Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

PROTOKÓŁ NR 2/10 Z XLV SESJI RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 26 lutego 2010 roku

XLV sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 26 lutego 2010 r. w godz. 10.10 –15.05 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 13 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 – 2014.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Nieporęt nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących działki oznaczone nr ewid. nr 610/5 i 691/6 oraz nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt oznaczonej nr ewid. nr 161/5.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę nr 643.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stanisławów Drugi, gm. Nieporęt, stanowiącej działkę nr 48/3.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 140/5 położonej we wsi Zegrze Południowe, gm. Nieporęt prawem służebności przesyłu.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Izabelin, gm. Nieporęt oznaczonej jako działki o numerach ewid. 185/7 i 185/8.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gm. Nieporęt, oznaczonej jako działka nr 558/17.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: nadania nazwy „Rumiankowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 24/84.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Bursztynowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Rembelszczyzna gm. Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 423/15, 426/17.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy: ”Leśny Zakątek” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy, Gm. Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr. 72/3.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw: „Soplicowo”, „Podkomorzego”, „Niezapominajki”, „Tulipanowa” gminnym drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt.
19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw: „Zosi”, „Telimeny”, „Rejtana” drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt.
20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położony w Gminie Nieporęt.
21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Nieporęt do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński oraz przyjęcia Statutu.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji.
Pkt 1) Otwarcie sesji. Sesję otworzył, po stwierdzeniu quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Do zaproponowanego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:
Wójt S.M.Mazur: zdjęcie zdjęciu z porządku obrad pkt.:13-17 do czasu uzyskania szczegółowych wyjaśnień, dot. m.in.: rozbieżności decyzji między właścicielem a pełnomocnikiem co do nadania nazwy „Rumiankowa”, nadanie nazwy „Leśny Zakątek” zaczekać na zmianę uchwały Rady Gminy w sprawie zasad nazewnictwa – wnioski z posiedzenia komisji.
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Drewnica, materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z Drewa pomnikowego położonego na terenie gminy Nieporęt w miejsce pkt. 13.
Przesunięcie pkt. w sprawie Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 – 2014 jako ostatniego merytorycznego punktu porządku obrad.
Przewodniccy Rady gminy E.Woźniakowski poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków do porządku obrad zgłoszonych przez Wójta Gminy. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem wniosków głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy uwzględniła zgłoszone wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z przegłosowanymi wcześniej wnioskami. W głosowaniu udział 12 radnych:
- „za” głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada gminy przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Drewnica, materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z Drewa pomnikowego położonego na terenie gminy Nieporęt
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Nieporęt nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących działki oznaczone nr ewid. nr 610/5 i 691/6 oraz nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt oznaczonej nr ewid. nr 161/5.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę nr 643.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stanisławów Drugi, gm. Nieporęt, stanowiącej działkę nr 48/3.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 140/5 położonej we wsi Zegrze Południowe, gm. Nieporęt prawem służebności przesyłu.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Bursztynowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Rembelszczyzna gm. Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 423/15, 426/17.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw: „Soplicowo”, „Podkomorzego”, „Niezapominajki”, „Tulipanowa” gminnym drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw: „Zosi”, „Telimeny”, „Rejtana” drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położony w Gminie Nieporęt.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Nieporęt do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński oraz przyjęcia Statutu.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 – 2014.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie sesji.

Pkt 3) Interpelacje radnych.
Wójt odczytał interpelację radnego K.Sosnowskiego oraz swoją odpowiedź (interpelacja radnego i odpowiedź Wójta stanowią załącznik do protokołu).

Pkt 4) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady gminy przedstawił nowego Komendanta Komisariatu Policji w Nieporęcie nadkom. Grzegorza Żmudę, który objął stanowisko w miesiącu lutym.
Radny W.Smoczyński przypomniał o swoim wniosku dotyczący powołania komisji celem zbadania nieprawidłowości na oczyszczalni ścieków dla Os. Głogi, w wyniku których na Gminę nałożono kary pieniężne. Wniosek powinien być głosowany przez Radę.
Przewodniczący Rady Gminy: niech Pan sformułuje wniosek.
Radny W.Smoczyński: wniosek był sformułowany w interpelacji. Pan Przewodniczący miał rozważyć powołanie komisji. Powinien być taki punkt w porządku obrad.

Pkt 5) Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami. Wójt przekazał radnym, oprócz bieżących informacji o pracy urzędu, także następujące informacje dot.: problemów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pomysłu na wprowadzenie obligacji, spotkania Komisji Gospodarczej z przedstawicielami GS w sprawie sprzedaży nieruchomości w Nieporęcie.
Wójt przestawił zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy: na stanowisko Sekretarza powołana została Pani Barbara Kopcińska, Pani Alicji Sokołowskiej Wójt powierzył obowiązki zastępcy wójta, Pani Henryka Galas objęła stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty, który został powołany uchwałą Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2010 roku.

Uroczystym momentem sesji było odebranie gratulacji i podziękowań przez ucznia Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym – Patryka Olszewskiego za podjęcie skutecznej interwencji w sytuacji zagrożenia życia.

Pkt 6) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Rady Gminy Nieporęt wpłynęło pismo Starosty Powiatu Legionowskiego zawierające prośbę o ponowne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie. Starosta w piśmie wyjaśniał, że ponowne zaopiniowanie projektu wynika z konieczności dostosowania terminu zakończenia działalności likwidowanego zakładu do aktualnie działających przepisów prawnych. Okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające podjęcie uchwały były przedmiotem sesji Rady Gminy Nieporęt w dniu 28 października 2008 roku – i co zasady nie uległy zmianie.
Procedurę związaną z likwidacją omówił, przybyły na sesję Wicestarosta J.Kubicki.
Radny A,Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: z uwagi na fakt, że Rada podjęła już decyzję w tej sprawie, a tu chodzi o zmianę raczej techniczną, Komisja pozytywnie odniosła się do propozycji.
Radny A.Olechowski: jestesmy na pewnym etapie, półtora roku temu podejmowaliśmy uchwałę w sprawie likwidacji. Czy mieszkańcy na tym skorzystają?
Wicestarosta J.Kubicki: SP ZLO w Legionowie jest ostatnim publicznym zakładem. Zauważamy odwrót pacjentów.
Pani I.Kopańska-Araszkiewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu: jestem orędowniczką zmian. Robimy rzezy, które wszyscy już zrobili, u nas opór.
Radny W.Smoczyński: likwidacja mało mnie obchodzi, interesuje mnie budowanie nowego. Jak się ma budowanie nowych struktur. Publiczna służba zdrowia uspokaja ludzi. Co w zamian publicznej służby? Ja nie widzę nic. Nie jestem zwolennikiem owczego pędu likwidacji. Co z budowaniem?
Wicestarosta J.Kubicki: likwidacja to techniczny wymóg ustawowy, w strukturze nic się nie zmieni. Budynek i wyposażenie zostaje własnością Powiatu. Zakład publiczny nie zostanie zlikwidowany do momentu zapewnienia opieki pacjentom. Istnieje możliwość anektowania wielu umów.
Wójt S.M.Mazur: najważniejsze jest uzdrowienie systemu dofinansowania służby zdrowia. Pacjenta nie powinno interesować instytucja jest prywatna czy państwowa, ale jakość usług medycznych.
Radny W.smoczyński: co mówi Powiat, jak będzie funkcjonowała służba zdrowia?
Wicestarosta J.Kubicki to nie jest prywatyzacja, 100% udziału Powiatu.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLV/6/2010 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wicestarostę o pozostanie i możliwość zadania pytań.

Radny A.Olechowski poruszył następujące kwestie: 1) prośba o zastanowienie się nad pomysłem – szybkiej kolei wzdłuż Kanału nad Zalew; brzmi utopijnie, ale nie jest to autorski pomysł, 2) budżet – zamierzenia Powiatu w stosunku do Gminy Nieporęt.
Radny W.Smoczyński: z Legionowa do Warszawy jedzie się ok. 35 min, ma być ok. 25, w przypadku Nieporętu jest taka sama odległość do Falbetu. Należy wziąć też pod uwagę 2 warunki: przebieg nie dłużej niż 30 min oraz komfort jazdy i stabilizację kursów.
Radny A.Kula: udrożnienie dojazdu do Warszawy to ważna kwestia, Nieporęt, Serock czy Wieliszew nie dowiozą mieszkańców do Warszawy, należałoby budować parkingi przy dworcach. Nie widzę zbyt dużej aktywności Prezydenta Legionowa w tym temacie. Problem z remontami dróg, zarząd dróg jedynie łata dziury.
Radny M.Drabczyk: istnieje problem zagrożenia powodziowego.
Radny K.Sosnowski: nasz akwen się zmniejsza, Zalew „umiera” – było 16 m głębokości jest 8 m; przestały funkcjonować pogłębiarki.
Wicestarosta odpowiedział na pytania radnych: 1) odnośnie kolei, było spotkanie z dyr. ZTM, będą dodatkowe kursy pociągów, problemem SA miejsca parkingowe. 2) budżet Powiatu przewiduje inwestycje na terenie Gminy Nieporęt t.j. droga nr 1811W od ronda w Białobrzegach do rzeki Rządza, mamy już projekt. Jest pozwolenie na budowę mostu na ul. Zegrzyńskiej, przeznaczono na tę inwestycje pieniądze z rezerwy. Jest też pozwolenie na budowę ul. Szkolnej i Małołęckiej, nie ma tego w budżecie, ale mamy nadzieję, że będzie;
Co do tematu zagrożenia powodziowego, problem jest taki, że bezpośrednim zarządcą jest RZGW, były spotkania i rozmowy z dyr. Bagińskim i Chęciem, otrzymaliśmy obietnicę.
Sprawa parkingów przy dworcach: parking zmieści 5-6 tys. samochodów, wiemy, że to wciąż mało. Legionowo wykonuje projekt, Starostwo pomaga.
Co tematu dziur w drogach: prace łatania dziur oprowadzone są na bieżąco w miarę możliwości, SA to jednak jedynie prace doraźne i zabezpieczające.
Sprawa Zalewu: odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmiku. Prawdopodobnie będzie niebawem monitoring Zalewu.
Wójt S.M.Mazur: jest ważny apel w sprawie realizacji opaski kanalizacyjnej. To podstawowa rzecz.
Pani I.Kopańska-Araszkiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu: problem jest szeroki. Ważne jest uświadomienie społeczeństwa, że to jst proces, nie da się tu nic zrobić szybko. Rada powiatu podejmuje wiele zadań w sprawie terenów okołoozalewowych.
Radny M.Stańczak: kolej będzie służyć jedynie dwóm sołectwom: Nieporęt i Zegrze, konieczny jest nacisk na komunikację autobusową, ba mieszkańcom Kątów bliżej jest do autobusu niż cofać się do Nieporętu na kolejkę. Czy w planach jest remont ul. Strużańskiej między rondami.
Wicestarosta: ulica Strużańska to droga wojewódzka 631.
Radny W.Smoczyński: komunikacja autobusowa jest ważna i potrzebna, ale autobusy muszą mieć po czym jeździć.
Przewodniczący podziękować Panu Wicestaroście za obecność i odpowiedzi na pytania radnych.
Wicestarosta podziękował za miłe przyjęcie.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt. Wnioskowane zmiany omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza.
Komisja Gospodarcza, przewodniczący A.Kula: Komisji pozytywnie podeszła do proponowanych zmian.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLV/7/2010 w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt.

Przewodniczący ogłosił dziesięciominutową przerwę w obradach. Po zakończeniu przerwy obrady wznowiono. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę w porządku obrad t.j. przesunięcie rozpatrywania projektu uchwały w sprawie uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Drewnica, materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z Drewa pomnikowego położonego na terenie gminy Nieporęt – z uwagi na przybycie Nadleśniczego, który referował temat. Radni jednomyślnie zaakceptowali wniosek Przewodniczącego.

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Drewnica, materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z Drewa pomnikowego położonego na terenie gminy Nieporęt. Wprowadzenia do tematu dokonał kierownik Działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa D.Wróbel, temat omówił przedstawiciel Nadleśnictwa Drewnica – wnioskodawca, który wyjaśnił, co następuje: Nadleśnictwo Drewnica przed pozyskaniem materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z pomnika przyrody o nr rej. 267 zobowiązane jest do uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Uzgodnienie z Radą Gminy pozyskania zrazów z pomnika przyrody Nr rej. 267, pozwoli Nadleśnictwu Drewnica włączyć się w realizowany przez Lasy Państwowe program założenia Archiwum klonów drzew leśnych Polski północno-wschodniej.
Celem programu jest zachowanie cennych i wyróżniających się z hodowlanego i ochronnego punktu widzenia genotypów pojedynczych drzew, które w procesie ewolucji wykształciły swoiste, naturalne mechanizmy adaptacyjne do lokalnych warunków środowiskowych z terenów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie i Warszawy. Są to „Drzewa Mateczne” uznane i zarejestrowane zarówno w wewnętrznym rejestrze drzew matecznych prowadzonym przez Lasy Państwowe jak i w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału
Podstawowym prowadzonym przez Biuro Nasiennictwa Leśnego, drzewa zachowawcze zakwalifikowane w ramach realizacji programu ochrony leśnej zmienności genetycznej oraz drzewa pomnikowe będące pozostałościami naturalnych populacji drzew leśnych. Zachowanie materiału genetycznego tych drzew w Archiwum klonów, pozostającego pod nadzorem naukowym między innymi Instytutu Badawczego Leśnictwa, umożliwi prowadzenie przetestowanej bazy nasiennej z około sześciu tysięcy drzew selekcji indywidualnej, której oczekiwanym efektem jest uzyskanie w długookresowej selekcji potomnego materiału rozmnożeniowego wykorzystywanego do zakładania plantacji nasiennych odtworzeniowych i zachowawczych.
Pozyskanie materiału rozmnożeniowego z drzewa pomnikowego zostanie przeprowadzone z zachowaniem należytej staranności przez przeszkolonych w tym celu pracowników Zakładów Usług Leśnych. Metodą zastosowaną w przypadku przedmiotowego drzewa będzie wegetatywne rozmnażanie poprzez pozyskanie 20 pędów tzn. zrazów, które po odpowiednim przygotowaniu zostaną zaszczepione na przekazanych w 2009 roku przez Nadleśnictwo przygotowanych już podkładkach roślinnych z sadzonek tego samego gatunku zgodnym z regionem pochodzenia zrazów (region 454) określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia materiału podstawowego.
Archiwum klonów zostało zlokalizowane na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Białystok w Nadleśnictwie Łomża oraz Nadleśnictwie Bielsk Podlaski. Przewidywany termin realizacji założenia Archiwum klonów to 2017 r.
Radny A.Kula : działanie racjonalne i potrzebne, ale procedura zadziwiająca.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniccy Racy Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Drewnica, materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z Drewa pomnikowego położonego na terenie gminy Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLV/8/2010 w sprawie: uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Drewnica, materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z Drewa pomnikowego położonego na terenie gminy Nieporęt.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Nieporęt nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących działki oznaczone nr ewid. nr 610/5 i 691/6 oraz nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt oznaczonej nr ewid. nr 161/5. Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że sprawa dotyczy nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, o łącznej powierzchni 0,0088 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 610/5 i nr 691/6, oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 161/5 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt, stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, na poszerzenie dróg gminnych - ul. Małołęckiej w Nieporęcie i ul. Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący A.Kula: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Nieporęt nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących działki oznaczone nr ewid. nr 610/5 i 691/6 oraz nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt oznaczonej nr ewid. nr 161/5. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLV/9/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Nieporęt nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących działki oznaczone nr ewid. nr 610/5 i 691/6 oraz nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt oznaczonej nr ewid. nr 161/5.

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę nr 643.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że współwłaściciele nieruchomości stanowiącej działkę nr 643 położoną w Nieporęcie przy ulicy Małołęckiej wykorzystywanej dotychczas przez Gminę Nieporęt na prowadzenie „gminnego punktu odbioru segregowanych odpadów komunalnych” wystąpili o rozwiązanie dotychczasowej umowy dzierżawy z jednoczesną propozycją sprzedaży Gminie Nieporęt przedmiotowej nieruchomości.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący A.Kula: to przykład, że cierpliwość się opłaca, latami czekaliśmy na decyzję właścicieli w prawie sprzedaży działki. Komisja z zadowoleniem, pozytywnie oceniła projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę nr 643.
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLV/10/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę nr 643.

Pkt 11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stanisławów Drugi, gm. Nieporęt, stanowiącej działkę nr 48/3.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że uchwała dotyczy nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 48/3 o pow. 868 m2 położoną w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt, na której usytuowany jest Dom Kultury. Niewielka powierzchnia działki gminnej wokół Domu Kultury (pow. 0,20 ha) jest nie wystarczająca do prowadzenia działalności kultury – w zakresie obejmującym oczekiwania i zapotrzebowanie mieszkańców.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący A.Kula: procedura trwała wiele lat. Komisja z zadowoleniem, pozytywnie oceniła projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stanisławów Drugi, gm. Nieporęt, stanowiącej działkę nr 48/3. W głosowaniu wzięło udział: 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rady Gminy przyjęła Uchwałę nr XLV/11/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stanisławów Drugi, gm. Nieporęt, stanowiącej działkę nr 48/3.

Pkt 12) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 140/5 położonej we wsi Zegrze Południowe, gm. Nieporęt prawem służebności przesyłu.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że Firma PGE – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Legionowo wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Gminy Nieporęt o wyrażenie zgody na lokalizację linii kablowej niskiego napięcia na działce ewid nr 140/5 w celu doprowadzenia energii elektrycznej do budynku mieszkalno - usługowego usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 106 położonej we wsi Zegrze Południowe.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący A.Kula: temat był dyskutowany na posiedzeniu Komisji.
Radny K.Sosnowski: nie wiedziałem, że gmina ma taka piękną działkę w tak strategicznym miejscu.
Radny M.Drabczyk: teren jest atrakcyjny, ale niedostępny dla mieszkańców. Może lepiej byłoby sprzedać ją Hotelowi z zyskiem dla Gminy, a na części zrobić przystań.
Wójt: ciekawa propozycja, warta rozważenia. Działka wydzierżawiona przez Zarząd do 2010 roku z zastrzeżeniem, że plaża powinna być ogólnodostępna.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 140/5 położonej we wsi Zegrze Południowe, gm. Nieporęt prawem służebności przesyłu. W głosowaniu wzięło udział: 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLV/12/20210 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 140/5 położonej we wsi Zegrze Południowe, gm. Nieporęt prawem służebności przesyłu.

Pkt 13) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Bursztynowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Rembelszczyzna gm. Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 423/15, 426/17.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek właścicieli nieruchomości położonych przy wewnętrznej drodze gminnej, położonej we wsi Rembelszczyzna, stanowiącej działki ewidencyjne o nr nr 423/15, 426/17 o nadanie nazwy „Bursztynowa” tej drodze. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej 26 działkom położonym przy tej drodze.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: proponowane nazwy w procesie porządkowania numeracji ul. Jana Kazimierza są zgodne z zasadami ustalonymi przez Radę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Bursztynowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Rembelszczyzna gm. Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 423/15, 426/17. W głosowaniu wzięło udział12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLV/13/2010 w sprawie: nadania nazwy „Bursztynowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Rembelszczyzna gm. Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 423/15, 426/17.

Pkt 14) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw: „Soplicowo”, „Podkomorzego”, „Niezapominajki”, „Tulipanowa” gminnym drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że w związku z aktualizacją numerów porządkowych ulicy Jana Kazimierza na terenie Gminy Nieporęt w sołectwach: Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Rembelszczyzna oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt przyjęto koncepcję co do rodzaju nazw ulic na określonych obszarach. Wobec powyższego zaproponowano nadanie następujących nazw gminnym drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt: „Soplicowo”, „Podkomorzego”, „Niezapominajki” i „Tulipanowa”. Nadanie nazw gminnym drogom wewnętrznym, dla których dotychczas była przyporządkowana numeracja od ulicy Jana Kazimierza umożliwi ustalenie odrębnej własnej numeracji dla tych ulic. Stosowanie numeracji związanej z ulicą Jana Kazimierza na drogach wewnętrznych zaburza ciągłość numeracji ulicy Jana Kazimierza i w konsekwencji powoduje znaczne utrudnienia w pracy wielu instytucji, służb publicznych i komunalnych.
Radny K.Sosnowski Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: proponowane nazwy są zgodne z zasadami ustalonymi przez Radę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw: „Soplicowo”, „Podkomorzego”, „Niezapominajki”, „Tulipanowa” gminnym drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLV/14/2010 w sprawie: nadania nazw: „Soplicowo”, „Podkomorzego”, „Niezapominajki”, „Tulipanowa” gminnym drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt.

Pkt 15) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw: „Zosi”, „Telimeny”, „Rejenta” drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że w związku z aktualizacją numerów porządkowych ulicy Jana Kazimierza na terenie Gminy Nieporęt w sołectwach: Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Rembelszczyzna oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt przyjęto koncepcję co do rodzaju nazw ulic na określonych obszarach. Wobec powyższego zaproponowano nadanie następujących nazwy prywatnym drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt: Zosi” i „Telimeny” i „Rejenta”. Nadanie nazw drogom wewnętrznym, dla których dotychczas była przyporządkowana numeracja od ulicy Jana Kazimierza umożliwi ustalenie odrębnej własnej numeracji dla tych ulic. Stosowanie numeracji związanej z ulicą Jana Kazimierza na drogach wewnętrznych zaburza ciągłość numeracji ulicy Jana Kazimierza i w konsekwencji powoduje znaczne utrudnienia w pracy wielu instytucji, służb publicznych i komunalnych.
Radny K.Sosnowski Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: proponowane nazwy są zgodne z zasadami ustalonymi przez Radę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw: „Zosi”, „Telimeny”, „Rejenta” drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLV/15/2010 w sprawie: nadania nazw: „Zosi”, „Telimeny”, „Rejenta” drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt.

Pkt 16) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położony w Gminie Nieporęt.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz wyjaśniła, że projekt uchwały uwzględnia uwagi zaproponowane przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Nieporęt w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położony w Gminie Nieporęt oraz sugestiami Rady Języka Polskiego, o opinię której zwrócił się Urząd Gminy.
Radny K.Sosnowski Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: Komisja była inicjatorem zbadania uchwały i Wójt na wniosek Komisji zwrócił się do Rady Języka Polskiego o opinię. Odpowiedź sugeruje zmiany w pierwotnej uchwale.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położony w Gminie Nieporęt.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLV/16/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położony w Gminie Nieporęt.

Pkt 17) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Nieporęt do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński oraz przyjęcia Statutu.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że na pytania dotyczące powstania i funkcjonowania Grupy odpowiadał podczas posiedzenia Komisji Prezes Edward Trojanowski.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: temat zapowiadał się nieciekawie, ale chodzi o łatwiejsze zdobywanie środków unijnych. Można pozyskać prawie 19 mln.zł. Komisja pozytywnie widzi szansę w działaniach Grupy.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Nieporęt do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński oraz przyjęcia Statutu. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLV/17/2010 w sprawie: przystąpienia Gminy Nieporęt do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński oraz przyjęcia Statutu.
Radny A.Olechowski: podczas spotkania komisji Pan E.Trojanowski udzielił szczegółowych informacji; Lokalnych Grup Rybackich jest ok. 40 w skali kraju. Grupa zwiększa szansę na środki z Unii Europejskiej.

Pkt 18) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 – 2014.
Program omówiła Radca prawny H. Laszuk, która wyjaśniła, że podstawą Programu jest zgodna z ideą ogólnoświatową - promocja zdrowia, obejmująca działania ochraniające, wzmacniające i poprawiające zdrowie poprzez:
1) zwiększenie dostępności do świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
2) zwiększanie zakresu działań związanych z rozwiązywaniem problemów zdrowotnych, profilaktyką i edukacją zdrowotną;
3) propagowanie i organizacja szczepień ochronnych przeciw rakowi szyjki macicy dla dziewcząt w wieku 12 lat zameldowanych w Gminnie Nieporęt (odpowiednio: w roku 2010 rocznik 1998 – 72 dziewczęta, w roku 2011 rocznik 1999 - 59 dziewcząt, w roku 2012 rocznik 2000 - 70 dziewcząt, w roku 2013 rocznik 2001- 81 dziewcząt, w roku 2014 rocznik 2002 – 72 dziewczęta) oraz prowadzenie intensywnej i skutecznej akcji informacyjno - edukacyjnej wśród rodziców (opiekunów prawnych) uczennic szkół podstawowych i gimnazjalnych
4) propagowanie i organizację szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej dla osób powyżej 65 roku życia zameldowanych w Gminie Nieporęt.
Przewiduje się, że wynikiem realizacji działań objętych Programem będą w przyszłości korzystne zmiany w stanie zdrowia mieszkańców Gminy Nieporęt.
Radny J.Maciejewski Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego: Komisja jednogłośnie „za” Programem.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: nie było uwag do Programu.
Radny A.Kula: Program przewiduje tylko dwa rodzaje szczepień: dla dziewcząt i dla osób powyżej 65 roku życia. Czy można by realizować takie szczepienia także w ośrodku w Michałowie-Reginowie?
Wójt S.M.Mazur: każdy ośrodek może złożyć wniosek, ale dotąd nikt inny tego nie zrobił.
Radna Z.Sołtys: do Ośrodka może przyjść każdy zameldowany w Gminie.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 – 2014. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLV/18/2010 w sprawie: Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 – 2014

Pkt 19) Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący zaprosił do zgłaszania wniosków.
Radny K.Sosnowski pytał o wiadomości w sprawie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Przyrodniczej z Płochocińską oraz o kontrolę odśnieżania chodników.
Wójt: odbyło się spotkanie z dyr. ZDM mamy obietnicę. Co do odśnieżania, to w przyszłym roku musze się inaczej dogadać z Powiatem w tej sprawie.
Pani I.Kopańska-Araszkiewicz: dostałam odpowiedź, że pieniądze są na sygnalizację skrzyżowania i że taka inwestycja będzie realizowana w tym roku.
Radny W.Smoczyński: należy obecnie ostrożnie postępować z podażą na grunty, bo infrastruktura nie nadąży.
Ostatnio znaczące zmiany kadrowe: nominacja pani Ali na zastępcę wójta cieszy mnie, ale nie wszystkie nominacje mi się podobają. W latach 90-tych wójt nie mógł woźnego zatrudnić bez zgody Rady Gminy. Dziś Wójt powołuje dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i nie pyta Rady. Mnie to trochę boli jako samorządowca. Samorząd jest w zaniku. Rada nie może się wypowiedzieć w sprawie kandydatur. Wójt miał takie prawo, ale dlaczego nas nie zapytał, Rada Gminy powinna mieć taki komfort.
Wójt: Wójt jako pracodawca sam sobie dobiera współpracowników. Jestem organem wykonawczym i to są moje kompetencje i moja odpowiedzialność.
Radny A.Olechowski: radni nie mięli nawet okazji do zadania pytań nowopowołanym. Ideałem byłoby gdyby wójt mógł powoływać przewodniczącego i poszczególnych radnych. Przez 5 lat utrzymywał Pan, że Sekretarz nie jest potrzebny i nagle powołuje pan Sekretarza.
Przyjęliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy, niezbędne jest sprawozdanie.
Radny A.Kula: Komisja Gospodarcza optowała przy opiniowaniu projektu budżetu aby wzmocnić kadrowo Dział Inwestycji. Wszystko się kręci wokół inwestycji, nie zawracajmy głowy.
Przewodniczący Rady Gminy: dziwię się, że nie znacie osób nowopowołanych, są to przecież wieloletni pracownicy Urzędu.
Radny W.Smoczyński: nie wnosiłem zarzutów prawnych, ale pytałem dlaczego z punktu widzenia poprawnych stosunków z Radą Gminy wójt nie zapytał Rady w sprawie kandydatur.

Pkt 20) Zamknięcie sesji. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLV sesji.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 16.08.2010 r., godz. 09.33
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 16.08.2010 r., godz. 09.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.08.2010 r., godz. 09.33Joanna JońskaDodanie strony