Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Sprawozdanie z XXX sesji Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 listopada 2008 roku

Relacja z XXX sesji Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 listopada 2008 roku
Dnia 28 listopada 2008 roku (piątek) odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Nieporęt V kadencji w godzinach 12.00-19.00 w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, ul. Jana Kazimierza 16D, podczas której Rada Gminy podjęła następujące uchwały (treść uchwał w BIP):
uchwała nr XXX/118/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Zmiany w budżecie omówiła skarbnik Gminy K. Skuza.
uchwała nr XXX/119/2008 w sprawie cen i stawek opłat obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.
Wójt Gminy S.M.Mazur wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - obowiązują ceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy, zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2009 r. Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie konieczne jest uchwalenie cen i stawek dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie będącego przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym - w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Ustalono następujące stawki opłat: za 1m³ wody - 1,95 zł netto + podatek VAT, za 1 m³ ścieków - 3,44 zł netto + podatek VAT
Radca prawny H.Laszuk wyjaśniła, że przyjęta zmiana cen została określona na poziomie 4,2% i jest Oparta o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie w pierwszych trzech kwartałów 2008 r., zgodnie z którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008 r. w stosunku do I półrocza 2007 r. wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2%).
uchwała nr XXX/120/2008 w sprawie uchylenia uchwał ustalających ceny za usługi komunalne świadczone przez Gminę Nieporęt w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wójt Gminy S.M.Mazur wyjaśnił, że proponowana uchwała jest konsekwencja podjętej wcześniej decyzji w sprawie cen i stawek opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.
uchwała nr XXX/121/2008 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: „Białobrzegi leśniczówka” i „Zegrze-Osada” w Gminie Nieporęt.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, p. B. Bartkiewicz wyjaśniła, że zgodnie z przepisami urzędowe nazwy są ustalane, zmieniane lub znoszone na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny.
W związku z weryfikacją urzędowego nazewnictwa miejscowości w celu utworzenia nowego wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce stwierdzono w wykazie nazw miejscowości na terenie gminy Nieporęt następujące rozbieżności:
1)w wykazie nazw miejscowości na terenie gminy Nieporęt istnieje tylko wieś Białobrzegi, w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce istnieje dodatkowo miejscowość Białobrzegi leśniczówka;
2)w wykazie nazw miejscowości na terenie gminy Nieporęt istnieje tylko miejscowość Zegrze Południowe, w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce istnieje dodatkowo miejscowość Zegrze-Osada.
Powyższe wskazano w piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazującym na potrzebę zbadania i ustosunkowania się do wskazanych wyżej rozbieżności.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i analizy dokumentów będących w posiadaniu tutejszego Urzędu:
1)stwierdzono brak w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dokumentu świadczącego
o istnieniu nazwy miejscowości „Białobrzegi leśniczówka” oraz „Zegrze- Osada”;
2)ustalono, że nazwy „Białobrzegi leśniczówka” oraz „Zegrze- Osada” nie funkcjonowały
i nie funkcjonują zarówno na mapach ewidencyjnych jak i topograficznych, brak jest też obrębów geodezyjnych o nazwie: „Białobrzegi leśniczówka” i „Zegrze-Osada”;
3)nie odnaleziono żadnych zapisów w dokumentach archiwalnych, aktach gminnych w tym
w starych księgach meldunkowych oraz księgach stanu cywilnego - świadczących o funkcjonowaniu na terenie gminy Nieporęt powyższych nazw dla takich miejscowości. Nie stwierdzono także zameldowania żadnych osób w takich miejscowościach;
4)stwierdzono brak w posiadanych dokumentach historycznych zapisów świadczących
o istnieniu powyższych nazw.
Nazwy miejscowości opublikowane w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce w latach 1980-1982 zostały spisane w latach 60-tych XX wieku, jednak nigdy nie były one używane ani w nazwie potocznej ani używane w aktach administracyjnych.
Wobec wyżej wykazanych okoliczności celem usunięcia sprzeczności Rada Gminy uznała za uzasadnione wystąpienie za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do właściwego Ministra do spraw administracji publicznej o zniesienie w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce nazwy: miejscowości „Białobrzegi leśniczówka” jako nazwy niefunkcjonującej i pozostawienie funkcjonującej nazwy miejscowości Białobrzegi oraz miejscowości „Zegrze-Osada” jako nazwy niefunkcjonującej i pozostawienie funkcjonującej nazwy miejscowości Zegrze Południowe na terenie gminy Nieporęt.
uchwała nr XXX/122/2008 w sprawie nadania nazwy „Piastowska” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów, gmina Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 351/1, nr 355/1 i nr 356/1.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, p. B. Bartkiewicz wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek wszystkich właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 354/1, nr 355/1 i nr 356/1 położonej we wsi Józefów stanowiącej drogę wewnętrzną powstałą w wyniku podziału działek nr 355 i nr 356 - o nadanie jej nazwy „Piastowska”.
Na podstawie analizy wniosku ustalono, że: droga wewnętrzna stanowi własność osób fizycznych i zapewnia obsługę komunikacyjną działek położonych przy przedmiotowej drodze wewnętrznej do ulicy Sienkiewicza, wzdłuż przedmiotowej drogi położonych jest czternaście nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, nadanie nazwy drodze umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji nieruchomości od ulicy Sienkiewicza.
uchwała nr XXX/123/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Józefów, gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. nr 354/1, nr 355/1 i nr 356/1.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, p. B. Bartkiewicz wyjaśniła, że właściciele działek nr ewid. 354/1, nr 355/1 i nr 356/1 o łącznej powierzchni 2314 m2 położonych we wsi Józefów, gmina Nieporęt, zwrócili się z wnioskiem o przejęcie drogi na mienie gminne. Nabycie drogi na mienie gminne usprawni obsługę komunikacyjną dla czternastu działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową z drogą publiczną ulicą Sienkiewicza oraz umożliwi w przyszłości Gminie Nieporęt budowę urządzeń infrastruktury technicznej.
Właściciele nieruchomości określili wartość działek, jako równowartość jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany - „tzw” renty planistycznej.
uchwała nr XXX/124/2008 w sprawie nadania nazwy „Gajowa” drodze wewnętrznej stanowiącej część działki ewid. nr 129 położonej we wsi Kąty Węgierskie i działki ewid. nr 38/1 położonej we wsi Wola Aleksandra.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, p. B. Bartkiewicz wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek Sołtysa wsi Wola Aleksandra o nadanie nazwy „Gajowa” drodze wewnętrznej składającej się z działki ewid. nr 38/1 oraz części działki nr 129 stanowiącej drogę wewnętrzną położoną we wsi Kąty Węgierskie na odcinku od działki nr 38/1 do wschodniej granicy działki nr 40/7 położonej we wsi Wola Aleksandra. Działki stanowiące drogę wewnętrzną, zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów są w posiadaniu Gminy Nieporęt. Droga wewnętrzna zapewnia obsługę komunikacyjną dla działek położonych w Woli Aleksandra przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Nadanie nazwy pozwoli na uporządkowanie numeracji porządkowej.
uchwała nr XXX/125/2008 w sprawie nadania nazwy „Grzybowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Wólka Radzymińska, gmina Nieporęt stanowiącej działkę o nr 324/4.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, p. B. Bartkiewicz wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek wszystkich właścicieli nieruchomości stanowiącej drogę powstałą w wyniku podziału działki 324 o nadanie nazwy „Grzybowa” drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 324/4, położonej we wsi Wólka Radzymińska.
uchwała nr XXX/126/2008 w sprawie nadania nazwy „Piwna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Białobrzegi, gmina Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 163/32, nr 163/31, nr 163/25.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, p. B. Bartkiewicz wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek wszystkich właścicieli nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 163/32 nr 163/31, nr 163/25 położone we wsi Białobrzegi o nadanie jej nazwy „Piwna”. Droga wewnętrzna powstała w wyniku podziału działek ewid. nr 163/14, nr 163/15, nr 163/16 i zapewnia obsługę komunikacyjną dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z wewnętrzną drogą gminną o proponowanej nazwie „Starych Dębów”. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że: szerokość drogi wewnętrznej stanowiącej działki nr 163/32 nr 163/31, nr 163/25 wynosi 8m, wzdłuż przedmiotowej drogi jest położonych trzynaście nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, nadanie nazwy drodze umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Wczasowej.
uchwała nr XXX/127/2008 w sprawie nadania nazwy „Starych Dębów” drodze wewnętrznej położonej we wsi Białobrzegi, gmina Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 161.
Kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, p. B. Bartkiewicz wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek Sołtysa wsi Białobrzegi o nadanie nazwy „Starych Dębów” drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 161, położonej we wsi Białobrzegi. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że przedmiotowa droga łączy ulicę Wczasową z drogą powiatową w kierunku Radzymina, nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Wczasowej.

W drugiej części sesji dotyczącej Oświaty w Gminie Nieporęt prace placówek, którymi kierują, omawiały Panie Dyrektorki poszczególnych szkół i przedszkoli.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXX sesji Rady Gminy Nieporęt o godz. 19.00


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 03.12.2008 r., godz. 12.54
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.12.2008 r., godz. 12.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.12.2008 r., godz. 12.54NieznanyDodanie strony do BIP.