosku – podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji:
Pkt 1) Otwarcie Sesji. Sesję otworzył, po stwierdzeniu quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski. Przewodniczący poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci tych, którzy zginęli w tragedii pod Soleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Do zaproponowanego porządku obrad wniosek zgłosił Wójt Gminy S.M.Mazur, który poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Nieporęt. Wyjaśnił, że sprawa dotyczy terenu „Dzikiej Plaży”.
Przewodniczący Rady Gminy podda pod głosowanie wniosek Wójta o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Nieporęt, jako pkt 10a. Jednocześnie zaproponował aby punkt dotyczący interpelacji radnych rozpatrywano jako pkt 11a. W głosowaniu nad zgłoszonymi wnioskami głosowało 9 radnych:
 „za” przyjęciem wniosków było: 9 radnych
 - „przeciw” głosowało: 0 radnych
 „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła zgłoszone wnioski do porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z przegłosowanymi wnioskami. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
 „za” głosowało : 10 radnych
 - „przeciw” głosowało: 10 radnych
 „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2009” , w tym:
a) prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, w tym:
sprawozdania: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt oraz Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2009 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok,
c) przedstawienie ,,Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok”,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o ,,Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok”,
e) dyskusja nad ,,Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2009 rok” oraz ,,Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok”,
f) głosowanie nad ,,Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok” - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2009 rok dla Wójta Gminy Nieporęt.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeznaczenia środków na realizację zadań sołectw.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej część działki oznaczonej nr ewid. 48/1 o pow. 100m kw., na okres 3 lat.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną nr ewid. 558/8.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie skargi P. Chodun pełnomocnikaP. Haliny Zubel na działalność Urzędu Gminy.
10a. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Nieporęt
11. Rozpatrzenie wniosku radnego W. Smoczyńskiego w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt - głosowanie nad wnioskiem – w przypadku przyjęcia wniosku – podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli.
11a. Interpelacje radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Pkt 3) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o zbliżającym się terminie na składanie oświadczeń majątkowych za 2009 rok.

Pkt 4) Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 5) Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2009” , w tym:
a) prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, w tym:
sprawozdania: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt oraz Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2009 rok;
Radni wysłuchali sprawozdań - kierowników poszczególnych działów Urzędu Gminy oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych - przygotowanych w formie multimedialnych prezentacji. Prezentacje trwały blisko 5 godzin.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za profesjonalne przygotowanie prezentacji.
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok;
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok stanowi załącznik do protokołu.
c) przedstawienie ,,Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok”;
„Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok” stanowi załącznik do protokołu.
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o ,,Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok”;
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o ,,Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok stanowi załącznik do protokołu.
e) dyskusja nad ,,Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2009 rok” oraz ,,Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok”;
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja długo pracowała nad sprawozdaniem. Mniejsze wpływy do budżetu, ładne wykonanie dochodów z podatków, wydatkowano wiele na inwestycje. Wynika z tego, że nasza Gmina to zbiór ludzi pracowitych.
Radny W.Smoczyński: można odnieść wrażenie „lukrowanej Gminy”; rzeczywiście przygotowane prezentacje były znakomite, znakomity PR. Mam wrażenie, że historia zatoczyła koło, ale czy Gmina idzie do przodu. Głos krytyczny w dyskusji się należy, bo demokracji by nie było. Czy celowość i gospodarność jest właściwa?
- inwestycje w oświacie – sensowne i celowe, martwi stagnacja w zakresie budowy kanalizacji;
- centralizacja zarządzania, jak 25 lat temu; gmina scentralizowana ostatnio oświata, a zaczęło się od kultury;
- odebranie środków sołectwom, sołectwa nie są samodzielne; wolę inicjatywy oddolne, choć może czasem przynoszą gorsze efekty;
- pozyskiwanie środków unijnych nie jest zachwycające;
- polityka kadrowa- zwiększenie struktury urzędu; Kiedyś Wójt musiał konsultować z Radą niektóre powołania, nie z konieczności prawnej, ale z uwagi na dobrą współpracę. Do niektórych powołań mam zastrzeżenia;
- publikatory- „Wieści Nieporęckie” ładne, ale nieodparte wrażenie, że jest to tylko tuba propagandowa osoby kierującej gminą.
Radny A.Olechowski: gratulacje za przygotowanie prezentacji, jednak mała uwaga troszkę za długo, a istnieje pewien stopień percepcji. W tegorocznej prezentacji mało elementów porównawczych. Uwagi do sprawozdania: mała kwota pozyskania środków unijnych oraz słabe wykonanie dot. kanalizacji. Moje głosowanie będzie personalne, nie będę uzasadniał dlaczego, w związku z ostatnio uzyskanymi informacjami publicznymi.
Radny K.Sosnowski: dzisiaj głosujemy nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, uwaga dla przyszłej rady – o konsolidację informacji: wydatki – dochody, plan – wykonanie to ułatwiło by pracę.
Radny M.Oszczyk, Wiceprzewodniczący Rady: budżet to planowanie, nie jest możliwe ustalenie groszowych kwot.
Wójt S.M.Mazur: absolutorium to podsumowanie co i jak zostało wykonane. Dzisiaj oceniamy realizacje budżetu 2009. Zgadzam się z radnym Smoczyńskim, że opozycja jest potrzebna, ale jak jest to opozycja merytoryczna a nie emocjonalna, uczuciowa. Uwaga radnego Sosnowskiego o konsolidację, wszystkie porównania zostały opisane na str. 27 i 28 Sprawozdania – porównanie z pierwotna wersja budżetu.
Co do słów radnego Smoczyńskiego, to w czasach kiedy on był Wójtem obowiązywały inne przepisy, inne realia; Co do polityki kadrowej, dziś wójt ma takie kompetencje, że sam decyduje o swoich najbliższych współpracownikach, nie ma obowiązku konsultować swoich decyzji, bo za wszystko opowiada. Co do pozyskiwania środków unijnych to proszę niemieć do nie pretensji, że Jednostka Wdrożeniowa nie pracuje prawidłowo. Pozyskałem środki na budowę kanalizacji w ul. Jana Kazimierza, potem nam je odebrano, nie rozumiem sytuacji; składamy odwołanie i protest, które są uwzględniane. Dzieje się tam coś dziwnego. Zrozumiałbym gdyby chodziło o źle przygotowane wnioski, ale tu z naszej strony wszystko jest w porządku. W normalnych warunkach zawsze byliśmy w czołówce pozyskiwania środków. Nie powiedziałem dzisiaj, że dostaliśmy 1 mln na budowę basenu i 300 tys. na budowę Sali przy SP Nieporęt, więc jest się czym chwalić. Co do sytuacji ze środkami na budowę kanalizacji w ul. Jana Kazimierza, które są nam przyznawane a potem w dziwnych okolicznościach odbierane, możemy się tylko domyślać o co chodzi. Radny Soczyński pracuje podobnej instytucji zna z pewnością mechanizmy i procedury.
Co do uwag radnego Olechowskiego przyjmuje je, także doceniam wysiłek pracowników w przygotowanie prezentacji i cieszę się, że się Państwu podobało. Od niedawna mamy nowego zastępcę oraz sekretarza, być może w przyszłości da się te prezentacje zawęzić.
Radny W.Smoczyński: prezentacje zrobiły duże wrażenie, najbardziej Biblioteka, wiele ciekawych pomysłów. Sesja jest po to, aby wójt wyjaśniał, a nie atakował. Jak mówi, że coś robiłem źle to powinien reagować. W swoim rozrachunku odnoszę wykonanie budżetu do jego pierwotnej wersji. Oceniam pod względem celowości i gospodarności. Co do polityki kadrowej – zdaję sobie sprawę, że Wójt mógł konsultować z Radą kandydatury na ważne urzędowe stanowiska, ale nie musiał, choć tego nie rozumiem i nie popieram. Uważam, że kadrowo urząd jest rozdmuchany, dzisiaj co drugi to kierownik.
Wójt S.M.Mazur: jeśli chodzi o politykę kadrową to nie jest prawdą, że co druga osoba to kierownik. Pracowników jest 75 a kierowników 9. Jak kolega Wiesław był Wójtem było mnóstwo jednoosobowych stanowisk. Poza tym w roku 2002 budżet wynosił 20 mln, teraz 40 mln i wszyscy pracownicy pełnią ważne funkcje.
Radny A.Olechowski: od urodzenia mieszkam w Gminie Nieporęt, teraz zauważam podział, tak często podkręcany przez Wójta Mazura: mroczna kraina Wójta Smoczyńskiego i świetlana kraina Wójta Mazura. Co do pozyskiwania środków unijnych, to proszę wziąć zestawienia gmin z naszego województwa i porównać.
Radny M.Stańczak: wielu ludzi wzdycha do Nieporęcka, który promował Gminę. Należałoby zrobić wszystko, aby wrócił ten ambasador Gminy.
Wójt S.M.Mazur: nie widzę przeciwwskazań aby Nieporęcak funkcjonował, ale przestał m.in. dlatego, że osoba która prowadziła zespół zrezygnowała i nie znaleziono zastępstwa.
Radny W.Smoczyński: mam wrażenie, że komuś zależało aby kultura polska nie rozwijała się w Gminie. Czy cos może funkcjonować jeśli się ogranicza środki, zwalnia choreografa
Czy wójta rozlicza się także ze słów. Dotyczy to grupy muzyków, która odnosi sukcesy na świecie, a nie ma możliwość zagrania w Nieporęcie.
Pani Irena Kopańska-Araszkiewicz: zrozumiałam, że Wójt podjął się organizacji koncertu grupy znanej na świecie, ale czy ktoś z grupy złożył ofertę w tej sprawie.
Radny M.Oszczyk, Wiceprzewodniczący Rady: osobiście obiecałem, że udostępnię salę na koncert.
Radny W.Smoczyński: mam iść do Sali weselnej pana Oszczyka, a nie do Gminnego Ośrodka Kultury.
Radny A.Kula: coraz więcej zadań spada na gminy stąd zwiększenie pracowników gminy. uwaga na przyszłość: ograniczyć kierownikom czas na prezentację i po każdej dyskusja i pytania. Dostrzegam dwa wątki: 1) korzystne trendy w SP ZOZ; 2) straż gminna ma coraz więcej możliwości prawnych, powinna częściej z nich korzystać.
Radna A.Grześkiewicz: dokładnie analizowałem sprawozdanie, oceniam budżet jako wyraz gospodarności. Prezentacje wspaniałe.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.
f) głosowanie nad ,,Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok” - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2009 rok dla Wójta Gminy Nieporęt;
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał po głosowanie ,,Wniosek Komisji Rewizyjnej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2009 rok”. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
-„za” udzieleniem wójtowi Gminy absolutorium, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 2 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLVIII/34/2010 w sprawie absolutorium za 2009 rok dla Wójta Gminy Nieporęt.

Przewodniczący pogratulował Wójtowi Gminy i ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę porządku obrad: w związku z przybyciem skarżącej p. H. Chodun - rozpatrzenie skargi jako pkt 6- rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeznaczenia środków na realizację zadań sołectw jako pkt. 10). W głosowaniu nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Gminy wzięło udział 8 radnych:
- „za” wnioskiem było: 8 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania porządek obrad został zmieniony.

Pkt 6) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie skargi P. Chodun pełnomocnika P. Haliny Zubel na działalność Urzędu Gminy.
Sprawę omówiła B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja podzieliła treści zawarte w projekcie i przychyliła się do przekazania skargi wójtowi.
Uznano, że złożona przez Panią Henrykę Chodun – pełnomocnika Pani Haliny Zubel - „Skarga na działalność Urzędu Gminy Nieporęt” dotyczy indywidualnej sprawy z zakres administracji publicznej, podlegającej załatwieniu na podstawie przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, określającej zasady kontroli zgodności postępowania prowadzonego w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z obowiązującą procedurą administracyjną oraz na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Przewodniczący Rady Gminy umożliwił zabranie głosu Skarżącej, która opowiedziała o dwóch decyzjach, które wg. niej się wykluczają decyzje wydane z upoważnienia Wójta Gminy Nieporęt -Decyzja Nr 2 z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 24/71 i nr 24/72, położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej własność P. Haliny Zubel oraz Decyzja Nr 75 z dnia 5 listopada 2009 r., dot. własności drogi.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz, wyjaśniła, że Skarżąca posiada odpowiednią decyzję. Droga, o którą chodzi jest drogą prywatną. Istnieje możliwość przejęcia drogi przez Gminę, ale wszyscy współwłaściciele muszą złożyć wniosek w tej sprawie.
Pani H.Chodun stwierdziła, że zapłaciłaby, żeby Gmina przejęła drogę i żeby miała swobodny dojazd do posesji i zadbaną drogę: utwardzoną i odśnieżoną.
Radny A.Kula wnioskował - wobec delikatności materii - aby uchwałę zmienić na Stanowisko.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 6 radnych
- „przeciw” głosowało: 2 radnych
-„wstrzymało się” od głosu: 1 radny
Wobec powyższego głosowania Przewodniczący Radny Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie stanowiska w sprawie skargi. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” głosowało: 6 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 3 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Stanowisko Nr 1/2010w sprawie skargi P. Chodun pełnomocnika P. Haliny Zubel na działalność Urzędu Gminy, tym samym postanowiono o przekazaniu skargi do załatwienia według właściwości Wójtowi Gminy Nieporęt.
Pani H.Chodun podziękowała radnym za zajęcie się jej sprawą.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
Projekt omówił kierownik Działu Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej K.Aniołkowski, który wyjaśnił, że celem uchwały jest zapewnienie przez Gminę Nieporęt czystości i porządku na terenach należących zarówno do Gminy jak i w pasach dróg powiatowych, dla których zarządcą drogi jest Starostwo Powiatowe w Legionowie.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji A.Kula: Komisja nie miała zastrzeżeń.
Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego, Przewodniczący J.Maciejewski: Komisja popiera projekt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVIII/35/2010 w sprawie przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej część działki oznaczonej nr ewid. 48/1 o pow. 100m kw., na okres 3 lat.
Projekt omówiła B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która wyjaśniła, że do Gminnego Ośrodka Kultury wpłynął wniosek właściciela sklepu wielobranżowego ,,Zojka”, dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gminnej, stanowiącej część działki o nr ewid. 48/1 w sprawie przedłużenia dotychczasowej umowy dzierżawy. Wskazana nieruchomość jest nieruchomością gminną, użyczoną przez Gminę Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie. Wnioskodawca dzierżawił dotychczas przedmiotową część działki na podstawie umowy dzierżawy zawartej z GOK w Nieporęcie w oparciu o dotychczas obowiązujące przepisy na podstawie umowy dzierżawy do lat trzech, za zgodą Gminy, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie: handel hurt. detal. art. spożywczymi w tym napojami alkoholowymi, art. spożywczymi, przemysłowymi i wyrobami tytoniowymi. Wnioskodawca zobowiązany był przy tym, do korzystania z przedmiotu dzierżawy wyłącznie w celu prowadzenia sklepu spożywczo - przemysłowego oraz właściwego utrzymania nieruchomości, w tym zapewnienia porządku i czystości na terenie dzierżawionym i wokół niego oraz na bieżąco wywiązywał się ze zobowiązań umownych. Sklep istnieje od ok. 10 lat w Stanisławowi Drugim. Wieloletnia umowa pozwoli Wnioskodawcy na modernizację sklepu oraz powiększenie oferty handlowej.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja przychyliła się do wniosku.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej część działki oznaczonej nr ewid. 48/1 o pow. 100m kw., na okres 3 lat. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę nr XLVIII/36/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej część działki oznaczonej nr ewid. 48/1 o pow. 100m kw., na okres 3 lat.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną nr ewid. 558/8.
Projekt omówiła B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która wyjaśniła, że właściciele nieruchomości działki gruntu nr ewid. 558/8 położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie przedmiotowej drogi. Dla działki ewid. nr 558/8 o powierzchni 0,05 ha, stanowiącą drogę wewnętrzną, Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą KW nr 38930. Droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej – ul. Strużańskiej, działkom położonym przy tej drodze, w tym działce stanowiącej własność Gminy Nieporęt.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja jednomyślnie poparła projekt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną nr ewid. 558/8. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVIII/37/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną nr ewid. 558/8.

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeznaczenia środków na realizację zadań sołectw.
Projekt omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza, która wyjaśniła, że zmiana polega na zwiększeniu dotychczasowych kwot o 5 % środków na każde sołectwo.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: proponowany wzrost kwot jest formalną realizacją obietnicy, którą wójt złożył sołtysom. Komisja jednomyślnie poparła ten pomysł.
Radny A.Olechowski: jak to będzie uwzględnione w budżecie?
Skarbnik K.Skuza: środki na ten cel zostaną przesunięte z rezerwy budżetowej.
Radny M.Stańczak: podtrzymuje swoje zdanie z poprzednich sesji. To jest złe działanie. Najlepiej wydawane są pieniądze oddolnie. Gmina
Wójt S.M.Mazur: dobrze, że jest pan Wiesław. Radny Stańczak zarzucił na ostatniej sesji, że wójt Smoczyński i Zarząd był przeciwny budowie chodnika przy ul. Strużańskiej w Kątach Węgierskich. Pan Mieczysław był świetnym sołtysem, ale nie mogę przyznać, że kiedykolwiek Zarząd był przeciwny budowie takiego czy innego chodnika.
Radny W.Smoczyński: pieniądze na chodnik to ja fuksem załatwiłem.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeznaczenia środków na realizację zadań sołectw. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 7 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVIII/38/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeznaczenia środków na realizację zadań sołectw.

Pkt 10a) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Nieporęt.
Projekt uchwały omówił Wójt, który wyjaśnił, że celem wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie “Dzikiej Plaży” jest umożliwienie niezakłóconego wypoczynku osobom tam przebywającym. Zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie ”Dzikiej Plaży” z pewnością przyczyni się do zwiększenia zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju osób wypoczywających w Nieporęcie nad wodami Zalewu Zegrzyńskiego.
Radny A.Kula: jest to decyzja porządkująca.
Radny A.Olechowski: zadanie trudne do realizacji. I historyczna chwila ustalamy pierwszą w Gminie strefę wolna od alkoholu.
Wójt S.M.Mazur: dzięki tej uchwale zadanie będzie łatwiejsze.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVIII/39/2010 w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Nieporęt.

Pkt 11) Rozpatrzenie wniosku radnego W. Smoczyńskiego w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt - głosowanie nad wnioskiem – w przypadku przyjęcia wniosku – podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o wniosku radnego W.Smoczyńskiego w sprawie zlecenia przedmiotowej kontroli.
Radny K.Sosnowski: jeśli są jakieś wątpliwości to należy je wyjaśnić.
Radny A.Olechowski: pierwszy raz w tej kadencji zlecamy kontrolę Komisji Rewizyjnej. Jestem pozytywnie zaskoczony.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt przeprowadzenie kontroli problemowej w zakresie funkcjonowania oczyszczalni ścieków dla Osiedla Głogi w Nieporęcie obejmującej okoliczności związane z nałożeniem na gminę Nieporęt w roku 2009 kar pieniężnych decyzjami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz ustalenie terminu przeprowadzenia kontroli do końca drugiego kwartału 2010 r. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVIII/40/2010 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt.

Pkt 11a) Interpelacje radnych.
Wójt zaproponował, aby odpowiedzi na interpelacje radnych W.Smoczyńskiego i K.Sosnowskiego udzielić na kolejnej sesji, z uwagi na przedłużające się obrady. Radni wyrazili zgodę.

Pkt 12) Zapytania i wolne wnioski. Chętnych do zabrania głosu nie było.

Pkt 13) Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLVIII sesji o godz. 19.50.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 14.10.2010 r., godz. 12.50
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 09.11.2010 r., godz. 18.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2010 r., godz. 18.54Joanna JońskaEdycja strony
14.10.2010 r., godz. 12.50Joanna JońskaDodanie strony