Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

PROTOKÓŁ NR 3/10 Z XLVI SESJI RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 26 marca 2010 roku

XLVI sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 26 marca 2010 roku w godz. 10.15 – 14.35 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 12 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXXIX, XL sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Nieporęt.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 462/19, położonej przy ul. Zwycięstwa w Nieporęcie.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, umów dzierżawy na okres 3 lat, tych samych nieruchomości gminnych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących: część działki oznaczonej nr ewid. 1084, o pow. ok. 3 763 m² oraz część działki 970/48 o pow. ok. 3 315 m².
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie na czas nieokreślony, nieruchomości położonej w Stanisławowie Drugim, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewid. 48/1.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego, położonego w budynku „Orion” w Zegrzu Południowym gm. Nieporęt przy ul. Warszawskiej 13.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Drugi Gm. Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr nr 141/4, 141/16, 141/17.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Wyścigowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 207.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Kalinowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działka ewid. o nr 58/11.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Brzozy” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 124/3, 124/8, 123/26, 123/25, 123/19.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Jagodowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 165/12, 165/11, 165/17.
19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Lisia” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działka ewid. o nr 30/10.
20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Gerwazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 148/4, 149/7.
21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Rejtana” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 180/5, 180/10.
22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne pod nazwą Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Usługowe „INTECH” w Białobrzegach.
23. Zapytania i wolne wnioski.
24. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji:
Pkt 1) Otwarcie sesji. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady Gminy otworzył XLVI sesję Rady Gminy. Przywitał zebranych i przystąpił do realizacji proponowanego porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego o zdjęcie z porządku obrad pkt. 9 „Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Nieporęt.” W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania wniosek został uwzględniony. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad, po uwzględnieniu wniosku Komisji. W głosowaniu nad przyjęciem porządku obrad wzięło udział 10 radnych:
- „za” głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła następujący porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXXIX, XL sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 462/19, położonej przy ul. Zwycięstwa w Nieporęcie.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, umów dzierżawy na okres 3 lat, tych samych nieruchomości gminnych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących: część działki oznaczonej nr ewid. 1084, o pow. ok. 3 763 m² oraz część działki 970/48 o pow. ok. 3 315 m².
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie na czas nieokreślony, nieruchomości położonej w Stanisławowie Drugim, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewid. 48/1.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego, położonego w budynku „Orion” w Zegrzu Południowym gm. Nieporęt przy ul. Warszawskiej 13.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Drugi Gm. Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr nr 141/4, 141/16, 141/17.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Wyścigowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 207.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Kalinowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działka ewid. o nr 58/11.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Brzozy” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 124/3, 124/8, 123/26, 123/25, 123/19.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Jagodowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 165/12, 165/11, 165/17.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Lisia” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działka ewid. o nr 30/10.
19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Gerwazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 148/4, 149/7.
20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Rejenta” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 180/5, 180/10.
21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne pod nazwą Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Usługowe „INTECH” w Białobrzegach.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Zamknięcie sesji.

Pkt 3) Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXXIX, XL sesji Rady Gminy.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołów wzięło udział 10 radnych:
- „za” głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny

Pkt 4) Interpelacje radnych. Przewodniccy Rady Gminy poinformował o dwóch interpelacjach: 1) radnego W.Smoczyńskiego w sprawie SKM oraz radnego K.Sosnowskiego w sprawie kanalizacji w m. Michałów-Grabina. Jednocześnie wyjaśnił, że statutowy termin na odpowiedź jeszcze nie minął. Radni otrzymają odpowiedzi w terminie, omówienie interpelacji nastąpi na kolejnej sesji.

Pkt 5) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący przedstawił dyrektora Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Legionowie Panią Grażynę Okarską i oddał jej głos. Pani dyrektor przybliżyła radnym program wczesnego wspomagania rozwoju „Pomóż mi latać” realizowany przez Poradnię. Prezentacji programu przysłuchiwały się również panie dyrektorki placówek oświatowych z terenu Gminy Nieporęt.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał ponadto o terminie składania oświadczeń majątkowych, który mija 30 kwietnia.

Pkt 6) Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami. Wójt przekazał radnym, oprócz bieżących informacji o pracy urzędu, także następujące informacje dot.: sprawy przejęcia przedszkola w Białobrzegach, problemach ze środkami unijnymi na budowę kanalizacji w ul. Jana Kazimierza, uczestnictwie w Kongresie w Poznaniu z okazji XX lecia samorządu oraz Konwencie, którego głównym tematem była komunikacja.
Radny W.Smoczyński: moja interpelacja jest na czasie. Wójt nadmienił temat Konwentu – komunikacja. Przed pociągami jest perspektywa i o to trzeba zadbać. Za wszelką cenę pociągi, trasa Tłuszcz-Legionowo-Warszawa byłaby najlepszym rozwiązaniem.
Wójt: nikogo nie trzeba przekonywać do rzeczy oczywistych. Wydajemy obecnie ok. 1 mln na komunikację miejska, mamy 4 linie ZTM. Wozokilometr autobusowy jest tańszy od pociągu. Pan w interpelacji porównuje nas do Wieliszewa, Wieliszew nie ma żadnej komunikacji. Możemy kupić Szynolu jest to koszt 2-3 mln, ale musielibyśmy wycofać się z komunikacji autobusowej. Rozmawiam z Burmistrzem Radzymina uruchomieniu pociągu relacji Tłuszcz-Legionowo-Warszawa.
Radny A.Olechowski: prośba o wyjaśnienie sprawy dojazdu przez ul. Płochocińską z uwagi na Jarmark przy ul. Marywilskiej. Niepokojące informacje o problemach ze środkami unijnymi na budowę kanalizacji w ul. Jana Kazimierza.
Wójt: rok temu byliśmy na 17 miejscu, potem pojawiały się różne listy rankingowe. Złożyliśmy protest w tej sprawie. realizacja kanalizacji jest możliwa tylko przy udziale środków unijnych

Miłym akcentem było wręczenie gratulacji i podziękowań dla Prezesów OSP: Kąty Węgierskie na ręce J.Pisarka, Nieporęt na ręce J.Kawki ora Wólka Radzymińska na ręce M.Krawczuk oraz pani dyrektor Gimnazjum za akcję przeciwpowodziową, która miała miejsce na początku marca w rejonie rz. Czarna.

Na sesje przybyli również przedstawiciele Uroczyska – miejsca która najdotkliwiej odczuło skutki powodzi - którzy podziękowali Wójtowi za sprawną interwencję i pomoc w obliczu tragedii.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt. Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji A.Kula: zauważalne ożywienie inwestycyjne po uchwaleniu budżetu - budowa Orlika; Komisja pozytywnie zaopiniował proponowane zmiany.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/19/2010 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nieporęt na rok 2010.
Radny A.Olechowski: w roku 2008 i 2009 funduszy nie pozyskano.
Wójt: w Zegrzu budujemy ze środków unijnych. Problemy ze względu na pracę Jednostki Wdrożeniowej.

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji.
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty H.Galas wyjaśniła, że na podstawie ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Uchwała uwzględnia również, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy o systemie oświaty, tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy osobom prawnym i fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Przewodniczący R.Madej: pojawia się możliwość kontroli, nie tylko udzielania dotacji.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji A.Kula: będzie to przydatne narzędzie pracy.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/20/2010 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji.

Przewodniczący Rady gminy ogłosił przerwę, która trwała od godz. 12.15 do godz. 12.45. po zakończeniu przerwy obrady wznowiono.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 462/19, położonej przy ul. Zwycięstwa w Nieporęcie.
Projekt omówiła radca prawny H.Laszuk, która wyjaśniła, że Inwestorzy budowy sieci wodociągowej, wybudowanej w drodze dojazdowej stanowiącej współwłasność inwestorów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 462/19, położonej przy ul. Zwycięstwa w Nieporęcie, wystąpili do Gminy z wnioskiem w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Nieporęt własności sieci wodociągowej, położonej w drodze. Nieodpłatne przejęcie przez Gminę własności sieci wodociągowej i przekazanie jej w użytkowanie Zakładowi, pozwoli na właściwą eksploatację tej sieci przez Zakład i zapewni niezakłóconą dostawę wody do nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż w/w sieci wodociągowej, a tym samym zapewni realizację ustawowych zadań Gminy służących zabezpieczeniu podstawowych potrzeb mieszkańców
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji A.Kula: zarządzamy armaturą, pozytywna opinia komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 462/19, położonej przy ul. Zwycięstwa w Nieporęcie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/21/2010 w wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 462/19, położonej przy ul. Zwycięstwa w Nieporęcie.

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, umów dzierżawy na okres 3 lat, tych samych nieruchomości gminnych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących: część działki oznaczonej nr ewid. 1084, o pow. ok. 3 763 m² oraz część działki 970/48 o pow. ok. 3 315 m².
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że: do Urzędu Gminy Nieporęt wnioski złożyli: Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski, Yacht Klub Polski Warszawa oraz Klub Sportowy „Spójnia - Warszawa” - obecni dzierżawcy nieruchomości gminnych stanowiących: część działki oznaczonej nr ewid. 1084 oraz część działki 970/48 - w sprawie przedłużenia dotychczasowych umów dzierżawy. Wnioskodawcy wskazali, że ze względu na to, iż planują wiele nowych inwestycji i dalszy rozwój Portu, przeprowadzenie tych przedsięwzięć wymaga planów finansowych, inwestycyjnych i szkoleniowych o horyzoncie czasowym dłuższym niż roczny.
Na dzierżawionym terenie prowadzona jest obecnie działalność portu - zgodnie z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego oraz działalność sportowo - rekreacyjno - turystyczna, z zachowaniem powszechnego dostępu do wody i portu jachtowego.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji A.Kula: temat wazki dla Gminy. Należy przedłużyć umowy dzierżawcom; zapewniają bazę turystyczno-sportową oraz porządek na nieruchomościach. Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje.
Radny K.Sosnowski: w zeszłym roku na Komisji odbyła się dyskusja nad planowanym wykorzystaniem „perły w koronie” t.j. terenów portów. Przedłużenie umów ważne; ważna jest też koncepcja zagospodarzenia terenu, która wybiegałaby w przyszłość. Najodpowiedniejszym wydaje się być utworzenie spółki gminnej – podmiotu prawnego, w celu gospodarowania takim terenem. Krótkie umowy nie gwarantują inwestycji. Obecna kadencja jest już krótka, ale w przyszłości konieczne jest opracowania właściwej koncepcji.
Radny A.Olechowski: jaka jest wysokość dzierżawy?
B.Bartkiewicz: rocznie jest to kwota około 12 tys.zł.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu przedstawicielowi jednego z wnioskodawców t.j. „Spójnia Warszawa” Panu Dariuszowi Czapskiemu.
Pan D.Czapski zapewnił o wzorowej współpracy z Gminą oraz pozostałymi dzierżawcami terenów nad Zalewem.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, umów dzierżawy na okres 3 lat, tych samych nieruchomości gminnych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących: część działki oznaczonej nr ewid. 1084, o pow. ok. 3 763 m² oraz część działki 970/48 o pow. ok. 3 315 m². W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/22/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, umów dzierżawy na okres 3 lat, tych samych nieruchomości gminnych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących: część działki oznaczonej nr ewid. 1084, o pow. ok. 3 763 m² oraz część działki 970/48 o pow. ok. 3 315 m²;

Pkt 11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie na czas nieokreślony, nieruchomości położonej w Stanisławowie Drugim, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewid. 48/1.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że: nieruchomość położona w Stanisławowie Drugim przy ul. Wolskiej 71a, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 48/1, zabudowana jest jednopiętrowym budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 335,6 m2 , w którym od wielu lat i obecnie znajduje się siedziba Filii Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie. Dotychczas Gminny Ośrodek Kultury na potrzeby prowadzenia Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim użytkował w/w. nieruchomość na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas określony. Wobec upływu okresu, na który została zawarta umowa, zachodzi potrzeba uregulowania tytułu prawnego Gminnego Ośrodka Kultury do dysponowania działką oraz budynkiem, w którym mieści się siedziba jego jednostki organizacyjnej. Określenie podstaw do dysponowania nieruchomością jest celowe i uzasadnione także w celu umożliwienia Ośrodkowi zawierania umów o dostawę mediów oraz uregulowania zasad ponoszenia nakładów na utrzymanie nieruchomości, jej bieżącą konserwację i remonty.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji A.Kula: bez uwag co do projektu, pozytywna opinia komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie na czas nieokreślony, nieruchomości położonej w Stanisławowie Drugim, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewid. 48/1. w głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/23/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie na czas nieokreślony, nieruchomości położonej w Stanisławowie Drugim, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewid. 48/1.

Pkt 12) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego, położonego w budynku „Orion” w Zegrzu Południowym gm. Nieporęt przy ul. Warszawskiej 13.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że: lokal - pomieszczenie o powierzchni 8 m2 położony jest na I piętrze budynku "Orion" w Zegrzu Południowym gm. Nieporęt przy ul. Warszawskiej 13, aktualnie użytkowane jest przez Koło Wędkarskie Nr 22 z siedzibą w Zegrzu Południowym. Poprzednia umowa użyczenia pomiędzy Gminą Nieporęt a Kołem Wędkarskim wygasła, a Koło Wędkarskie zwróciło się o przedłużenie umowy użyczenia.
Koło Wędkarskie zajmuje się organizowaniem wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego, użytkowaniem wód oraz działaniem na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. Koło Wędkarskie bierze czynny udział w sprzątaniu brzegów jeziora Zegrzyńskiego, zarybianiu akwenu oraz w zeszłym roku brało udział w usuwaniu skutków katastrofy ekologicznej (przyduchy z rzeki Bug). Dotychczas Koło Wędkarskie użytkowało w/w. lokal na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas określony. Wobec upływu okresu na który została zawarta umowa, zachodzi potrzeba uregulowania tytułu prawnego Koła Wędkarskiego do dysponowania lokalem, w którym mieści się jego siedziba.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji A.Kula: bez uwag co do projektu, pozytywna opinia komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego, położonego w budynku „Orion” w Zegrzu Południowym gm. Nieporęt przy ul. Warszawskiej 13. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/24/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego, położonego w budynku „Orion” w Zegrzu Południowym gm. Nieporęt przy ul. Warszawskiej 13;

Pkt 13) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Drugi Gm. Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr nr 141/4, 141/16, 141/17.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że: właściciele działek nr ewid. 141/4, 141/16, 141/17 położonych we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt zwrócili się z wnioskiem o ich nieodpłatne przejęcie na mienie gminne. Działki ewid. nr nr 141/4, 141/16, 141/17 o łącznej pow. 3098 m2 stanowią drogę wewnętrzną, która zapewnia dostęp do drogi publicznej – ul. Łąkowej 10 działkom położonym przy tej drodze.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji A.Kula: należy zastanowić się nad zasadami przejmowania dróg od osób prywatnych, ale budowa infrastruktury jest konieczna, a to jest możliwe tylko w drodze, która jest własnością gminy.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Drugi Gm. Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr nr 141/4, 141/16, 141/17. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/25/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Drugi Gm. Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr nr 141/4, 141/16, 141/17;

Pkt 14) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Wyścigowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 207.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że: do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek właścicieli nieruchomości położonych przy drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 207 o nadanie nazwy „Wyścigowa” tej drodze. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że droga zapewnia dostęp do drogi publicznej 14 działkom położonym przy tej drodze, nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Strużańskiej we wsi Józefów.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Przewodniczący K.Sosnowski: w tym rejonie jest różnorodność nazw, mając na względzie wniosek mieszkańców Komisja przychyla się do proponowanej nazwy.
Radny W.Smoczyński: szerokość drogi jest nieuporządkowana.
B.Bartkiewicz: jest to droga gminna, ale nie zaliczona do kategorii dróg gminnych.
Radny A.Olechowski: przy tej drodze mieszkają ludzie, czy oni wiedzą o zamiarze zmiany nazwy; Będą musieli wymienić dokumenty. Przy tej drodze mieszka wieloletni sołtys Józefowa. Gdybym się dowiedział o zmianie nazwy nagle już po zmianie miałbym pretensje.
Wójt S.M.Mazur: podejmujemy niełatwe próby porządkowania numeracji, nadawania nazw, nie możemy blokować inicjatyw mieszkańców.
Radny W.Smoczyński: popieram inicjatywę Urzędu w sprawie porządkowania numeracji i nadawania nazw, ale tam mieszkają ludzie i nikt ich nie poinformował, nie zapytał w sprawie zmiany nazwy ulicy. Od lat mieszkają tam ludzie i maja takie sama prawa jak ci, którzy wystąpili i do Urzędu z wnioskiem o nadanie nazwy „Wyścigowa”.
Wójt S.M.Mazur: na zebraniu wiejskim jednym z postulatów była konieczność porządkowania numeracji.
Radny W.Smoczyński: to nie jest nadanie nazwy ulicy przy której nikt jeszcze nie mieszka. Tam mieszkają ludzie od lat. Mieszkali przy Strużańskiej, a po naszej decyzji będą nagle mieszkać przy Wyścigowej.
Radny B.Piątkowski złożył wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. W głosowaniu nad wnioskiem radnego wzięło udział: 12 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 1 radny
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radny
W wyniku powyższego głosowania wniosek został uwzględniony.


Wobec przegłosowania wniosku o zamknięcie dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Wyścigowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 207.W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 1 radny
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/26/2010 uchwały w sprawie: nadania nazwy „Wyścigowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 207.


W stosunku do kolejnych uchwał dotyczących nadania nazw kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że w związku z koniecznością aktualizacji numerów porządkowych ulicy Jana Kazimierza na terenie Gminy Nieporęt w sołectwach: Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Rembelszczyzna przyjęto dla obszaru ulicy Jana Kazimierza, od ulicy Pogodnej w Stanisławowie Pierwszym do ronda w Rembelszczyźnie (prawa strona Jana Kazimierza) oraz lewa strona Jana Kazimierza od ulicy Konwaliowej do ronda w Rembelszczyźnie - tematykę leśną, ponieważ pozwala ona na zachowanie zgodności proponowanych nazw z dotychczasową tematyką nazewnictwa występującą w pobliżu (ul. Świerkowa, Cyprysowa) – a tym samym kontynuację rozpoczętego już charakteru nazewnictwa ulic na przedmiotowym obszarze. Nadanie nazwy drogom wewnętrznym, dla których dotychczas była przyporządkowana numeracja od ulicy Jana Kazimierza umożliwi ustalenie odrębnej własnej numeracji dla tych ulic. Stosowanie numeracji związanej z ulicą Jana Kazimierza na drogach wewnętrznych zaburza ciągłość numeracji ulicy Jana Kazimierza i w konsekwencji powoduje znaczne utrudnienia w pracy wielu instytucji, służb publicznych i komunalnych.

Pkt 15) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Kalinowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działka ewid. o nr 58/11.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła dodatkowo, że Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nieporęt zwrócił się z prośbą do właścicieli/współwłaścicieli przedmiotowej drogi o zajęcie stanowiska w sprawie nadania nazwy „Kalinowa” w nieprzekraczalnym terminie, wyznaczonym przez Urząd. W piśmie zawarto informację, że brak stanowiska właścicieli/współwłaścicieli w powyższej sprawie w wyznaczonym terminie uznany zostanie za wyrażenie zgody na przedstawioną propozycję nazwy drogi, przy czym jeden z współwłaścicieli nieruchomości wyraził zgodę na nadanie proponowanej nazwy, pozostali współwłaściciele drogi nie zajęli stanowiska w sprawie. Ponadto propozycja nadania w/w nazwy została pozytywnie zaopiniowana przez sołtysa wsi Stanisławów Pierwszy.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Przewodniczący K.Sosnowski: proponowana nazwa jest zgodna z zasadami nazewnictwa ustalonymi przez Radę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Kalinowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działka ewid. o nr 58/11. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/27/2010 w sprawie: nadania nazwy „Kalinowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działka ewid. o nr 58/11;

Pkt 16) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Brzozy” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 124/3, 124/8, 123/26, 123/25, 123/19.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła dodatkowo, że Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nieporęt zwrócił się z prośbą do właścicieli przedmiotowej drogi o zajęcie stanowiska w sprawie nadania nazwy „Brzozy” w nieprzekraczalnym terminie, wyznaczonym przez Urząd. W piśmie zawarto informację, że brak stanowiska właścicieli/współwłaścicieli w powyższej sprawie w wyznaczonym terminie uznany zostanie za wyrażenie zgody na przedstawioną propozycję nazwy drogi, czterech współwłaścicieli drogi pozytywnie zaopiniowało proponowaną nazwę, pozostali współwłaściciele nieruchomości nie przedstawili swojego stanowiska we wskazanym terminie, jak też do dnia przygotowania niniejszego projektu, co uznano za wyrażenie zgody. Ponadto propozycja nadania w/w nazwy została pozytywnie zaopiniowana przez sołtysa wsi Stanisławów Pierwszy.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Przewodniczący K.Sosnowski: proponowana nazwa jest zgodna z zasadami nazewnictwa ustalonymi przez Radę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Brzozy” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 124/3, 124/8, 123/26, 123/25, 123/19.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/28/2010 w sprawie: nadania nazwy „Brzozy” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 124/3, 124/8, 123/26, 123/25, 123/19.

Pkt 17) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Jagodowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 165/12, 165/11, 165/17.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła dodatkowo, że Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nieporęt zwrócił się z prośbą do właścicieli przedmiotowej drogi o zajęcie stanowiska w sprawie nadania nazwy „Brzozy” w nieprzekraczalnym terminie, wyznaczonym przez Urząd. W piśmie zawarto informację, że brak stanowiska właścicieli/współwłaścicieli w powyższej sprawie w wyznaczonym terminie uznany zostanie za wyrażenie zgody na przedstawioną propozycję nazwy drogi, czterech współwłaścicieli drogi pozytywnie zaopiniowało proponowaną nazwę, pozostali współwłaściciele nieruchomości nie przedstawili swojego stanowiska we wskazanym terminie, jak też do dnia przygotowania niniejszego projektu, co uznano za wyrażenie zgody. Ponadto propozycja nadania w/w nazwy została pozytywnie zaopiniowana przez sołtysa wsi Stanisławów Pierwszy.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Przewodniczący K.Sosnowski: proponowana nazwa jest zgodna z zasadami nazewnictwa ustalonymi przez Radę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Jagodowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 165/12, 165/11, 165/17. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/29/2010 w sprawie: nadania nazwy „Jagodowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 165/12, 165/11, 165/17;

Pkt 18) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Lisia” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działka ewid. o nr 30/10.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła dodatkowo, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek współwłaścicieli drogi wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 30/10 o nadanie nazwy „Lisia” tej drodze. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że powyższa droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej 9 działkom położonym przy tej drodze. Ponadto propozycja nadania w/w nazwy została pozytywnie zaopiniowana przez sołtysa wsi Stanisławów Pierwszy.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Przewodniczący K.Sosnowski: proponowana nazwa jest zgodna z zasadami nazewnictwa ustalonymi przez Radę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Lisia” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działka ewid. o nr 30/10.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/30/2010 w sprawie: nadania nazwy „Lisia” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy Gm. Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działka ewid. o nr 30/10.

Pkt 19) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Gerwazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 148/4, 149/7.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła dodatkowo, że Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nieporęt zwrócił się z prośbą do właścicieli przedmiotowej drogi o zajęcie stanowiska w sprawie nadania nazwy „Gerwazego” w nieprzekraczalnym terminie, wyznaczonym przez Urząd. W piśmie zawarto informację, że brak stanowiska właścicieli w powyższej sprawie w nieprzekraczalnym terminie, uznany zostanie za wyrażenie zgody na przedstawioną propozycję nazwy drogi, przy czym żaden z właścicieli nieruchomości nie przedstawił swojego stanowiska we wskazanym terminie, jak też do dnia przygotowania niniejszego projektu, co uznano za wyrażenie zgody. Wobec powyższego proponuje się nadanie nazwy „Gerwazego” prywatnej drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr 148/4, 149/7. Droga wewnętrzna zapewnia obsługę komunikacyjną 5 działkom położonym przy tej drodze. Ponadto propozycja nadania w/w nazwy została pozytywnie zaopiniowana przez sołtysa wsi Nieporęt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Gerwazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 148/4, 149/7. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/31/2010 uchwały w sprawie: nadania nazwy „Gerwazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 148/4, 149/7.

Pkt 20) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Rejtana” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 180/5, 180/10.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła dodatkowo, że w związku z koniecznością aktualizacji numerów porządkowych ulicy Jana Kazimierza na terenie Gminy Nieporęt w sołectwach: Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Rembelszczyzna z urzędu proponuje się nadanie nazwy „Rejtana” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt.. Droga wewnętrzna zapewnia obsługę komunikacyjną 3 działkom położonym przy tej drodze.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Rejtana” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 180/5, 180/10.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLVI/32/2010 w sprawie: nadania nazwy „Rejtana” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 180/5, 180/10.

Pkt 21) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne pod nazwą Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Usługowe „INTECH” w Białobrzegach.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzeniu komisji po szczegółowym omówieniu procedury zatwierdzania taryf pojawił się wniosek o nie zajmowanie stanowiska w powyższej sprawie.
Radny K.Sosnowski: jestem autorem zamieszania, proszę o rozsądek przy głosowaniu.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne pod nazwą Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Usługowe „INTECH” w Białobrzegach. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 0 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 12 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne pod nazwą Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Usługowe „INTECH” w Białobrzegach.


Pkt 22) Zapytania i wolne wnioski.
Radny W.Smoczyński przypomniał o swoim wniosku, zawartym w interpelacji, dotyczącym powołania specjalnej komisji bądź zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli mającej na celu wyjaśnienie sprawy nałożenia na Gminę kar przez WIOŚ w Ciechanowie.
Przewodniczący Rady Gminy zapowiedział, że sprawa wniosku pojawi się na kolejnej sesji. Rady Gminy.

Pkt 23) Zamknięcie sesji. Po wyczerpaniu wszystkich punktów z porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLVI sesji Rady Gminy Nieporęt.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 16.08.2010 r., godz. 09.41
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 16.08.2010 r., godz. 09.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.08.2010 r., godz. 09.41Joanna JońskaDodanie strony