Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 10/09 Z XLII SESJI RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 26 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR 10/09
Z XLII SESJI RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 26 listopada 2009 roku

XLII sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 26 listopada 2009 r. w godz. 10.15 –15.10 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 12 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę Szkoły Podstawowej w Izabelinie.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wysokości opłaty miejscowej.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2010-2014”.
12. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Nieporęt, w tym Sprawozdaniez pracy Straży Gminnej oraz informacje dot. funkcjonowania OSP.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.
IV. Przebieg sesji.
Pkt 1) Otwarcie sesji. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady Gminy otworzył XLII sesję Rady Gminy. Przywitał zebranych i przystąpił do realizacji proponowanego porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.
Wobec braku wniosków do proponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymał się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowaniu Rada Gminy przyjęła proponowany porządek obrad.

Pkt 3) Interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o interpelacjach od radnego W.Smoczyńskiego, dotyczących komunikacji oraz procesowania Studium. Interpelacje przekazano Wójtowi.
Ze względu na nieobecność radnego A.Olechowskiego odpowiedź na interpelację dot. procesowania Studium postanowiono przedstawić w obecności radnego, w innym terminie.
Wójt S.M.Mazur: rozmawialiśmy na temat kolejowych połączeń całorocznych, to nie jest prosta sprawa. Porównywanie Gminy Nieporęt z Gminą Wieliszew, jak to zrobił radny w interpelacji, nie jest właściwe: Gmina Wieliszew nie ma ani jednego autobusu ZTM, my mamy cztery. Staramy się rozwiązać sprawę komunikacji kolejowej tak aby może dowozić pasażerów do Legionowa a stamtąd koleją do Warszawy. Wszystko zależy oczywiście od spraw finansowych oraz woli ZTM. Ale nie można porównywać sytuacji komunikacyjnej Wieliszewa i Nieporętu. My mamy komunikacje autobusową naprawdę dobrą.
Radny W.Smoczyński: wysiłki Gminy są bardzo duże, ale dla alternatywy dla kolei nie ma, chodzi o szybkość.
Wójt S.M.Mazur: co do interpelacji dot. Studium to niewiele ma ona wspólnego z interpelacją. Wiele jest w tym piśmie sformułowań wprowadzających opinię w błąd. Tak doświadczony samorządowiec powinien znać procedurę. Prace związane z przygotowaniem Studium należą do organu wykonawczego – wójta. Rada Gminy jest ciałem kolegialnym, na każde jej wezwanie jestem gotów udostępnić wszelką dokumentację. Jako wójt muszę patrzeć na całą Gminą. Prawa mniejszości muszą być podporządkowane prawom większości, taka jest demokracja. Co do Olszynki – nikt nie wie czy i kiedy powstanie Olszynka. W Studium Województwa jest Trasa Olszynki, więc jeśli chcemy mieć Studium to tylko z Trasą. Podejmowaliśmy przecież próby wykreślenia Olszynki ze Studium.
Radny W.Smoczyński: degradacja i dewastacja Nieporętu daje mi prawo do jego obrony. Trasa podzieli Nieporęt. Nigdy nie zgadzałem się podział Nieporętu. Zostały naruszone procedury – brak opinii Komisji planowania Rady Gminy i opinii Komisji Urbanistycznej.
Wójt S.M.Mazur: jest opinia.
Radny W.Smoczyński: jeśli jest opinia Komisji Urbanistycznej, to chyba tajna, Komisja planowania nie została z nią zapoznana.
Wójt S.M.Mazur: przekaże dokumenty, jeśli Komisja o takie wystąpi. Proszę nie formułować błędnych wniosków.
Radny W.Smoczyński: do Komisji planowania nie dotarła opinia Komisji Urbanistycznej. Sprawa tej i poprzedniej interpelacji w sprawie Studium to też sprawa dobrego obyczaju. Przebieg Trasy zatwierdzony pozytywnie przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego ponad rok temu jako wariant alternatywny, jeśli nie zakwestionowanoby braku Olszynki. Rozumiałem, że mamy umowę dżentelmeńską: jeśli wariant bez Trasy nie przejdzie, to wchodzi wariant ustalany na Komisji.
Wójt S.M.Mazur: sytuacja jest następująca: Trasa przez Nieporęt, wariant wrócił do uzgodnień – po uzgodnieniach z Wieliszewem Przewodniczący Komisji planowania przeprowadził głosowanie nowego przebiegu z uwzględnieniem wejścia do Wieliszewa, dany wariant dochodził do drogi 631. z mojej strony procedury zostały wypełnione. Na Komisji planowania były różne propozycje m.in.: przebieg Trasy przez Józefów, co najmniej dwukrotnie słyszałem ten pomysł. Procedura jest w toku.

Pkt 4) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał zaproszenie dla Komisji planowania z Wieliszewa na posiedzenie w sprawie Studium w dniu 30 listopada, godz. 15. proszę o czynny udział członków Komisji.

Pkt 5) Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami.
Wójt S.M.Mazur poinformował o kontrolach w urzędzie, sprawie podziału mienia w związku ze zmianą granic, monitoringu na „Dzikiej Plaży” oraz ambitnym projekcie budżetu na 2010 rok.

Pkt 6) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: środki unijne spływają, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Radny M.Stańczak: zdejmuje się środki z ul. Przyleśnej na ul. Kwiatową w Michałowie-Grabinie?
Wójt S.M.Mazur: nic się nikomu nie zabiera, mamy wspólny budżet, jest jedna Gmina.
Radny W.Smoczyński: niepokojące jest zadłużenie Gminy.
Wójt S.M.Mazur: zadłużenie nie jest bardzo duże.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLII/102/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę Szkoły Podstawowej w Izabelinie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza, która wyjaśniła, że zaciągnięcie kredytu umożliwi sprawną realizację inwestycji – budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: uchwała techniczna, bo dotyczy budowy Szkoły, dawno zaplanowanej. Opinia pozytywna Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę Szkoły Podstawowej w Izabelinie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLII/103/2009 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę Szkoły Podstawowej w Izabelinie.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę. Przerwa trwała od godz. 11.50 do godz. 12.10. po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.


Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza, która wyjaśniła, że projekt zakłada wzrost stawek w podatku od nieruchomości o 3,5 %, które przedstawiają się następująco: stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Nieporęt:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,00 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,33 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja analizowała stawki w sąsiednich gminach. Analiza wykazała, że Nieporęt jest wstrzemięźliwy we wzroście stawek podatku od nieruchomości. Na posiedzeniu Komisji sformułowano wniosek, aby stawkę podatku od nieruchomości od pozostałych nieruchomości, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – podnieść do kwoty – 5,75 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
Radny W.Smoczyński zgłosił wniosek, aby nie odnosić stawki od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i pozostawić na poziomie 17,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarczej. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy uwzględniła wniosek Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego W.Smoczyńskiego. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 3 radnych
- „przeciw” głosowało: 6 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy wniosku nie uwzględniła, wniosek nie uzyska wymaganej większości głosów.

Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz z przegłosowanym wnioskiem. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLII/104/2009 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza, która wyjaśniła, że projekt zakłada zmniejszenie stawek podatkowych z roku 2008 i przewiduje obniżenie stawek podatkowych o 15-20% dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton i o 10-15% autobusów oraz obniżenie stawek podatkowych o 10-15% w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja analizowała sytuację – uciekają nam podatki do gmin ościennych, bo tam są niższe podatki; zatem tytułem eksperymentu pozytywnie opiniujemy obniżenie stawek podatku od środków transportowych.
Radny W.Smoczyński: jest to działanie w dobrym kierunku. Wyraz troski o rozwój firm transportowych na naszym terenie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLII/105/2009 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wysokości opłaty miejscowej.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza, która wyjaśniła, że projekt uchwały zakłada zwiększenie stawki opłaty miejscowej o 5,56 % co stanowi wzrost z 1,80 zł. na 1,90 zł.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: opłata miejscowa powoli rośnie, wpływy ok. 40 tys.. pozytywna opinia Komisji.
Radny W.Smoczyński: czy będzie pobierana opłata miejscowa, jak powstanie Trasa Olszynki?
Wójt S.M.Mazur: dopóki ustawodawca nie zniesie opłaty, to będzie pobierana.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty miejscowej. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwalę nr XLII/106/2009 w sprawie: wysokości opłaty miejscowej.

Pkt 11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2010-2014”.
Projekt uchwały omówił kierownik Działu Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej K.Aniołkowski, który wyjaśnił, że Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy winien być uchwalony co najmniej na pięć lat oraz powinien on obejmować:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
b) planowaną sprzedaż lokali.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Gmina posiada niewielka ilość lokali około 50 łącznie. Pozytywna opinia Komisji.
Radny W.Smoczyński: rozdz. 4 pkt 5 pewna nieścisłość: „5. W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala się czynniki obniżające stawki czynszu:
1. Położenie budynku:
a) centrum: +5%
b) peryferie: -5%
c) zabudowa zwarta: -5%
d) zabudowa wolnostojąca: + 5%”.
Skoro pojawiają się czynniki „-„ oraz „+” to w tekście powinna być też mowa o czynnikach podwyższających. Tylko czy można podwyższać?
Kierownik K.Aniołkowski: ustawa dopuszcza podwyższanie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę polegająca na uzupełnieniu zapisu rozdz. 4 pkt 5ust. 1 i nadanie brzmienia właściwego: „W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala się czynniki podwyższające i obniżające stawki czynszu” W głosowaniu nad autopoprawkę do projektu udział wzięło 11 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy uwzględniła autopoprawkę.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2010-2014” z uwzględniona wcześniej autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLII/107/2009 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2010-2014”.

Pkt 12) Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Nieporęt, w tym Sprawozdanie z pracy Straży Gminnej oraz informacje dot. funkcjonowania OSP.
Radni wysłuchali sprawozdania z pracy policjantów z Komisariatu Policji w Nieporęcie, którą przedstawił Komendant Komisariatu w Nieporęcie K.Węgorowski oraz sprawozdania z pracy Straży Gminnej, którą przedstawił Komendant St. Pejta a także informacji nt. funkcjonowania OSP Nieporęt, OSP Kąty Węgierskie i OSP Wólka Radzymińska, którą przedstawił kierownik T.Biernat.

Pkt 13) Zapytania i wolne wnioski.
Radny M.Stańczak: ludzie zwracają uwagę na słupy w chodniku.
Wójt S.M.Mazur: słupy energetyczne to problem, staramy się go rozwiązywać w miarę możliwości, ale jest kłopot bo to droga powiatowa, gdyby to było oświetlenie uliczne byłoby inaczej.
Pan W.Bożuta, sołtys wsi Rembelszczyna: sprawa Studium, czy brany jest pod uwagę wariant Trasy Olszynki przez Płudy?
Rady W.Smoczyński: przez Płudy Trasa nigdy nie była planowana. W starych opracowaniach nosiła ona nazwę Trasy Św. Wincentego i ciągnęła się do Wólki Radzymińskiej.
Radny A.Kula: Trasa Św. Wincentego, z lat 60-tych chyba, łączy się z drogą 631 przy Wólce.
Rady K.Sosnowski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: Trasa Olszynki – Trasa Św. Wincentego, ludzie będą nas rozliczać z tego co zrobiliśmy, a nie z tego ile czasu o ty dyskutowaliśmy. Warunki środowiskowe, poruszane przez radnego W.Smoczyńskiego, brak jest negatywnych opracowań w tej sprawie.

Pkt 14) Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLII sesji o godz. 15.10.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 05.07.2010 r., godz. 17.47
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 05.07.2010 r., godz. 17.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2010 r., godz. 17.47Joanna JońskaDodanie strony