Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 4/09 z XXXVI sesji Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 maja 2009 roku

PROTOKÓŁ NR 4/09
z XXXVI SESJI RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 27 maja 2009 roku


XXXVI sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 27 maja 2009 r. w godz. 13.20. -17.30. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 12 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wspólnej realizacji przez Gminę Nieporęt i Gminę Miejską Legionowo zadania obejmującego zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Regatowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy stanowiącej działkę o nr ewid. 646/1 oraz we wsi Rembelszczyzna stanowiącej działkę o nr ewid. 460.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składająca się z działek nr ewid. 634/49 i nr 636/22.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Rynia gmina Nieporęt, stanowiącej poszerzenie drogi gminnej składającej się z działki ewid. nr 99/6.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składająca się z działki ewid. nr 654/2.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. nr 110/9.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie na potrzeby prowadzenia Filii Ośrodka w Katach Węgierskich, Beniaminowie i Stanisławowie Drugim.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Kątach Węgierskich.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji.
Pkt 1. Otwarcie sesji. Po stwierdzeniu quorum (obecnych 8 radnych) Przewodniczący Rady Gminy otworzył XXXVI sesję Rady Gminy. Przywitał zebranych i przystąpił do realizacji proponowanego porządku obrad.

Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Wnioski do proponowanego porządku obrad.
Radny A.Olechowski: wniosek indywidualny, choć była o tym mowa na posiedzenie Komisji, t.j. zdjęcie z porządku obrad pkt. 13 „Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składająca się z działki ewid. nr 654/2.” Wniosek przegłosowany na Komisji, aby projekt przekazać do dalszych prac w Komisji Zagospodarowania Przestrzennego.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego A.Olechowskiego. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 5 radnych
- „przeciw” głosowało: 2 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radnych
Wniosek uzyskał wymagana ilość głosów, został przyjęty.
Więcej wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący RG poddał pod głosowaniu przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem przegłosowanego wcześniej wniosku. W głosowaniu nad przyjęciem porządku obrad wzięło udział 8 radnych:
- „za” głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowaniu Rada Gminy przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wspólnej realizacji przez Gminę Nieporęt i Gminę Miejską Legionowo zadania obejmującego zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Regatowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy stanowiącej działkę o nr ewid. 646/1 oraz we wsi Rembelszczyzna stanowiącej działkę o nr ewid. 460.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składająca się z działek nr ewid. 634/49 i nr 636/22.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Rynia gmina Nieporęt, stanowiącej poszerzenie drogi gminnej składającej się z działki ewid. nr 99/6.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. nr 110/9.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie na potrzeby prowadzenia Filii Ośrodka w Katach Węgierskich, Beniaminowie i Stanisławowie Drugim.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Kątach Węgierskich.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie sesji.

Pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
Przewodniczący RG poddał pod głosowaniu przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. Uwag nie było. W głosowaniu nad przyjęciem protokołu wzięło udział: 8 radnych:
- „za” głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania protokół z XXXIV sesji RG został przyjęty.

Pkt 4. Interpelacje radnych.
W okresie między sesjami interpelacji nie zarejestrowano.

Pkt 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący RG z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego” na ręce Wójta przekazał życzenia dla pracowników urzędu.
Wójt złożył podziękowania odczytał też pismo skierowane do Samorządowców od Prezydenta RP.
Przewodniczący RG przypomniał o Święcie w Białobrzegach i Festynie U-Rodziny Sołtysa w Józefowie, na które wszystkich zaprosił.

Pkt 6. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
Wójt przedstawił informacje nt. swojej pracy w okresie między sesjami: 26.03.-25.05.2009 r.
Radny A.Olechowski: Czy coś zmieniło się w sprawie Studium?
Wójt: niestety, przegraliśmy sprawę w WSA i musimy wrysować trasę Olszynki Grochowskiej do naszego Studium. Mamy wszystkie uzgodnienia oprócz Wojewody Mazowieckiego. Mamy jeszcze możliwość odwołania do NSA, ale zajmie to zbyt dużo czasu i szanse są raczej nikłe. Chyba będziemy musieli wrócić do koncepcji pośredniej. Wejście w 631 poprzez tereny podmokłe w Izabelinie. Spodziewam się poparcia od Rady i Sołtysów w tym temacie. Bez zmiany Studium nic nie zrobimy w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego.
Radny A.Kula: pojawiło się ogłoszenie GS o sprzedaży budynku za 3 800 zł. kiedyś dyskutowaliśmy na ten temat. Powraca pytanie: czy rozstrzygać? Tym, bardziej, że jest kryzys a cena podana przez GS jest zawyżona. Wójt powinien jednak przeprowadzić rokowania.
Wójt: dziwne postępowanie, odbyłem przecież wiele rozmów z GS. Ciekawe, czy ewentualny przyszły właściciel będzie poinformowany o braku dojazdu do posesji.
Przewodniczący RG ogłosił przerwę w obradach sesji podczas, której wraz z Wójtem wręczyli radnym i sołtysów okolicznościowe dyplomy z życzeniami z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”.

Pkt 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K.Skuza.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: to najważniejsza, oprócz budżetu uchwała tego rodzaju. Podczas komisji objazdowej w dniu 14 maja, jaką Komisja odbyła wraz z Wójtem po terenie Gminy, Wójt powiedział, że: będzie asertywny do potrzeb oświaty, odpowiedź widzimy w projekcie uchwały. Komisja mimo szerokiego rozmachu zmian poparła jednomyślnie projekt uchwały.
Pozostałe komisje również poparły projekt uchwały.
Radny W.Smoczyński: nie ma powodu by wiele dyskutować, bo to są zmiany wymuszone. Uszczerbek w dochodach z podatku. To jest duża zmiana: odłączenie Michałowa-Reginowa spowodowało znaczący spadek dochodów, spadły nam wskaźniki. Jesteśmy biedniejsi, mniej odprowadzamy do budżetu państwa. Boję się o oświatę. Co znaczy asertywność do oświaty?
Wójt: mówi Pan o zmniejszeniu dochodów w związku z odłączeniem Michałowa-Reginowa, ale rekompensuje to zmniejszenie wydatków. co do asertywności? Jestem asertywny również wobec urzędników: brak podwyżek, ograniczenia telefonów i delegacji.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVI/46/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Pkt 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K. Skuza, która wyjaśniła, że udzielenie pomocy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych oraz zapór wodnych przeciwolejowych uzasadnia cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i zwiększenie sprawności podejmowanych działań ratowniczych na terenie Gminy Nieporęt.
Radny A.Kula, Pracy Komisji Gospodarczej: Straż Pożarna jest instytucją, która cieszy się wielkim zaufaniem społecznym. Komisja pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Pozostałe komisje również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVI/47/2009 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

Pkt 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wspólnej realizacji przez Gminę Nieporęt i Gminę Miejską Legionowo zadania obejmującego zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Projekt uchwały omówiła radca prawny, H.Laszuk, która wyjaśniła, że celem zawarcia porozumienia miedzygminnego pomiędzy Gminą Nieporęt i Gminą Miejską Legionowo jest wspólna realizacja inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnic: Grudzie i Bukowiec C w Legionowie oraz miejscowości Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra i część Józefowa na terenie Gminy Nieporęt oraz wspólnej realizacji zadań określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z obszaru Gminy Nieporęt objętego opisaną inwestycją na zasadach określonych w projekcie porozumienia.
Przewodniczący Rady Gminy: komisje szczegółowo omawiały projekt porozumienia swoich na posiedzeniach. Wniosków nie zgłoszono.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 12 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVI/48/2009 w sprawie: wspólnej realizacji przez Gminę Nieporęt i Gminę Miejską Legionowo zadania obejmującego zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Pkt 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Regatowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy stanowiącej działkę o nr ewid. 646/1 oraz we wsi Rembelszczyzna stanowiącej działkę o nr ewid. 460.
Projekt uchwały omówiła kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek Sołtysa wsi Stanisławów Pierwszy o nadanie nazwy „Regatowa” drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 646/1 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy oraz we wsi Rembelszczyzna stanowiącej działkę o nr ewid. 460. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że: droga wewnętrzna stanowi posiadanie Gminy Nieporęt, przebiega przez dwa sołectwa Stanisławów Pierwszy i Rembelszczyzna w kierunku nowo powstającego na granicy z Warszawą dużego osiedla pod nazwą Regaty. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Słonecznej we wsi Stanisławów Pierwszy.
Komisje Rady wyraziły pozytywna opinie o projekcie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 11 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVI/49/2009 nadania nazwy „Regatowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy stanowiącej działkę o nr ewid. 646/1 oraz we wsi Rembelszczyzna stanowiącej działkę o nr ewid. 460.
Pkt 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składająca się z działek nr ewid. 634/49 i nr 636/22.
Projekt uchwały omówiła kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że właściciele działek nr ewid. 634/49 i nr 636/22 położonych we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt zwrócili się z wnioskiem o ich nieodpłatne przejęcie na mienie gminne. Działki ewid. nr 634/49 o pow 3046 m2 i nr 636/22 o pow. 3037 m2 stanowią drogę wewnętrzną i zapewniają dostęp do drogi publicznej ul. Słonecznej dla czterdziestu dwóch działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. Przedmiotowej drodze Uchwałą Nr XXIV/73/2008 Rady Gminy Nieporęt nadano nazwę „ Jasna”.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: rejon ul. Słonecznej to wzmożony rejon budowy domów. Właściciele maja coraz więcej wymagań, jak oddają Gminie drogę to chcą by Gmina w nią inwestowała: wodociąg, kanalizacja, oświetlenie. Zastanawiamy się nad przyjęciem kryteriów przejmowania dróg na mienie gminne. Jednak tam droga musi być. Komisje Rady pozytywnie opiniowały projekt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 11 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVI/50/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składająca się z działek nr ewid. 634/49 i nr 636/22.

Pkt 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Rynia gmina Nieporęt, stanowiącej poszerzenie drogi gminnej składającej się z działki ewid. nr 99/6.
Projekt uchwały omówiła kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że właściciele działki nr ewid. 99/6 położonej we wsi Rynia gmina Nieporęt zwrócili się z wnioskiem o jej nieodpłatne przejęcie na mienie gminne. Przedmiotowa działka o pow. 100 m2 stanowi poszerzenie drogi gminnej – ul. Głównej.
Komisje Rady pozytywnie opiniowały projekt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 12 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVI/51/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Rynia gmina Nieporęt, stanowiącej poszerzenie drogi gminnej składającej się z działki ewid. nr 99/6.

Pkt 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. nr 110/9.
Projekt uchwały omówiła kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że właściciele działki nr ewid. 110/9 o powierzchni 523 m2 położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną, zwrócili się z wnioskiem o jej nieodpłatne przejęcie na mienie gminne. Działka ewid. nr 110/9 zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego w części stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i usług o symbolu w planie MU, a w części teren drogi dojazdowej o symbolu 15 KD. Przejęcie przedmiotowej nieruchomości na mienie gminnej ułatwi realizację zadań gminy w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Jana Kazimierza.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: opinia Komisji jest pozytywna, choć niejednomyślna. Po podjęciu tej uchwały, rozdwojenie przejmowania. Skutki nie wróża dobrze, przejmujemy wąskie drogi.
Wójt S.M. mazur: możemy tu mówić bardziej o przejęciu działki nie drogi. Działka jest nam potrzebna pod budowę kanalizacji, nie ma mowy o służebności. MPWiK ma swoje zasady.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 8 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 2 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVI/52/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. nr 110/9.

Pkt 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie na potrzeby prowadzenia Filii Ośrodka w Katach Węgierskich, Beniaminowie i Stanisławowie Drugim.
Radca prawny UG Nieporęt H.Laszuk wyjaśniała, że nieruchomość położona w Kątach Węgierskich przy ul. Kościelnej 22, stanowiąca działkę o numerze 456, zabudowana jest jednopiętrowym budynkiem użytkowym, o łącznej powierzchni użytkowej 225,2 m2, w którym znajduje się siedziba Filii GOK w Kątach Węgierskich oraz siedziba Filii Biblioteki Publicznej w Kątach Węgierskich. Nieruchomość położona w Beniaminowie pod numerem 38 A, stanowiąca działkę o numerze 28, zabudowana jest jednopiętrowym budynkiem użytkowym, o łącznej powierzchni użytkowej 335,6 m2, w którym znajduje się siedziba Filii GOK w Beniaminowie. Nieruchomość położona w Stanisławowie Drugim przy ul. Wolskiej 71a stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym nr. 48/1, zabudowana jest jednopiętrowym budynkiem użytkowym, o łącznej powierzchni 100 m2, w którym znajduje się siedziba Filii GOK w Stanisławowie Drugim.
Dotychczas Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie użytkował nieruchomości Filii GOK w Beniaminowie, Kątach Węgierskich i Stanisławowie Drugim na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas określony. Wobec upływu okresu, na który zawarta została umowa zachodzi potrzeba uregulowania tytułu prawnego Filii GOK do dysponowania przedmiotowymi nieruchomościami, w tym budynkami, w którym mieszczą się siedziby Filii GOK. Określenie podstaw do dysponowania nieruchomościami jest celowe i uzasadnione także w celu umożliwienia Ośrodkowi zawierania umów o dostawę mediów oraz uregulowania zasad ponoszenia nakładów na utrzymanie nieruchomości, jej bieżącą konserwację i remonty, a także zapewnienie porządku i czystości na użyczonych działkach.
Komisje Rady Gminy opiniowały pozytywnie projekt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 10 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVI/53/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Gminnemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Nieporęcie na potrzeby prowadzenia Filii Ośrodka w Katach Węgierskich, Beniaminowie i Stanisławowie Drugim.
Pkt 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Kątach Węgierskich.
Radca prawny UG Nieporęt H.Laszuk wyjaśniała, że na terenie Gminy Nieporęt działają Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Nieporęt oraz OSP Kąty Węgierskie. Określenie podstaw do dysponowania nieruchomością jest celowe i uzasadnione w celu umożliwienia Ochotniczym Strażom Pożarnym realizacji statutowych zadań, zawierania umów o dostawę mediów oraz uregulowania zasad ponoszenia nakładów na utrzymanie nieruchomości, jej bieżącą konserwację i remonty.
Komisje Rady Gminy opiniowały pozytywnie projekt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 9 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W Wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVI/54/2009 uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Kątach Węgierskich.

Pkt 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
Projekt omówił Zastępca Wójta, M.Stpiczyński.
Komisje Rady Gminy opiniowały pozytywnie projekt.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały było: 9 radnych
- „przeciw” było: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVI/55/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Pkt 17. Zapytania i wolne wnioski. Zgłoszeń do zabrania głosu nie było.

Pkt 18. Zamknięcie sesji. Po wyczerpaniu wszystkich punktów przewidzianych w porządku obrad Przewodniczący RG zamknął obrady XXXVI sesji Rady Gminy Nieporęt o godz. 17.30.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 03.12.2009 r., godz. 12.39
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 03.12.2009 r., godz. 12.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.12.2009 r., godz. 12.40Joanna JońskaEdycja strony
03.12.2009 r., godz. 12.39Joanna JońskaDodanie strony