Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa Kąty Węgierskie w gm. Nieporęt, z wyłączeniem obszaru działek ewid. Nr 226 – 220, uchwalony uchwałą Nr 42/IX/03 w dniu 2 czerwca 2003 r.,

Wójt Gminy NieporętUCHWAŁA Nr
RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 02 czerwca 2003r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa
KĄTY WĘGIERSKIE
(gmina Nieporęt, woj. mazowieckie)

część I

czerwiec 2003UCHWAŁA Nr 42/IX/03
RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 02 czerwca 2003r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obszaru części sołectwa KĄTY WĘGIERSKIE
część I

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 2 ust.1, art.7, art.8 ust.1 i 2, art.10 ust.1, 2 i 3, art.26 i art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 1999r., Nr 15, poz.139, z późn.zm.), w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr 33/VII/99 z dnia 26 marca 1999r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kąty Węgierskie w Gminie Nieporęt” oraz uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr 183/LXI/02 z dnia 2 października 2002r. w sprawie zmiany w/w uchwały o przystąpieniu do planu, Rada Gminy Nieporęt uchwala co następuje:ROZDZIAŁ 1 – ZAKRES REGULACJI

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kąty Węgierskie – etap I w Gminie Nieporęt, zwany dalej planem.
2. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
4) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające te tereny,
6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,
7) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
9) tereny na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczenia ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,
10) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu.

3. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały i zwany dalej rysunkiem planu.

§ 2
Obszar opracowania planu jest ograniczony:
- od północnego-wschodu drogą polną od drogi gminnej nr 0118010 Nieporęt – Kąty Węgierskie i następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 220 do drogi polnej po jej południowej stronie i południową linią rozgraniczającą tej drogi na odcinku wzdłuż działek od nr 220 do nr 226 – do granicy lasów,
- od północnego-zachodu – granicą wsi Wola Aleksandra,
- od południowego-zachodu – drogą powiatową nr 01111,
- od południowego-wschodu – granicą lasów prywatnych.

§ 3
Oznaczenia graficzne na rysunku planu dotyczące:
a) granic planu,
b) linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach
zagospodarowania,
c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
d) granice terenów przewidzianych do wspólnej parcelacji,
e) przeznaczenia obszarów funkcjonalnych, w tym:
- mieszkalnictwa jednorodzinnego, oznaczonego symbolem MN na rysunku planu,
- mieszkalnictwa jednorodzinnego na działkach częściowo leśnych, oznaczonego symbolem MN/Ls na rysunku planu,
- mieszkalnictwa jednorodzinnego rezydencjonalnego oznaczonego symbolem MNr na rysunku planu,
- mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami towarzyszącymi, oznaczonego symbolem MN,U na rysunku planu,
- usług z dopuszczoną funkcją mieszkaniową, oznaczonych symbolem U,MN na rysunku planu,
- usług oznaczonych symbolem U na rysunku planu,
f) hierarchii funkcjonalnej ulic i ich linii rozgraniczających (ulice zbiorcze, lokalne,
dojazdowe i dojazdy),
g) lokalizacji terenów rezerwowanych dla liniowych i kubaturowych urządzeń
obsługi inżynieryjnej terenu,
h) projektowanych szpalerów drzew,
i) projektowanych kompleksów zieleni wysokiej

są obowiązującymi ustaleniami.

§ 4
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych, jak też wypis z planu miejscowego w celu określenia warunków zabudowy i zagospodarowania, dla poszczególnych działek i większych terenów, należy określać według zasad ustalonych w stosunku do obszarów funkcjonalnych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w rozdziale 3 (Ustalenia szczegółowe...), z uwzględnieniem wymogów zawartych w ustaleniach ogólnych w rozdziale 2 w odniesieniu do: podziału na obszary funkcjonalne i podziału na tereny przewidziane do wspólnej parcelacji, ochrony i kształtowania środowiska, układu komunikacji i zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
§ 5
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
2. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.
3. obszarze funkcjonalnym – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego lub podstawowego i dopuszczalnego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
4. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć część działki na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie stanowi nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana rolniczo.
5. nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie ograniczające potencjalną zabudowę wzdłuż powierzchni ścian zewnętrznych, bez wystających poza ten obrys okapów, schodów, tarasów oraz bez zabudowy gospodarczej, garaży i „małej architektury”.
6. terenach przewidzianych do wspólnej parcelacji - należy przez to rozumieć tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem graficznym, w ramach których dla każdej działki wydanie decyzji administracyjnych (jak: warunki zabudowy i zagospodarowania, pozwolenia na budowę itp.) oraz wypisu i wyrysu z planu w celu określenia warunków zabudowy i zagospodarowania, będzie poprzedzone opracowaniem wspólnej koncepcji parcelacji z zapewnieniem dojazdów prywatnych (dróg wewnętrznych) do wszystkich wydzielanych na danym terenie działek i poprzedzone uzgodnieniem tej koncepcji z aktualnymi właścicielami działek (w ramach danego terenu).


ROZDZIAŁ 2 – USTALENIA OGÓLNE
WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. PODZIAŁ NA OBSZARY FUKCJONALNE
§6
1. Obszar opracowania dzieli się na:
- tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone symbolem MN na rysunku planu,
- tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego na działkach częściowo leśnych, oznaczone symbolem MN/Ls na rysunku planu,
- tereny mieszkalnictwa rezydencjonalnego, oznaczone symbolem MNr na rysunku planu,
- tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami towarzyszącymi, oznaczone symbolem MN,U na rysunku planu,
- tereny usług z dopuszczoną funkcją mieszkaniową, oznaczone symbolem U,MN na rysunku planu,
- tereny usług oznaczone symbolem U na rysunku planu,`
- oraz tereny komunikacji kołowej oznaczonej KU na rysunku planu i pieszej oznaczonej KP na rysunku planu.
2. Dla terenów wymienionych w ust.1 tego paragrafu ustala się w planie szczegółowe zasady zagospodarowania, określone w rozdziale 3.


II PODZIAŁ NA TERENY WSPÓLNEJ PARCELACJI

§7
1. W obszarze planu wydzielono tereny do wspólnej parcelacji, a ich granice oznaczono symbolem graficznym na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na każdym terenie przewidzianym do wspólnej parcelacji obowiązują następujące ustalenia :
1) wydanie każdej decyzji administracyjnej, jak warunki zabudowy i zagospodarowania, pozwolenie na budowę lub wydanie wypisu i wyrysu z planu w celach określenia warunków zabudowy i zagospodarowania, musi być poprzedzone opracowaniem wspólnej koncepcji parcelacji z zapewnieniem dojazdów prywatnych (dróg wewnętrznych) do wszystkich wydzielanych na danym terenie działek,
2) w/w w pkt 1) ust. 2 koncepcja musi być uzgodniona z aktualnymi właścicielami działek ( w ramach terenu wspólnej parcelacji),
3) w w/w działaniach obowiązują zasady parcelacji zgodne z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

II. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

§ 8
1. KSZTAŁTOWANIE ZIELENI
1) Wyznacza się zasięg terenów lasu Ls (prywatnych) na obszarze objętym planem.
2) Wyznacza się minimalny zasięg terenów zieleni urządzonej na terenie planu (wzdłuż drogi KUZ).
3) Ustala się ochronę zieleni, a w szczególności nakazuje się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni wartościowej (drzewostanu i roślinności niskiej).
4) Zaleca się zachowanie oraz rozwój zieleni ogrodowej i przydomowej na terenach działek z zabudową mieszkaniową.
5) Ustala się procent powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
6) Wprowadza się jako obowiązujące:
- pas zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 12 m wzdłuż drogi powiatowej, w południowej części obszaru opracowania, oraz
- pasy zieleni izolacyjnej oddzielającej działki usługowe i mieszkaniowe oraz działki z obiektami infrastruktury technicznej i mieszkaniowe,
- szpalery drzew na terenach urządzanych i projektowanych ulic lub wzdłuż ich linii rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

2. ZAKRES OCHRONY ELEMENTÓW ŚRODOWISKA
Plan uwzględnia ochronę terenu wynikającą z jego położenia w całości na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w strefie ochrony urbanistycznej.

3. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
1) Ustala się objęcie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych wytwarzanych przez użytkowników wszystkich obiektów istniejących i projektowanych w obszarze planu oraz ustala się zakaz wprowadzania do gruntu i wód otwartych nie oczyszczonych ścieków sanitarnych.
2) Ustala się obowiązek objęcia obszaru planu zorganizowanym systemem segregacji odpadów stałych.
3) Ustala się nakaz stosowania do ogrzewania źródeł energii spełniających wymagania ekologiczne.

III. OCHRONA DÓBR KULTURY

§ 9
Na terenie opracowania brak jest obiektów i terenów, będących pod ochroną konserwatorską.


IV. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 10
Ustala się w planie hierarchię funkcjonalną ulic, przebiegi dla ulic obsługujących obszar, zgodnie z rysunkiem planu oraz ich linie rozgraniczające, w podziale na:
1. ulice publiczne:
1) ulicę zbiorczą - (obecnie drogę powiatową nr 01111), oznaczoną symbolem KUZ na rysunku planu – o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 20,0 m i postulowanej szerokości jezdni 7,0 m, przy czym ustala się północną linię rozgraniczającą tej ulicy zgodnie z rysunkiem planu,
2) ulice lokalne, oznaczone symbolami KUL (od 1 KUL do 6 KUL) na rysunku planu – o szerokości w liniach rozgraniczających 12,0 m i postulowanej szerokości jezdni 6,0 m,
3) ulice dojazdowe - oznaczone symbolami KUD ( od 1 KUD do 4 KUD) na rysunku planu – o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m i postulowanej szerokości jezdni 5,0 m,
2. drogi prywatne - o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 8,0 m i postulowanej posadzce jednoprzestrzennej (bez wydzielonych krawężnikiem jezdni),
dojazdy wewnętrzne prywatne,
a) oznaczone symbolem KD na rysunku planu
b) nieoznaczone na rysunku planu – konieczne do wydzielenia w ramach terenów przewidzianych do wspólnej parcelacji przed rozpoczęciem zagospodarowania poszczególnych terenów i działek.

§ 11
Ustala się zasady lokalizacji parkingów:
1. Tereny do parkowania dopuszcza się w przestrzeni ulic lokalnych, dojazdowych i dojazdów o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 15,0 m.
2. W pozostałych przypadkach potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach własnych, stosując następujące wskaźniki:
- 2 miejsca parkingowe / 1 dom jednorodzinny,
- 25 miejsc parkingowych / 1000 m2 pow. użytkowej usług.


V. ZASADY OBSŁUGI
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 12
W zakresie zaopatrzenia w wodę:
Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącego z wodociągu grupowego „Nieporęt”.

§ 13
W zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych
1. Ustala się rozdzielczy ograniczony system kanalizacji.
2. Odbiornikiem ścieków sanitarnych ustala się układ projektowanej kanalizacji dla wsi Wola Aleksandra zakończonej oczyszczalnią „Czajki” w Warszawie.
3. Dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się do czasu budowy kanalizacji sieciowej stosowanie kanalizacji indywidualnych; dla usług każdorazowo wymaga to zgody SANEPID-u.
4. Ustala się zakaz odprowadzania do cieków powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu ścieków powstających w obszarze planu.
5. Ustala się zasadę budowy kanalizacji sanitarnej maksymalnie wypłaconej dla ochrony istniejących stosunków gruntowo-wodnych.
6. Ustala się zasadę powierzchniowego odwodnienia powierzchni utwardzonych.
7. Plan ustala lokalizację osiedlowej pompowni ścieków na działce ok. 250 m2, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 14
W zakresie zaopatrzenia w ciepło
1. Ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o źródła lokalne bez wprowadzania systemu zdalczynnego. Rozwiązania lokalne stosują się do pojedynczych obiektów, grupy budynków, osiedla.
2. Decyzję wyboru nośników energetycznych w obszarze planu pozostawia się użytkownikom podsystemu. Warunki techniczne zasilania obszaru pozwalają do celów grzewczych stosować bez ograniczeń ilościowych zarówno paliwo gazowe, płynne (olej lekki) jak i energię elektryczną.

§ 15
W zakresie zaopatrzenia w gaz
1. Ustala się zasadę gazyfikacji osiedla gazem średnioprężnym.
2. Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na gaz przewodowy dla odbiorców komunalnych zarówno na cele bytowo-gospodarcze jak i cele grzewcze z kierunku stacji gazowej I stopnia „Kąty Węgierskie”.
3. W linii parkanów należy umiejscawiać szafki gazowe otwierane na zewnątrz od strony ulicy.
4. Strefy ochronne wokół gazociągów określają odpowiednie przepisy szczególne.

§ 16
W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną
1. Respektuje się w planie dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemu elektroenergetycznego w gminie Nieporęt. Podstawowe źródło istniejące stacja 110/15 kV RPZ „Kobiałka” w Rembelszczyźnie i rozdzielnia 15 kV oraz kierunki zasilania nie ulegają zmianie.
2. Ustala się częściowe przełożenie i skablowanie istniejącej linii napowietrznej 15 kV na odcinku kolidującym z planowana zabudową.
3. Ustala się podniesienie standardu obsługi ludności wyrażające się zwiększeniem niezawodności zasilania przez modernizację i rozbudowę urządzeń SN i nn w otoczeniu obszaru objętego planem.
4. Plan ustala lokalizację wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce ok. 80 m2, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 17
W zakresie telekomunikacji
1. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczące zasad rozbudowy systemu telekomunikacyjnego w gminie Nieporęt. Podstawowe źródło istniejąca CA „Legionowo” i kierunki zasilania nie ulegają zmianie.
2. Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na łącza telefoniczne wg przyjętych przez Telekomunikację Polską standardów.
3. Dopuszcza się świadczenie usług telefonii przewodowej przez alternatywnych operatorów.

§ 18
W zakresie usuwania odpadów
Ustala się zorganizowany i o powszechnej dostępności w obszarze planu system zbierania i ewakuacji odpadów o charakterze komunalnym.

§ 19
Zasady realizacji planu:
W zakresie urządzeń inżynieryjnych w obszarze planu ustala się:
- utrzymanie w nowo projektowanych ulicach rezerwy geodezyjnej zabezpieczającej możliwość budowy wodociągu rozbiorczego, gazociągu, kabli elektroenergetycznych SN i nn oraz kanalizacji telefonicznej (poza jezdniami) oraz kanalizacji (jeden kanał sanitarny pod jezdniami).


ROZDZIAŁ 3 – USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
W ZAKRESIE WARUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH , KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZASAD I WARUNKÓW PODZIAŁU TERENÓW NA DZIAŁKI BUDOWLANE
§ 20

Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolami: 1 MN/Ls, 3 MN/Ls, 6MN/Ls, w planie ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) mieszkalnictwo jednorodzinne w postaci domów wolnostojących, jako przeznaczenie podstawowe,
2) tereny leśne z prawem zabudowy na części terenów leśnych, jako przeznaczenie podstawowe,
3) usługi nieuciążliwe dla otoczenia, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jako funkcja dopuszczona na maksymalnie 10% terenu działki.

2. Sposób zagospodarowania :
1). Minimalna powierzchnia działek :
a) na terenach nieleśnych i w przypadku, gdy zabudowa ma powstać na terenach nieleśnych - nie mniejsza niż 1000m2, z zachowaniem 70% powierzchni biologicznie czynnej,
b) na terenach leśnych nie mniejsza niż 1500 m2.
c) maksymalna powierzchnia do wyłączenia z produkcji leśnej na terenach zalesionych działek leśnych – do 20% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 300m2,
2) Na działkach o różnych rodzajach użytków należy lokalizować budynki, w miarę możliwości, na gruncie nieleśnym i wtedy dopuszcza się minimalny normatyw 1000m2 powierzchni działki,
3) Parcelacja z wymogiem frontów działek - nie mniej niż 20 m dla działek pod zabudowę wolnostojącą,
4) Linie zabudowy:
- nieprzekraczalne 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 01111,
- nieprzekraczalne 5,0 m od linii rozgraniczających ulic.
- nieprzekraczalne 5,0 m od linii rozgraniczającej wydzielanych dróg wewnętrznych (prywatnych) w ramach terenów przewidzianych do wspólnej parcelacji,
5) Wysokość zabudowy – maksymalnie 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy i nie więcej niż 2 kondygnacje plus trzecia w dachu.
6) Dachy wysokie tzn. o spadku połaci w stosunku do poziomu minimum 30o.
7) W zakresie ochrony środowiska obowiązują ustalenia ogólne tj. § 8 ust. 1,2,3 oraz w szczególności:
- zachowanie istniejącej wartościowej wysokiej zieleni,
- wprowadzenie nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej wzdłuż granic działek przyległych do drogi KUZ w postaci pasa zieleni o minimalnej szerokości 12m.
- przestrzeganie zasad zagospodarowania ujętych w decyzji Wojewody Mazowieckiego (Nr WŚR.VIII.6112/45/02 z dnia 13.05.2002r.) odnośnie zgody na przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów leśnych – na cele budowlane,
- kształtowanie terenu w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych,
8) W zakresie układu komunikacji obowiązują ustalenia ogólne tj. § 10-11 oraz §7 niniejszej uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem dokonania wyprzedzająco w stosunku do zagospodarowania, wydzielenia dróg wewnętrznych (dojazdów prywatnych) do każdej planowanej działki.
9) W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia ogólne tj. § 12-19.

§ 21

Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolami: 2 MN, 4 MN, 5 MN, 7MN, 8MN w planie ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) mieszkalnictwo jednorodzinne w postaci domów wolnostojących, jako przeznaczenie podstawowe (dopuszcza się zabudowę bliźniaczą),
2) usługi nieuciążliwe dla otoczenia, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jako funkcja dopuszczona,
3) warunkiem dopuszczenia usług jest nie większy niż 10% udział usług w wykorzystaniu terenu tych obszarów funkcjonalnych.

2. Sposób zagospodarowania :
1) Minimalna powierzchnia działek nie mniejsza niż 1000 m2 (przy zabudowie
wolnostojącej preferuje się działki większe, powyżej 1200 m2).
2) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70% dla każdej działki.
3) Parcelacja z wymogiem frontów działek:
- nie mniej niż 20 m dla działek pod zabudowę wolnostojącą,
- nie mniej niż 14 m dla działek pod zabudowę bliźniaczą.
4 4) Linie zabudowy:
- nieprzekraczalne 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 01111,
- nieprzekraczalne 5,0 m od linii rozgraniczających ulic.
- nieprzekraczalne 5,0 m od linii rozgraniczającej wydzielanych dróg wewnętrznych (dojazdów prywatnych)
5) Wysokość zabudowy – maksymalnie 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy i nie więcej niż 2 kondygnacje plus trzecia w dachu.
6) Dachy wysokie tzn. o spadku połaci w stosunku do poziomu minimum 30o.
7) W zakresie ochrony środowiska obowiązują ustalenia ogólne tj. § 8 ust. 1,2,3 oraz w szczególności:
- zachowanie istniejącej wartościowej wysokiej zieleni,
- kształtowanie terenu w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych
8) W zakresie układu komunikacji obowiązują ustalenia ogólne tj. § 10-11 oraz §7 niniejszej uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem dokonania wyprzedzająco w stosunku do zagospodarowania, wydzielenia dróg wewnętrznych (dojazdów prywatnych) do każdej planowanej działki.
9) W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia ogólne tj. § 12-19.

§ 22
Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolami : 1 MN,U, 2 MN,U, 3 MN,U,
4 MN,U w planie ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) mieszkalnictwo jednorodzinne w postaci domów wolnostojących i bliźniaczych, jako przeznaczenie podstawowe (preferuje się zabudowę bliźniaczą),
2) usługi nieuciążliwe dla otoczenia towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jako funkcja podstawowa, towarzysząca zabudowie mieszkaniowej,
3) warunkiem dopuszczenia usług jest nie większy niż 20% udział usług w wykorzystaniu terenu tych obszarów funkcjonalnych.
2. Sposób zagospodarowania :
1) Minimalna powierzchnia działek nie mniejsza niż 1000m2.
2) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70% dla każdej działki.
3) Parcelacja z wymogiem frontów działek:
- nie mniej niż 20 m dla działek pod zabudowę wolnostojącą,
- nie mniej niż 14 m dla działek pod zabudowę bliźniaczą.
4) Linie zabudowy:
5 - nieprzekraczalne 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 01111,
6 - nieprzekraczalne 5,0 m od linii rozgraniczających ulic,
7 - nieprzekraczalne 5,0 m od linii rozgraniczającej wydzielanych dróg wewnętrznych (dojazdów prywatnych)
8 - wzdłuż ulic 5 KUL i 6 KUL, dla usług, nieprzekraczalne pokrywające się z liniami rozgraniczającymi.
5) Wysokość zabudowy – maksymalnie 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy i nie więcej niż 2 kondygnacje plus trzecia w dachu.
6) Dachy wysokie tzn. o spadku połaci w stosunku do poziomu minimum 30o.
7) W zakresie ochrony środowiska obowiązują ustalenia ogólne tj. § 8 ust. 1,2,3 oraz w szczególności:
- zachowanie istniejącej wartościowej wysokiej zieleni,
- kształtowanie terenu w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych,
- ochrona terenów z zabudową mieszkaniową przed uciążliwościami komunikacyjnymi oraz powodowanymi działalnością gospodarczą, poprzez wykluczenie lokalizacji obiektów uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu ustaw szczególnych.
8) W zakresie układu komunikacji obowiązują ustalenia ogólne tj. § 10-11 oraz §7 niniejszej uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem dokonania wyprzedzająco, w stosunku do zagospodarowania, wydzielenia dróg wewnętrznych (dojazdów prywatnych) do każdej planowanej działki.
9) W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia ogólne tj. § 12-19.

§ 23
Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolami : 1 MNr, 2 MNr, 3 MNr w planie ustala się :
1. Przeznaczenie terenu:
1). zabudowa jednorodzinna rezydencjonalna w postaci domów wolnostojących jako przeznaczenie podstawowe,
2). na działkach wzdłuż ulicy 6 KUL dopuszcza się usługi nieuciążliwe dla otoczenia, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej,
3). warunkiem dopuszczenia usług jest nie większy niż 10% udział usług w wykorzystaniu terenu tych obszarów funkcjonalnych.
2. Sposób zagospodarowania :
1). Minimalna powierzchnia działek nie mniejsza niż 2000 m2 , z wyjątkiem działek o numerach ewidencyjnych: 83, 84 i 107, dla których minimalna powierzchnia po podziale wynosi 1500 m2.
2). Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80% dla każdej działki.
3). Linie zabudowy:
9 - nieprzekraczalne 5,0 m od linii rozgraniczających ulic,
10 - wzdłuż ulicy 6 KUL dla usług, nieprzekraczalne pokrywające się z liniami rozgraniczającymi.
4). Wysokość zabudowy – maksymalnie 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy i nie więcej niż 2 kondygnacje plus trzecia w dachu.
5). Dachy wysokie tzn. o spadku połaci w stosunku do poziomu minimum 30o.
6). W zakresie ochrony środowiska obowiązują ustalenia ogólne tj. § 8 ust. 1,2,3 oraz w szczególności:
- zachowanie istniejącej wartościowej wysokiej zieleni,
- kształtowanie terenu w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed
spływem wód opadowych,
- ochrona terenów z zabudową mieszkaniową przed uciążliwościami komunikacyjnymi oraz powodowanymi działalnością gospodarczą, poprzez wykluczenie lokalizacji obiektów uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu ustaw szczególnych.
8). W zakresie układu komunikacji obowiązują ustalenia ogólne tj. § 10-11 oraz §7, ze szczególnym uwzględnieniem dokonania wyprzedzająco, w stosunku do zagospodarowania, wydzielenia dróg wewnętrznych (dojazdów prywatnych) do każdej planowanej działki.
9). W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia ogólne tj. § 12-19.

§ 24
Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 1U,MN i 2U,MN w planie ustala się :
1. Przeznaczenie terenu:
1) usługi nieuciążliwe dla otoczenia jako przeznaczenie podstawowe,
2) mieszkalnictwo jednorodzinne towarzyszące zabudowie usługowej jako funkcja dopuszczona,
3) warunkiem dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej jest nie większy niż 30% udział tej zabudowy wraz z zabudową usługową w wykorzystaniu terenu tych obszarów funkcjonalnych.
2. Sposób zagospodarowania :
1) Minimalna powierzchnia działek nie mniejsza niż 1000 m2 ( preferuje się działki
większe o pow. 1200 m2).
2) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70% dla każdej działki.
3) Parcelacja z wymogiem frontów działek:
- nie mniej niż 20 m dla działek pod zabudowę wolnostojącą,
- nie mniej niż 14 m dla działek pod zabudowę bliźniaczą.
4) Linie zabudowy:
11 - nieprzekraczalne 5,0 m od linii rozgraniczających ulic lokalnych i dróg wewnętrznych (dojazdów prywatnych)
5) Wysokość zabudowy – maksymalnie 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy i nie więcej niż 2 kondygnacje plus trzecia w dachu.
6) Dachy wysokie tzn. o spadku połaci w stosunku do poziomu minimum 30o.
7) W zakresie ochrony środowiska obowiązują ustalenia ogólne tj. § 8 ust. 1,2,3 oraz w szczególności:
- zachowanie istniejącej wartościowej wysokiej zieleni,
- kształtowanie terenu w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych
- ochrona terenów z zabudową mieszkaniową przed uciążliwościami komunikacyjnymi oraz powodowanymi działalnością gospodarczą,
- budowy obiektów usługowych, pod warunkiem jednoczesnej budowy sieci infrastruktury technicznej lub uzyskania każdorazowo zgody SANEPID-u na czasowe stosowanie kanalizacji indywidualnych dla obiektów usługowych,
- zagospodarowanie i użytkowanie terenów usługowych nie może powodować zanieczyszczenia środowiska.
8) W zakresie układu komunikacyjnego obowiązują ustalenia ogólne tj. § 10-11 oraz §7 niniejszej uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem dokonania wyprzedzająco w stosunku do zagospodarowania, wydzielenia dróg wewnętrznych (dojazdów prywatnych) do każdej planowanej działki.
9) W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia ogólne tj. § 12-19.


§ 25
Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 1U, 2U, w planie ustala się :
1. Przeznaczenie terenu:
1). usługi nieuciążliwe dla otoczenia jako przeznaczenie podstawowe,
2. Sposób zagospodarowania :
1). Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70% dla każdej działki.
2). Linie zabudowy:
12 - nieprzekraczalne 20,0 m. od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej KUZ,
13 - nieprzekraczalne 5,0 m od linii rozgraniczających ulic lokalnych,
3). Wysokość zabudowy – maksymalnie 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy i nie więcej niż 2 kondygnacje plus trzecia w dachu.
4). Dachy wysokie tzn. o spadku połaci w stosunku do poziomu minimum 30o.
5). W zakresie ochrony środowiska obowiązują ustalenia ogólne tj. § 7 ust. 1,2,3 oraz w szczególności:
- kształtowanie terenu w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych
- budowę obiektów usługowych pod warunkiem jednoczesnej budowy sieci infrastruktury technicznej lub uzyskania każdorazowo zgody SANEPID-u na czasowe stosowanie kanalizacji indywidualnych dla obiektów usługowych,
- zagospodarowanie i użytkowanie terenów usługowych nie może powodować zanieczyszczenia środowiska.
- postulat tworzenia pasów zieleni izolacyjnej, chroniącej zabudowę mieszkaniową.
6). W zakresie układu komunikacyjnego obowiązują ustalenia ogólne tj. § 10-11 oraz §7 niniejszej uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem dokonania wyprzedzająco w stosunku do zagospodarowania, wydzielenia dróg wewnętrznych (dojazdów prywatnych) do każdej planowanej działki.
7). W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia ogólne tj. § 12-19.

§ 26
Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolem R, w planie ustala się :
1. Przeznaczenie terenu:
1). użytki rolne, jako przeznaczenie podstawowe,
2) zakaz wprowadzania innego użytkowania
2. Sposób zagospodarowania :
14 1). Użytki rolne bez prawa zabudowy,
15 2) W zakresie ochrony środowiska – użytkowanie rolne terenów nie może powodować uciążliwości dla sąsiednich terenów mieszkaniowych.

§ 27
Dla obszaru funkcjonalnego oznaczonego symbolem NU w planie ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1). przepompownia ścieków.
2. Sposób zagospodarowania :
1). dojazd od ulicy lokalnej 6 KUL, minimum o szerokości 8 m w liniach rozgraniczających
2). utworzenie pasów zieleni izolacyjnej chroniącej zabudowę mieszkaniową od strony północnej i zachodniej działki.


§ 28
Dla obszaru funkcjonalnego oznaczonego symbolem EE w planie ustala się :
1. Przeznaczenie terenu:
stacja transformatorowa 15/0,4 KV.
2. Sposób zagospodarowania :
dojazd od ulicy lokalnej 6 KUL.


ROZDZIAŁ 4 – USTALENIA KOŃCOWE

§ 29
Wartość stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu ustala się dla terenów:
1) mieszkaniowych MN, MN,U – w wysokości 10% różnicy wzrostu,
2) usługowych U,MN , U – w wysokości 10% różnicy wzrostu,

§ 30
Traci moc uchwała nr 25/IV/94 z dnia 12 października 1994 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt w części dotyczącej obszaru objętego planem.

§ 31
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 32
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący
Rady Gminy Nieporęt

Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 28.06.2007 r., godz. 16.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.06.2007 r., godz. 16.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.06.2007 r., godz. 16.37NieznanyDodanie strony do BIP.