Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

PROTOKÓŁ NR 4/10 Z XLVII SESJI RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 31 marca 2010 roku

XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 31 marca 2010 roku 12.10 –12.45. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 12 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego w 2011 rok.
4. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji:
Pkt 1) Otwarcie sesji. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady Gminy otworzył XLVII sesję Rady Gminy. Przywitał zebranych i przystąpił do realizacji proponowanego porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Do proponowanego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Pracy poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła proponowany prządek obrad.

Pkt 3) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego w 2011 rok. Projekt omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza, która wyjaśniła, że zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu, rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej „funduszem”; do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
Radny A.Kula: przy opiniach RIO na temat projektu budżetu, przypominam sobie o uwagach w tej sprawie. może trzeba radykalnych zmian?
Skarbnik: w opinii RIO nie było wskazania czy jest dobrze czy źle. Nasz a propozycja środków na realizacje zadań sołectw jest zgodna z ustawa o samorządzie gminnym i Statutem Gminy.
Radny A.Kula: nie ma przeciwwskazań prawnych, aby funduszu nie utworzyć, więc propozycja aby „nie wyrazić zgody na utworzenie funduszu”. Nie ma chętnych do nowości.
Pan R.Zając, sołtys Michałowa-Grabiny: mamy uchwałę o przeznaczaniu środków na realizacje zadań sołeckich, składamy wnioski do budżetu, nie widzę różnicy i celu. Jeśli chce się coś w sołectwie zrobić, to składa się wniosek do budżetu i w marę środków jest on realizowany.
Radny A.Olechowski: podtrzymuję sprawie stanowiska w sprawie funduszu sołeckiego wyrażone w poprzednich dyskusjach. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wprowadzić nową formę.
Radny M.Stańczak: podtrzymuję swój tok myślenia w tej sprawie. byłem sołtysem, pozbawienie nas tego funduszu to ubezwłasnowolnienie sołtysów. Był taki przypadek kiedyś: sołectwo zapłaciło za projekt chodnika w Kątach, Zarząd był przeciwny budowie, dyr. Dróg był za.
Wójt S.M.Mazur: jest Pan w błędzie, szkoda, że nie ma wójta Smoczyńskiego. Nieprawdą jest, że Zarząd i poprzedni wójt byli przeciw budowie chodnika, mało tego dyrektor był moim przyjacielem. Nieprawdą jest też, że sołtys i rada sołecka załatwili chodnik, inicjatywa owszem wyszła od nich, ale nie mogę potwierdzić Pana słów o tym, że spotkała się ze sprzeciwem ówczesnego Zarządu. Nie znam gmin, gdzie inicjatywa oddolna była by taka szeroka.
Moim zdaniem - to co funkcjonuje dobrze nie powinno być zmieniane, ale opinie Pana Olechowskiego też szanuję. Problem w kosztach; prowadzenie funduszu wymaga dodatkowych kosztów w postaci zatrudnienia pracownika do jego obsługi, a zwrot 10% nie rekompensowałby kosztu zatrudnienia dodatkowego pracownika.
Radny A.Kula: nie wrócimy do milionowych środków dla sołectw. W tej chwili drożność struktur jest inna, dzisiaj budowa chodników to chleb powszedni.
Radny A.Olechowski: fakt, że w skali kraju byliśmy pionierami jeśli chodzi o środki sołeckie.
Fundusz sołecki różni się od aktualnego:1) kwotami, 2) środkami zaplanowanymi bezpośrednio z budżetu. W innych gminach jest problem jak zaktywizować sołectwa. Co roku będziemy się zastanawiać czy tworzyć fundusz czy nie. Jeśli chodzi o fundusz w 2011 roku to decyzje musimy podjąć dziś.
Pan St.Rębelski, sołtys Józefowa: sołtysi już poprzednio wypowiedzieli się, że nie chcą funduszy, że obecna forma im pasuje, była jednak mowa o rewaloryzacji.
Wójt S.M.Mazur: nie zapomniałem, przygotowywana jest rewaloryzacja, w wysokości 5% inflacji, środki weźmiemy z rezerwy.
Radna S.Sołtys złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. W głosowaniu nad wnioskiem radnej wzięło udział: 12 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania wniosek został uwzględniony.
Wobec przegłosowania wniosku o zamknięcie dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o następujący zapis § 1 „Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nieporęt na 2011 r. środków stanowiących fundusz sołecki.”, a tym samym wykreślenie ust. 2. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 2 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania wniosek został uwzględniony.
Przewodniccy Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2011 rok. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało:9 radnych
- „przeciw” głosowało: 2 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLVII/33/2010 w sprawie funduszu sołeckiego w 2011 rok, nie wyrażając zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Pkt 4) Zamknięcie sesji. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 12.45.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 16.08.2010 r., godz. 09.58
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 16.08.2010 r., godz. 09.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.08.2010 r., godz. 09.58Joanna JońskaDodanie strony