Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

PROTOKÓŁ NR 11/09 z XLIII SESJI RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 22 grudnia 2009 roku

PROTOKÓŁ NR 11/09
z XLIII SESJI RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 22 grudnia 2009 roku

XLIII sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się 22 grudnia 2009 roku w godz. 10.10. – 14.20. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 11 radnych. (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2009.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień w podatkuod nieruchomości.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oracz członków ich rodzin na rok 2010.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównoważonymi z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nieporęt.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Porannej Rosy” drodze wewnętrznej położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 26/1 i 27/3.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Opal” drodze wewnętrznej położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej część działki ewid. o nr 129.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Jesionowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 11/6, 11/7 i 12.
19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr nr 628/6, 628/8 i 631/22.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji:
Pkt 1) Otwarcie sesji.
Otwarcia sesji, po stwierdzeniu quorum dokonał Przewodniczący Rady Gminy E. Woźniakowski. Powitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów i gości, w tym szczególnie Kombatantów.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.
Radny M.Drabczyk złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów 14-19 dotyczących nazewnictwa nadania nazw.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radego M.Drabczyka. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 1 radny
- „przeciw” głosowało: 8 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania, wniosek nie uzyskał wymaganej większości i nie został uwzględniony.
Przewodniczący Rady gminy poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” głosowało: 7radny
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła proponowany porządek obrad.
Wójt zapowiedział wizytę Kombatantów na sesji, którzy przybyli z misją t.j. uhonorowaniem medalem Przewodniczącego Rady Gminy Eugeniusza Woźniakowskiego.
Wzruszony Przewodniczący wyraził swoje zaskoczenie i podziękował za odznaczenie.

Pkt 3) Interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o interpelacji radnego W.Smoczyńskiego z dnia 21 grudnia 2009r. dot. nałożenia kar pieniężnych na Gminę z tytułu nieprawidłowości jakie wykazała kontrola WIOŚ w związku z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków dla Osiedla Głogi, którą odczytał.
Wójt S.M.Mazur przypomniał o interpelacji radnego A.Olechowskiego w sprawie procedowana Studium.
Radny A.Olechowski: odpowiedź otrzymałem, dyskusja przy innej okazji, bo dzisiaj dzień szczególny.
Wójt S.M.Mazur odczytał odpowiedzi na interpelacje radnego W.Smoczyńskiego w sprawie: 1) komunikacji, 2) w sprawie przebiegu Trasy Olszynki w Studium, które zostały przekazane radnemu.
Wójt S.M.Mazur: jestem zwolennikiem komunikacji kolejowej. Trwają rozmowy i analiza możliwości Gminy i Kolei.
Radny W.Smoczyński: kolej nie ma w zasadzie alternatywy. Trudne rozmowy z Zarządem Kolei, dziękuję za czynione działania w tym kierunku i deklaruję poparcie w tej sprawie. Proszę też o szczegółowe informacje w odpowiedzi na moją interpelację dot. nałożenia kar pieniężnych na Gminę z tytułu nieprawidłowości jakie wykazała kontrola WIOŚ w związku z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków dla Osiedla Głogi i odwołania zastępcy wójta.
Wójt S.M.Mazur: wiedza jest Radzie potrzebna. Oczyszczalnia nie została przekazana MPWiK, bo nie było takiej możliwości. Na pytania zawarte w interpelacji odpowiem w statutowym terminie.
Co do odpowiedzialności za oczyszczalnię to od 1 stycznia 2009 roku funkcjonuje Zakład Komunalny. Audyt działa, był nawet przeprowadzony w GZK i wynik był pozytywny. Co do ewentualnych zaniedbań i niepopieraniu próbek w odpowiedniej częstotliwości tytułu których zostały nam naliczone kary, staramy się, aby zostały one zaliczone w poczet realizacji inwestycji zrealizowanych przez Gminę, chodzi o modernizację oczyszczalni. Okres odpowiedzialności dzieli się na dwa okresy, kiedy kierownikiem był pan Sławomir Feliszek później zastępca.
Co do drugiej interpelacji dot. Studium, to chyba pytanie do Rady Gminy, która podjęła uchwałę o podjęciu prac nad Studium.
Radny W.Smoczyński: interpelacja dotyczy procedur planistycznych i ich naruszenia.

Pkt 4) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
Podczas sesji odbyło się także uroczyste wręczenie nagród za wysokie wyniki sportowe uczniom we współzawodnictwie krajowym. Zebrani na sali złożyli sportowcom serdeczne gratulacje i podziękowania, za promowanie w kraju Gminy Nieporęt.

Pkt 5) Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami.
Wójt poinformował o kontrolach: NIK, Urzędu Wojewódzkiego, RIO, WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego. Omówienie wystąpienia pokontrolnego RIO zostało omówione w dalszej części sesji.
Radny A.Olechowski: różne kontrole nawiedziły Urząd. Prośba o zapoznanie Rady z ich wynikami.
Wójt S.M.Mazur: Rada zostanie zapoznana z wynikami kontroli systematycznie po ich zakończeniu.
Radny A.Olechowski: co z zastępcą? Nie ma tez sekretarza? Co dalej?
Wójt S.M.Mazur: nie było to planowane.
Radny M.Drabczyk: słyszałem o nieprawidłowościach przy budowie Szkoły w Izabelinie.
Wójt S.M.Mazur: maiłem spotkanie z wykonawcą i uczuliłem.

Pkt 6) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: komisja zgodnie pozytywnie zaopiniowała projekt.
Radny R.Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty: z zakresie zmian dotyczących spraw oświatowych Komisja opiniowała pozytywnie projekt.
Radny A.Olechowski: prośba, aby w miarę możliwości unikać zmian w grudniu.
Radny W.Smoczyński: jest to typowa uchwała „czyszcząca”, czyli są jakieś nieprawidłowości.
Wójt S.M.Mazur: to nie są nieprawidłowości , to techniczna rzecz. Rozliczanie z zadań, nie z paragrafów. Nie dostaniemy pieniędzy na „Dzika Plażę” mimo pozytywnego wyniku, bo nie ma pieniędzy i nie możemy się odwołać.
Radny K.Sosonowski: nie mogłem uczestniczyć w komisji, dziś zabieram głos w dyskusji – w budżecie były pieniądze na inwestycje w Michałowie-Grabinie, chodnik przy ul. Przyrodniczej, projekt ul. Kwiatowej. Z obu tych zadań zdjęto 84 tys.zł., to ¼ budżetu sołectwa.
Wójt S.M.Mazur: niedawna zmiana ustawy o finansach publicznych kilka istotnych zmian, w tym zmianę w projektowanie budżetu, budżet tzw. zadaniowy.
Radny W.Smoczyński: nowy budżet to rozdmuchane inwestycje, kredyty itd.
Wójt S.M.Mazur: decyzja o przyjęciu bądź nie budżetu należy do Rady Gminy.
Radny A.Kula: na Komisji była dyskusja, co by było gdyby Rada nie przyjęła tej uchwały, uważam, że byłby ubytek. Zmiany budżetu w ciągu roku są konieczne, głównym celem jest modernizacja Gminy, a projekty uchwał są środkiem. I nie jest ważne ile jest poprawek, zmian, ale ile jest chodników, dróg itp.
Skarbnik K.Skuza: zmiany dochodów o 180 tys.zł są niezbędne do zarządzania finansami Gminy.
Radny A.Olechowski: odkąd jestem w samorządzie zawsze w grudniu były zmiany budżetu, ale nie kosmetyczne tylko po to, by w sprawozdaniach wykazać wykonanie co do złotówki.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosownie przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radny
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XLIII/108/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2009.
Projekt omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: komisja przychyliła się do projektu.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2009. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radny
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy miny przyjęła Uchwałę nr XLIII/109/2009 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2009.

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
Temat omówiła Skarbnik Gmin, K.Skuza, która wyjaśniła, że projekt uchwały przewiduje preferencje podatkowe, mające na celu wspomaganie działalności kulturalnej, w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa oraz zadania o charakterze użyteczności publicznej. Rada Gminy zwolniła od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, wykorzystywane na:
- działalność kulturalną i bibliotekarską prowadzoną w oparciu o przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- działalność w zakresie pomocy społecznej prowadzoną w oparciu o przepisy o pomocy społecznej,
- działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej prowadzoną w oparciu o przepisy o ochronie przeciwpożarowej.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: zawężenie kryteriów wg. rodzaju działalności. Komisja bez wątpliwości pozytywnie zaopiniowała projekt.
Radny A.Olechowski: czy podatek będzie płacony przez nasz ZOZ?
Wójt S.M.Mazur: musi być płacony. Jeśli ZOZ to także prywatne gabinety.
Radny A.Olechowski: z tytułu podatku od nieruchomości ZOZ poniesie duże obciążenia. Jako Rada Gminy moglibyśmy to wyrównać. Czy GZK tez będzie płacić?
Wójt S.M.Mazur: GZK też będzie płacił podatek.
Skarbnik K.Skuza: jeśli zmienimy zasady, to będzie to potraktowane jako udzielenie pomocy publicznej.
Wójt S.M.Mazur: RIO uchyla takie uchwały. Jeśli wszystkich zwolnimy z podatku od nieruchomości to jest to pomoc publiczna.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 11 radny
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XLIII/110/2009 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K.Skuza, która wyjaśniła, że uchwała uwzględnia dotychczasowe uregulowania, a ponadto:
- wskazano miejsca zamieszkania inkasentów - w celu doprecyzowania jej postanowień oraz dostosowania zakresu regulacji do wymogów określonych w przepisach zgodnie z wykładnią wynikającą z aktualnego orzecznictwa NSA;
- wyznaczono nowego inkasenta upoważnionego do pobierania podatków na terenie wsi (sołectwa) Kąty Węgierskie - w związku z wyborem nowego sołtysa we wsi Kąty Węgierskie na zebraniu wiejskim w dniu 2 października 2009 r.
- przedłużono termin rozliczania się inkasentów (sołtysów) z pobranych podatków - z trzech do pięciu dni.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: komisja dyskutowała nad kwestią wynagrodzenia, różnice od 7% do 9%. Wniosek Komisji o jednakowa kwotę dla wszystkich inkasentów t.j. 10 %.
Przewodniczący Rady gminy poddał po głosowanie wniosek Komisji. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania wniosek Komisji został uwzględniony.
Przewodniccy Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wraz z przegłosowanym wcześniej wnioskiem Komisji. W głosowaniu wzięło udział12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLIII/111/2009 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych.
Skarbnik Gminy K.Skuza wyjaśniła, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane według stawek jednostkowych, które ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Po przeprowadzonej analizie zaproponowano następujące stawki dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie:
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2010 rok w wysokości:
1) 0,62 zł - do ceny 1 m3 wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
2) 1,10 zł - do ceny 1 m3 ścieków odprowadzanych w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków.
- do usług w zakresie wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe na 2010 rok w wysokości:
31,04 zł - do wysokości czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: aby nie powiększać strat, Komisja opiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Radny W.Smoczyński: na jaki okres dotacje?
Przewodniczący Rady Gminy: dotacje w ustalonej przez Radę wysokości udzielone będą na przyszły -2010 rok.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLIII/112/2009 w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych.

Pkt 11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oracz członków ich rodzin na rok 2010.
Projekt omówiła E.Staniszewska, kierownik Działu Spraw Obywatelskich i USC, która wyjaśniła, że kierując się ustawowym obowiązkiem opracowano projekt „Gminnego program promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oraz członków ich rodzin na rok 2010”, w celu zapewnienia kompleksowego i skoordynowanego działania na rzecz promowania zdrowego stylu życia, profilaktyki i ochrony zdrowia, obejmujący zarówno działania: edukacyjne, profilaktyczne i zdrowotne dotyczące problemów uzależnień, obejmujących grupę osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień oraz członków ich rodzin.
Wobec objęcia programem zadań i świadczeń zdrowotnych powiązanych bezpośrednio z zadaniami wynikającymi z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przyjęto, że realizacja Programu finansowana będzie ze środków budżetu - rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące sprzedaż podmioty gospodarcze. Środki na realizację Programu zostaną przekazane realizatorowi Programu SP ZOZ w Nieporęcie w formie udzielonej dotacji budżetowej, zgodnie z art. 55 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Na podstawie wstępnej analizy kosztów realizacji Programu w oparciu o kalkulację przedstawioną przez SP ZOZ w Nieporęcie przyjęto, iż wysokość nakładów na realizację Programu wyniesie w 2010 r. około 110 tys. zł.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja poparła program promocji i poprawy zdrowia.
Radny J.Maciejewski Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego: Komisja z zadowoleniem poparła program.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oracz członków ich rodzin na rok 2010. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwalę nr XLIII/113/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oracz członków ich rodzin na rok 2010.


Pkt 12) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010.
Projekt omówiła E.Staniszewska, kierownik Działu Spraw Obywatelskich i USC, która wyjaśniła, że podstawę do uchwalenia przez radę gminy Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010 r. stanowią przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz określa strategię Gminy Nieporęt w zakresie :
1) profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień (narkomania, przemoc),
2) minimalizacji skutków społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków,
3) kształtowania właściwych postaw społecznych w zetknięciu z patologią alkoholizmu, narkomanii i przemocy.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4) zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień i zjawisk przemocy,
5) zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują,
6) promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, narkotyków i przemocy.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja poparła program.
Radny J.Maciejewski Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego: Komisja z zadowoleniem poparła program.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwalę nr XLIII/114/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010.

Pkt 13) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
Projekt uchwały omówiła inspektor U.Mitka-Karandziej, która wyjaśniła, że Program określa podmiot i zasady współpracy, formy zlecania zadań publicznych, sferę tych zadań oraz wskazuje, które z nich mogą być wspierane lub powierzane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom zrównanym z organizacjami pozarządowymi.
Realizacja zadań publicznych przy współudziale organizacji pozarządowych, jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą. Czytelny system przyznawania dotacji w formie konkursu ofert pozwala z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, jasno zobrazować wydatkowane środki budżetowe. W związku z powyższym przyjęte w Programie rozwiązania powinny być związane z budżetem gminy, w celu zabezpieczenia środków na jego realizację.
W 2010 roku przewiduje się możliwość realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej obejmujących w szczególności dzieci i młodzież,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) pomocy społecznej w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: program przyjmowany rok rocznie, nie wzbudził uwag, pozytywna opinia Komisji.
Rady R.Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Komisja opiniowała program pozytywnie.
Radny W.Smoczyński: taki program to ideał. Rzeczywistość: w Gminie działa 20-30 stowarzyszeń, tylko 3 korzystają z programu. Jest duży rozdźwięk, dysonans. Jaka jest tego przyczyna? Obwiniam za taki stan rzeczy Gminę. Wójt nierówno, nieaktywnie otwiera Gminę na działalność stowarzyszeń. Sam program jest ideałem. Program musi być, jeśli wadliwa jest jego realizacja to trzeba nad tym popracować.
Radny R.Madej: nie zgadzam się z tezą o nierównym traktowaniu. W Białobrzegach działa grupa młodzieży, która założyła Stowarzyszenie „Trzecia Fala” i świetnie dają sobie radę.
Wójt S.M.Mazur: Pan Wiesław subiektywnie patrzy na sprawę, przez Stowarzyszenie, do którego należy. Stowarzyszenie z Białobrzegów samo się zorganizowało.
Radny W.Smoczyński: był zespół „Nieporęcak” i Towarzystwo Przyjaciół Nieporętu - Stowarzyszenie wzorcowe. Przez 17 lat działał „Nieporęcak”, niestety zgasło. Była samodzielność ośrodków kultury, teraz jest nadzór jednej pani dyrektor. To gasi inicjatywę sołectw.
Radny A.Olechowski: z lektury „Gazety Sołeckiej”: w każdej wsi powinno być stowarzyszenie. To proste.
Wójt S.M.Mazur: zgadzam się, że to ważny temat i potrzebna jest dyskusja w tej sprawie.
Radny A.Olechowski złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji i głosowanie.
Wobec braku zgłoszeń do zabrania głosu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego A.Olechowskiego. w głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania wniosek został uwzględniony, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLIII/115/2009w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

Przewodniczący ogłosił 10 min. Przerwy, która trwała od 13.20 do 13.30.
Po przerwie Skarbnik Gminy odczytała wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej po odbytej w Urzędzie Gminy kontroli kompleksowej – wystąpienie RIO w załączeniu.

Pkt 14) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nieporęt.
Projekt uchwały omówił D.Wróbel, kierownik Działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który wyjaśnił, że podjęcie uchwały uzasadnione jest zmianą przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: komisja z dezaprobatą przyjęła zmiany, które narzuca ustawa. Kompetencja z poziomu wójta przeszła na radę. Zmiany Komisja przyjęła, bez entuzjazmu.
Radny J.Maciejewski Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego: komisja pozytywnie zaopiniowala projekt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwalę nr XLIII/116/2009 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nieporęt

Pkt 15) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Projekt uchwały omówił D.Wróbel, kierownik Działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który wyjaśnił, że podjęcie uchwały uzasadnione jest zmianą przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: jak w poprzednim przypadku zmiany Komisja przyjęła, bez entuzjazmu.
Radny J.Maciejewski Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego: komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLIII/117/2009 w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Pkt 16) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Porannej Rosy” drodze wewnętrznej położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 26/1 i 27/3.
Projekt uchwały omówiła B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek współwłaścicieli drogi wewnętrznej, położonej we wsi Kąty Węgierskie, stanowiącej działki ewidencyjne o nr nr 26/1 i 27/3 o nadanie nazwy „Porannej Rosy” tej drodze. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że droga wewnętrzna stanowiąca przedmiot projektu uchwały zapewnia dostęp do drogi publicznej 11 działkom położonym przy tej drodze, a nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Akacjowej we wsi Kąty Węgierskie.
Radny A.Kula: nazwa pasuje do miejsca, dobry przykład nazewnictwa.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLIII/118/2009 w sprawie: nadania nazwy „Porannej Rosy” drodze wewnętrznej położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 26/1 i 27/3.

Pkt 17) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Opal” drodze wewnętrznej położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej część działki ewid. o nr 129.
Projekt uchwały omówiła B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek Sołtysa wsi Kąty Węgierskie o nadanie nazwy „Opal” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Kąty Węgierskie, stanowiącej część działki ewidencyjnej o nr 129 na odcinku od ulicy Kościelnej we wsi Kąty Węgierskie do wschodniej granicy działki ewid. nr 40/7 położonej we wsi Wola Aleksandra. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów powyższa droga jest w posiadaniu Gminy Nieporęt. Nadanie nazwy pozwoli na uporządkowanie numeracji porządkowej.
Radny M.Stańczak wyjaśnił historyczne znaczenie nazwy.
Radny A.Kula: nazwa jest nieco kontrowersyjna, alternatywna propozycją była nazwa „Opalowa”, ale nie uzyskała poparcia, wobec czego komisja poparła proponowana nazwę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniccy Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie: nadania nazwy „Opal” drodze wewnętrznej położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej część działki ewid. o nr 129. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLIII/119/2009 w sprawie nadania nazwy „Opal” drodze wewnętrznej położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej część działki ewid. o nr 129.

Pkt 18) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Jesionowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 11/6, 11/7 i 12.
Projekt uchwały omówiła B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek mieszkańców wsi Izabelin o nadanie nazwy „Jesionowa” wewnętrznej drodze gminnej położonej we wsi Izabelin, stanowiącej działki ewidencyjne o nr nr 11/6, 11/7 i 12. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że: nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Małołęckiej we wsi Izabelin.
Radny A.Kula: nazwa nawiązuje do położonej w tym rejonie ulicy „Leśnej”, pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Jesionowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 11/6, 11/7 i 12. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLIII/120/2009 w sprawie: nadania nazwy „Jesionowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 11/6, 11/7 i 12.

Pkt 19) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr nr 628/6, 628/8 i 631/22.
Projekt uchwały omówiła B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która wyjaśnił, że właściciele działek nr ewid. 628/6, 628/8 i 631/22 położonych we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt zwrócili się z wnioskiem o ich nieodpłatne przejęcie na mienie gminne. Działki ewid. nr nr 628/6, 628/8 i 631/22 o łącznej pow 6 244 m2 stanowią drogę wewnętrzną,
- szerokość przedmiotowej drogi objętej niniejszym projektem uchwały wynosi 8 m,
- droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej – ul. Słonecznej 20 działkom położonym przy tej drodze,
- przedmiotowej drodze Uchwałą Rady Gminy nadano nazwę „Spełnionych Marzeń”.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: wchodzimy w okres nie przejmowania hurtem dróg wewnętrznych, bo nie spełnimy potem wymagań mieszkańców. Potrzebne szersze spojrzenie na tę tematykę. Przede wszystkim ważna jest funkcja drogi, jej parametry itd. Dobrze byłoby pojechać w teren, ale warunki na o aktualnie nie pozwalają. Komisja nie podjęła decyzji w tej sprawie, więc wniosek odesłanie projektu do komisji.
Wójt S.M.Mazur: zgadzam się z takim podejściem do sprawy. Wyjazd w teren, celem analizy, byłby dobrą praktyką.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie wniosek odesłanie projektu do prac w komisji. W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział 11 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania wniosek został uwzględniony. Projekt zdjęto z porządku obrad, celem odesłania do prac w komisji.
Pkt 20) Zapytania i wolne wnioski.
Wobec braku zgłoszeń do zabrania głosu Przewodniczący zamknął obrady.

Pkt 21) Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XLIII sesji Rady Gminy Nieporęt o godz. 14.20. Życząc wszystkim Wesołych Świąt.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 05.07.2010 r., godz. 17.58
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 05.07.2010 r., godz. 17.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2010 r., godz. 17.58Joanna JońskaDodanie strony