Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

PROTOKÓŁ NR 1/10 Z XLIV SESJI RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 21 stycznia 2010 roku

XLIV sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 21 stycznia 2010 roku 10.20 – 16.25 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 13 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, w tym Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2009 rok.
5. Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy za 2009 rok.
6. Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały budżetowej na 2010 rok, w tym:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Komisji stałych,
c) odczytanie opinii Komisji Gospodarczej,
d) odczytanie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt projekcie uchwały budżetowej Gminy Nieporęt na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego, opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Nieporęt przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok, opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Nieporęt dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
e) odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu budżetu,
g) przeprowadzenie głosowania w sprawie projektu uchwały budżetowej
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Warszawa.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji.
Pkt 1) Otwarcie sesji. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady Gminy otworzył XLIV sesję Rady Gminy. Przywitał zebranych i przystąpił do realizacji proponowanego porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów dot. zatwierdzenia rocznych planów komisji Rady Gminy oraz zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy jako pkt. 6a) i 6b) oraz przesunięcie rozpatrywania pkt. dot. uchwalenia uchwały budżetowej jako pkt. 9.
W głosowaniu nad powyższymi wnioskami Przewodniczącego wzięło udział 10 radnych:
- „za” głosowało: 10radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania wnioski zostały uwzględnione.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z przegłosowanymi wcześniej wnioskami. W głosowaniu nad przyjęciem porządku obrad wzięło udział 10 radnych.
- „za” głosowało: 10radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania rada Gminy przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, w tym Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2009 rok.
5. Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy za 2009 rok.
5a) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt na 2010 rok.
5b) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: planu pracy Rady Gminy na 2010 rok.
6. Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Warszawa.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały budżetowej na 2010 rok, w tym:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Komisji stałych,
c) odczytanie opinii Komisji Gospodarczej,
d) odczytanie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt projekcie uchwały budżetowej Gminy Nieporęt na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego, opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Nieporęt przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok, opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Nieporęt dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
e) odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu budżetu,
g) przeprowadzenie głosowania w sprawie projektu uchwały budżetowej
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Pkt 3) Interpelacje radnych. Przewodniczący Rady Gminy poinformował o dwóch interpelacjach: radnego W.Smoczyńskiego oraz radnego K.Sosnowskiego. Radny W.Smoczyńsxki otrzymał odpowiedź pisemna na interpelację, z uwagi Janek na nieobecność radnego W.Smoczyńskiego zrezygnowano z odczytania odpowiedzi. Termin odpowiedzi na interpelację radnego K.Sosnowskiego jeszcze nie minął. Radny otrzyma pisemną odpowiedź w statutowym terminie. (treść interpelacji stanowi załącznik do protokołu)

Pkt 4) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, w tym Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2009 rok. Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski odczytał Sprawozdanie z pracy Rady za 2009 rok – Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 5) Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy za 2009 rok. Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy przedstawili kolejno sprawozdanie z prac swoich komisji w 2009 roku – sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.
Komisja Gospodarcza - Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji radny Andrzej Kula
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji radny Roman Madej.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego - Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Sosnowski.
Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego - Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji radny Jerzy Maciejewski.
Komisja Rewizyjna - Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji radny Bogdan Piątkowski.

Miłym akcentem sesji była obecność na sesji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Mariusza Muchy, który uroczyście, wraz z gratulacjami, przekazał na ręce komendant OSP Nieporęt Jarosława Kawki oraz Komendanta Gminnego OSP Jarosława Pisarka oraz Wójta Gminy - decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie.

Pkt 5a) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt na 2010 rok.
Projekt uchwały odczytał wnioskodawca Przewodniczący Rady Gminy, który wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, komisje podlegają radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy i sprawozdania z działalności. Zgodnie z § 7 ust. 1 załącznika nr 5 do Statutu Gminy Nieporęt, komisje działają zgodnie z rocznym planem zatwierdzonym przez radę. Projekty rocznych planów pracy komisji Rady Gminy zostały opracowane przez poszczególne komisje Rady.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt na 2010 rok. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rad Gminy podjęła Uchwałę nr XLIV/1/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt na 2010 rok

Pkt 5b) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: planu pracy Rady Gminy na 2010 rok.
Projekt uchwały odczytał wnioskodawca Przewodniczący Rady Gminy, który wyjaśnił, że zgodnie z § 54 Statutu Gminy Nieporęt, Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy. Plan pracy opracowano na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym określającym kompetencje Rady Gminy oraz projektów rocznych planów pracy komisji Rady Gminy na 2010 rok, przedstawionych przez przewodniczących poszczególnych komisji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt na 2010 rok. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIV/2/2010 w sprawie: planu pracy Rady Gminy na 2010 rok.

Pkt 6) Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami. Wójt przekazał radnym, oprócz bieżących informacji o pracy urzędu, także następujące informacje dot.: akcji zima i związanych z nią problemach z odśnieżaniem. Poinformował o swoim wystąpieniu do Wojewody z prośbą o uruchomienie wojska do pomocy przy odśnieżaniu. Uzyskaniu 90 tys. Dotacji na usuwanie azbestu. O finale WOŚP. Uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego. Odczytał także życzenia skierowane do samorządowców przesłane z Kancelarii Prezydenta RP (załącznik do protokołu)
Radny K.Sosnowski: kilka uwag:1) sprawa nazewnictwa ulic; Dziwie się, że Komisja nie została zaproszona do prac dot. tej tematyki; 2) przejmowanie ulic; wniosek Komisji o zasady przejmowania dróg na mienie Gminy; 3) budżet w Powiecie, czy ktoś lobował w sprawie Naszej Gminy.
Wójt Gminy S.M.Mazur: 1) Komisja Zagospodarowania przestrzennego jest organem doradczym; 2) przejmowanie dróg, każdy wniosek podlega indywidualnej ocenie; 3) współpraca z Powiatem jest ciągła.
Radny A.Olechowski: sprawa budowy kanalizacji wraz z przyłączami.
Wójt S.M.Mazur: Gmina nie może budować na ternie, który do niej nie należy. Mogłaby być inwestorem zastępczym, ale to bardzo skomplikowane.
Radny W.Smoczyński: inwestowanie na nieruchomości prywatnej jest niemożliwe. Sprawa numeracji: trudne czekanie na inicjatywę oddolną. Zmiana nazewnictwa powoduje komplikacje w postaci wymiany dowodów, prawa jazdy.
Wójt Gminy S.M.Mazur: koszty wymiany bierzmy na siebie; Dowód osobisty jest bezpłatny, co do prawa jazy to negocjujemy z Powiatem w sprawie kosztów wymiany.
Z uwagi na przybycie radnego W.Smoczyńskiego, Przewodniczący Rady Gminy poprosił wójta o odpowiedź na interpelację radnego.
Wójt odczytał interpelację radnego oraz swoją odpowiedź.
Radny W.Smoczyński: nie ma odpowiedzi na pytania: 1) kto i w jakim czasie wiedział o niepopieraniu próbek, chodzi o hierarchiczność służbową? 2) infrastrukturę budowali mieszkańcy osiedla, zlae zostało to im w dużej mierze zwrócone. Spółdzielnia dostała zwrot, czyli mieszkańcy. Jestem zdumiony nieproporcjonalnością kar. Konsekwencje to jedynie ukaranie zastępcy wójta t.j. odwołanie ze stanowiska. Co z panem Feliszkiem, byłym kierownikiem. Nasuwają się pytania więc Rada Gminy powinna przyjrzeć się sprawie.
Wójt S.M.Mazur: o sprawie dowiedziałem się z pisma Starosty a o grożących Gminie karach powiedziała mi pani mecenas dwa dni przed rozprawą w WIOŚ. Co do odwołania zastępcy – to było to następstwo wypadkowych innych spraw, poza tym jest to kwestia pracodawcy. Co do pana Feliszka to złożył rezygnację. Rada Gminy ma uprawnienia kontrole, a ponieważ nie mam nic do ukrycia, nie widzę przeciwwskazań.
Radny W.Smoczyński: co z moim wnioskiem o powołanie komisji w celu przeprowadzenia kontroli sprawy.
Przewodniczący Rady Gminy: zastanowimy się nad sprawą przez Pana zgłoszoną.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”.
Kierownik Działu Oświaty H. Galas wyjaśniła, że w okresie od 14.09.2009 r. do 9.12.2009 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Nieporęt za 2008 r. W wyniku kontroli RIO sformułowała zalecenia pokontrolne dotyczące niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, formy finansowo-prawnej dla realizacji części zadań własnych Gminy z zakresu oświaty. W związku z tym, w celu usunięcia wskazanej przez RIO nieprawidłowości, zasadne jest utworzenie gminnej jednostki organizacyjnej i powierzenie jej realizacji zadań Gminy, w szczególności w zakresie zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nieporęt, oraz nadanie jej statutu. Kompetencje dla rady gminy w powyższym zakresie zawierają przepisy ustaw.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, R.Madej: temat utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji. Komisja pozytywnie ocenia projekt uchwały.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji A.Kula: na posiedzeniu Komisji nie było istotnych uwag do treści. Sprawa nowej jednostki organizacyjnej, merytorycznie nic się w Gminie nie zmienia. Jest to zmiana formy bez zmiany treści. Komisja pozytywnie opiniowała projekt.
Radny A,Olechowski: czy Komisja czytała wystąpienie pokontrolne RIO?
Radny R.Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty: Komisja została zapoznana z wystąpieniem RIO.
Radny A,Olechowski: merytorycznie się nic nie zmienia - mówi pan Kula - ale to jest nowa jednostka, porównanie w pewnym sensie z Gminnym Zakładem Komunalnym. Czy w związku utworzeniem gminnej jednostki będą dodatkowe koszty i gzie się będzie mieściła? Będzie pełna sprawozdawczość z pracy czy łącznie ze sprawozdaniem z budżetu?
Wójt S.M.Mazur: dotychczasowa forma prowadzenia rozliczeń placówek oświatowych jest niezgodna z przepisami, wytknęło nam to RIO podczas ostatniej kontroli. Od strony merytorycznej nic się nie zmienia. Będzie to Zespół jako odrębna jednostka budżetowa. W każdej nowoutworzonej instytucji ważni s ludzie. Tu mamy gotowy zespół, sprawdza się w obecnej formie, sprawdzi się i w tej. Utworzenie odrębnej jednostki nie jest jedynym rozwiązaniem. Można by sprawy księgowo-kadrowe oddać bezpośrednio do szkół, można sprowadzić wszystko do administracji urzędu, ale zaproponowana forma wydaje się najwłaściwsza. Zespół będzie się mieścił, na piętrze w wynajmowanym przez Urząd w budynku Banku Spółdzielczego. Co do kosztów to ograniczają się do uzyskania NIP, Regon, przeprowadzki oraz zatrudnieniu dodatkowej osoby, pani Henia Galas jest aktualnie jednocześnie kierownikiem i pracownikiem, potrzebny jej pomocnik. Poza tym do września przejmujemy dodatkową placówkę – Przedszkole w Białobrzegach, a na terenie Gminy mamy też placówki niepubliczne, w chwili obecnej trzy.
Radny W.Smoczyński: nasuwają mi się słowa „ale to już było”. Jest to powrót do Palowskiego porządku. Centralizacja uprawnień oświatowych. Gminny Zespół Oświaty Super Szkoła = unikanie samodzielności szkół. Najpoważniejszy dział, najistotniejsze oręże. Taka sama sytuacja była w kulturze: były samodzielne jednostki, teraz jest centralizacja i władza pani dyrektor. Jestem zdecydowanie przeciw. Najważniejsze finanse. Odpowiedzialność wójta oddala się. Wraca do centralistycznego kierowania oświatą i kulturą.
Wójt S.M.Mazur: nie można porównywać czasów sprzed dwudziestu laty, to były inne uwarunkowania, inni ludzie. Dziś jest opinia, że oświata w Gminie rządzi pani Henia, i nie widzę złych efektów tych rządów, wręcz przeciwnie. Im Gmina większa, tym więcej potrzeb i zadań utrzymanie zieleni, porządek, sport i turystyka, być może w przyszłości będą musiały powstać dodatkowe jednostki. Co do spraw finansowych i sprawozdawczości: budżet uchwala Rada Gminy, która posiada także uprawnienia kontrole.
Pani Zenona Powała, była wieloletnia Skarbnik Gminy Nieporęt, radna Powiatu Legionowskiego: podczas mojej pracy wielokrotnie odbywały się kontrole RIO. Zaproponowana forma jest lepsza: mniej dokumentów i lżej dla urzędu.
Radny A.Olechowski: od 1 marca 2010 roku Gminny Zespół Oświaty, dziś budżet, jak to pogodzić?
Skarbnik Gminy K.Skuza: od tego się zaczęło. Projekt budżetu, zgodnie z uwagami RIO został opracowany tak, że są w nim wydzielono środki dla Zespołu. Gdyby nie Zespół musielibyśmy zmieniać projekt budżetu.
Radny A.Olechowski: reagujemy na sytuacje: Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Zakład Komunalny, Gminny Zespół Oświaty; uwaga: Gminny Zespół Sportowy – do rozważenia.
Wójt S.M.Mazur: być może że zajdzie taka konieczność. RIO sprawę oświaty kwestionowała już wcześniej, ale nigdy nie sformułowano wniosków na piśmie. Teraz w wystąpieniach pokontrolnych jest taki zapis.
Radny W.Smoczyński: w oświacie nie chodzi głównie o pieniądze, o to też ale nie przede wszystkim. Oświata to wychowanie dzieci. O panią Henię wszyscy się spierają, po co dobrego inspektora oświaty mieszać w finanse. Wójt powinien zachować inspektor oświaty w urzędzie. Zobaczymy jak zostanie ograniczona władza dyrektorów szkół.
Pani H.Galas: nie zgodzę się, z tym stwierdzeniem, bo tylko dyrektor szkoły ma wpływ na sprawy edukacyjne.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 1 radny
- „wstrzymało się „ od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLIV/3/2010 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”.

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Warszawa.
Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy A. Sokołowska wyjaśniła, że w celu zwiększenia możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań w zakresie rozbudowy systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków Gmina Nieporęt powinna znajdować się na liście Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Umieszczenie Gminy Nieporęt na przedmiotowej liście wiąże się jednak z koniecznością utworzenia na terenie Gminy aglomeracji.
Wójt Gminy Nieporęt pismem z dnia 11.08.2008 r. zwrócił się do Dyrektora Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy, jako przedstawiciela Gminy wiodącej w aglomeracji Warszawa - o włączenie części Gminy Nieporęt do aglomeracji Warszawa. Włączone miały być miejscowości: Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra i północna część Józefowa (poprzez sieć kanalizacyjną na terenie miasta Legionowa), Michałów-Grabina, Kąty Węgierskie, Rembelszczyzna i południowa część Józefowa (poprzez kolektor kanalizacyjny w Michałowie - Grabinie) oraz Stanisławów Pierwszy, Izabelin, wschodnia część Nieporęt i część Aleksandrowa (poprzez kolektor kanalizacyjny w Stanisławowie Pierwszym). Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy pismem z dnia 05 czerwca 2009 r. zwrócił się do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę, tj. o rozszerzenie aglomeracji Warszawa, w związku z projektowanym odprowadzaniem ścieków z terenu Gminy Nieporęt do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie. Dodatkowo w efekcie konsultacji między zainteresowanymi gminami obszar aglomeracji został rozszerzony o gminy: Pruszków, Piastów, Ożarów Mazowiecki i Michałowice.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji A.Kula: podczas głosowania na posiedzeniu Komisji opiniowano pozytywnie projekt uchwały.
Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego, Przewodniccy Komisji J.Maciejewski: Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Warszawa. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się „ od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLIV/4/2010 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Warszawa.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosi przerwę w obradach, która trwała od 13.50 do 14.20.
Po przerwie wznowiono obrady.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały budżetowej na 2010 rok, w tym:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza odczytała projekt uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok wraz z uzasadnieniem.
b) odczytanie opinii Komisji stałych,
Przewodniczący poszczególnych komisji Rady odczytali opinie wypracowane na posiedzeniach komisji w sprawie przełożonej przez Wójta Gminy uchwały budżetowej na 2010 rok.
c) odczytanie opinii Komisji Gospodarczej,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej radny A.Kula odczytał opinię Komisji o projekcie uchwały budżetowej – opinia Komisji Gospodarczej stanowi załącznik do protokołu.
d) odczytanie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt projekcie uchwały budżetowej Gminy Nieporęt na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego, opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Nieporęt przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok, opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Nieporęt dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
Skarbnik Gminy odczytała opinie o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt projekcie uchwały budżetowej Gminy Nieporęt na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego, opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Nieporęt przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok, opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Nieporęt dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – opinii RIO stanowią załączniki do protokołu.
e) odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
Wójt Gminy odczytał wnioski radnych, które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu. Wnioski do projektu budżetu, w terminie zgodnym z procedurą uchwalania budżetu złożyli: radny z okręgu Wólka Radzymińska, Beniaminów - Eugeniusz Woźniakowski; radny z okręgu Kąty Węgierskie, Rembelszczyzna - Mieczysław Stańczak; oraz radni z okręgu Nieporęt, Aleksandrów. Wójt poinformował, że większość ze złożonych przez radnych wniosków została uwzględniona w projekcie budżetu. Wyjaśnił też powody nieuwzględnienia kilku z nich.
Wniosek radnego M.Stańczaka dot. budowy ul. Sosnowej w Kątach Węgierskich – nie mógł być uwzględniony ze względu na nieuregulowany stan prawny drogi, ale rozmowy są prowadzone.
Wnioski radnych z Nieporęt sformułowane dość ogólnie. Wniosek dot. projektu modernizacji ul. Pęczkowskiego nie został uwzględniony ze względu na brak środków finansowych. Radny W.Smoczyński: wniosek jest postawiony, należy odpowiedzieć, zgodnie z procedurą: odczytanie wniosków nieuwzględnionych w projekcie budżetu.
Wójt S.M.Mazur: odczytywał wnioski nieuwzględnione w projekcie budżetu, zgłoszone przez radnych:
- wodociąg i kanalizacja J.Kazimierza /realizacja/ - ta inwestycja realizowana jest w bólach;
- odwodnienie terenu ul. Szkolna i Dworcowa - realizacja zbyt kosztowna, teraz nie stać Gminy na taką inwestycję;
- projekt i modernizacja ul. Zwycięstwa, z uwzględnieniem zjazdu z drogi 631; uwzględnienie dodatkowo pasa (skręt w prawo na ul. Zegrzyńską z ul. Jana Kazimierza) - ul. Zwycięstwa to droga powiatowa; skręt w prawo z drogi 631, Gmina nie była wykonawcą.
Radna Z.Sołtys: co z kanalizacją burzową na Osiedlu Las i Głogi?
Wójt S.M.Mazur: jeśli chodzi o Os. Głogi to sprawa jest rozwiązana, Osiedle Las zostanie załatwione w przyszłości.
f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu budżetu,
Radny M.Stańczak: co z oświetleniem ul. Bagiennej i ul. Wierzbowej? oraz utwardzeniem ul. Wierzbowej?
Wójt S.M.Mazur: w budżecie jest ogólnie zapisane zadanie dot. oświetlenia. Co do utwardzenia ul. Wierzbowej to zadanie dot. utwardzania także jest zapisane w budżecie ogólnie. Wszystkiego nie da się zrobić, potrzeby SA olbrzymie, ale i budżet jest duży, więc w miarę możliwości będziemy realizować wnioski.
Radny W.Smoczyński: nie ma rzeczy idealnych i budżet nie jest idealny, jak wynika z opinii Komisji. W kontekście zaspokojenia oczekiwań budżet wygląda dobrze. Jest napisany tak byśmy byli zadowoleni, „budżet wyborczy”. Widzę jednak zagrożenia: do tej pory bezpieczne zadłużenie, 27% możliwego zadłużenia na początku to dużo. Części zadań nie zrealizujemy, więc się nie zadłużymy. Galopujące zadłużenie. Jeśli zrealizujemy ten budżet, to byłby cud. A dziś powstała też kolejna jednostka – Gminny Zespół Oświaty.
Administracja buduje inwestycje. Cenie panią Alę, ale nie widzę dużego wsparcia, na rynku nie ma inżynierów. Komplikacja – odwołanie zastępcy, który zajmować się miał inwestycjami.
Rozdrabnianie inwestycji, wielość zadań a procedury za każdym razem.
Wójt S.M.Mazur: dziękuję za troskę o Gminę i możliwości wykonawcze urzędu. 7 lat jestem wójtem i cos jednak zostało zrobione. Jestem organem wykonawczym. Będę rozliczany przez Radę Gminy i społeczeństwo. Cokolwiek bym zrobił i tak zostanie to negatywnie odebrane przez pana Smoczyńskiego. Być może, że nie wszystko da się zrealizować, bo nie wszystko jest od nas zależne np.: przekazywanie środków unijnych, protesty przetargowe.
Radny M.Drabczyk: dużo, ciekawych, rozwojowych inwestycji.
Wójt S.M.Mazur: projekt budżetu to nie tylko zasługa Inwestycji ale też Pani Skarbnik.
Radny A.Kula: ciekawa dyskusja. Wątek, że ”wszyscy są zadowoleni; pozornie zadowoleni w intencji wypowiadających się w dyskusji. W ostatnich latach przypływ środków unijnych nie był duży, bo nie było też takich inwestycji, teraz są choćby prawie 5 mln unijnych na kanalizację ul. Jana Kazimierza. Zauważalne ogólne poruszenie inwestycyjne, nie tylko u nas.
Radny A.Olechowski: słyszę, że radni z Nieporętu są nazbyt aktywni a przecież nasze wnioski pokrywają się z wnioskami sołectw. Pytanie do Pani Skarbnik odnośnie środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw.
Skarbnik Gminy K.Skuza: tzw. środki sołeckie wtopione w budżet. RIO nie negowała uchwały Rady Gminy, choć wskazuje, że jest ustawa o funduszu sołeckim.
Radny A.Olechowski: Państwo sołtysi chcieli rewaloryzacji a tu guzik nie ma. Zostaliśmy przekonani, że fundusz sołecki się nie opłaca. Uważam, że jeśli można uzyskać pieniądze dodatkowe to można też zatrudnić dodatkowo osobę. Pamiętam poprzednią sesję budżetową i słowa wójta o budżecie Wieliszewa. Powiedział Pan, że nie wierzy Pan w jego realizację i że jest to budżet życzeniowy. A tu proszę i u nas.
Wójt S.M.Mazur: tamte słowa wynikały z braku naborów na duże inwestycje. Pan Smoczyński mówił o brak administracji a państwa interpelacje, wnioski itp. też zajmują czas pracownikom. Duży od przyznania nam środków unijnych na „Dzika Plażę” – jesteśmy na liście, ale brak jest środków finansowych, a nie ma możliwości odwołania się. Chcemy też rozpocząć procedurę obligacji. Zabiegamy o spadek ok. 7 ha, jeśli nam się uda, to będziemy mieć duży teren nad Zalewem. Pozyskaliśmy 1 800 m2 z domem w Kątach Węgierskich.
Pani Irena Kopańska-Araszkiewicz, radna Powiatu Legionowksiego: ten budżet to miód na serce. Cieszę się, że budżet mojej Gminy jest odważny.
Radny M.Stańczak: większość jest zadowolona z budżetu. Ogólnie budżet jest dobry. Czuję jednak niedosyt w punkcie: budowa dróg i chodników, zwłaszcza jeśli chodzi o Rembelszczyznę i Kąty, stamtąd jestem, tam mieszkam. Ostatni raz w życiu będę głosowała nad budżetem Gminy Nieporęt. Głosował będę zgodnie ze ślubowaniem, zgodnie z własnym sumieniem.
Radna Z.Sołtys: budżet jest trudny, ale nie niemożliwy. Jeśli zostanie wykonany w 90% to też będzie sukces.
Przewodniczący Rady Gminy: budżet jest optymistyczny dla całej Gminy.
g) przeprowadzenie głosowania w sprawie projektu uchwały budżetowej.
Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej przebiegało, zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalania budżetu. Po blisko dwugodzinnej dyskusji Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2010 rok. Najpierw poddał pod głosowanie poprawkę do projektu budżetu, uwzględniającą uwagi RIO. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się „ od głosu: 0 radnych
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęciem uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się „ od głosu: 3 radnych
W wyniku powyższego głosowania bezwzględną większością głosów Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XLIV/5/2010 w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Nieporęt.

Pkt 10) Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Markowi Stpiczyńskiemu, byłemu zastępcy wójta Gminy Nieporęt.
Pan M.Stpiczyński: 4,5 roku od chwili powołania mnie na stanowisko zastępcy wójta Gminy byłem kierownikiem Działu Inwestycji, potem funkcję tę objęła Pani Alicja Sokołowska, a ja po krótkiej przerwie objąłem funkcję pełniącego obowiązki kierownika Działu Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska, po odwołaniu z funkcji kierownika pana Sł. Feliszka. W roku 2005 kontrola WIOŚ z Warszawy nie wykazała nieprawidłowości. W roku 2007 kompleksowa kontrola WIOŚ w Ciechanowie również nie wykazała nieprawidłowości i nie było inflacji o źle pobieranych próbkach. W latach 2007-2008 nastąpiła mobilizacja i poczyniono inwestycje. W październiku 2009 roku ta sama pani inspektor stwierdziła, że mimo iż pobierane próbki miały pozytywne wyniki to ich ilość była niewłaściwa. Po kontroli w listopadzie dostaliśmy wezwanie na rozprawę do Ciechanowa. Na rozprawę pojechałem ja, pani mecenas oraz dyrektor GZK. Złożyliśmy stosowne wyjaśnienia. Kary jednak zostały naliczone, ale my wystąpiliśmy z wnioskiem o wliczenie ich w poczet wykonanych inwestycji. Jeśli nie byłoby modernizacji to kary możnaby zaliczyć w poczet przyszłych modernizacji. Mojego odwołania nie będę komentował; Wójt z góry wiedział, że kary będą umorzone.
Wójt S.M.Mazur: o zagrożeniach dowiedziałem się na dwa dni przed rozprawą; najbliższa osoba, mój zastępca nie informuje mnie o tym.
Kierownik inwestycji w poprzedniej kadencji. To, że poprzednie kontrole nic nie wykazały, nie oznacza, że odpowiedzialni pracownicy nie wiedzieli co , jak i kiedy. Jeśli coś nie zostało dopilnowane, to znaczy, że pracownicy się nie orientują. Musze mieć pewność.
To, że nałożone na Gminę kary zostały wliczone w poczet poczynionych modernizacji, to nasze szczęście, gdyby nie to musielibyśmy zapłacić 150 tys.zł. kar. Kara został naliczona, prawomocną decyzją, to, że została wliczona w poczet wykonanych modernizacji to spraw uznaniowa Oranu, który wydał decyzje.
Muszę mieć pewność, że jeśli jest zagrożenie, to muszę być szybko informowany aby reagować natychmiast. Muszę mieć czas na działanie. Podejmowanie decyzji kadrowych to zadanie pracodawcy, a odwołanie zastępcy to element wydarzeń zbiorowych. Zaproponowałem inne stanowisko. Wójt musi podejmować też trudne i niepopularne decyzje.
Radny W.Smoczyński: podobna sytuacja była w 2001 roku między mną a moim zastępcą panem Mazurem., kiedy działał On. Mój zastępca działał bez mojej wiedzy i akceptacji, ale nie miałem możliwości odwołania.
Wójt S.M.Mazur: pan Smoczyński mówi nieprawdę. Sprawa była w Sądzie.
Radny A.Olechowski: Sprawy kadrowe nie powinny być poruszane na tym szczeblu. Niemniej odwołanie zastępcy wójta to odejście ważnej osoby. Jako radny Gminy Nieporęt: „Dziękuję za pracę, mimo, że się nie zgadzaliśmy często.”.

Pkt 11) Zamknięcie sesji. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLIV sesji Rady Gminy Nieporęt o godz. 16.25.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 16.08.2010 r., godz. 09.28
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 16.08.2010 r., godz. 09.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.08.2010 r., godz. 09.28Joanna JońskaDodanie strony