Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

PROTOKÓŁ NR 8/09 Z XL SESJI RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 29 września 2009 roku

PROTOKÓŁ NR 8/09
Z XL SESJI RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 29 września 2009 roku


XL sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 3 września 2009 r. w godz. 12.15 – 13.20 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a.
I. W obradach sesji wzięło udział 10 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I - sze półrocze 2009 r. oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I – sze półrocze 2009 r., w tym opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Wójta Gminy Nieporęt informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze 2009 r.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.
IV. Przebieg sesji.
Pkt 1) Otwarcie sesji. Otwarcie sesji, po stwierdzeniu quorum, dokonał Przewodniczący Rady Gminy. Przewodniczący przywitał zebranych i przystąpił do realizacji proponowanego porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono wniosków. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” przyjęciem głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało; 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła proponowany porządek obrad.

Pkt 3) Interpelacje radnych. W okresie między sesjami nie zarejestrowano interpelacji.

Pkt 4) Informacje Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Gminy przekazał na ręce Wójta srebrny medal od Yacht Klub Polska. Podziękował też za organizacje i liczna obecność na święcie 50-lecia OSP Kąty Węgierskie.

Pkt 5) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K.Skuza.
Radny A.Kula, Przewodniczący komisji Gospodarczej: Komisja ze szczególnym zainteresowaniem przyjęła propozycje przejęcia wieży przy komisariacie Policji; przybliża nas to do nowej jakość w dziedzinie informatyki – internet szerokopasmowy. Pełne poparcie Komisji w tej kwestii.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady miny poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r. W głosowaniu wzięło udział: 10 radnych:
- „za’ przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XL/90/2009 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Pkt 6) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
Projekt uchwały omówiła radca prawny H.Laszuk, która wyjaśniła, zgodnie z art. 43 ustawy o finansach publicznych, W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa wyżej oraz wskazuje organ lub osobę do tego uprawnioną, z zastrzeżeniem, że do przypadających jednostkom samorządu terytorialnego należności pieniężnych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stosuje się przepisy art. 42, z tym że uprawnienia kierownika państwowej jednostki budżetowej przysługują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.
Przepis formułuje przesłanki stosowania wymienionych ulg oraz obliguje organy stanowiące jednostek samorządowych do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu ich udzielania oraz organów lub osób do tego uprawnionych. Artykuł 43 statuuje zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w gospodarowaniu przypadającymi im lub ich jednostkom organizacyjnym należnościami pieniężnymi, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej. Art. 43 wprowadza ustawowe przesłanki stosowania ulg w spłacie należności, enumeratywnie wyliczając rodzaje dopuszczalnych ulg oraz zobowiązuje do określenia w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, będącej podstawą stosowania ulg, szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg oraz organy lub osoby do tego uprawnione. Możliwość zastosowania ulg odnosi się przy tym do należności istniejących, nie mogą być one stosowane do zobowiązań mających powstać w przyszłości.
Należności pieniężne, o których mowa w art. 43, przypadają j.s.t. na podstawie jakichkolwiek tytułów prawnych, ich źródłem są w szczególności przepisy prawa (ustawy lub rozporządzenia), akty administracyjne oraz stosunki cywilnoprawne. Zasada samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w gospodarowaniu należnościami pieniężnymi, określona w art. 43 w/w ustawy obejmuje jedynie te należności, które nie podlegają reżimowi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zakres stosowania przepisów ordynacji podatkowej wyznaczają dwa kryteria, tj. rodzaj daniny publicznej oraz właściwość rzeczowa do ustalania lub określania wysokości obciążenia lub rozstrzygania innych spraw podatkowych należących do właściwości organów podatkowych. Tryb określony w art. 43 w/w ustawy nie ma zatem zastosowania do należności z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, do opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych oraz innych spraw z zakresu prawa podatkowego, należących do właściwości organów podatkowych.
Zgodnie natomiast z wyłączeniem sformułowanym w art. 2 § 4 ordynacji podatkowej, jej przepisów nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz do opłat za usługi, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach; należności te zatem mogą być przedmiotem ulg określonych w art. 43 u.f.p. i wydanego na jej podstawie aktu prawa miejscowego.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: mamy tu do czynienia z kwestią typowo administracyjną. Komisja wypowiedziała się jednomyślnie pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady miny poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XL/91/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Pkt 7) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I - sze półrocze 2009 r. oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I – sze półrocze 2009 r., w tym opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Wójta Gminy Nieporęt informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze 2009 r.
Informacji udzieliła skarbnik Gminy K.Skuza. odczytała także opinię RIO w powyższej sprawie. Opinia RIO stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy: temat był omawiany na posiedzeniu łącznym komisji.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: planowaliśmy dużo. Komisja ze spokojem podchodzi do naszych finansów. Nie ma ograniczeń inwestycji. Komisja nie głosowała nad Informacją nie było głosów krytycznych. Przyjęliśmy do wiadomości.

Pkt 8) Zapytania i wolne wnioski.
Radny M.Drabczyk podziękował za Przedszkole w Zegrzu; zaprosił wszystkich na oficjalne otwarcie, planowane na dzień 15 października, godz. 14.
Radny K.Sosnowski podziękował za inwestycje w Michałowie-Grabinie.

Pkt 9) Zamknięcie sesji.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do zabrania głosu Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XL sesji o godz. 13.20.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 30.03.2010 r., godz. 16.14
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 30.03.2010 r., godz. 16.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.03.2010 r., godz. 16.14Joanna JońskaDodanie strony