Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Sprawy związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami

Do zadań Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy:
1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami:
a)prowadzenie ewidencji gruntów należących do gminnego zasobu nieruchomości,
b)nabywanie prawa własności lub użytkowania wieczystego oraz przejmowanie w użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości na rzecz Gminy, w tym załatwianie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości,
c)prowadzenie spraw związanych z regulacją praw do nieruchomości na rzecz jednostek komunalnych, spółdzielni i posiadaczy gruntów,
d)sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz przekształcanie prawa wieczystego w prawo własności,
e)prowadzenie spraw z zakresu regulacji w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz będących przedmiotem współwłasności z innymi podmiotami,
f)aktualizacja cen gruntów stanowiących własność Gminy,
g)prowadzenie procedur związanych z obciążeniami nieruchomości (ustanawianie hipotek) oraz sporządzanie wniosków o wykreślenie z hipoteki,
h)prowadzenie baz danych dotyczących gruntów użytkowników wieczystych, najemców,
i dzierżawców, zbieranie informacji o rynku obrotu nieruchomościami,
i)analiza w zakresie zdolności wykorzystywania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste z funkcjami określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego oraz sprawy rozwiązywania umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów,
2) regulacja stanu prawnego nieruchomości na drodze sądowej, w tym poprzez znoszenie współwłasności nieruchomości,
3) prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku w związku z uprawnieniami gminy przewidzianymi w przypadku braku spadkobierców ustawowych,
4) regulacja stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
5) regulacja stanu prawnego nieruchomości w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; nieruchomościami na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
6) przygotowywanie do wypłaty należności z tytułu opłat sądowych w sprawach prowadzonych przez Dział,
7) windykacja należności z tytułu spadków oraz z tytułu obrotu nieruchomościami,
8) załatwianie spraw w zakresie zatwierdzania projektów podziału nieruchomości - zgodnie ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy,wnioskowanie o wywłaszczenie gruntów na rzecz Gminy oraz zasiedzenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa celem komunalizacji tych gruntów na rzecz Gminy, w tym regulacja stanu prawnego nieruchomości położonych w terenach strategicznych ze względu na rozwój gospodarczy Gminy,
9) sprawy ustalania odszkodowań za grunty wydzielone pod budowę ulic,
10) sprawy w zakresie zlecenia, nadzoru i odbioru robót geodezyjnych,
11) załatwianie spraw w zakresie korzystania przez Gminę z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości,
12) załatwianie spraw rozgraniczania nieruchomości,
13) załatwianie sprawy w zakresie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwa ulic i placów na terenie Gminy,
14) załatwianie spraw w zakresie podziałów nieruchomości, w tym wydawanie opinii na temat podziałów nieruchomości w zakresie określonym ustawą o gospodarce nieruchomościami przygotowywanie postanowień i decyzji, w powyższym zakresie,
15) wydawanie opinii w zakresie możliwości dzierżawy terenu, przeznaczania nieruchomości gminnych na sprzedaż oraz komunalizacji mienia: w zakresie związanym z przeznaczeniem terenów.Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 02.02.2009 r., godz. 15.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.02.2009 r., godz. 15.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2009 r., godz. 15.57NieznanyDodanie strony do BIP.