Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

PROTOKÓŁ NR 3/09 Z XXXV SESJI RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 24 kwietnia 2009 roku

PROTOKÓŁ NR 3/09
Z XXXV SESJI RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 24 kwietnia 2009 roku


XXXV sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 24 kwietnia 2009 w godz. 12.15. – 19.15. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 13 radnych. (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt na 2008 rok:
a) Przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na 2008 rok, w tym:
sprawozdania: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień za rok 2008.
b) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2008 rok wraz z opinią Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy na 2008 rok.
c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.
d) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2008 rok.
e) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt na 2008 rok.
f) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2008 rok dla Wójta Gminy Nieporęt - głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Stołecznemu Warszawa na realizację zadań obejmujących prowadzenie Izby Wytrzeźwień Miasta St. Warszawa.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na cele prowadzenia działalności statutowej filii Gminnego Ośrodka Kultury.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy, gm. Nieporęt, stanowiącej działki ewid. nr 193/8, 193/9, 194/3, 194/4 i nr 194/5.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. nr 110/9.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Rembelszczyzna gm. Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. nr 423/15 i nr 426/17.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji.
Pkt 1) Otwarcie sesji.
Otwarcia sesji, po stwierdzeniu quorum dokonał Przewodniczący Rady Gminy E. Woźniakowski, powitał Wójta S.M. Mazura, zastępcę Wójta M.Stpiczyńskiego, p. mecenas H.Laszuk, sołtysów i przybyłych na sesję gości.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad.
Wójt S.M.Mazur wnioskował o zdjęcie z porządku obrad pkt. 8 porządku obrad t.j. „Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na cele prowadzenia działalności statutowej filii Gminnego Ośrodka Kultury.”, wniosek łączny wypracowany podczas posiedzenia komisji.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: na łącznym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Planowania wniosek o zdjęcie pkt. 10 t.j.: „Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. nr 110/9.” Potrzebna jest analiza tematu, zajmie się tym Komisja Planowania.
Wójt: jeśli coś jest niejasne to oczywiście należy to wyjaśnić na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie obydwa zgłoszone wnioski t.j. zdjęcie z porządku obrad punktów 8 i 10.
W głosowaniu łącznym nad zgłoszonymi wnioskami wzięło udział 8 radnych:
- „za” głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania wnioski zostały uwzględnione.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z uwzględnionymi wcześniej wnioskami.
W głosowaniu nad przyjęciem porządku obrad wzięło udział 8 radnych:
- „za” głosowało: 8 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania przyjęto porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt na 2008 rok:
a) Przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na 2008 rok, w tym:
sprawozdania: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień za rok 2008.
b) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2008 rok wraz z opinią Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy na 2008 rok.
c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.
d) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2008 rok.
e) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt na 2008 rok.
f) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2008 rok dla Wójta Gminy Nieporęt - głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Stołecznemu Warszawa na realizację zadań obejmujących prowadzenie Izby Wytrzeźwień Miasta St. Warszawa.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy, gm. Nieporęt, stanowiącej działki ewid. nr 193/8, 193/9, 194/3, 194/4 i nr 194/5.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Rembelszczyzna gm. Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. nr 423/15 i nr 426/17.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Pkt 3) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych, którego termin mija 30 kwietnia. Przekazał zaproszenia, jakie wpłynęły do Rady. Powiedział też o piśmie radnego A.Olechowskiego w sprawie funduszu sołeckiego.

Pkt 4) Informacja o pracy Wójta między sesjami.
Wójt przekazał radnym i sołtysom pismo dotyczące wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim zawierające analizę i wyjaśnienia. Wójt powiedział, że oczekuje debaty na ten temat oraz, że na najbliższym spotkaniu z sołtysami będzie dyskutowany temat utworzenia funduszu sołeckiego. (pismo dot. funduszu oraz informacje Wójta o pracy między sesjami stanowią załączniki do protokołu.)

Pkt 5) Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt na 2008 rok:
a) Przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na 2008 rok, w tym: sprawozdania: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień za rok 2008.
Wprowadzenia do prezentacji sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt na 2008 rok dokonał Wójt, po czym sprawozdanie z wykonania budżetu na 2008 rok referowała Skarbnik Gminy, K.Skuza.
Następnie sprawozdania prezentowały: dyr. SP ZOZ Monika Kulma, kier. GOPS Anna Radlak.
Radny A.Kula: SP ZOZ – kopernikański przełom. Podziękowania dla pani dyrektor za szczegółowe informacje na temat pracy ośrodka.
Radny W.Smoczyński: liczby i sprawozdanie świadczą o dobrej decyzji utrzymania publicznej służby zdrowia.
Wójt: człowiekiem roku 2008 jest pani Monika Kula – dyrektor SP ZOZ.
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień za rok 2008 przedstawiła E.Staniszewska.
W dalszej części pracę swoich działów w roku 2008 omówili w prezentacjach multimedialnych kierownicy poszczególnych działów urzędu:
K.Aniołkowski – p.o. kier. Działu Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej (wcześniej Dział Usług Komunalnych)
M.Czerski – kier. Działu Zagospodarowania Przestrzennego
B.Bartkiewicz – kier. Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
B.Kopcińska – kier. Działu Administracji i Kadr.
E.Gera – p.o. kier Działu Podatków i Windykacji.
E.Staniszewska – kier. Działu Spraw Obywatelskich i USC
J.Jońska – p.o. kier. Biura ds. organizacji Gminy
T.Biernat – kier. Działu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
S.Pejta – komendant Straży Gminnej
H.Laszuk – kier. Biura Prawnego
A.Kwiecińska – kier. Działu Informacji Publicznej i Promocji Gminy
H.Galas – kier. Działu Oświaty
A.Sokołowska – kier. Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Radni oglądali prezentacje przygotowane przez pracowników urzędu przez około trzy godziny.

Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

b)Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2008 rok wraz z opinią Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy na 2008 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy na 2008 rok przedstawił radny R.Madej, członek Komisji Rewizyjnej. (wniosek Komisji stanowi załącznik do protokołu.)

c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.
Uchwałę RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok przedstawiła Skarbnik Gminy, K.Skuza. (uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu)

d) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2008 rok.
Uchwałę RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2008 rok przedstawił radny R.Madej, członek Komisji Rewizyjnej.

e) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt na 2008 rok.
Po wysłuchaniu opinii Przewodniczący zaprosił do dyskusji.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem, zauważalna jest duża dynamika przyrostu inwestycji. Komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu stosunkiem głosów 6 „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.
Radny R.Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Komisja pozytywnie ocenia sprawozdanie z wykonania budżetu.
Radny J.Maciejewski: Komisja jednogłośnie pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu.
Radny A.Olechowski: podoba mi się sposób prezentacji. Podoba mi się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, krystaliczna praca. Praca zbiorowa, duży postęp w porównaniu z ubiegłymi latami, zwłaszcza z tym, co miało miejsce dwa lata temu.
Budżet jest sprawą dynamiczną, ale powinno być mniej zmian w ciągu roku. Odczułem też pewne zaniepokojenie brakiem pozyskiwania środków unijnych – gmina nie pozyskała żadnych środków unijnych. Po analizie środków unijnych wypłacanych gminom, wygląda to nieco inaczej. Środki zewnętrzne 700 – 800 tys. plus 5 mln, gdyby nie to, moja ocena byłaby bardziej krytyczna. W latach 2004-2006 dostaliśmy spore fundusze i od tego momentu tych środków za wiele nie udało nam się pozyskać.
Wójt: rozumiem krytykę, ale trzeba wiedzieć, że nie można było pozyskać środków unijnych, bo nie było takiej możliwości. Przyczynia się też do tego Mazowiecki Urząd Wojewódzki, który jest dysponentem środków, nie mogą chyba poradzić sobie z procedurami. Taka kwestia była niejednokrotnie poruszana przy okazji różnych spotkań.
Radny W. Smoczyński: uwagi i spostrzeżenia:
1) co do prezentacji, to jestem pod wrażeniem,
2) oświata: niestety w latach 90-tych podejmując działania, wg. których oświata była priorytetem w Gminie nie było łatwo, ale w działania w sprawie oświaty są słuszne,
3) moja decyzja o odejściu z Komisji Rewizyjnej była słuszna, ja ją zaproponowałem.
Rada Gminy oddała kontrolę nad wójtem wójtowi. Zmieniamy wszyscy uchwałami budżet, kiedy na początku wójt sam sobie budżet wyznacza. Wójt przygotowuje budżet, zmienia go i tak dostosowuje, że ma 100% wykonania, ale jak przyjrzeć się głębiej to np. kuleje kanalizacja – wykonanie mniej niż 4%. Odpuściliśmy sobie kanalizację. Rada Gminy nie powinna sobie odpuszczać, powinna mieć instrument kontrolny. Władza wójta jest teraz ogromna, kiedyś można było tylko pomarzyć o takiej.
Wójt: sprawa kanalizacji jest prosta do wyjaśnienia. Jest to bardzo trudna inwestycja, bo trzeba uzyskać tzw. efekt ekologiczny. Tak trzeba tak przygotować proces inwestycyjny, by uzyskać odpowiednia ilość włączeń. Musimy mieć około 100 podłączeń na km² sieci kanalizacyjnej, a nie możemy nikogo zmusić by podłączył się do wybudowanej sieci.
Radny M.Drabczyk: jestem człowiekiem techniki, podejdźmy to tematu po gospodarsku: jeśli podłączenie do „Czajki” jest dogadane, tzn. że nasza kanalizacja jest posunięta.
Radny A.Olechowski: sytuacja gminy to dobry potencjał, nie jesteśmy zadłużeni. O kanalizacji rozmawiamy od 10 lat. Rozumiem uwarunkowania. Mamy 351 odbiorców posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków, to coś nam ratuje. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zdjęliśmy kilka milionów z kanalizacji. Ilość odbiorców od kilku lat jest konstans, kanalizacji nie widać.
Prośba o zbadanie przepisów: czy po roku 2010 nie będziemy płacić za szamba, w kontekście ekologicznym.
Wójt: jako gmina wiejska nie mamy najgorszej sytuacji, jeśli chodzi o kanalizację. Skanalizowane jest ok. 35% gminy, to nie jest zły stan. Mieszkańcy w pierwszej kolejności żądają dróg, oświetlenia, to są priorytety. Kanalizacja musi iść w zrównoważony sposób.
Radny W.Smoczyński: cieszę się, że dyskusja się rozwinęła, bo dyskutujemy o kierunkach inwestycyjnych. Stan skanalizowania gminy jest rzeczywiście dobry jak na gminę wiejską, ale rozwija się od lat 90-tych i po roku 2006 odczuwalne jest jakby spowolnienie tego procesu.
Cóż z tego że kanalizacja nie jest popularna, trzeba działać bez względu na wszystko, bo to jest przyszłość.
Wójt: odczuwam pewne zdziwienie, Dom Development pociągnął nitkę, MPWiK ma zwrócić koszty, ale nie wiadomo kiedy może to nastąpić ? Mieliśmy przeznaczony milion na zakup gruntu pod oczyszczalnię ścieków. Było sporo rozmów z właścicielami, ale napotykaliśmy na opory. Posiadamy oczyszczalnię, która obsługuje Głogi i Gimnazjum, ma być ona przekształcona na pompownię oraz oczyszczalnię na Grabinie, która ma być włączona do oczyszczalni „Czajka”. Obecnie współpracujemy z Legionowem w celu podpisania porozumienia o współpracy w kwestii kanalizacji.
Radny K.Sosnowski: liczby są ważne, musza się zgadzać, ale budżet to zdjęcie danej chwili. Wydaje się mało pozwoleń na budowę, a należałoby zachęcić ewentualnych mieszkańców do zamieszkania tu. Może należy pomyśleć o szerszej promocji Gminy, sprzedać ją jak towar.
Radna Z.Sołtys: każdy nowy budżet jest większy od poprzedniego. Podział środków na poszczególne sołectwa był w miarę sprawiedliwy, choć wiadomo, że każdy chciałby więcej. Podziękowania dla pracowników urzędu oraz radnych.
Radny A.Kula: kanalizacja jest ważna, to standard minionego XX wieku. Kanalizacji nie widać więc będzie spychana na dalszy tor. Dobrze, że dyskutujemy, że się spieramy, bo to oznacza, że Gmina Nieporęt ma aspiracje.
Radny W.Smoczyński: potrzeba nowego wyzwania, to o kanalizacji z lat 90-tych jest już nieco nieaktualne; Apel, aby w każdej miejscowości sporządzić Plan Odnowy.
Radny M.Stańczak: Plan Odnowy nie jest konieczny, bo każde sołectwo wie czego chce.
Radny A.Olechowski: wniosek o zamkniecie dyskusji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego A.Olechowskiego o zamkniecie dyskusji. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” wnioskiem radnego głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosowania: 1 radny.
W wyniku powyższego głosowania wniosek radnego A.Olechowskiego uzyskał wymaganą ilość głosów – dyskusja został zakończona.

f) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2008 rok dla Wójta Gminy Nieporęt - głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
Wobec pozytywnego głosowania nad wnioskiem radnego A.Olechowskiego o zamkniecie dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2008 – podjecie uchwały. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” udzieleniem wójtowi absolutorium głosowało:11 radnych,
- „przecie” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 2 radnych.
W wyniku powyższego głosowania bezwzględna większością głosów Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXV/40/2009 udzielając Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok.

Przewodniczący rady Gminy pogratulował Wójtowi udzielonego przez Radę absolutorium.
Wójt podziękował radnym za udzielenie absolutorium.

Pkt 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy K.Skuza.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXV/41/2009 uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Pkt 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Stołecznemu Warszawa na realizację zadań obejmujących prowadzenie Izby Wytrzeźwień Miasta St. Warszawa.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K.Skuza, która wyjaśniła, że na podstawie Uchwały Nr XVII/4/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2008 r. oraz w oparciu o Porozumienie Nr 2/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. zawarte pomiędzy Gminą Nieporęt a Miastem Stołecznym Warszawą, Gmina Nieporęt udzieliła Miastu Stołecznemu Warszawa pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na realizację zadań obejmujących prowadzenie Izby Wytrzeźwień Miasta St. Warszawa, w kwocie 5 tys. zł. Środki na pomoc finansową w wyżej wskazanej kwocie zaplanowane zostały w budżecie Gminy Nieporęt na 2008 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień, § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Całkowita wysokość poniesionych przez Miasto Stołeczne Warszawa kosztów związanych z pobytem osób z terenu Gminy Nieporęt w Izbie Wytrzeźwień Miasta St. Warszawa przekroczyła wysokość udzielonej dotacji o kwotę 931 zł.
Gmina Nieporęt, na podstawie § 5 ust. 2 Porozumienia Nr 2/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. zawartego pomiędzy Gminą Nieporęt a Miastem Stołecznym Warszawa zobowiązana jest do zwrotu na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy kosztów poniesionych na realizację zadania, obejmujących nie wyegzekwowane należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień osób doprowadzonych z terenu Gminy Nieporęt w przypadku, gdy koszty te na dzień 31 grudnia 2008 roku przekraczają wysokość udzielonej dotacji.
Uchwałą Nr XXXI/129/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nieporęt na rok 2009, Gmina Nieporęt zabezpieczyła środki na pomoc finansową dla Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego prowadzenie Izby Wytrzeźwień w kwocie 5 tys. zł. w dziale 851, jednak do przekazania kwoty o której w ramach rozliczenia za 2008 r. zwróciło się Miasto St. Warszawa, wymagane jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 r.
Miasto Stołeczne Warszawa, po zakończeniu roku budżetowego przedłożyło Gminie Nieporęt rozliczenie kosztów realizacji porozumienia zgodnie, z którym wysokość udzielonej dotacji nie pokryła kosztów poniesionych przez m.st. Warszawa określonych w Porozumieniu, wobec czego Gmina Nieporęt zobowiązana jest do udzielenia odpowiedniej dotacji na pokrycie tych kosztów.
Radny A.Kula Przewodniczący Komisji Gospodarczej: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Stołecznemu Warszawa na realizację zadań obejmujących prowadzenie Izby Wytrzeźwień Miasta St. Warszawa.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXV/42/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Stołecznemu Warszawa na realizację zadań obejmujących prowadzenie Izby Wytrzeźwień Miasta St. Warszawa.

Pkt 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy, gm. Nieporęt, stanowiącej działki ewid. nr 193/8, 193/9, 194/3, 194/4 i nr 194/5.
Projekt uchwały omówiła B.Bartkiewicz - kier. Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która wyjaśniła, że współwłaściciele działek ewid. nr 193/8, 193/9, 194/3, 194/4 i nr 194/5 o łącznej powierzchni 847 m2 położonych we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiących część drogi wewnętrznej - ul. Barokowej, zwrócili się z wnioskiem o ich nieodpłatne przejęcie na mienie gminne. Działki ewid. nr 193/8, 193/9, 194/3, 194/4 i nr 194/5 zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego stanowią teren drogi dojazdowej o szerokości 8m w liniach rozgraniczających o symbolu 28 KDD. Gmina Nieporęt posiada udział 4/12 w działkach ewid. nr 193/8, 194/3 i nr 194/5 stanowiących część ulicy Barokowej. Przejęcie przedmiotowych nieruchomości na mienie gminne pozwoli na uregulowanie stanu prawnego ulicy Barokowej.
Radny A.Kula, Przewodniczący komisji Gospodarczej: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny K.Sosnowski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: ze sprawami tego typu jest problem, czekamy na ustalenia zasad przejmowania dróg, jednak w tym wypadku Komisja wydał pozytywna opnie o projekcie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy, gm. Nieporęt, stanowiącej działki ewid. nr 193/8, 193/9, 194/3, 194/4 i nr 194/5.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXV/43/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy, gm. Nieporęt, stanowiącej działki ewid. nr 193/8, 193/9, 194/3, 194/4 i nr 194/5.

Pkt 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Rembelszczyzna gm. Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. nr 423/15 i nr 426/17.
Projekt uchwały omówiła B.Bartkiewicz - kier. Działu Geodezji i Gospodarki Uchwałą Nr XXVII/83/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. Rada Gminy Nieporęt wyraziła zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. nr 423/15 i nr 426/17. Wartość działek objętych uchwałą określono jako równowartość jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany – tzw. „renty planistycznej”.
Na etapie przygotowywania dokumentacji do notariusza ustalono, że jedynie w stosunku do kilku współwłaścicieli drogi zachodzi okoliczność naliczenia renty planistycznej, gdyż pozostali właściciele nabyli działki już jako działki budowlane. W toku prowadzonych rozmów, współwłaściciele co do których w przypadku zbycia nieruchomości zachodziłaby podstawa wszczęcia postępowania administracyjnego oświadczyli, że nie zamierzają zbywać swoich nieruchomości, w związku z czym nie będzie również podstaw do naliczenia opłaty „tzw” renty planistycznej. Podstawy naliczenia opłaty co do przedmiotowego terenu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wygasają z dniem 9 lipca 2009 roku. W marcu 2009 r. współwłaściciele przedmiotowej drogi zwrócili się o wycofanie wniosku o odpłatne nabycie przez Gminę przedmiotowej drogi składającej się z działek nr 423/15 i nr 426/17 położonych w Rembelszczyźnie, jednocześnie wnioskując o nieodpłatne przejęcie wyżej opisanej drogi przez Gminę Nieporęt.
W związku z powyższym, iż nie zachodzi okoliczność naliczenia opłaty „tzw” renty planistycznej, uzasadniona jest zmiana uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XXVII/83/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w zakresie formy nabycia poprzez zastąpienie słów: „odpłatne nabycie” słowami „nieodpłatne nabycie”.
Radny A.Kula, Przewodniczący komisji Gospodarczej: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny K.Sosnowski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Rembelszczyzna gm. Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. nr 423/15 i nr 426/17.W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXV/44/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Rembelszczyzna gm. Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. nr 423/15 i nr 426/17.

Pkt 10) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
Projekt uchwały omówił zastępca wójta M.Stpiczyński, który wyjaśnił, ze w związku z koniecznością należytego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieporęt, w tym także na drogach i w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy uznaje się za celowe wykonywanie przez Gminę Nieporęt obowiązków zarządcy dróg w zakresie wykaszania pasów drogowych dróg powiatowych, co przyczyni się to do zapewnienia przez Gminę Nieporęt czystości i porządku na terenach należących zarówno do Gminy jak i w pasach dróg powiatowych, dla których zarządcą drogi jest Starostwo Powiatowe w Legionowie.
Radny A.Kula, Przewodniczący komisji Gospodarczej: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Leży nam na sercu czystość i estetyka Gminy.
Radny J.Maciejewski, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego: nam jeszcze bardziej leży na sercu czystość i porządek w Gminie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXV/45/2009 w sprawie przejęcia od Powiatu zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Pkt 11) Zapytania i wolne wnioski.
Dyskutowano temat ewentualnych decyzji dot. kupna budynku GS przy Placu Wolności.

Pkt 12) Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXV sesji Rady Gminy o godz. 19.15.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: 26.06.2009 r., godz. 00.00
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 01.07.2009 r., godz. 14.39
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 17.08.2009 r., godz. 14.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.08.2009 r., godz. 14.06Joanna JońskaEdycja strony
01.07.2009 r., godz. 14.40Joanna JońskaEdycja strony
01.07.2009 r., godz. 14.39Joanna JońskaDodanie strony