Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

PROTOKÓŁ NR 7/09 Z XXXIX SESJI RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 3 września 2009 roku

PROTOKÓŁ NR 7/09
Z XXXIX SESJI RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 3 września 2009 roku

XXXIX sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 3 września 2009 r. w godz. 11.15 – 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 12 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr LVIII/102/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały - opinia o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały - opinia o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 608/11 oraz udziału 18/40 części współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 608/30.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działki ewid. o nr nr 193/8, 193/9 i 194/4 położone we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt prawem służebności przesyłu.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Geodetów” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17 i 19/18.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gminnych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących: część działki o nr ewid. 1084, część działki o nr ewid. 970/48, część działki o nr ewid. 970/2 oraz działki o nr nr ewid. 970/19, 970/20, 970/21, 970/22 i 970/23.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gminnych położonych we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt, stanowiących: część działki o nr ewid. 269/6, część działki o nr ewid. 268, oraz działki o nr ewid. 269/4, 270/2 i 304.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: skargi P. Romana Cichulskiego na nieprawidłowości w traktowaniu petentów i sposobie załatwiania spraw podatników w Gminie Nieporęt.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały – stanowisko w sprawie wezwania Rady Gminy Nieporęt przez P. Grażynę Charczenko, P. Adama Charczenko i P. Emila Charczenko, do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr 15/XXIII/04 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt – część II”.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oświaty w Izabelinie, gmina Nieporęt” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt”.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oświaty w Izabelinie, gmina Nieporęt.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie sesji.
IV. Przebieg sesji.
Pkt 1) Otwarcie sesji. Otwarcie sesji, po stwierdzeniu quorum, dokonał Przewodniczący Rady Gminy. Przewodniczący przywitał zebranych i przystąpił do realizacji proponowanego porządku obrad.
Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o pkt 3a) Informacje Przewodniczącego rady o pracy między sesjami oraz pkt 3b) Informacja wójta o pracy między sesjami.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania wniosek Przewodniczącego o uzupełnienie porządku obrad został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uzupełnionego porządku obrad. . W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
3a. Informacje Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
3b. Informacja wójta o pracy między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr LVIII/102/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały - opinia o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały - opinia o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 608/11 oraz udziału 18/40 części współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 608/30.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działki ewid. o nr nr 193/8, 193/9 i 194/4 położone we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt prawem służebności przesyłu.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Geodetów” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17 i 19/18.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gminnych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących: część działki o nr ewid. 1084, część działki o nr ewid. 970/48, część działki o nr ewid. 970/2 oraz działki o nr nr ewid. 970/19, 970/20, 970/21, 970/22 i 970/23.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gminnych położonych we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt, stanowiących: część działki o nr ewid. 269/6, część działki o nr ewid. 268, oraz działki o nr ewid. 269/4, 270/2 i 304.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: skargi P. Romana Cichulskiego na nieprawidłowości w traktowaniu petentów i sposobie załatwiania spraw podatników w Gminie Nieporęt.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały – stanowisko w sprawie wezwania Rady Gminy Nieporęt przez P. Grażynę Charczenko, P. Adama Charczenko i P. Emila Charczenko, do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr 15/XXIII/04 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt – część II”.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oświaty w Izabelinie, gmina Nieporęt” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt”.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oświaty w Izabelinie, gmina Nieporęt.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie sesji.

Pkt 3) Interpelacje radnych. W okresie między sesjami nie zarejestrowano interpelacji.

Pkt 3a) Informacje Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami. Przewodniczący poinformował m.in.: o wpłynięciu do Rady Informacji za I półrocze 2009 roku z wykonania budżetu.

Pkt 3b) Informacja wójta o pracy między sesjami. Informacja wójta w załączeniu.

Pkt 4) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Projekt uchwały omówiła K.Skuza, Skarbnik Gminy.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: projekt zawiera szeroki zakres tematyczny, gatunkowy znacznie mniejszy. Zwiększone dochody o prawie 1 mln zł to pochodna dobrej sytuacji finansowej Gminy. Komisje zapoznały się z Informacja za I półrocze, temat będzie zgłębiany. Co do projektu opinia Komisji pozytywna.
Pozostał Komisje wyraziły także pozytywne opinie o projekcie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowania przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIX/75/2009 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Pkt 5) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr LVIII/102/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Projekt uchwały omówiła K.Skuza, Skarbnik Gminy, która wyjaśniła, że zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze uwzględnia zasady określone w obowiązujących przepisach. Nowym elementem wynikającym z projektu jest uwzględnienie nowo utworzonego zakładu budżetowego.
Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowania przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr LVIII/102/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIX/76/2009 w sprawie: zmiany Uchwały nr LVIII/102/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Pkt 6) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały - opinia o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.
Projekt omówił Przewodniczący Rady Gminy, który wyjaśnił jednocześnie, że opinia Rady nie jest wiążąca dla Sejmiku Województwa.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: nasza opinia nie jest wiążąca; nasza uchwała będzie przejawem myślenia o służbie zdrowia. Gdyba służba zdrowia działała sprawnie mogłaby pozostać publiczna. Przekształcenia maja zmierzać ku temu, aby była lepsza praca za lepsza płacę. Przerabialiśmy podobny temat przy okazji likwidacji ZLO w Legionowie. Chodzi o to aby taki zakład zarabiał. Jeśli jest to próba skorzystania z szansy, aby zakład był lepiej zarządzany, przy czym 100% własności pozostaje Zarządu Województwa Mazowieckiego, jest kontrola właścicielska. Komisja uwarunkowania oceniła pozytywnie.
Opinia Komisji pozytywna, choć niejednomyślna.
Radny J.Maciejewski, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego: Komisja wyraziła opinie pozytywną, choć nie było jednomyślności.
Radny A.Olechowski: jest to istotna kwestia. Taki sposób postawienia sprawy przez Zarząd nie jest poważny. Brak jest uzasadnienia merytorycznego. Komu przekazuje się zakład, kiedy ma to nastąpić.
Radny W.Smoczyński: służba zdrowia na szczeblu wojewódzkim działa źle, ale z innymi tezami radnego kuli się nie zgadzam. Nie przyłożę ręki do likwidacji Szpitala. Powinno istnieć zabezpieczenie publiczne obok prywatnego. Uważam, że w sytuacji kiedy nie ma programu naprawczego, powinniśmy protestować. O nowej organizacji nic się nie mówi. Kto utworzy spółkę, kiedy to nastąpi, co w trakcie.
Radny A.Olechowski: nasz projekt zakłada dwie opcje: opinia pozytywna/negatywna. Zostaliśmy przez Zarząd potraktowani instrumentalnie. Mamy głosować bez podstawowych informacji bazowych w sprawie.
Radny W.Smoczyński: publiczna służba zdrowia zakłada leczenie, spółka ma główny cel zarabiać, niekoniecznie leczyć.
Pani I.Kopańsksa-Araszkiewicz, radna Powiatu Legionowskiego: sama forma „likwidacja” już budzi niepokój, a tu chodzi o przekształcenie. To sprawa formy, najpierw trzeba cos zlikwidować, żeby móc w to miejsce utworzyć coś innego. Ja na sesji Rady Powiatu głosowałam „za” na podstawie tych samych dokumentów. Jeśli Szpital w tej formie prawnej nie jest w stanie zapewnić nam właściwej opieki i odpowiedniej ilości miejsc, to naszym obowiązkiem jest starać się to zmienić. Jeśli nie będziemy głosować, to cud sam się nie stanie. Nie bójmy się śmiałych decyzji. Rada Powiatu opowiedziała się „za”.
Radca prawny, H.Laszuk: Zarząd Województwa Mazowieckiego zwrócił się o opinię do wszystkich terenowych rad. Opinię należy wypracować w ciągu 30 dni; brak opinii oznacza przychylenie się do wniosku.
Radny W.Smoczyński: wszystko, co powiedziała Pani Araszkiewicz jeszcze bardziej przekonuje mnie aby być „przeciw”. Wszystko to SA tylko obietnice, nie fakty.
Radny W.Smoczyński złożył wniosek o głosowanie imienne w sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego W.Smoczyńskiego o głosowanie imienne. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 3 radnych
- „przeciw” głosowało: 7 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania wniosek radnego W.Smoczyńskiego o głosowanie imienne nie uzyskał wymaganej większości, tym samym nie został uznany.
Radny W.Smoczyński: zauważamy ogólny trend: przekształcenie spowoduje, że powstała spółka wszystko nam uleczy. Powinna być jakaś alternatywa, dlaczego likwidować ostatnia ostoje.
Radny A.Kula: Ne jest ważne czy zakład publiczny czy niepubliczny, ważne kto będzie właścicielem. Jeśli tu właścicielem będzie Marszałek, to zakład nadal publiczny. Nasza dyskusja nie jest warta ognia. Jeśli inne gminy mówią „nie”, powiat się odciął; tam gdzie wszyscy mówią jednakowo, to się nie myśli, będziemy oryginalni.
Przewodniczący Rady Gminy zaapelował o zmierzanie do końca dyskusji. Przypomniał, że komisje Rady wypowiedziały się pozytywnie, choć opinie nie były jednogłośne.
Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały - opinia o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie. W głosowaniu wzięło dział 12 radnych:
- „za’ przyjęciem uchwały głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 2 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy wyraziła pozytywna opinie o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie przyjmując Uchwałę nr XXXIX/77/2009.
Radny W.Smoczyński wyraziła swoje zasmucenie decyzja Rady w powyższej sprawie.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały - opinia o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie.
Projekt omówił Przewodniczący Rady Gminy, który wyjaśnił jednocześnie, że – tak jak w poprzednim przypadku dotyczącym Centrum Stomatologii - opinia Rady nie jest wiążąca dla Sejmiku Województwa.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: opinia Komisji pozytywna, choć niejednomyślna – tak jak w poprzednim przypadku dotyczącym Centrum.
Radny J.Maciejewski, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego: Komisja wyraziła opinie pozytywną, choć nie było jednomyślności – tak jak w poprzednim przypadku dotyczącym Centrum.
Przewodniczący Rady Gminy podał pod głosowanie przyjęcie uchwały - opinia o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie; dyskusja łączna odbyła się przy omawianiu poprzedniego projektu dotyczącego Szpitala. W głosowaniu wzięło dział 12 radnych:
- „za’ przyjęciem uchwały głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 2 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy wyraziła pozytywna opinie o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie przyjmując uchwałę Nr XXXIX/78/2009.

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 608/11 oraz udziału 18/40 części współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 608/30.
Projekt uchwały omówiła B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Komisje Rady gminy opiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 608/11 oraz udziału 18/40 części współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 608/30. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIX/79/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 608/11 oraz udziału 18/40 części współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 608/30.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działki ewid. o nr nr 193/8, 193/9 i 194/4 położone we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt prawem służebności przesyłu.
Projekt uchwały omówiła B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Komisje Rady gminy opiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działki ewid. o nr nr 193/8, 193/9 i 194/4 położone we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt prawem służebności przesyłu. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIX/80/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej działki ewid. o nr nr 193/8, 193/9 i 194/4 położone we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt prawem służebności przesyłu.

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Projekt uchwały omówiła B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która zgłosiła autopoprawkę o projektu dotyczącą zapisu w § 1 t.j. powierzchnia działki.
Komisje Rady Gminy opiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIX/81/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Pkt 11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Geodetów” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17 i 19/18.
Projekt uchwały omówiła B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: powinniśmy poruszać się na przód co do nazewnictwa ulic; ustaliliśmy, że nazwy powinny być nadawane z zachowaniem zgodności z tradycją i historią. Prośba do sołtysów o sprawdzanie proponowanych nazw przy ich opiniowaniu.
Komisje Rady Gminy opiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Geodetów” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17 i 19/18. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIX/82/2009 w sprawie: nadania nazwy „Geodetów” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17 i 19/18.

Pkt 12) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gminnych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących: część działki o nr ewid. 1084, część działki o nr ewid. 970/48, część działki o nr ewid. 970/2 oraz działki o nr nr ewid. 970/19, 970/20, 970/21, 970/22 i 970/23.
Projekt uchwały omówiła B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która wyjaśniał, co następuje:
Z regulacji prawnej wynika, że w przypadku, gdy dzierżawa ma nastąpić na czas oznaczony -nie dłuższy niż 3 lata nie obowiązuje przetargowy tryb dzierżawy – z zastrzeżeniem jednak, że w związku z tym, iż jest to kolejna umowa obejmująca tę samą nieruchomość - Rada Gminy musi wyrazić zgodę na dzierżawę pomimo, iż dzierżawa nie przekracza okresu 3 lat.
W dniu 10 kwietnia 2009 r. do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek Portu Jachtowego Nieporęt Sp. z o.o. - obecnego dzierżawcy nieruchomości gminnych stanowiących: część działki o nr ewid. 1084, część działki o nr ewid. 970/48, część działki o nr ewid. 970/2 oraz działki o nr nr ewid. 970/19, 970/20, 970/21, 970/22 i 970/23, o łącznej powierzchni 4,5 ha - w sprawie przedłużenia dotychczasowej umowy dzierżawy o okres co najmniej 3 lat, uzupełniony wystąpieniami Wnioskodawcy z dnia 20.07.2009 r.
Wnioskodawca jest obecnie dzierżawcą nieruchomości gminnych: stanowiących części działki o nr ewid. 1084, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr WA1L/00032413/4, części działki o nr ewid. 970/48 oraz działek o nr ewid. 970/2, 970/19, 970/20, 970/21, 970/22 i 970/23, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr WA1L/00001072/5 - na podstawie umowy dzierżawy Nr 5/07 z dnia 29 marca 2007 r., zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 27 maja 2008 r., zawartej do dnia 28 marca 2010 r. (łącznie na okres 3 lat).
Na przedmiotowych nieruchomościach realizowana jest przyjęta i realizowana dotychczas koncepcja zagospodarowania przedmiotowego terenu, położonego nad Jeziorem Zegrzyńskim z bezpośrednim dostępem do wody, zakładająca przede wszystkim uporządkowanie zaniedbanego obszaru po jego przejęciu od Skarbu Państwa i radykalnego podniesienia jego stanu technicznego i estetycznego oraz dostosowanie tego terenu do powszechnego korzystania w celach wypoczynkowo - rekreacyjnych oraz sportowych, w tym związanych z uprawianiem sportów wodnych - z uwzględnieniem rozwoju sportów wodnych wśród młodzieży. Przyjęta wyżej koncepcja poza zgodnością z planem zagospodarowania Gminy, uwzględnia kierunki rozwoju Gminy w zakresie wykorzystania jej walorów wypoczynkowo - rekreacyjnych, wynikających z istnienia na terenie Gminy akwenu wodnego Jeziora Zegrzyńskiego.
Zgodnie z warunkami obowiązującej obecnie umowy - Wnioskodawca - Port Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. w Warszawie zobowiązany jest do: zapewnienia osobom fizycznym swobodnego i bezpłatnego wstępu - wejścia - na teren nieruchomości objętej umową, wspomagania działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pilawa” w Nieporęcie w prowadzeniu działalności statutowej tego Klubu w zakresie sportów wodnych, w tym udostępnianie Klubowi terenu objętego umową na potrzeby prowadzenia wskazanej wyżej działalności, podjęcia działań mających na celu zorganizowanie nieodpłatnych zajęć w zakresie żeglarstwa dla załogi dziecięcej z Gminy Nieporęt, obejmującej dzieci z rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, udostępniania terenu objętego umową na potrzeby tzw. ,,zielonych szkół” - organizowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nieporęt, bieżącej konserwacji i utrzymania nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego, współudziału w organizowaniu przez Gminę oraz przez inne podmioty wskazane przez Gminę - imprez w zakresie sportów wodnych, promowania Gminy Nieporęt, w tym w mediach, w związku z prowadzoną przez Dzierżawcę działalnością i w ramach imprez sportowych organizowanych przez Dzierżawcę, informowania Gminy o imprezach sportowych i wypoczynkowo rekreacyjnych organizowanych przez Dzierżawcę - w celu umożliwienia upowszechniania tych imprez wśród mieszkańców Gminy i umożliwienia włączenia do tych imprez dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nieporęt, właściwego utrzymania nieruchomości i zlokalizowanych na niej urządzeń, w tym zapewnienia porządku i czystości na dzierżawionej nieruchomości, udostępniania nieruchomości objętej umową Wydzierżawiającemu - na potrzeby Gminy w zakresie organizowania przez Gminę imprez gminnych - w tym Święta Gminy oraz współdziałania w organizowaniu tych imprez w uzgodnionym z Wydzierżawiającym zakresie, dokonywania na swój koszt wszystkich konserwacji, napraw i remontów niezbędnych do prawidłowego eksploatowania przedmiotu dzierżawy - które nie podlegają rozliczeniu - zwrotowi po zakończeniu dzierżawy niezależnie od faktycznego czasu trwania umowy dzierżawy. Dzierżawca zadeklarował w miarę swoich możliwości ekonomicznych i finansowych udział w organizowaniu i dofinansowywaniu organizowanego corocznie Święta Gminy na terenie „Portu Jachtowego w Nieporęcie”. Dzierżawca na bieżąco wywiązuje się z należności i zobowiązań umownych.
Na dzierżawionym terenie, podobnie jak na dozorowanym terenie sąsiednim, zorganizowano urządzony i uporządkowany teren rekreacyjny wraz z plażą oraz trwałe zlikwidowano dotychczasowy niezagospodarowany i nieuporządkowany stan tych nieruchomości.
Spółka wskazała we wniosku działania i inicjatywy podejmowane w celu podniesienia walorów turystycznych regionu, w tym dbałość o powierzony teren parkowy, angażowanie się w organizowanie imprez gminnych, zajęć sportowych dla dzieci, zapewnianie: nieograniczonego wstępu i wjazdu na teren kompleksu, bezpłatnego parkingu i pryszniców, organizowanie kursów żeglarskich, motorowodnych i windsurfingowych, inicjatywa prowadzenie strzeżonego kąpieliska – zgodne z zasadami WOPR, urządzenie nowego bezpiecznego boiska do siatkówki. Port Jachtowy Nieporęt Sp. z o.o. poprawiła również i zmodernizowała kanalizację gminną na dzierżawionym terenie, zainstalowała nowoczesną przepompownię, ogólnodostępne i bezpłatne toalety. Jako jedyna nad Zalewem zainwestowała w specjalną pompę do wypompowywania nieczystości z toalet na jachtach, które do tej pory były opróżniane bezpośrednio do jeziora. Spółka wskazała również, że w Porcie, dzięki jej zaangażowaniu, odbywają się regaty sportowe, w tym finały wielu klas i prestiżowego pucharu Polish Match Tour, zaliczanego do klasyfikacji pucharu świata ISAF. Spółka poinformowała jednocześnie, że w 2009 r. zainwestowała już blisko 700 tys. zł na nowe jachty, dzięki czemu w Gminie jest obecnie najnowocześniejsza flota w Polsce i zarazem jedna z najliczniejszych - 25 sztuk. W nadchodzącym sezonie Spółka chce udostępnić nowe jachty okolicznym szkołom i organizować zajęcia WF w formie żeglarstwa na Zalewie. Ze względu na to, że firma Port Jachtowy Nieporęt Sp. z .o.o. ma w planach wiele nowych inwestycji i dalszy rozwój Portu, Spółka wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na okres, co najmniej kolejnych 3 lat, podnosząc, że przeprowadzenie tych inwestycji wymaga planów finansowych i inwestycyjnych o horyzoncie czasowym dłuższym niż roczny.
Dotychczasowy sposób zagospodarowania nieruchomości gminnych zapewnia ich właściwe utrzymanie oraz powszechną dostępność do wód Jeziora Zegrzyńskiego, spełnia także i wychodzi naprzeciw - zapotrzebowaniu mieszkańców i gości odwiedzających Gminę Nieporęt na ogólnie dostępne miejsce wypoczynku i rekreacji, a także miejsce gwarantujące możliwość uprawniania sportów wodnych. Istotne jest przy tym, że bieżące utrzymanie przedmiotowego terenu wiąże się z koniecznością ponoszenia ogromnych nakładów finansowych, w szczególności w zakresie: utrzymania w odpowiednim stanie technicznym zlokalizowanych na działkach obiektów i urządzeń, utrzymania dużego obszaru terenów zielonych, utrzymania porządku i czystości na tym obszarze, konserwacji brzegu i właściwego utrzymania nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego oraz zapewnienia dozoru i ochrony obiektów, urządzeń i terenu.
Niezależnie od powyższego, istnieje uzasadniona potrzeba przyjęcia kompleksowej, perspektywicznej i docelowej koncepcji zagospodarowania całego obszaru nieruchomości gminnych, położonych w kompleksie tzw. ,,Portu Jachtowego”- z jednoczesnym przygotowaniem projektu sposobu sfinansowania nakładów na jej realizację, gdyż uzyskanie właściwego poziomu/standardu zagospodarowania tego terenu, w tym zorganizowanie na nim odpowiedniej - podnoszącej jego funkcjonalność infrastruktury - wymaga ogromnych nakładów finansowych - niezależnie od tego, że przed ich poniesieniem koniczne jest przyjęcie docelowej koncepcji - zapewniającej w jak największym zakresie - racjonalne wykorzystanie majątku oraz walorów Gminy Nieporęt dla potrzeb społecznych, w tym dla poprawy jakości życia/wypoczynku mieszkańców.
Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości, na okres 3 lat, pozwoli na kontynuację dotychczasowego zagospodarowania, doinwestowywania, utrzymania i zabezpieczenia nieruchomości - do czasu przygotowania perspektywicznego i docelowego projektu/koncepcji - zagospodarowania kompleksu nieruchomości gminnych położonych nad wschodnim wybrzeżem Jeziora Zegrzyńskiego.
Radny A.Kula, Przewodniczący komisji Gospodarczej: opinia Komisji – wyrazić zgodę.
Radny K.Sosnowski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: Komisja nie wyraziła stanowiska.
Pozostałe komisje: wyraziły pozytywne opinie w sprawie.
Radny A.Olechowski: czy komisje widziały aktualna umowę dzierżawy? Wiedzą jakie są warunki dzierżawy? Kto jest dzierżawcą, jaki jest zapis w KRS?
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu panu Danielowi Królowi, dyrektorowi zarządzającemu Portem Nieporęt, który wyjaśnił, że aktualnie głównym udziałowcem jest spółka TUP S.A.
Radny A.Olechowski zapytał o możliwości poddzierżawiania terenu osobom trzecim.
Pan D.Król: w 3-letnich umowa dzierżawy nie ma możliwości na konkretne inwestycje, zbyt krótki okres. Co do poddzierżawiania, każdorazowo występujemy o zgodę do gminy, zgodnie z zapisami umowy, zdarzały się odmowy.
Radny R.Madej; oceniam działanie spółki pozytywnie, zmieniło się choćby to, że mieszkańcy maja wejście za darmo, wcześniej tak nie było. Osobiście jestem na „tak”. Duża współpraca przy organizacji akcji „sPopt Dzieciom”, na terenie Portu mieści się też UKS Pilawa.
Radny K.Sosnowski: Komisja Zagospodarowania Przestrzennego w lipcu wystosowała prośbę o zbadanie możliwości zagospodarowani tych perełek, jakimi są tereny nad Zalewem. Po tym spotkaniu mamy dwa projekty dot. tej tematyki. Spółka TUP to spółka akcyjna, rozlicza się z zysków. Przejęcie MPRD było ryzykowne. Prze rok zainwestowaliście blisko 3,5 mln, nie wiedząc jakie będą losy tego terenu, to też ryzyko. Należy przyznać, że pieniądze, które tam zainwestowano widać.
Radny W.Smoczyński: ja tam widzę amfiteatr. Jesteśmy otwarci, teren jest rozległy.
Pan D.Król: intencją Spółki są długoletnie inwestycje, 3-letnie dzierżawy są nieopłacalne. Port zaliczył 0,5 mln strat, ale Spółka TUP S.A. ma zysk. Inwestując w Port, Zarząd Spółki zdawał sobie sprawę, że przez jakiś czas zysków może nie być. Posiadamy środki na inwestycje, Spółka nie ma kłopotów finansowych.
Radny A.Kula: Spółka ma długoletnie plany a perspektywa na razie 3 letnia, jakie naniesienia chcieliby Państwo zrobić na tym terenie, aby była podstawa do dalszych działań? Jak układa się współpraca z Portem Pilawa?
Pan D.Król: w planach mamy takie inwestycje jak: zakup nowego nabrzeża, który działa by jak falochron, przyłącze do opaski kanalizacyjnej, projekt budowy zadaszenia do przechowywania małego sprzętu sportowego. Współpraca z Portem Pilawa ma się dobrze. Każde z nas ma inny charakter, każdy znajduje klientów.
Radny A.Olechowski: jakie są Państwa propozycje dla gminy?
Wójt S.M.Mazur: nie negocjuje się na sesji Rady. Odpowiednie warunki umowy to obowiązek wójta. Mogę zapewnić, że współpraca układa się dobrze. Ważna jest wiarygodność tych podmiotów.
Radny W.Smoczyński: Spółka nie jest gotowa do inwestowania na tym obszarze. Sensowna byłaby umowa doraźna. Proponuje, aby każda ze stron mogła rozwiązać umowę po roku. Ryzyko Gminy to organizacja przetargu. Potrzebny jest okres przejściowy.
Pan D.Król: jesteśmy gotowi do inwestowania. Naszą intencją jest przystąpienie do koncepcji zagospodarowania terenu wraz z gminą.
Radny W.Smoczyński: czy gdyby Gmina ogłosiła przetarg, Spółka przystąpiła by do niego?
Pan D.Król: oczywiście.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący rady Gminy poddał po głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gminnych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących: część działki o nr ewid. 1084, część działki o nr ewid. 970/48, część działki o nr ewid. 970/2 oraz działki o nr nr ewid. 970/19, 970/20, 970/21, 970/22 i 970/23. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 3 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/83/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gminnych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących: część działki o nr ewid. 1084, część działki o nr ewid. 970/48, część działki o nr ewid. 970/2 oraz działki o nr nr ewid. 970/19, 970/20, 970/21, 970/22 i 970/23.

Pkt 13) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gminnych położonych we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt, stanowiących: część działki o nr ewid. 269/6, część działki o nr ewid. 268, oraz działki o nr ewid. 269/4, 270/2 i 304.
Projekt uchwały omówiła B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która wyjaśniał, że jak w poprzednim przypadku:
Z prawnej wynika, że w przypadku gdy dzierżawa ma nastąpić na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata nie obowiązuje przetargowy tryb dzierżawy – z zastrzeżeniem jednak, że w związku z tym, iż jest to kolejna umowa obejmująca tę samą nieruchomość - Rada Gminy musi wyrazić zgodę na dzierżawę pomimo, iż dzierżawa nie przekracza okresu 3 lat.
W dniu 1 lipca 2009 r. do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek P. Wioletty Ślizińskiej, prowadzącej działalność pod nazwą ,,Wioska Turystyczno - Żeglarska ,,Port Pilawa” Wioletta Ślizińska” - obecnego dzierżawcy nieruchomości gminnych stanowiących: część działki o nr ewid. 269/6, część działki o nr ewid. 268, oraz działki o nr ewid. 269/4, 270/2 i 304 - w sprawie przedłużenia dotychczasowej umowy dzierżawy na kolejne 3 lata - wskazane wyżej pismo w załączeniu. Wnioskodawczyni wskazuje, że ze względu na to, iż planuje wiele nowych inwestycji i dalszy rozwój Portu, przeprowadzenie tych inwestycji wymaga planów finansowych i inwestycyjnych o horyzoncie czasowym dłuższym niż roczny.
Teren nieruchomości stanowi własność Gminy Nieporęt. Wnioskodawczyni jest obecnym dzierżawcą nieruchomości gminnych: stanowiących część działki o nr ewid. 269/6, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr WA1L/00010436/1, działki o nr nr ewid. 269/4, 270/2, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr WA1L/00010436/1, działkę o nr ewid. 304, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr WA1L/00043848/2 oraz część działki o nr ewid. nr 268, o łącznej powierzchni ok. 4,5 ha. - na podstawie umowy dzierżawy Nr 8/07 z dnia 1 sierpnia 2007 r., zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 25 sierpnia 2008 r., zawartej do dnia 31 lipca 2010 r. (łącznie na okres 3 lat). Działki, położone bezpośrednio nad Jeziorem Zegrzyńskim, wydzierżawiane są na cele prowadzenia portu, działalności rekreacyjno - wypoczynkowej oraz działalności gastronomicznej. Znaczną część działek stanowi las.
Działka o nr ewid. 304, o pow. 2,57 ha, stanowiła wcześniej własność Skarbu Państw i była - na podstawie umowy dzierżawy z dnia 31 grudnia 2001 r. - wydzierżawiona poprzez ówczesnego właściciela - Skarb Państwa - P. Bogdanowi Ślizińskiemu - na okres 15 lat, umowa ta wygasłaby więc w dniu 31 grudnia 2016 r. W roku 2007 r. P. Wioletta Ślazińska wyraziła zgodę na rozwiązanie tej umowy i zawarcie nowej umowy na czas określony - na okres od dnia 1 sierpnia 2007 r. do dnia 31 lipca 2010 r., co zapewnia Gminie Nieporęt możliwość wcześniejszego - przed rokiem 2016 wykorzystania przedmiotowego terenu na realizację przyjętej przez Gminę koncepcji/projektu zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Na dzierżawionym terenie prowadzona jest obecnie działalność portu - zgodnie z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego oraz działalność rekreacyjno - turystyczna z zapleczem gastronomicznym, z zachowaniem powszechnego dostępu do wody i portu jachtowego.
Zgodnie z warunkami powołanej wyżej i obowiązującej obecnie umowy - Wnioskodawca – P. Wioletta Ślizińska, prowadząca działalność pod nazwą - ,,Wioska Turystyczno - Żeglarska ,,Port Pilawa” Wioletta Ślizińska” zobowiązany jest do: zapewnienia osobom fizycznym swobodnego i bezpłatnego wstępu - wejścia - na teren nieruchomości objętej umową, udostępniania terenu objętego umową na potrzeby tzw. ,,zielonych szkół” - organizowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nieporęt, bieżącej konserwacji i utrzymania nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego, współudziału w organizowaniu przez Gminę oraz przez inne podmioty wskazane przez Gminę - imprez w zakresie sportów wodnych, promowania Gminy Nieporęt, w tym w mediach, w związku z prowadzoną działalnością i w ramach imprez sportowych organizowanych przez Dzierżawcę, informowania Gminy o imprezach sportowych i wypoczynkowo - rekreacyjnych organizowanych przez Dzierżawcę - w celu umożliwienia upowszechniania tych imprez wśród mieszkańców Gminy i umożliwienia włączenia do tych imprez dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nieporęt, właściwego utrzymania nieruchomości i zlokalizowanych na niej urządzeń, w tym zapewnienia porządku i czystości na dzierżawionej nieruchomości, udostępniania nieruchomości objętej umową Wydzierżawiającemu - na potrzeby Gminy w zakresie organizowania przez Gminę imprez gminnych - w tym Święta Gminy oraz współdziałania w organizowaniu tych imprez w uzgodnionym z Wydzierżawiającym zakresie, dokonywania na swój koszt wszystkich konserwacji, napraw i remontów niezbędnych do prawidłowego eksploatowania przedmiotu dzierżawy - które nie podlegają rozliczeniu - zwrotowi po zakończeniu dzierżawy niezależnie od faktycznego czasu trwania umowy dzierżawy.
Dzierżawca na bieżąco wywiązuje się z należności i zobowiązań umownych, Dzierżawca ponosi też konieczne nakłady na utrzymanie nieruchomości. Na nieruchomości utrzymywany jest ład i porządek. Dzierżawca - prowadząc port zgodnie z przeznaczeniem terenu, zapewnienia powszechny dostępu do wody i portu jachtowego oraz zabezpiecza niezbędną infrastrukturę związaną z prowadzeniem portu, która służy jednocześnie wszystkim zainteresowanym - jako miejsce wypoczynku i rekreacji, obiekt prowadzony jest jako obiekt całoroczny, na którym uprawiane są sporty zimowe. Teren wykorzystywany jest na cele wypoczynkowo - rekreacyjne oraz sportowe, w tym związane z uprawianiem sportów wodnych - z uwzględnieniem rozwoju sportów wodnych wśród młodzieży.
W porcie organizowane są regaty, zawody i imprezy sportowe, także na skalę krajową. Dzierżawca współuczestnicy w działalności na rzecz społeczności Gminy, w tym w organizacji świąt i imprez gminnych, poprzez: rzeczowy sponsoring, udostępnianie obiektu dzieciom i młodzieży ze szkół Gminy Nieporęt na zajęcia sportowo - rekreacyjne, w tym umożliwia i organizuje przejazdy dla dzieci i młodzieży tramwajem wodnym. Dzierżawca przy wykorzystaniu obiektu działa na rzecz dzieci i młodzieży - uczestników Klubu Integracji Społecznej, organizując osobom niepełnosprawnym wigilie oraz inne imprezy integracyjne. Z dzierżawionego obiektu korzystają też dzieci i młodzież uczestnicząca – szczególnie w okresie letnim - w warsztatach kulturalnych i zajęciach rekreacyjno-sportowych organizowanych przez GOK w Nieporęcie przy współpracy z Dzierżawcą. Dzierżawca udostępnia także obiekt – jako współorganizator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanej w Gminie Nieporęt.
Obecnie, na przedmiotowym obszarze realizowana jest, przyjęta dotychczas koncepcja zagospodarowania tego terenu, która poza zgodnością z planem zagospodarowania Gminy, uwzględnia kierunki rozwoju Gminy w zakresie wykorzystania jej walorów wypoczynkowo - rekreacyjnych, w tym warunki do uprawiania sportów wodnych, wynikające z istnienia na terenie Gminy akwenu wodnego Jeziora Zegrzyńskiego.
Dotychczasowy sposób zagospodarowania nieruchomości gminnych zapewnia ich właściwe utrzymanie oraz powszechną dostępność do wód Jeziora Zegrzyńskiego, spełnia także i wychodzi naprzeciw - zapotrzebowaniu mieszkańców i gości odwiedzających Gminę Nieporęt na ogólnie dostępne miejsce wypoczynku i rekreacji, a także miejsce gwarantujące możliwość uprawniania sportów wodnych. Istotne jest przy tym, że bieżące utrzymanie przedmiotowego terenu wiąże się z koniecznością ponoszenia istotnych nakładów finansowych, w szczególności w zakresie: utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie, w tym utrzymania terenów zielonych, utrzymania porządku i czystości, konserwacji brzegu i właściwego utrzymania nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego oraz zapewnienia dozoru i ochrony i terenu.
Niezależnie od powyższego, istnieje potrzeba przyjęcia kompleksowej, perspektywicznej i docelowej koncepcji zagospodarowania opisanego wyżej obszaru nieruchomości gminnych, z jednoczesnym projektem finansowania nakładów na jej realizację, gdyż uzyskanie właściwego poziomu/standardu zagospodarowania tego terenu, w tym zorganizowanie na nim odpowiedniej - podnoszącej jego funkcjonalność infrastruktury - wymaga ogromnych nakładów finansowych.
Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości - na okres 3 lat, pozwoli na kontynuację dotychczasowego zagospodarowania, utrzymania i zabezpieczenia nieruchomości - do czasu przygotowania perspektywicznego i docelowego projektu/koncepcji – jej zagospodarowania a także jej niezbędne doinwestowywanie.
Radny A.Kula, Przewodniczący komisji Gospodarczej: tak jak w przypadku Portu Nieporęt opinia Komisji – wyrazić zgodę.
Radny K.Sosnowski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: Komisja nie wyraziła stanowiska.
Pozostałe komisje: wyraziły pozytywne opinie w sprawie.
Radny A.Kula do Pani W.Ślazińskiej: pisze Pani we wniosku o inwestycjach na terenie Ośrodka, co ma Pani na myśli?
Pani W.Ślazińska: przede wszystkim poprawa nabrzeża
Radny K.Sosnowski: inna sytuacja niż w przypadku Portu Nieporętu. Pani mąż a teraz Pani stanowicie historię tego terenu. Mamy tu przykład dobrze pojętej zależności między gmina a Państwa działalnością. Stan tego terenu budzi pewne zastrzeżenia, co do sposobu utrzymania terenu.
Radny W.Smoczyński: sytuacje są zasadniczo inne. Obszar posiada 3 zasadnicze elementy: port – teren nabrzeży, wydma – charakter przyrodniczy, park, ośrodek – doraźne zagospodarowanie. To może być zespolone. Tu nie ma zagospodarowania, tu trzeba włożyć duże pieniądze. Obawiam się, że Pani może nie być przygotowana do takich inwestycji. Obowiązkiem naszym jest podjęcie inwestowania na tym terenie.
Radna Z.Sołtys: jestem pełna podziwu dla Pani Violi, że po śmierci męża, sama daje sobie z tym wszystkim radę. My jako Gmina powinniśmy wesprzeć pomocą..
Pani I.Kopańska-Araszkiwicz: zgadzam się, że tych terenów nie można porównywać. Każdy ma swój charakter i klimat. W samej nazwie „WIOSKA” brzmi swojskość. Jest tam jakiś magnez, który przyciąga. Żeby inwestować trzeba mieć perspektywę. SA braki, ale jeśli byłaby perspektywa dla dzierżawcy to z pewnością skupiłby się na inwestycjach.
Wójt: radny Wiesław zawsze bliżej natury, a tu chce koniecznie coś zmienić. Jestem osobiście związany z tym terenem, jeszcze jako zastępca wójta przygotowywałem przetarg na ten teren. Powinniśmy zachować jego charakter i energię. Pani Viola jest godnym następcą Bosmana.
Radny W.Smoczyński: Jestem za zachowaniem charakteru tego portu, ale inwestycje są konieczne. Potrzeba uporządkować teren, zadbać o wydmy, zainwestować w chodniki.
Radny A.Olechowski: mamy okres zimowy. Można by we współpracy z Panią Violą udoskonalić teren.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy pddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gminnych położonych we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt, stanowiących: część działki o nr ewid. 269/6, część działki o nr ewid. 268, oraz działki o nr ewid. 269/4, 270/2 i 304. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowała: 10 radnych
- przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIX/84/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gminnych położonych we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt, stanowiących: część działki o nr ewid. 269/6, część działki o nr ewid. 268, oraz działki o nr ewid. 269/4, 270/2 i 304.

Pkt 14) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: skargi P. Romana Cichulskiego na nieprawidłowości w traktowaniu petentów i sposobie załatwiania spraw podatników w Gminie Nieporęt.
Projekt odpowiedzi na skargę omówiły B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz radca prawny H.Laszuk.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: bezceremonialne potraktowanie, oskarżenie o obelżywość. Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień jednomyślnie uznała skargą za bezzasadną.
Radny W.Smoczyński: Rada Gminy nie rozpatruje skarg na pracowników, dlaczego zajmujemy się tą sprawą?
Radca prawny H.Laszuk: Rada Gminy odpowiada na skarga na wójta, mimo że SKO przesłało ja do wójta uznając, że jest to skarga na pracownika.
Wójt: skarżący napisał „oskarżam Pana jako szefa urzędu”.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: skargi P. Romana Cichulskiego na nieprawidłowości w traktowaniu petentów i sposobie załatwiania spraw podatników w Gminie Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział: 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się: od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIX/85/2009 w sprawie: skargi P. Romana Cichulskiego na nieprawidłowości w traktowaniu petentów i sposobie załatwiania spraw podatników w Gminie Nieporęt, uznając skargę za bezzasadną.

Pkt 15) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.
Projekt odpowiedzi na skargę omówiła radca prawny H.Laszuk.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: obserwujemy nurt współpracy z mieszkańcami. Radni staja za mieszkańcami, którzy składają skargi, ale jeśli odrzucimy normy prawne, będzie bałagan. Muszą być zachowane jasna reguły. Komisja niejednomyślnie, po dyskusji uznała skarga za bezzasadną.
Radny J.Maciejewski, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego: długo dyskutowaliśmy, ostatecznie niejednomyślnie, Komisja uznała skargę za bezzasadną.
Radny W.Smoczyński: to jest skarga na decyzję GOPS, dlaczego zajmuje się tym Rada
Radca prawny H.Laszuk: zaskarżona decyzję podtrzymało SKO, ale jest to tez skarga na kierownika GOPS.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 7 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 4 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIX/86/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie, uznając skargę za bezzasadną.

Pkt 16) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały – stanowisko w sprawie wezwania Rady Gminy Nieporęt przez P. Grażynę Charczenko, P. Adama Charczenko i P. Emila Charczenko, do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr 15/XXIII/04 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt – część II”.
Projekt odpowiedzi na wezwanie omówili M.Czerski, Kierownik Dział Zagospodarowania Przestrzennego oraz raca prawny H.Laszuk.
Radny K.Sosnowski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: człowiek nabył działkę w dobrej wierze, ale wcześniej nie zapoznał się z przepisami. Komisja uznała wezwanie za bezzasadne.
Radny A.Olechowski: czy jest jakiś ogranicznik czasowy do składania takich wezwań?
Radca prawny H.Laszuk: jest to dopuszczalne, nie ma ograniczników.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały – stanowisko w sprawie wezwania Rady Gminy Nieporęt przez P. Grażynę Charczenko, P. Adama Charczenko i P. Emila Charczenko, do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr 15/XXIII/04 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt – część II”. W głosowaniu wzięło dział: 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIX/87/2009 – stanowisko w sprawie wezwania Rady Gminy Nieporęt przez P. Grażynę Charczenko, P. Adama Charczenko i P. Emila Charczenko, do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr 15/XXIII/04 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt – część II”, uznając wezwanie za bezzasadne.

Pkt 17) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oświaty w Izabelinie, gmina Nieporęt” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt”.
Projekt uchwały omówili M.Czerski, Kierownik Dział Zagospodarowania Przestrzennego.
Radny K.Sosnowski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: przy zapewnieniach kierownika Czerskiego, że plan jest zgodny ze Studium, Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oświaty w Izabelinie, gmina Nieporęt” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt”. W głosowaniu wzięło udział: 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIX/88/2009 w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oświaty w Izabelinie, gmina Nieporęt” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt”.

Pkt 18) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oświaty w Izabelinie, gmina Nieporęt.
Projekt uchwały omówili M.Czerski, Kierownik Dział Zagospodarowania Przestrzennego.
Radny K.Sosnowski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: pozytywna opinia Komisji, to dobry teren pod inwestycje oświatową.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oświaty w Izabelinie, gmina Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział: 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIX/89/2009 w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oświaty w Izabelinie, gmina Nieporęt.

Pkt 19) Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 20) Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady gminy zamknął obrady XXXIX sesji Rady Gminy Nieporęt o godz. 18.00


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 30.03.2010 r., godz. 16.13
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 30.03.2010 r., godz. 16.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.03.2010 r., godz. 16.13Joanna JońskaDodanie strony