Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 9/09 Z XLI SESJI RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 29 października 2009 roku

PROTOKÓŁ NR 9/09
Z XLI SESJI RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 29 października 2009 roku


XLI sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 29 października 2009 r. w godz. 13.15. – 18.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 12 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ślubowanie sołtysa wsi Kąty Węgierskie.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Gminy Nieporęt.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
7. Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie utworzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz przyjęcia statutu tego Związku
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 563/2.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnym 1209, 1221, 1263/1, 1263/2, 1263/3, 1263/4, 1279/2 .
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Józefów, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 417/2.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr nr 26/1 i 27/3.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Śmiałków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 143/2.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Dobra” drodze wewnętrznej położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 235/6 i 235/23.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Baletowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 318/3 i 319/4.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: odpowiedzi na skargę z dnia 6 października 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 15/XXIII/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt – część II.
18. Oświata w Gminie Nieporęt – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Nieporęt za rok 2008/2009.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie sesji.
IV. Przebieg sesji.
Pkt 1) Otwarcie sesji. Otwarcie sesji, po stwierdzeniu quorum, dokonał Przewodniczący Rady Gminy. Przewodniczący przywitał zebranych i przystąpił do realizacji proponowanego porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o autopoprawce do projektu uchwały w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r. w głosowaniu wzięło udział 7 radnych:
- „za” głosowało: 7 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
Zastępca Wójta M.Stpiczyński usprawiedliwił nieobecność Wójta S.M. Mazura informując, że Wójt bierze udział w Sesji Rady Powiatu. Zgłosił jednocześnie wniosek o przesunięcie pkt. 7) t.j. ”Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe)” jako pkt 18a, tak aby mógł w nim uczestniczyć Wójt, po powrocie z sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Zastępcę Wójta. W głosowaniu wzięło udział: 7 radnych:
- „za” głosowało: 7 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy uwzględniła zgłoszone do porządku obrad wnioski.

Pkt 3) Ślubowanie sołtysa wsi Kąty Węgierskie.
Ślubowanie złożyła sołtys wsi Kąty Węgierskie Beata Kostro. Po złożonym ślubowaniu otrzymała kwiaty oraz odebrała gratulacje i życzenia powodzenia w wykonywaniu nowej funkcji.

Pkt 4) Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Gminy Nieporęt.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów XXXVI i XXXVII sesji Rady Gminy. W głosowanie udział wzięło:10 radnych:
- „za” głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła protokoły z XXXVI i XXXVII sesji Rady Gminy Nieporęt.
Pkt 5) Interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie między sesjami interpelacji nie złożono.

Pkt 6) Informacje Przewodniczącego Rady, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
Przewodniczący Rady Gminy złożył informację o oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Nieporęt: wszyscy radni złożyli oświadczenia w ustawowym terminie. Poinformował także, że analiza Urzędu Skarbowego nie wykazała istotnych nieprawidłowości w przesłanych, zgodnie z przepisami, oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Nieporęt. Poinformował również o analizie oświadczeń Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy przeprowadzonej, zgodnie z kompetencją, przez Wojewodę Mazowieckiego – po przeprowadzeniu analizy uwag nie stwierdzono.

Pkt 7) Zgodnie z wnioskiem przesunięto rozpatrywanie niniejszego punktu jako pkt 18a).

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: materiał dotyczący zmian w budżecie dość obszerny. Kryzys jednak nas dopada, zauważalny spadek dochodów od osób fizycznych, niekorzystna również sprzedaż mienia, jednak zadania inwestycyjne realizowane na bieżąco. Opinia Komisji Gospodarczej pozytywna.
Rady R.Madej, Przewodniccy Komisji Oświaty: w zakresie oświaty Komisja opiniowała pozytywnie proponowane zmiany w budżecie.
Rady W.Smoczyński: zmiany są znaczące i należy o nich mówić. Wpływy od osób fizycznych mniejsze o 1 566 tys.zł. Bilans podatkowy nie wypada jednak źle.
Skarbnik Gminy K.Skuza: Wykonanie budżetu za trzy kwartały wyniosło: 64 %.
Radny W.Smoczyński: istotną sprawą są wydatki; firmy robią taniej, bo kryzys. Zastanówmy się czy nie ubyło nam zakresu inwestycji? I sprawa oświaty: były deklaracje, że pensje nauczycieli miały rosnąc, a w proponowanych zmianach jest zmniejszenie środków?
Skarbnik Gminy K.Skuza: zmniejszenie środków na oświatę wynika z absencji nauczycieli i zmiany planach: mniejsza liczba godzin, nikomu nie obniżono pensji.
Radny W.Smoczyński: może eksperymentalnie utworzyć rezerwę nauczycieli emerytów, którzy w podobnych przypadkach długiej absencji nauczycieli mogliby ich zastąpić. Byłyby to mniejsze koszty, bo nie płaci się za zastępstwo, tylko emerytowi, poza tym wchodzi nauczyciel kierunkowy, a na zastępstwo często wchodzi inny nauczyciel, który jest akurat wolny. Proponowane zmiany są znaczące, zwłaszcza w inwestycjach.
Rady A.Kula: podstawowym materiałem dotyczących planowanych inwestycji jest załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne”.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r. wraz z przedstawioną autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XLI/92/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie utworzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz przyjęcia statutu tego Związku.
Projekt uchwały omówiła radca prawny H.Laszuk, która poinformowała, że Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego pismem z dnia 30 września 2009 r. zwrócił się o dokonanie zmiany w Statucie Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego; Zmiany dotyczą sposobu głosowania przy wyborze Przewodniczącego Zarządu i Wiceprzewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu – nadzór zakwestionował poprzedni zapis Statutu, według którego wybór dokonywany był w głosowaniu tajnym.
Radny A.Kula, Przewodnicząy Komisji Gospodarczej: Komisja jednomyślnie poparła proponowaną zmianę.
Rady W.Smoczyński: mam wrażenie, że praca nad Statutem Związku zajmuje więcej czasu niż nad celami Związku. Głównym celem Związku miał być temat opaski kanalizacyjnej.
Radny M.Oszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, przedstawiciel Rady Gminy Nieporęt w Zgromadzeniu Związku: na chwilę obecną dzięki działaniom Związku uruchomiono statek po Zalewie oraz rejsy z Warszawy do Serocka.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie utworzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz przyjęcia statutu tego Związku. W głosowaniu wzięło udział: 7 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 7 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLI/93/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie utworzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz przyjęcia statutu tego Związku.

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 563/2.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że przedmiotowa nieruchomość położona we wsi Kąty Węgierskie, stanowi własność Gminy Nieporęt i stanowi w części teren urządzeń ropociągu, w części teren zabudowy wiejskiej mieszanej w części pod poszerzenie drogi wojewódzkiej.
Sporządzono operat szacunkowy w celu określenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości. Wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży określił rzeczoznawca majątkowy.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: wiele tego typu spraw mamy w ogóle i dzisiaj na sesji. Pewnym novum jest, że na przedmiotowej działce znajduje się stacja redukcyjna, a my działkę przeznaczamy do sprzedaży w formie otwartego przetargu. W wyniku głosowania Komisja była jednomyślna, opinia pozytywna.
Rady M.Stańczak: co Kąty będą z tego miały?
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz: popłynie, nieprzerwanie gaz, gmina osiągnie dochód.
Radny W.Smoczyński: działka jest duża, znajduje się na niej stacja redukcyjna Gazowni, działka w dużej części zniszczona. Co jeśli w przetargu ktoś przebije Gazownię? Wniosek aby zdecydować się na formę bezprzetargową, aby umożliwić Wójtowi szybka sprzedaż.
Radca prawny H.Laszuk: dziwne, że Gazownia nie martwi się o stan prawny działki.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego W.Smoczyńskiego o sprzedaż bezprzetargową. W głosowaniu nad wnioskiem radnego wzięło udział 9 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 2 radnych
- „przeciw” głosowało: 7 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, nie został uwzględniony.
Przewodniczący oddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 563/2. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwalę nr XLI/94/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 563/2.

Pkt 11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnym 1209, 1221, 1263/1, 1263/2, 1263/3, 1263/4, 1279/2 .
Projekt uchwały omówiła Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że przedmiotowe nieruchomości położone we wsi Nieporęt przy ulicy Różanej, stanowią własność Gminy Nieporęt i mają następujące przeznaczenie:
1. nieruchomości - dz. nr ewid.: 1209, 1221 1263/1, 1263/2, 1263/3, 1263/4 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. nieruchomość - dz. nr ewid. 1279/2 stanowi teren upraw rolnych bez prawa zabudowy.
W związku z wnioskami Właścicieli nieruchomości przyległych o zakup przedmiotowych nieruchomości sporządzono operaty szacunkowe w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości. Wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży określił rzeczoznawca majątkowy. Parametry działek (powierzchnia) będących przedmiotem projektu niniejszej uchwały, uniemożliwiają ich zbycie jako odrębnych nieruchomości, stanowiących możliwe do zagospodarowania zgodnie z planem zagospodarowania odrębne działki budowlane.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: projekt był szeroko dyskutowany na posiedzeniu Komisji ze względu na miniaturowość działek. W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny R.Madej: czy proponowane ceny nie sa za wysokie?
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz: wyceny dokonał rzeczoznawca, który określił wartość m ² na kwotę: 206 zł netto.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnym 1209, 1221, 1263/1, 1263/2, 1263/3, 1263/4, 1279/2 . W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwalę nr XLI/95/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnym 1209, 1221, 1263/1, 1263/2, 1263/3, 1263/4, 1279/2.

Pkt 12) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Józefów, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 417/2.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że przedmiotowa nieruchomość, położona we wsi Józefów, stanowi własność Gminy Nieporęt - jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sporządzono operat szacunkowy w celu określenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości. Wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży określił rzeczoznawca majątkowy na kwotę ok. 250 zł za m ².
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: najciekawsze jest to, że mamy co sprzedawać. Jest to rutynowała sprawa. Gmina nie będzie tego zagospodarowywać, więc sprzedaż jest dobrym posunięciem. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Rady K.Sosnowski: kiedy była wykonana wycena?
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz: wyceny dokonano w tym roku na przełomie września-października.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Józefów, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 417/2. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLI/96/2009 wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Józefów, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 417/2.

Pkt 13) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr nr 26/1 i 27/3.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że właściciele działek nr ewid. 26/1 i nr 27/3 położonych we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt zwrócili się z wnioskiem o ich nieodpłatne przejęcie na mienie gminne. Działki ewid. nr nr 26/1 i 27/3 o łącznej pow 1988 m2 stanowią drogę wewnętrzną, która zapewnia dostęp do drogi publicznej – ul. Akacjowej 11 działkom położonym przy tej drodze.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: sprawa rutynowa, pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr nr 26/1 i 27/3. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLI/97/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek o nr nr 26/1 i 27/3.

Pkt 14) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Śmiałków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 143/2.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek współwłaścicieli drogi wewnętrznej, położonej we wsi Aleksandrów, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 143/2 o nadanie nazwy „Śmiałków” tej drodze. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że: droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej 16 działkom położonym przy tej drodze, nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Leśnej we wsi Aleksandrów.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: opinia komisji gospodarczej i zagospodarowania przestrzennego pozytywna.
Radny W.Smoczyński: nazwy ulic budzą kontrowersje, ale Rada nie ma odwagi by się przeciwstawić. Potrzebny ład w nazewnictwie. Proponuję refleksje nad nazwami. Szokiem jest kolejna nazwa „Baletowa”.
Radny K.Sosnowski: określiliśmy zasady, należy je teraz wcielać w życie.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Śmiałków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 143/2. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLI/98/2009 w sprawie: nadania nazwy „Śmiałków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 143/2.

Pkt 15) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Dobra” drodze wewnętrznej położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 235/6 i 235/23.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek współwłaścicieli drogi wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska, stanowiącej działki ewidencyjne o nr nr 235/6 i 235/23 o nadanie nazwy „Dobra” tej drodze. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że: droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej 11 działkom położonym przy tej drodze, nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Cichej we wsi Wólka Radzymińska.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: opinia komisji gospodarczej i zagospodarowania przestrzennego pozytywna, nazwa uniwersalna.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Dobra” drodze wewnętrznej położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 235/6 i 235/23. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwalę nr XLI/99/2009 nadania nazwy „Dobra” drodze wewnętrznej położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 235/6 i 235/23.

Pkt 16) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Baletowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 318/3 i 319/4.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek współwłaścicieli drogi wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy, stanowiącej działki ewidencyjne o nr nr 318/3 i 319/4 o nadanie nazwy „Baletowa” tej drodze. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że: droga wewnętrzna stanowiąca przedmiot projektu uchwały zapewnia dostęp do drogi publicznej 10 działkom położonym przy tej drodze, nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Granicznej we wsi Stanisławów Pierwszy.
Radny K.Sosnowski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: nazwa była dyskutowana, ale ostatecznie pozytywna opinia Komisji.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: najbardziej kontrowersyjna nazwa., niejednogłośnie, ale pozytywnie.
Radny J.Maciejewski: zebranie wiejskie poparło nazwę.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Baletowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 318/3 i 319/4. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLI/100/2009 w sprawie: nadania nazwy „Baletowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 318/3 i 319/4.

Pkt 17) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: odpowiedzi na skargę z dnia 6 października 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 15/XXIII/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt – część II.
Projekt uchwały omówiła radca prawny H.Laszuk, która poinformowała, że na podstawie art. 54 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Organ, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: opinia komisji gospodarczej i zagospodarowania przestrzennego pozytywna.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: odpowiedzi na skargę z dnia 6 października 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 15/XXIII/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt – część II. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:

- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XLI/101/2009 uchwały w sprawie: odpowiedzi na skargę z dnia 6 października 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 15/XXIII/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt – część II.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę. Przerwa trwała od 15.30 do 15.55.Po zakończeniu przerwy obrady wznowiono.

Pkt 18) Oświata w Gminie Nieporęt – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Nieporęt za rok 2008/2009.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 omówiła Kierownik Działu Oświaty, H.Galas. (Informacja- stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy: z przedstawionych informacji wynika, że nadzór nad szkołami jest prawidłowy.
Rady J.Maciejewski: widać, że pieniądze, które Rada przeznacza na oświatę są należycie wykorzystywane.
Wójt S.M.Mazur złożył gratulacje radnemu Madejowi, nauczycielowi w-f za otrzymane odznaczenie.
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Rady Gminy przyłączył się do gratulacji.
Radny W.Smoczyński: jestem zadowolony, z faktu, że program założony w 1995 roku – kultura i oświata priorytetem – przynoszą wciąż efekty.
Radny A.Olechowski: byłem na sesji Rady Powiatu, gdzie chwalono młodzież z Gminy Nieporęt za osiągnięcie najwyższej średniej w powiecie z egzaminu gimnazjalnego. Ile jest dzieci w Przedszkolu w Zegrzu?
Kierownik Działu Oświaty, H.Galas: obecnie około 70 dzieci.
Radny A.Olechowski: sytuacja dzieci w Wólce Radzymińskiej i Białobrzegach?
Kierownik Działu Oświaty, H.Galas: nalezą się duże słowa uznania dla pani dyrektor Delis, szkoła w Wólce jest właściwie szkołą dla jednej wsi i osiąga dobre wyniki.
Radny A.Olechowski: jak przedstawiają się sprawy finansowe oświaty?
Kierownik Działu Oświaty, H.Galas: wydatki planowane na 2009 rok to 12 900 tys.zł. – dotacje 6 700 tys.zł.
Radny A.Kula: warunki nauczania mają znaczenie w wynikach nauczania. Przedszkola prywatne nie zastąpią publicznych, nie jest to oferta podstawowa, głównie ze względu na wysokie koszty. Dyskusja o nauczaniu jest optymistyczna.
Przewodniczący Rady Gminy: ta dyskusja potwierdza, że decyzja o budowie Gimnazjum, szkoły w Izabelinie są trafne. Poprawa bazy oświatowej jest słuszna.
Radny R.Madej złożył, na ręce kierownik H.Galas, podziękowania dla Działu Oświaty za owocna współpracę orz dodatkowe pieniądze na zajęcia sportowe.
Kierownik Działu Oświaty, H.Galas: oświata zarządza wójt i to jemu nalezą się wszelkie podziękowania w temacie oświaty.

Pkt 18a) Informacje Wójta Gminy o pracy między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).
Wójt Gminy S.M.Mazur przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy Nieporęt oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, przewidzianych w ustawie do składania takich oświadczeń – w wyniku weryfikacji oświadczeń uwag nie stwierdzono.
Wójt poinformował ponadto o spotkanie z przedstawicielami GS w sprawie zakupu nieruchomości sąsiadującej z działką, na której zlokalizowany jest budynek Urzędu Gminy. Prezes GS, po negocjacjach, przedstawił wyceną nieruchomości opiewającą na kwotę 2 800 tys.zł. Miejsce atrakcyjne, ale cena wysoka.
Radny W.Smoczyński: może powołać zespół negocjacyjny, Rada wskaże swojego przedstawiciela.
Radny B.Piątkowski: może Komisja Gospodarcza zajęłaby się sprawą.
Wójt S.M.Mazur: należy do sprawy podejść spokojnie, obiektywnie. Dziś cena nieatrakcyjna. Czy się zdecydujemy na kupno? Muszę znać opinie Rady w tej kwestii, bo ewentualna kwotę należy zabezpieczyć w budżecie. Jedna sprawa kupno, druga modernizacja budynku i dostosowanie go do potrzeb Urzędu Gminy. Gmina jest coraz większa, będziemy szukać miejsca, bo nie mieścimy się w Urzędzie. Rada musi być świadoma co kupuje, a ewentualne negocjacje powinny odbywać raczej w niewielkim gronie, zależałoby mi aby uczestniczył w nich przedstawiciel Rady.
Przewodniczący Rady Gminy: byłoby dobrze gdybyśmy kupili ten budynek. Komisja Gospodarcza powinna go obejrzeć. Jest tam trochę pracy, konieczna byłaby modernizacja.
Radny A.Olechowski: rozmawialiśmy na ten temat. Sytuacja Wójta jest ciężka. Może rozważyć przeznaczenie określonej kwoty do budżetu na przyszły rok przynajmniej 500 – 750 tys.zł. a GS powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani na tym etapie negocjacji.
Wójt S.M.Mazur: nie wszystkim zależy żeby pozbyć się GS, to są jednak miejsca pracy. Ciężko się negocjuje.
Radny A.Olechowski: pokażmy dobrą wolę.
Pani Irena Kopańska-Araszkiewicz, radna Powiatu Legionowksiego: zaskakująca jest wysokość nieruchomości przedstawiona przez GS. Położenie, z punktu widzenia Gminy jest atrakcyjne, ale dla budynek już mniej. Przystosowanie go do wymogów nowoczesnej Gminy, czasem drożej jest remontować niż budować.
Rany A.Kula: miejsce oczywiście się liczy, ale potrzebna byłaby ekspertyza, bo w sumie może nadawać się on do wyburzenia. Udział radnych jest ważny, bo muszą wiedzieć, co kupują. Kłania się tu zasada gospodarności: możemy dużo zapłacić za sam grunt, bo budynek jest dysfunkcyjny. Co do negocjacji to raczej wąskie grono. Nam się ten zakup opłaca, ale za dobra cenę. Zainteresowanie jest.

Pkt 19) Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o interpelacji radnego A.Olechowskiego dotyczącej procedowania w sprawie Studium, interpelacje przekazał Wójtowi.
Wójt S.M.Mazur: interpelacja dotyczy procedur planistycznych związanych z przygotowywanym projektem Studium, szkoda, że nie ma na sali Przewodniczącego komisji planowania czy kierownika Działu planowania, by mogli wypowiedzieć się w sprawie. Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Studium, przygotowanie leży po stronie organu wykonawczego. Aktualnie procedura realizowania Studium jest w toku. Dziwi mnie Pana interpelacja, bo zgodnie z procedurą nic nie zostało naruszone. A demokratycznie i tak Rada Gminy ma ostatnie słowo.
Radny W.Smoczyński: jestem zaskoczony sytuacją. Znane jest moje zdanie na temat Trasy Olszynki. Zgodnie z procedurą projekt powinna zaopiniować Komisja Urbanistyczna, czy zaopiniowała aktualna wersję Studium?
Wójt S.M.Mazur: jako organ wykonawczy prowadzę procedurę do czasu uchwalenia Studium przez Radę Gminy; nie rozumiem zamieszania. W chwili obecnej Studium jest na etapie uzgodnień i opinii.
Radny W.Smoczyński: obowiązują Pana procedury. Przyrzeczono nam, że po decyzjach Trasa, żeby wykreślić Komisja była „za”, a dziś dowiadujemy się, że Studium jest w uzgodnieniach i to przed Komisją Urbanistyczną. Nasza Komisja nie zajęła stanowiska, nie wydała opinii. Co dalej? Rada Gminy powołała komisję planistyczną w jakiś celu. Czuje się pominięty.
Wójt S.M.Mazur: jeśli Pan Olechowski siedzi obok mnie na sesji Rady Powiatu, przy panu M.Czerskim- kierowniku Działu planowania i podczas omawiana tematu naszego Studium nic nie mówi, a potem rzuca mi tematyczne pismo, o co chodzi? Ja nic nie obiecywałem. Wy chcieliście wykreślenia, Ja chciałem inny wariant. Mówiłem, że dla nas najważniejsze jest uchwalenie Studium. Panowie Smoczyński i Olechowski chcą mi wmówić, że najważniejsza jest Olszynka, która nie wiadomo czy w ogóle kiedykolwiek powstanie. Wyjaśnię i przedstawię stanowisko. Daleki jestem od umniejszania roli Rady Gminy.
Pani Irena Kopańska-Araszkiewicz, radna Powiatu Legionowksiego: dostałam te interpelacje, do wiadomości i nic z niej nie zrozumiała, dopiero teraz, po tym co usłyszałam, wszystko to jakieś zawikłane. Proste sprawy załatwia się prostymi metodami. To jest temat nośny i zawikłany dla społeczeństwa. I z pewnością nikt o niczym nie decydował za Radę Gminy, za Gminę.
Rany A.Kula: ciekawy wątek – rola Komisji Zagospodarowania Przestrzennego w procesie Studium. Były dyskusje o wszystkim: o kątach dachów, powierzchni działek, Komisja pracowała merytorycznie. Przebieg Trasy Olszynki Komisja kilkukrotnie omawiała i przyjęła przebieg wschodni Trasy, choć nie było precyzyjnej mapy, pracowaliśmy na pierwotnej. Najważniejsze jest jednak, aby Studium zostało uchwalone. Procedura toczy się wolno. Pewne proceduralne błędny mogą się pojawić, ale najważniejszy jest efekt.
Radny A.Olechowski: nie życzę sobie uwag pod tekstem: „Panowie Olechowski i Smoczyński chcą mi wmówić to i to…”. Na sesji Rady Powiatu nie zabierałem głosu, ale moje zdziwienie było ogromne: jako radny Gminy Nieporęt po raz pierwszy widzę mapę naszego Studium w Starostwie. Czy kolega A.Kula widział mapę?
Radny A.Kula: widziałem wcześniejszą wersję, domniemywam, że nie ma znaczących zmian.
Radny W.Smoczyński: myślałem, że to jest specjalna zagrywka Wójta, a okazuje się, że mógł coś przeoczyć, czegoś nie dopilnować. Co do Olszynki: umiejscowienie Trasy nad Zalewem jest zbrodnia na przyrodzie. Każdy ma prawo walczyć o swoje ideały i przestrzeń publiczną. Ważniejsze Studium czy degradacja Gminy? Komisja nie zaopiniowała wersji, wysłanej do dalszych uzgodnień, ale Wójt może dalej prowadzić procedurę.
Przewodniczący Rady Gminy: źle się stało, że nie dotrwał do tego momentu Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego.
Wójt S.M.Mazur: ktoś próbuje podważać moje działania i zarzuca mi złe działanie w sprawie Studium.
Radny A.Olechowski: proszę o możliwość zapoznania Komisji z materiałem, który był prezentowany na sesji Rady Powiatu.

Pkt 20) Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLI sesji o godz. 18.15.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 05.07.2010 r., godz. 17.44
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 05.07.2010 r., godz. 17.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2010 r., godz. 17.44Joanna JońskaDodanie strony