Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

PROTOKÓŁ NR 1/09 Z XXXIII SESJI RADY GMINY NIEPORĘT Z DNIA 12 LUTEGO 2009 ROKU

XXXIII sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 12 lutego 2009 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt w godz. 12.15-17.40.
I. W obradach sesji wzięło udział 12 radnych (nieobecny z powodu choroby radny A. Kula) – lista obecności w załączeniu. II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, w tym: Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2008 rok
5. Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy za 2008 rok.
6. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt na 2009 rok
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2009 rok
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: „Rocznego regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom w 2009 r.”
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: „Rocznego regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom w 2009 r.”.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 270/2 i nr 101/11 na rzecz miasta stołecznego Warszawy.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Michałów-Grabina gmina Nieporęt, stanowiącej poszerzenie ul. Przyrodniczej składająca się z działki ewid. nr 52/6.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Osiedle Wojskowe” drogom wewnętrznym położonym we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt stanowiącym działki o numerach ewid.: 170/11, 170/38, 170/35, 170/41, 170/72, 170/164.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: Planu Odnowy Miejscowości Zegrze Południowe.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Nieporęt w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Nieporęt”.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: uchylająca uchwały w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze” oraz przyjęcia Statutu tego Związku.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nieporęt.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie sesji.

IV. Przebieg sesji.
Pkt 1. Otwarcie sesji. Otwarcia sesji, po stwierdzeniu quorum dokonał Przewodniczący Rady Gminy E. Woźniakowski. Wyjaśnił nieobecność Wójta S.M. Mazura, powitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów i gości.

Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Wójta dot. wniosku o wprowadzenie na sesje dodatkowego punktu obrad tj. Rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie działań wobec dłużników” jako pkt 6a.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych:
- „za” zmianą porządku obrad głosowało:7 radnych,
- „przeciw” głosowało”:0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 1 radny.
W wyniku powyższego głosowania uwzględniono wniosek Wójta o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z uwzględnionym wnioskiem. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” zmianą porządku obrad głosowało:8 radnych,
- „przeciw” głosowało”:0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania:1 radny.
W wyniku powyższego głosowania przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, w tym: Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2008 rok
5. Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy za 2008 rok.
6. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6a. Rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie działań wobec dłużników”.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt na 2009 rok.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2009 rok
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: „Rocznego regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom w 2009 r.”
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: „Rocznego regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom w 2009 r.”.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 270/2 i nr 101/11 na rzecz miasta stołecznego Warszawy.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Michałów-Grabina gmina Nieporęt, stanowiącej poszerzenie ul. Przyrodniczej składająca się z działki ewid. nr 52/6.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Osiedle Wojskowe” drogom wewnętrznym położonym we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt stanowiącym działki o numerach ewid.: 170/11, 170/38, 170/35, 170/41, 170/72, 170/164.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: Planu Odnowy Miejscowości Zegrze Południowe.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Nieporęt w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Nieporęt”.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: uchylająca uchwały w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze” oraz przyjęcia Statutu tego Związku.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nieporęt.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie sesji.
Pkt 3. Interpelacje radnych. Radca prawny p.H.Laszuk uzupełniła odpowiedź na interpelację radnego A. Olechowskiego.
Pkt 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, w tym: Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2008 rok. Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o korespondencji jaka wpłynęła do Biura Rady, a następnie przedstawił Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Nieporęt za 2008 rok.
Pkt 5. Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy za 2008 rok. Przewodniczący poszczególnych komisji omówili pracę Komisji, którymi kierują: W imieniu nieobecnego radnego A. Kuli, Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, sprawozdanie z pracy Komisji przedstawił radny K. Sosnowski. Sprawozdania z pracy w 2008 roku przedstawili także: radny Roman Madej - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; radny B. Piątkowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; radny J. Maciejewski - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego, radny K. Sosnowski - Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego.
Pkt 6. Informacja o pracy Wójta między sesjami. Prace wójta w okresie między sesjami t.j.: 31 grudnia 2008 r. – 11 lutego 2009 r. omówił w skrócie zastępca wójta M. Stpiczyński.

Pkt 6a. Rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie działań wobec dłużników.
Radca prawny p.H.Laszuk wyjaśniła, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, ,,do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy”. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organy jednostek, o których mowa w art. 9 ust. 1. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego są uprawnieni upoważnieni pracownicy organu właściwego dłużnika, którym to organem - zgodnie z powołanymi wyżej przepisami jest wójt gminy, przy czym organ właściwy dłużnika może upoważnić, w formie pisemnej, kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Jak wynika z wyżej wskazanego przepisu, w/w ustawa nie przewiduje uprawnienia wójta do udzielenia upoważnienia kierownikowi ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także innej osoby na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej - w zakresie pozostałych, nie objętych art. 4 ust. 3, przewidzianych w ustawie czynności podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Wobec powyższego, zgodnie przy tym z komunikatem Ministra Pracy i Opieki Społecznej w sprawie możliwości realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przez ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjna gminy - upoważnienie do realizacji zadań zleconych Gminie - objętych przedmiotem upoważnienia określonego w projekcie uchwały wydaje Rada Gminy. Na podstawie art. 31 ust 1 w/w. ustawy, przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.
Zgłoszeń do dyskusji nie było, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie działań wobec dłużników. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/1/2009 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie działań wobec dłużników.

Pkt 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy i sprawozdania z działalności. Zgodnie z § 7 ust. 1 załącznika nr 5 do Statutu Gminy Nieporęt, komisje działają zgodnie z rocznym planem zatwierdzonym przez Radę. Roczne plany pracy poszczególnych komisji zostały przygotowane i przedstawione Radzie Gminy przez poszczególne komisje Rady.
Zgłoszeń do dyskusji nie było wobec czego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/2/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji.

Pkt 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że zgodnie z § 54 Statutu Gminy Nieporęt, Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy. Plan pracy Rady Gminy na 2009 rok przygotowano zgodnie z właściwościami rady gminy wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym z ustawy o samorządzie gminnym a także na podstawie złożonych przez przewodniczących poszczególnych komisji rocznych planów pracy na 2009 rok.
Zgłoszeń do dyskusji nie było, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2009 rok. W głosowaniu wzięło udział: 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/3/2009 w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2009 rok.

Pkt 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: „Rocznego regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom w 2009 r.”
Projekt uchwały omówiła kierownik Działu Oświaty p.H.Galas, która wyjaśniła konieczność wprowadzenia autopoprawki do projektu, polegającej na dostosowaniu zapisów uchwały rady do aktualnych przepisów ustawy – Karta Nauczyciela. Kierownik H. Galas wyjaśniła, że przyjęcie nowego „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom” stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w Karcie Nauczyciela, który brzmi: „Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia
Składnikami wynagrodzenia, których wysokość i szczegółowe warunki przyznawania określa rada gminy są dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny i za warunki pracy oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Radzie gminy kompetencję do uchwalenia regulaminu daje art. 91d pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela stanowiący, że „w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa; (...)”. Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela „Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli”. Ponieważ w 2008 r. w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym powstało Ognisko Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Legionowie uzgodnienia dokonano ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Powiatowy w Legionowie.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki opiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął dyskusję.
Radny A.Olechowski: ile wynosi średnia ustawowa?
Kierownik Działu Oświaty p.H.Galas: stawki są różne i zależą od wykształcenia nauczyciela, np.: nauczyciel kontraktowy otrzymuje średnio: 2 126 zł, nauczyciel mianowany: 2 976 zł., nauczyciel dyplomowany: 3 826 zł. Są to kwoty średniej zasadniczej wraz z dodatkami.
Radny J. Maciejewski: ilu mamy nauczycieli dyplomowanych?
Kierownik Działu Oświaty p.H.Galas: w sumie jest 155 nauczycieli, co stanowi 135,17 etatów. Jest dobrze ponad połowa nauczycieli w Gminie to nauczyciele dyplomowani.
Radny A. Olechowski: czy są wcześniejsze emerytury dla nauczycieli?
Kierownik Działu Oświaty p.H.Galas: nadal obowiązują stare przepisy.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom.” W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za „ przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/4/2009 w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”.

Pkt 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: „Rocznego regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom w 2009 r.”.
Projekt uchwały omówiła kierownik Działu Oświaty p.H.Galas, która wyjaśniła konieczność wprowadzenia autopoprawki do projektu, polegającej na dostosowaniu zapisów uchwały rady do aktualnych przepisów ustawy – Karta Nauczyciela. Kierownik H. Galas wyjaśniła, że na podstawie przepisów ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego uchwala regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom. Art. 54 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela brzmi: „Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa w trybie, o którym mowa w art. 30 ust. 6, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3.” Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy: ”Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku może być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony.” Nauczycielem, o którym mowa w ust. 1, jest: „nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców.” Radzie gminy kompetencję do uchwalenia regulaminu daje art. 91d pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela stanowiący, że „w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa; (...)”.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki opiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie „Regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom”. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za „ przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/5/2009 w sprawie „Regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom”.

Pkt 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym.
Kierownik Działu Oświaty p.H.Galas wyjaśniła, że na podstawie ustawy– Karta Nauczyciela „Organ prowadzący szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny określa zasady udzielania i rozmiar zniżek, o których mowa w ust. 6. oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;”
Radzie Gminy kompetencję do określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych daje art. 91 d pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela, który brzmi: „W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;”
Kierownik p.H.Galas poinformowała także radnych o pozytywnej opinii Kuratorium dot. prezentowanej uchwały.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki opiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za „ przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/6/2009 w sprawie określania zasad udzielani i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym.

Pkt 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 270/2 i nr 101/11 na rzecz miasta stołecznego Warszawy. Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. B . Bartkiewicz wyjaśniła, że w związku Porozumieniem w sprawie działań związanych z przejęciem/przekazaniem całości inwestycji „Wodociąg Północny” zawartego w dniu 16 grudnia 2005 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Wojewodą Mazowieckim, Samorządem Województwa Mazowieckiego, Gminami: Nieporęt, Wieliszew, Serock oraz Starostwami Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego Miejskim Przedsiębiorstwem Wodno i Kanalizacyjnym w mieście stołecznym Warszawa, Gminy przekażą nieodpłatnie miastu stołecznemu Warszawie nieruchomości, na których zlokalizowane są elementy infrastruktury inwestycji Wodociągu Północnego. Miasto stołeczne Warszawa wystąpiło z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz miasta st. Warszawy nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 270/2 o pow. 28 m2, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą KW WA1L/00011832/4, na której zlokalizowany jest obiekt kubaturowy w postaci urządzenia zbiornikowo – tłocznego P7-2, nr 101/11 o pow. 149 m2, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą KW WA1L/00000803/2, na której zlokalizowany jest obiekt kubaturowy w postaci przepompowni ścieków P-9.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki opiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 270/2 i nr 101/11 na rzecz miasta stołecznego Warszawy. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za „ przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/7/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 270/2 i nr 101/11 na rzecz miasta stołecznego Warszawy.

Pkt 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Michałów-Grabina gmina Nieporęt, stanowiącej poszerzenie ul. Przyrodniczej składająca się z działki ewid. nr 52/6.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. B . Bartkiewicz wyjaśniła, że właściciele działki nr ewid. 52/6 położonej we wsi Michałów – Grabina gmina Nieporęt zwrócili się ze zgodnym wnioskiem o przeniesienie własności w/w działki na rzecz Gminy Nieporęt. Analizując wniosek ustalono, że przedmiotowa działka o pow. 800 m2 zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego stanowi poszerzenie drogi gminnej – ulicy Przyrodniczej.
Komisje Rady Gminy opiniowały pozytywnie prezentowany projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Michałów-Grabina gmina Nieporęt, stanowiącej poszerzenie ul. Przyrodniczej składająca się z działki ewid. nr 52/6. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/8/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Michałów-Grabina gmina Nieporęt, stanowiącej poszerzenie ul. Przyrodniczej składająca się z działki ewid. nr 52/6.

Pkt 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Osiedle Wojskowe” drogom wewnętrznym położonym we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt stanowiącym działki o numerach ewid.: 170/11, 170/38, 170/35, 170/41, 170/72, 170/164.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. B. Bartkiewicz wyjaśniła, że przedmiotowe działki ewidencyjne nr 170/11, 170/38, 170/35, 170/41, 170/47, 140/72, 170/164 położone we wsi Białobrzegi gm. Nieporęt stanowią drogi wewnętrzne Osiedla Wojskowego w Białobrzegach. Nazwa „Osiedle Wojskowe” jest funkcjonującą nazwą przedmiotowych dróg w ewidencji ludności. W związku z powyższym uzasadnione jest nadanie nazwy „Osiedle Wojskowe” drogom położonym na Osiedlu Wojskowym we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt.
Komisje Rady Gminy opiniowały pozytywnie prezentowany projekt uchwały, jako ułatwienie i uporządkowanie dotychczas istniejącej tradycji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Osiedle Wojskowe” drogom wewnętrznym położonym we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt stanowiącym działki o numerach ewid.: 170/11, 170/38, 170/35, 170/41, 170/72, 170/164. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/9/2009 w sprawie nadania nazwy „Osiedle Wojskowe” drogom wewnętrznym położonym we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt stanowiącym działki o numerach ewid.: 170/11, 170/38, 170/35, 170/41, 170/72, 170/164.

Pkt 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: Planu Odnowy Miejscowości Zegrze Południowe.
Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych p. A. Sokołowska wyjaśniła, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych. Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości jest koniecznym warunkiem przystąpienia przez Gminę Nieporęt do realizacji programów finansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych według procedur określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zgodnie z wytycznymi PROW 2007-2013 „Plan Odnowy Miejscowości Zegrze Południowe” został uchwalony na Zebraniu Wiejskim Wsi Zegrze Południowe w dniu 02.02.2009 r.
Zgodnie § 10 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się plan odnowy miejscowości w której ma być realizowania inwestycja oraz uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości i rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości. Kierownik A. Sokołowska wniosła o autopoprawkę do projektu polegającą na uszczegółowieniu tytułu t.j. właściwy zapis tytułu: Zatwierdzenie „Planu Odnowy miejscowości Zegrze Południowe” oraz analogicznie zmiana w zapisie par. 1. uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy: Temat był szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji, prośba o wyjaśnieni zapisów Rozporządzenia.
Pan P.Brysiacz, inspektor w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych, wyjaśnił, że zgodnie z rozporządzeniem w trakcie jednego naboru można złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Uprawnionymi do składania wniosków są: kościoły, organizacje pozarządowe będące organizacjami pożytku publicznego, ośrodki kultury oraz gmina. Projekt na budowę, o którym mowa w projekcie uchwały posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Inwestycja w Zegrzu była przygotowana wcześniej, poza tym jest umieszczona w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który jest załącznikiem do wniosku. Nie każda inwestycja może się zakwalifikować, są określone kryteria. W naszej Gminie było to 2005 roku boisko w Nieporęcie, teraz jest to budynek w Zegrzu.
Radny K.Sosnowski: Komisja Gospodarcza na połączonym posiedzeniu z Komisją Planowania zapoznała się z wnioskami i pytaniami radnych.
Radca prawny p.H. Laszuk: charakter planu ma pewną formę, to sołectwo go uchwaliło podczas zebrania wiejskiego. Zakłada on wnioski do budżetu na kolejne lata. Rada zgadza się na plan i powinna go wykonać. Jeśli chodzi o pieniądze, nie przechodzą one z automatu, ale mogą stanowić podstawę do prac nad budżetem w latach kolejnych. Sołectwo może oczywiście zmienić Plan. Rada może go nie zatwierdzić. Nie ma to takiej rangi jak Wieloletni Plan Inwestycyjny. Plan, od strony logicznej, w jakiś sposób zobowiązuje, choć te zadania nie są ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Zastępca Wójta M.Stpiczyński: byłem na zebraniu w Zegrzu, na którym sołectwo uchwaliło Plan.
Radny K.Sosnowski: wydaje się, że otworzyliśmy „puszkę Pandory” i szybko nie skończymy.
Problemy: jeden wniosek przy jednym naborze, ale od Gminy/urzędu? Ile wniosków teoretycznie może być złożonych w danym naborze? I to konkretnie?
Pan P.Brysiacz, inspektor w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych: każdy z uprawnionych podmiotów może złożyć jeden wniosek w trakcie danego naboru. Nabory są różnie ogłaszane: co rok a mogą być i rzadziej. Do tegorocznego naboru Gmina zakwalifikowała inwestycje w Zegrzu, która ma szansę powodzenia i są daleko posunięte przygotowania. Inne instytucje mogą składać wnioski. Łączna kwota wniosków nie może przekroczyć 500 tys. zł. Wnioski można składać do końca marca.
Radca prawny p.H. Laszuk: kwota dotacji nie może być wyższa niż 500 tys. zł. także w przypadku realizacji danej inwestycji w więcej niż jednej miejscowości, np.: oświetlenie na ul Jana Kazimierza – całość inwestycji 500 tys. zł, i poszczególne sołectwa, proporcjonalnie do inwestycji. Maksymalnie 3 operacje, które uzyskały największą liczbę punktów.
Radny K.Sosonowksi: jaka jest wymagana kwota w budżecie?
Kierownik Działu Inwestycji p.A.Sokołowska: możemy występować o 50% wtedy jest większa szansa na powodzenie, ale możliwa jest dotacja nawet do 75%. W budżecie powinno być około 500 tys. zł, my mamy więcej
Radny K.Sosnowski: prośba o informacje o takich tematach z odpowiednim wyprzedzeniem, Mo że można by zrobić więcej.
Radny M.Drabczyk: jeśli jest problem z przyjęciem tego Planu, to odpuścicie. Wystąpimy z tym wnioskiem jako Towarzystwo Przyjaciół Zegrza. Ale nie zdążymy ze wszystkimi formalnościami, więc prosiłbym o udostępnienie dokumentów, które zgromadził Urząd.
Radny W. Smoczyński: tu nie ma Towarzystwa Nieprzyjaciół Zegrza. Jestem za tym, żeby Zegrze dostało pieniądze. Walka o środki będzie się odbywać między gminami, a nie wewnątrz gmin. Dokumentacja wniosku musi być w porządku, nie można niczego przeoczyć. To jest zobowiązanie Rady o inwestycjach na tym obszarze. Rada musi działać racjonalnie i szacować inwestycje realnie. Powinna być uchwała Rady o inwestycjach niewygasających. Ile wniosków w gminie można złożyć, bo tekst rozporządzenia jest nieczytelny? Wnioskodawca to gmina czy sołectwo? Co powinien zawierać wniosek? Towarzystwo Przyjaciół Nieporętu też złożył wniosek „Plan Odnowy Starego Nieporętu”. Czy budynek w Zegrzu ma pozwolenie na budowę?
Kierownik Działu Inwestycji p.A.Sokołowska: jest pozwolenie na budowę. Jeszcze nie prawomocne, ale w momencie składania wniosku będzie prawomocne.
Pan P.Brysiacz, inspektor w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych przytoczył zapisy rozporządzenia, dotyczące zawartości wniosku. Zegrze złożyło wniosek jako pierwsze i prace są już zaawansowane.
Radny W. Smoczyński: jeśli 4 instytucje mogą składać wnioski to gmina jako Urząd musi zrobić wszystko, aby wnioski zostały złożone.
Radny M.Stańczak: w 2006 roku był wniosek sołectwa Kąty Węgierskie o boisko. To nie sołtys nie rada sołecka. Są zebrania sołeckie, na których są wysuwane żądania. Urzędnik powinien śledzić na bieżąco potrzeby. Uważam, że należy poprzeć wniosek Zegrza, niech chociaż jedno sołectwo ma.
Radny A.Olechowski: jako Rada jesteśmy zbyt mało poinformowani o inwestycjach. Ten nabór jest do 30 marca. Jest szansa na inwestycję za 730 tys. zł., inwestycja ma prawie gotową dokumentację. Do zakończenia naboru pozostało 1,5 miesiąca, jest jeszcze chwila. Jako Gmina nie planujemy składania innych wniosków na ten nabór. Inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Nieporętu jest warta przepatrzenia. Należy podjąć próbę. Nie ma gwarancji, że będą jeszcze nabory i kiedy będą?
Radca prawny p.H. Laszuk: istnieją obiektywne okoliczności: rozporządzenie powstało w trakcie roku budżetowego, które zawiera określone warunki, która wiążą niezależnie od Planu.
Radny M.Drabczyk: nie jesteśmy dla nikogo konkurencją. Jeśli nie chcecie nam pomóc, to udostępnijcie dokumentację Towarzystwu Przyjaciół Zegrza i to my złożymy wniosek.
Radca prawny p.H.Laszuk: ostrożnie Towarzystwo nie jest chyba organizacja pożytku publicznego.
Radny A.Olechowski: nie ma wyjścia, Gmina musi złożyć wniosek.
Zastępca wójta M.Stpiczyński: na komisji padały wnioski o weryfikacją zapisów Planu, ale to jest plan uchwalony przez sołectwo.
Radny A.Olechowski: kiedy będzie złożony wniosek?
Kierownik Działu Inwestycji p.A.Sokołowska: wniosek będziemy składać w marcu.
Radny W.Smoczyński: niech Urząd zajmie się właściwym merytorycznym przygotowaniem wniosku.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem autopoprawki głosowało: 11 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania przyjęto proponowaną autopoprawkę.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Zegrze Południowe”. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem autopoprawki głosowało: 11 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIII/10/2009 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Zegrze Południowe”.

Pkt 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Nieporęt w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Nieporęt”.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że zmiany Regulaminu związane są z utworzeniem Gminnego Zakładu Komunalnego.
Komisje Rady Gminy opiniowały pozytywnie prezentowany projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Nieporęt”. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/11/2009 zmieniającą uchwałę Rady Gminy Nieporęt w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Nieporęt”.

Pkt 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: uchylająca uchwały w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze” oraz przyjęcia Statutu tego Związku.
Zastępca wójta wyjaśnił, że Gmina Nieporęt wraz z innymi gminami podjęła uchwały w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze” oraz przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze”. Prezydent Miasta Żyrardów, upoważniony do przeprowadzania czynności związanych z rejestracją Związku, poinformowała o braku możliwości zrealizowania projektu Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze”. W świetle powyższych okoliczności uzasadnionym jest uchylenie uchwał jako bezprzedmiotowych.
Komisje Rady Gminy opiniowały pozytywnie prezentowany projekt uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały uchylającej uchwały w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze” oraz przyjęcia Statutu tego Związku. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/12/2009 uchylającą uchwały w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze” oraz przyjęcia Statutu tego Związku.

Pkt 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nieporęt.
Radca prawny H. Laszuk wyjaśniła, że zmiana uchwały – Statutu Gminy Nieporęt, wynika z celowości dostosowania treści Statutu do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz.U. Nr 136, poz. 961), na mocy którego z dniem 1 stycznia 2008 r. uległy zmianie granice gminy Nieporęt poprzez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Wieliszew obszaru ewidencyjnego Michałów-Reginów z gminy Nieporęt. Ponieważ treść Statutu odnosi się do kwestii granic Gminy, w załączniku graficznym nr 1 do Statutu, aktualizacja Statutu zapewnia zmianę tego załącznika.
Komisje Rady Gminy opiniowały pozytywnie prezentowany projekt uchwały
Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął dyskusję:
Radca prawny p.H.Laszuk wyjaśniła, że w poprzedniej mapce istniały różne naniesienia: drogi, lasy; zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym jeden obręb to jedna miejscowość, u nas zdarzył się wyjątek: miejscowość Stanisławów Pierwszy to dwa obręby geodezyjne.
Radny A.Olechowski w imieniu radnych sołectwa Nieporęt wnioskował, aby sołectwo Nieporęt na mapie było zaznaczone kolorem pomarańczowym.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego o zmianie koloru sołectwa ma mapce stanowiącej załącznik do Statutu Gminy. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
-„za” wnioskiem radnego głosowało: 6 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 3 radnych.
W wyniku powyższego głosowania przyjęto wniosek radnego A.Olechowskiego.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nieporęt. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIII/13/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nieporęt.


Pkt 19. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący poinformował o uroczystościach pogrzebowych teścia Wójta S.M. Mazura.
Radny A. Olechowski: prośba o przeanalizowanie sprawy jeszcze jednego pasa na rondzie w Nieporęcie - skręt w lewo na Białobrzegi, nawet kosztem chodnika.
Zastępca Wójta M. Stpiczyński: Zarząd Dróg Wojewódzkich robił inwestycje na swoim terenie. To jest skrzyżowanie dwóch dróg wojewódzkich, nie jesteśmy stroną, ale wnioski oczywiście można składać.

Pkt 20. Zamknięcie sesji. Przewodniczący rady Gminy po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, zamknął obrady XXXIII sesji o godz. 17.40, dziękując wszystkim za udział.


Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski
Protokołowała: J.Jońska


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.04.2009 r., godz. 15.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.04.2009 r., godz. 15.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.04.2009 r., godz. 15.23NieznanyDodanie strony