Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 5/09 z XXXVII sesji Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 czerwca 2009 roku

PROTOKÓŁ NR 5/09
Z XXXVII SESJI RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 25 czerwca 2009 roku


XXXVII sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 25 czerwca 2009 w godz. 11.15. – 16.20. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 13 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2008 rok.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2008 rok.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Zegrzu Południowym.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o zmianę zbiornika wodnego „Jezioro Zegrzyńskie” na nazwę „Zalew Zegrzyński”.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nieporęt Pilawa-Wschód”.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 133/21.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 145/15.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Rumiankowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 24/84.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy: „Brzozowa”, „Kwitnącej Wiśni”, „Spokojna” oraz „Pszeniczna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 34/34, 34/28 i nr 34/12.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Leśnej Polany” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 291/12 i nr 291/47.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Polnych Maków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 291/38, 291/56, 291/63.
19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Kątach Węgierskich.
20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid. 271/35, nr 271/40 i nr 271/45 w Stanisławowie Pierwszym, gmina Nieporęt.
21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego w 2010 r.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji.
Pkt 1) Otwarcie sesji. Otwarcie sesji, po stwierdzeniu quorum, dokonał Przewodniczący Rady Gminy. Przywitał zebranych i przystąpił do realizacji proponowanego porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisje Gospodarcza oraz Zagospodarowania Przestrzennego wnioskują o przesłanie do konsultacji w sołectwach projekty uchwał dot. nazewnictwa ulic zawarte w pkt. 15-18 porządku obrad.
Wójt: we wszystkich przypadkach mamy pozytywne opinie rad sołeckich.
Radny A.Kula: projekt dot. nadania nazwy: „Brzozowa”, „Kwitnącej Wiśni”, „Spokojna” oraz „Pszeniczna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 34/34, 34/28 i nr 34/12. jeden projekt, jedna droga, a cztery nazwy.
Wójt: zależy nam na nadawaniu nazw drogom. Brak nazwy powoduje chaos. Najważniejsze aby nadawać nazwy drogom, bo to umożliwia lepsze nadawanie numeracji, co jest nasza piętą achillesową.
B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: następne wnioski będą opiniowane, będzie to pewne utrudnienie, ale postaramy się sprostać. Co do projektu zawierającego cztery nazwy, to zgodnie z sugestią Komisji zostało to zmienione i przygotowano cztery osobne projekty.
Wójt: na przyszłość - przed skierowaniem projektu uchwały do Rady Gminy, projekt będzie opiniowany przez rady sołeckie. Projekty, które są w porządku obrad zostały uzgodnione.
Radny K.Sosonowski: ustaliliśmy procedury nadawania nazw, więc musimy się jej trzymać.
Przewodniczący Rady Gminy: dwie komisje wnioskowały o zdjęcie punktów 15-18 z porządku obrad.
Wójt: wniosek dodatkowy zdjęcie pkt 13 dot. projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 133/21.
Radny A.Kula: projekt dotyczący ulicy Radosnej został pozytywnie zaopiniowany przez komisje.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie pkt. 15-18 z porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania wniosek uzyskał wymagana większość i został uwzględniony.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie pkt. 13 z porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział: 11 radnych:
- „za’ głosowało: 2 radnych
- „przeciw” głosowało: 7 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z uwzględnionymi wnioskami. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2008 rok.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2008 rok.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Zegrzu Południowym.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o zmianę zbiornika wodnego „Jezioro Zegrzyńskie” na nazwę „Zalew Zegrzyński”.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nieporęt Pilawa-Wschód”.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 133/21.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 145/15.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Kątach Węgierskich.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid. 271/35, nr 271/40 i nr 271/45 w Stanisławowie Pierwszym, gmina Nieporęt.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego w 2010 r.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie sesji.


Pkt 3) Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. Protokół przyjęto 11 głosami „za”.

Pkt 4) Interpelacje radnych. W okresie między sesjami interpelacji nie zarejestrowano.

Pkt 5) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący poinformował o wpłynięciu do Rady Gminy skarg: 1) na kierownika GOPS, 2) na wójta dot. traktowania petentów i sposobu załatwiania spraw u urzędzie. Przekazano też gratulacje, obecnej na sesji, Pani Elżbiety Kotowskiej Dyrektor Biblioteki, która otrzymała za zasługi medal od Ministra Kultury.

Pkt 6) Informacja o pracy Wójta między sesjami. Informacje Wójta stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. Projekt uchwały omówiła Skarbnik, K.Skuza. komisje opiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie powyższej uchwały. W głosowaniu wzięło udział: 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/56/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2008 rok. Sprawozdanie omówiła Pani J.Brojek. komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki opiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie powyższej uchwały. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za’ przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosowało: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/57/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2008 rok.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2008 rok.
Sprawozdanie omówiła Pani J.Brojek. komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki opiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie powyższej uchwały. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za’ przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosowało: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/58/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2008 rok.

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Zegrzu Południowym.
Wprowadzenia dokonał Wójt oraz kierownik Działu Oświaty, H. Galas i dyrektor Przedszkola w Zegrzu Płd., A.Kołodziej.
Dyrektor Przedszkola, A.Kołodziej: przedszkole bez nazwy jest jakby bezimienne. Do poprzedniego budynku nie pasowało. Był problem z wyborem nazwy, ogłosiliśmy więc konkurs. Nazwa „Akademia Małych Odkrywców” będzie się dobrze kojarzyła. Jest to nazwa na miarę czasów tych i następnych.
Radny R. Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: na posiedzeniu Komisji odbyła się dyskusja na temat proponowanej nazwy, w konsekwencji której Komisja jednogłośnie zaakceptowała nazwę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie powyższej uchwały. W głosowaniu wzięło udział13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/59/2009 w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Zegrzu Południowym.

Pkt 11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o zmianę zbiornika wodnego „Jezioro Zegrzyńskie” na nazwę „Zalew Zegrzyński”.
Projekt omówił Wójt, który wyjaśnił, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny. Większość powierzchni Zalewu znajduje się w granicach Gminy Nieporęt, zatem radą właściwą do podjęcia uchwały jest Rada Gminy Nieporęt.
Intencją uchwały jest ujednolicenie nazwy sztucznego zbiornika wodnego znajdującego się na terenie Gminy Nieporęt tak, aby oficjalną i obowiązującą została używana zwyczajowo nazwa „Zalew Zegrzyński”, która jest zgodna ze stanem faktycznym: „Zalew” jest bowiem zbiornikiem wodnym, utworzonym w wyniku trwałego zalania określonego obszaru wodą, podczas gdy „Jezioro” to naturalny śródlądowy zbiornik wodny.
Wobec tego, iż zwyczajowo utrwaloną i powszechnie używaną nazwą tego zbiornika jest nazwa „Zalew Zegrzyński”, co dało wyraz chociażby w nazwie Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, którego Zgromadzenie wyraziło poparcie dla działań zmierzających do zmiany nazwy „Jezioro Zegrzyńskie” na nazwę „Zalew Zegrzyński” w odpowiedniej uchwale, uzasadnione jest prawne usankcjonowanie tej nazwy jako właściwej.
Zatem celem usunięcia sprzeczności, uzasadnione jest wystąpienie za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do właściwego Ministra do Spraw Administracji Publicznej o zmianę nazwy zbiornika wodnego z nazwy „Jezioro Zegrzyńskie” na nazwę „Zalew Zegrzyński.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: na posiedzeniu Komisji odbyła się dyskusja na temat proponowanego wniosku. Inicjatywa wynika z impulsu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
Radny W.Smoczyński złożył propozycję o zmianę nazwy Kanał Żerański na nazwę Kanał Królewski. Jezioro to naturalny zbiornik wodny, Zalew to sztuczny zbiornik wody.
Wniosek o rozpoczęcie procedury o usankcjonowanie nazwy „Kanał Królewski”.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie omawianej uchwały. W głosowaniu wzięło udział: 12 radnych.
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/60/2009 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę zbiornika wodnego „Jezioro Zegrzyńskie” na nazwę „Zalew Zegrzyński”.

Pkt 12) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nieporęt Pilawa-Wschód”. Projekt omówił Wójt, który wniósł autopoprawkę do projektu polegającą na rozszerzeniu zakresu planu.
Radny A,Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej oraz radny K.Sosnowski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: modyfikacji ulega tytuł projektu. Komisje poparły wnioskowaną autopoprawkę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/61/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nieporęt Pilawa-Wschód”.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutowa przerwę. Po zakończeniu przerwy obrady wznowiono.

Pkt 13) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 133/21.
Projekt omówiła B.Bartkiewicz, Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która, w imieniu Wójta, złożyła autopoprawkę dot. zapisów projektu. Sformułowanie „nieodpłatne nabycie” zastępuje się brzmieniem „odpłatne nabycie”. Wyjaśniła również, że w przedmiotowej sprawie zostało podpisane odpowiednie porozumienie z właścicielami.
Komisje opiniowały pozytywnie projekt, uwzględniając autopoprawkę.
Przewodniczący Rady Gminy: jeśli było wcześniej podpisane porozumienie, jak to się ma do przedmiotowego projektu.
B.Bartkieczicz: uzgodniono z właścicielem, że przyjedzie podpisać aneks do porozumienia.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie omawianej uchwały. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/62/2009 w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 133/21.Pkt 14) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 145/15.
Projekt omówiła B.Bartkiewicz, Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która wyjaśniła, że współwłaściciele działki nr ewid. 145/15 położonej we wsi i gminie Nieporęt zwrócili się z wnioskiem o jej nieodpłatne przejęcie na mienie gminne. Działka ewid. nr 145/15 o pow 1111 m2 stanowi drogę wewnętrzną o szerokości 6 m i dla dwunastu działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową zapewnia dostęp do drogi publicznej ul. Jana Kazimierza.
Komisje opiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 145/15. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/63/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 145/15.

Pkt 15) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Kątach Węgierskich.
Projekt uchwały omówiła radca prawny, H.Laszuk, która wyjaśniła, że oddanie nieruchomości w użyczenie na czas nieokreślony może nastąpić na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, wobec czego wskazywanie na dodatkową podstawę z ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zbędne. Powyższe uzasadnia dokonanie odpowiedniej zamiany uchwały poprzez rezygnację z zapisów dotyczących przekazania nieruchomości w użytkowanie w drodze bezprzetargowej. Zmiana uchwały nie ma wpływu na pierwotny cel i zakres zgody Rady Gminy umożliwiającej zawarcie umowy użyczenia nieruchomości z OSP w Kątach Węgierskich.
Komisje opiniowały pozytywnie projekt omawianej uchwały. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Kątach Węgierskich. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za’ przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/64/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Kątach Węgierskich.

Pkt 16) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid. 271/35, nr 271/40 i nr 271/45 w Stanisławowie Pierwszym, gmina Nieporęt.
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta, M.Stpiczyński, który wyjaśnił, że inwestorzy budowy sieci wodociągowej, wybudowanej w drodze dojazdowej stanowiącej współwłasność inwestorów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr. ew. 271/35, 271/40 i 271/45, położonej przy ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym, gm. Nieporęt, wystąpili do Gminy z wnioskiem w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Nieporęt własności sieci wodociągowej, położonej w wyżej opisanej drodze przedstawiając dokumentację techniczną tej sieci. Sieć wodociągowa, stanowiąca przedmiot projektu uchwały została zaprojektowana i wykonana z rur: PCV o średnicy Dz – 110 mm i długości 230 mb, sieć ta jest połączona bezpośrednio z gminną siecią wodociągową. Właściciele nieruchomości nie posiadają przygotowania i warunków do zapewnienia właściwej eksploatacji sieci, co zagraża niezakłóconej dostawie wody do poszczególnych nieruchomości położonych przy drodze dojazdowej, w której jest zlokalizowana ta sieć, a tym samym może uniemożliwić świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę tych nieruchomości nieodpłatne przejęcie przez Gminę własności sieci wodociągowej i przekazanie jej w użytkowanie utworzonemu z dniem 01.01.2009 r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu, pozwoli na właściwą eksploatację tej sieci przez Zakład i zapewni niezakłóconą dostawę wody do nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż w/w sieci wodociągowej, a tym samym zapewni realizację ustawowych zadań Gminy służących zabezpieczeniu podstawowych potrzeb mieszkańców.
Komisje opiniowały pozytywnie projekt omawianej uchwały. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid. 271/35, nr 271/40 i nr 271/45 w Stanisławowie Pierwszym, gmina Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za’ przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/65/2009 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid. 271/35, nr 271/40 i nr 271/45 w Stanisławowie Pierwszym, gmina Nieporęt.

Pkt 17) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego w 2010 r.
Projekt uchwały omówiła radca prawny, H.Laszuk.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że na posiedzeniu Komisji odbyła się długa dyskusja; przyjęto, że rozwiązanie, które funkcjonuje w Gminie od lat jest wystarczające. W głosowaniu „za” 5 członków Komisji, przy 1 głosie „przeciw” Komisja wypowiedziała się za opcją: „nie wyraża się zgody”, przy jednoczesnym wykreśleniu ust. 2.
Przewodniczący Rady Gminy: odbyły się konsultacje z sołtysami i opinia sołtysów jest taka, że aktualnie obowiązujące zasady są wystarczające.
Radny W.Smoczyński: na posiedzeniu Komisji głosowałem za utworzeniem funduszu. Nasza Gmina jako jedna z pierwszych utworzyła osobne fundusze dla sołectw. Forma wtedy uchwalona była kompromisem; sołectwa same mogły dysponować środkami. Sołectwa słabo korzystają z przysługujących im uprawnień. Wiem, że sołtysi godzą się na aktualnie obowiązujący system. Wiem, że jestem niepopularny w swoich przekonaniach, ale uważam, że gmina ma obowiązek wspierać działania sołectwa. System ustawowy nie jest doskonały, ale dziwię się sołtysom, że tak łatwo rezygnują. Zrezygnować dobrowolnie z uprawnień i wyższych środków finansowych. Zdecydowanie jestem za tym, aby tę formę rozwijać.
Przewodniczący Rady Gminy: fundusze były na miarę czasu. Rady sołeckie mogą nie poradzić sobie, jeśli zostaną pozostawione same sobie.
Radny A.Kula: funkcjonowanie funduszu wymaga wielu uzgodnień i koordynacji sołectwo-gmina. Dzisiaj jesteśmy skazani na te propozycje, którą wysuwają sołtysi.
Pan R.Zając, sołtys wsi Michałów-Grabina: dziwię się, że poucza się sołtysów. Teraz środki mamy klarowne. Optujemy za rewaloryzacją, to byłoby sensowne.
Radny A.Olechowski: nikt nie lubi być uszczęśliwiany na siłę i Rada Gminy podjemy taką decyzję, za jaką optują sołtysi. Jeśli nie wyrazimy zgody na utworzenie funduszu – to sołectwa może dostaną więcej pieniędzy, zrewaloryzowaną kwotę. Jeśli podejmiemy decyzję o utworzeniu funduszu – Rada Gminy będzie musiała zabezpieczyć odpowiednią ilość pieniędzy i wyodrębnić w przyszłorocznym budżecie zakładkę pod nazwą: „Fundusz Sołecki”. Nasz dotychczasowy system spotkał się z wieloma słowami krytyki, także ze strony z RIO; jednak system funkcjonuje do dziś. Co w świetle ustawy może być finansowane z funduszu?
Wójt Gminy, S.M. Mazur: ze środków funduszu będą mogły być finansowane zadania własne. Dziś sołtys nie angażuje się w obsługę administracyjno-księgową. Byliśmy jedyną gminą w Polsce, gdzie funkcjonował system sołecki.
Pan S.Rębelski, sołtys wsi Józefów: sołtysi wyrazili swoją opinię w sprawie funduszu. Uznaliśmy, że dotychczas obowiązujące zasady przyznawania środków sołeckich są wystarczające i zabezpieczają główne potrzeby mieszkańców.
Radny M.Stańczak: jestem trochę praktykiem, byłem sołtysem przez wiele lat i dziwię się, że jednogłośnie odrzuciliście pomysł funduszu sołeckiego. Byłem sołtysem i nie jest prawdą, że trzeba księgowego. Sołtys bez budżetu to jak wójt bez budżetu. Te pieniądze motywują do działania.
Radny A.Olechowski: fundusz sołecki nie zmienia kwoty jaką Państwo dysponujecie, chodzi o to czy Rada Gminy wyodrębni Fundusz. Jeśli wiedziałbym ,że mam się zajmować papierkami, to też nie chciał bym kłopotu. Odnoszę wrażenie, że sołtysi nie mają kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania Funduszu. Obsługę zapewni Urząd.
Zastępca wójta, M.Stpiczyński: do obsługi Funduszu niezbędne będzie utworzenie dodatkowego stanowiska w Urzędzie. Obliczono, że koszt zatrudnienia dodatkowego pracownika i jego wyposażenie będzie większe niż rządowe zwroty z tytułu Funduszu, co wskazano w piśmie do Rady.
Radny A.Olechowski: sołtysi chcą dotychczasowych zasad i rewaloryzacji. Wracamy do starej uchwały Rady Gminy. Utworzenie Funduszu oznaczałoby, że zostanie on wyodrębniony w budżecie Gminy. Obsługa Funduszu to wciąż Urząd Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” do głosu: 1 radny
Wniosek uzyskał wymaganą większość głosów i został przyjęty.
Radca prawy, H.Laszuk: Komisja Gospodarcza wnioskowała o nie wyrażenie zgody na utworzenie funduszu, więc projekt głosowany zgodnie z wnioskiem Komisji. Poprawka Komisji wskazuje jednocześnie na wariant.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie poprawkę Komisji do projektu. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 3 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
Wniosek uzyskał wymagana większość głosów i został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2010 r. w głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 3 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/66/2009 w sprawie funduszu sołeckiego w 2010 r.
Rada Gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nieporęt na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki, przychylając się tym samym do opinii samych sołtysów z terenu Gminy wydanej w tej sprawie.

Pkt 18) Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 19) Zamknięcie sesji. Po wyczerpaniu przewidzianych w porządku obrad punktów Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy o godz. 16.20.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 03.12.2009 r., godz. 12.47
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 03.12.2009 r., godz. 12.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.12.2009 r., godz. 12.47Joanna JońskaDodanie strony