Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zegrze - Wybrzeże Jeziora, uchwalony w dniu 7 grudnia 2000 r. uchwałą Rady Gminy Nieporet Nr 167/XXXIV/2000


UCHWAŁA NR 167/XXXIV/2000
RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 7 grudnia 2000r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zegrze – Wybrzeże
Jeziora w gminie Nieporęt

Na podstawie art.7, art.10, art.26 i art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz.139, z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.5, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art.42 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr 3/V/99 Rady Gminy Nieporęt z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zegrze – Wybrzeże Jeziora w gminie Nieporęt, na wniosek Zarządu Gminy Nieporęt - Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:

§ 1
1) Uchwala się miejscowy pan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zegrze – Wybrzeże Jeziora w gminie Nieporęt, zwany dalej ,,planem”.
2) Plan obejmuje obszar wyznaczony w załączniku graficznym do Uchwały Nr 3/V/99 Rady Gminy Nieporęt z dnia 1 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zegrze – Wybrzeże Jeziora w gminie Nieporęt. Granice obszaru objętego planem wyznaczają:
a) od północnego-zachodu – linia rozgraniczająca teren specjalny, granicą działki o nr ewid. 126/3, na której zlokalizowane jest osiedle wojskowe i droga TD 34;
b) od północy, wschodu i południowego wschodu - linią brzegową Jeziora Zegrzyńskiego;
c) od południa – granicą z gminą Wieliszew i sołectwa Nieporęt.
3) Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej Uchwały, zwany dalej ,,rysunkiem planu”.

§ 2
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) celu publicznym - należy przez to rozumieć definicję umieszczoną w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 115, poz.741);
2) drobnej wytwórczości i rzemiośle - należy przez to rozumieć wytwórczość dóbr materialnych metodami rzemieślniczymi, której uciążliwość nie wykracza poza pomieszczenia przeznaczone na ten cele;
3) nawierzchni półprzepuszczalnej - należy przez to rozumieć nawierzchnię, w której wody opadowe mają możliwość infiltracji pionowej;
4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość projektowanych obiektów budowlanych od określonej linii rozgraniczającej, nieprzekraczalna linia zabudowy nie obliguje do wznoszenia wzdłuż niej obiektów budowlanych;
7) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz inne prawne ograniczenia w dysponowaniu terenem;
8) terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć tę powierzchnię działki, która pozostaje nie zabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu jak i na nim i dotyczy to wyłącznie rodzimego gruntu, a nie wtórnej powierzchni zabudowy;
9) uchwale - należy przez to rozumieć niniejsza Uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
10) uciążliwości - należy przez to rozumieć ponadnormatywne promieniowanie elektromagnetyczne hałas, wibrację, emisję odorów i zanieczyszczeń do gruntu, wody i powietrza;
11) ulicy serwisowej - należy przez to rozumieć ulice obsługującą ruch lokalny położoną w liniach rozgraniczających drogi o ograniczonej dostępności z terenów przyległych;
12) usługach - należy przez to rozumieć działalność realizowaną w samodzielnych obiektach budowlanych, na placach lub innych miejscach oraz w pomieszczeniach wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, a nie produkcja dóbr materialnych metodami przemysłowymi;
13) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi nie wymienione w przepisach określających inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz pozostałe usługi, których uciążliwości ograniczają się do granic własnej działki;
14) Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - należy przez to rozumieć obszar chronionego krajobrazu utworzony na podstawie rozporządzenia Wojewody.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE - PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 3
Zakres przedmiotowy ustaleń planu obejmuje:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) linie rozgraniczające ulice, oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych;
3) granice i zasady zagospodarowania terenu podlegającego ochronie;
4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;
5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym również linie zabudowy i gabaryty budynków, wskaźniki intensywności zabudowy wyrażone poprzez minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej;
6) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;
7) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakazy zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody .

§ 4
Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) Tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) UC - tereny usług o charakterze miejskim, w tym: usługi handlu (z wyłączeniem hurtowni, składów), gastronomia, usługi kultury (kino, teatr, galerie, kluby, sale wystawowe), usługi turystyki i wypoczynku (hotele, motele, biura podróży, salony gier i zabaw), biura (w tym banki i instytucje ubezpieczeniowe), administracja, łączność, oraz usługi związane z realizacją zadań własnych gminy;
b) UT – tereny usług sportu, turystyki i wypoczynku, (budynki i urządzenia) w tym: ośrodki treningowe, wypożyczalnie sprzętu sportowego i wypoczynkowego itp., ośrodki konferencyjne i szkoleniowo-wypoczynkowe, pensjonaty, hotele, motele, gastronomia, plaże, kąpieliska, porty, przystanie, mola;
c) U/UT- tereny usług o programie mieszanym z przewagą usług związanych z wypoczynkiem w tym: pensjonaty, hotele, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemiosło oraz usługi o charakterze lokalnym;
d) U - tereny usług o programie mieszanym w tym: handel detaliczny, drobne rzemiosło, gastronomia i inne nieuciążliwe usługi o charakterze lokalnym;
e) UK - usługi kultu, w tym: kościół, kaplica, plebania;
f) Tr - tereny rekreacji, kąpielisk, plaż i portów o charakterze ogólnie dostępnym;
2) Tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
3) Tereny tras komunikacyjnych z infrastrukturą techniczną w liniach rozgraniczających oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) KK - teren kolejowy;
b) KGP - ulica główna ruchu przyspieszonego;
c) KL - ulice lokalne;
d) KD - ulice dojazdowe;
e) KX - tereny ciągów pieszo-rowerowych z możliwością prowadzenia infrastruktury technicznej;
f) KS - tereny urządzeń obsługi ruchu samochodowego w tym: parkingi publiczne, stacje benzynowe;
4) Teren urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem NO -
utrzymana lokalizacja przepompowni ścieków;
5) Na terenach, o których mowa w pkt.1), ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia;
6) Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania jak na rysunku planu.

§ 5

1) Ustalenia zawarte w treści Uchwały odnoszą się do obszaru określonego na rysunku planu a oznaczenia graficzne występujące w legendzie rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.
2) Koncepcje zagospodarowania pasów drogowych, skrzyżowań i węzłów oraz postulowane wjazdy mogą być korygowane w zależności od potrzeb bez konieczności zmiany niniejszego planu .

§ 6

1) W celu jednoznacznego opisania ustaleń szczegółowych dla poszczególnych części obszaru o zróżnicowanym położeniu, przeznaczeniu, zasadach zagospodarowania i inwestowania w granicach planu, wprowadza się podział obszaru na jednostki zwane dalej ,,kwartałami”;
a) podział obszaru na kwartały przedstawia schemat, zamieszczony na rysunku planu;
b) kwartały na rysunku planu oznaczone są cyframi rzymskimi I, II, III, IV, V, VI.


Rozdział II
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE -ZASADY I STANDARDY
KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 7

Ustala się, że dla całego obszaru opracowania i na całym obszarze opracowania dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonych w Rozdziale II, wprowadza się realizację układu drogowo-ulicznego według ustaleń Rozdziału III oraz elementów infrastruktury technicznej według ustaleń Rozdziału IV niniejszej Uchwały.

§ 8

W obszarze działania planu obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:
1) Obszar objęty planem leży w strefie zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązują wszelkie ograniczenia i rygory wynikające z rozporządzenia Wojewody a w szczególności:
a) zakazuje się działań, które mogłyby przyczynić się do trwałego obniżenia poziomu zwierciadła wód gruntowych;
b) zakazuje się niszczenia i uszkadzania skarp naturalnych zbiorników i cieków wodnych;
c) zakazuje się usuwania bez ważnych przyczyn istniejących ciągów zadrzewień i zakrzewień przydrożnych i nadwodnych a także grup i pojedynczych drzew nie owocowych;
d) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki lub zamierzenia inwestycyjnego na poziomie 70% chyba że, ustalenia szczegółowe mówią inaczej.
2) Cały obszar opracowania położony jest w strefie pośredniej ochrony sanitarnej dla Ujęcia Północnego.
3) W celu ochrony zasobów wodnych ustala się:
a) stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych na placach, chodnikach, ciągach pieszo - jezdnych, ciągach pieszych, ścieżkach rowerowych.;
b) zagospodarowanie wód opadowych w granicach działek własnych poprzez odprowadzenie ich do gruntu z zachowaniem ustaleń zawartych w § 22, pkt. 1;
c) przestrzeganie ograniczeń wynikających z położenia obszaru opracowania w strefie ochrony sanitarnej pośredniej dla Ujęcia Północnego;.
d) prowadzenie poza sezonem wegetacyjnym prac, które wymagają czasowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych ;
e) zakaz podejmowania działań, które mogą prowadzić do trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych na terenach położonych na zachód od linii kolejowej ;
4) W celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych ustala się:
a) strefę ochrony zbiornika wodnego – Jeziora Zegrzyńskiego o szerokości 20 m od linii brzegowej zbiornika, w której wprowadza się zakaz zabudowy i ograniczenia w stosowaniu ogrodzeń zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
b) lokalizację otwarć widokowych na Jezioro Zegrzyńskie;
5) Odnośnie kształtowania szaty roślinnej obszaru objętego planem ustala się:
a) zachowanie istniejącego drzewostanu (z wyjątkiem drzew owocowych) z wyjątkiem terenów przeznaczonych pod komunikację;
b) obowiązek wprowadzenia zieleni towarzyszącej dla terenów komunikacji;
c) uwzględnienia warunków siedliskowych przy doborze gatunków nasadzeń roślinnych.
6) Na wypadek wyłączenia obszaru objętego planem z Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustala się następujące zasady określania udziału powierzchni biologicznie czynnej w poszczególnych kwartałach planu:
a) Kwartał I – 50%;
b) Kwartał II, III, IV –25%;
c) Kwartał V i VI – 70%.
7) Utrzymuje się strefę uciążliwości drogi krajowej nr 61:
a) zasięg strefy zgodnie z rysunkiem planu t.j. 80 m po obu stronach osi pasa drogowego drogi krajowej nr 61;
b) ustala się obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieżenie powstawaniu ponadnormatywnych uciążliwości (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza) poza ww. strefę;
c) w strefie uciążliwości dopuszcza się lokalizację obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi pod warunkiem zastosowania w budynku rozwiązań technicznych ograniczających uciążliwości do poziomu dopuszczonego przepisami szczególnymi.

§ 9

W obszarze działania planu obowiązują następujące zasady kształtowania struktury funkcjonalnej i zabudowy :
1) przeznaczenie obszaru objętego planem pod drogę krajową nr 61 w liniach rozgraniczających umożliwiających budowę drugiej jezdni i mostu przez Jezioro Zegrzyński oraz budowę węzła i dojazdów lokalnych, utrzymanie terenów komunikacji kolejowej, utrzymanie i lokalizację usług nieuciążliwych stopnia lokalnego i ponadlokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług związanych ze sportem, wypoczynkiem i turystyką a także ogólnie dostępne tereny zieleni służące rekreacji jako podstawowych funkcje obszaru;
2) dopuszcza się utrzymanie i lokalizowanie nowych obiektów i urządzeń o funkcjach uzupełniających, nie kolidujących z funkcjami podstawowymi obszaru;.
3) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjami podstawowymi obszaru, których uciążliwość lub szkodliwe oddziaływanie przekracza wartości dopuszczone przepisami oraz stanowiących zagrożenie dla ładu przestrzennego obszaru objętego planem;
4) dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i parkingów oraz powstanie budowli lub urządzeń punktowych i sieciowych obsługi inżynieryjnej nie zaznaczonych na rysunku planu a niezbędnych dla funkcjonowania obszaru objętego planem;
5) dopuszcza się lokalizowanie zadań dla realizacji celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami w ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu, dopuszczonych niniejszym planem;
6) adaptuje się istniejącą zabudowę, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
7) na obszarze objętym planem powinny dominować budynki trzykondygnacyjne o wysokości do 12 m - wysokość podana w ustaleniach planu liczona jest od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej płaszczyzny stropodachu nad najwyższą kondygnacją lub do poziomu kalenicy dachu;
8) dopuszcza się wtórne podziały działek
9) ze względu na eksponowanie obszaru opracowania w krajobrazie, dla wskazanych terenów wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny być uzupełnione koncepcją architektoniczno - urbanistyczną dokumentującą prawidłowość i estetykę rozwiązania.

§10

Dla obszary oznaczonego na rysunku planu jako Kwartału I, którego granice wyznaczają: ul. Rybaki (2KL) ,ul. Radziwiłła (3KD), zachodni fragment ciągu pieszego (7KX), projektowana ulica dojazdowa (4KD) ustala się:
1) przeznaczenie terenów w kwartale:
a) przeznaczenie podstawowe:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
- teren usług kultu, takie jak: kościół, kaplica, plebania, oznaczone symbolem UK
- tereny usług o programie mieszanym takie jak: nieuciążliwe usługi o charakterze lokalnym( handel, gastronomia itp.), drobna wytwórczość i rzemiosło, oznaczone symbolem U ,
- tereny komunikacji kolejowej oznaczone symbolem KK
b) przeznaczenie dopuszczalne:
- na terenie oznaczonym symbolem U dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z usługami (mieszkanie właściciela lub mieszkanie służbowe personelu), przy czym w strefie uciążliwości drogi nr 61 należy zachować ustalenia zawarte w §8, pkt.7;
2) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
a) uciążliwość dla środowiska ograniczona do terenu własnej działki;
b) przeznacza się do likwidacji wszystkie budynki i budowle tymczasowe i prowizoryczne;
c) preferuje się budynki dwukondygnacyjne (włącznie z poddaszem ) o wysokości zabudowy:
- minimalna - 6 m
- maksymalna- 12 m
- dla budynku kościoła lub kaplicy na terenie UK dopuszcza się budowę dzwonnicy lub wieży kościelnej o wysokości nie większej niż 30 m;
d) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się wyłącznie tradycyjne kolory pokryć dachowych - z wykluczeniem jaskrawych odcieni kolorów: niebieskiego, fioletowego, żółtego, pomarańczowego, czerwonego, zielonego;
e) w pierzei jednej ulicy budynki należy zharmonizować w zakresie wysokości oraz rodzaju i koloru pokrycia dachu;
f) parkowanie w granicach własnej działki lub terenu inwestycji z zachowaniem wskaźników określonych w §17, pkt. 8;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się zwartą zabudowę pierzei ul. Rybaki;
3) obsługa komunikacyjna terenu
a) kwartał obsługują ulice: Rybaki - 2KL, Radziwiłła - 3KD, projektowana ulica 4KD
b) dostęp do drogi krajowej nr 61 (ul. Warszawska) za pośrednictwem dwupoziomowego skrzyżowania z ul. Rybaki ;
c) ciąg pieszo-jezdny 7KX wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego;
4) inne ustalenia
a) ustalenia dla terenów kolejowych zawiera §18.

§ 11

Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu jako Kwartał II którego granice wyznaczają: ul. Warszawska (droga krajowa nr 61) - 1KGP+D, projektowana ulica dojazdowa - 4KD wjazd do jednostki wojskowej- 5KD, granica planu (zachodnia granica terenów kolejowych) - ustala się:
1) przeznaczenie terenów w kwartale:
a) przeznaczenie podstawowe:
- tereny usług o charakterze miejskim (centrotwórczym) z przewagą usług poziomu lokalnego - oznaczone symbolem UC takie jak: usługi handlu (z wyłączeniem hurtowni i składów), gastronomia, usługi kultury i rozrywki, usługi turystyki banki, biura, administracja, łączność oraz inne obiekty użyteczności publicznej służące realizacji zadań własnych gminy.
- parkingi publiczne- oznaczone symbolem KS
- tereny komunikacji kolejowej - oznaczone symbolem KK
b) przeznaczenie dopuszczalne:
- na terenie oznaczonym symbolem UC dopuszcza się funkcje mieszkaniową związaną z usługami (mieszkanie właściciela lub mieszkanie służbowe personelu) - z zachowaniem ustaleń zawartych w §.8, pkt. 7;
2) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
a) uciążliwość dla środowiska ograniczona do terenu własnej działki;
b) sposób zagospodarowania parkingów oznaczonych symbolem KS powinien:
- uwzględniać 25% powierzchni biologicznie czynnej i wprowadzenie zieleni towarzyszącej i izolacyjnej;
- umożliwiać oczyszczanie ścieków deszczowych;
c) przeznacza się do likwidacji wszystkie budynki i budowle tymczasowe i prowizoryczne oraz budynki w pasie drogowym drogi krajowej nr 61;
d) preferuje się budynki trzykondygnacyjne (włącznie z poddaszem) o wysokości zabudowy:
- minimalna - 6 m,
- maksymalna - 15 m,
- zalecana - 12 m,
e) parkowanie w granicach własnej działki lub terenu inwestycji z zachowaniem wskaźników określonych w §17, pkt. 8 ;
f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się zwartą zabudowę zachodniej pierzei ul. Warszawskiej;
g) w pierzei jednej ulicy budynki należy zharmonizować w zakresie wysokości oraz rodzaju i koloru pokrycia dachu;
h) zachodnią pierzeję ul. Warszawskiej uznaje się za eksponowaną w krajobrazie-obowiązują ustalenia zawarte w §9, pkt.9;
3) obsługa komunikacyjna terenu:
a) kwartał obsługują ulice: projektowana dojazdowa 4KD, istniejący dojazd do jednostki wojskowej 5KD;
b) dostęp do drogi krajowej nr 61 (ul. Warszawska) wyłącznie poprzez skrzyżowanie z wyżej wymienionymi ulicami;
c) ciąg pieszo-jezdny 7KX – wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego;
4) Inne ustalenia
a) ustalenia dla terenów kolejowych zawiera §18.

§ 12

Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu jako Kwartału III, którego granice wyznaczają: wjazd do jednostki wojskowej - 5KD, ul. Warszawska (droga krajowa nr 61) - 1KGP+D, wjazd do jednostki wojskowej – 6KD, granica planu (zachodnia granica terenów kolejowych) - ustala się:
1) przeznaczenie terenów w kwartale:
a) przeznaczenie podstawowe:
- tereny usług o charakterze miejskim (centrotwórczym) poziomu lokalnego i ponadlokalnego - oznaczone symbolem UC takie jak: usługi handlu, gastronomia, usługi turystyki (motele), oraz obiekty administracji i użyteczności publicznej służące realizacji zadań własnych gminy;.
- tereny komunikacji kolejowej oznaczone symbolem KK;
b) przeznaczenie dopuszczalne: drobna wytwórczość i rzemiosło, urządzenia obsługi komunikacji samochodowej (stacja benzynowa, stacje obsługi pojazdów);
c) na terenie oznaczonym symbolem UC funkcja mieszkaniowa związana z usługami (mieszkanie właściciela lub mieszkanie służbowe personelu)-z zachowaniem ustaleń zawartych w § 8, pkt. 7;
2) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
a) uciążliwość dla środowiska ograniczona do terenu własnej działki
b) przeznacza się do likwidacji wszystkie budynki i budowle tymczasowe i prowizoryczne oraz budynki w pasie drogowym drogi krajowej nr 61;
c) hurtownie i składy wyłącznie w obiektach kubaturowych;
d) wysokość zabudowy:
- minimalna - 6 m,
- maksymalna - 15 m,
- zalecana - 12 m
e) parkowanie w granicach własnej działki lub w terenu inwestycji z zachowaniem wskaźników określonych w § 17 pkt.9;
f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się zwartą zabudowę zachodniej pierzei ul. Warszawskiej;
g) w pierzei jednej ulicy budynki należy zharmonizować w zakresie wysokości oraz rodzaju i koloru pokrycia dachu;
h) zachodnią pierzeję ul. Warszawskiej uznaje się za eksponowaną w krajobrazie-obowiązują ustalenia zawarte w § 9, pkt.9;
3) obsługa komunikacyjna terenu:
a) kwartał obsługują ulice: istniejące dojazdy do jednostki wojskowej - 5KD i 6KD oraz zachodnia ulica serwisowa drogi krajowej nr 61 (1KGP+D);
b) dostęp do drogi krajowej nr 61 (ul. Warszawska) wyłącznie poprzez skrzyżowanie z wyżej wymienionymi ulicami.
4) Inne ustalenia:
a) ustalenia dla terenów kolejowych zawiera §18;

§ 13

Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu jako Kwartału IV, którego granice wyznaczają: 6KD (wjazd do jednostki wojskowej), ul. Warszawska (droga krajowa nr 61) 1KGP+D, granica planu - ustala się :
1) przeznaczenie terenów w kwartale:
a) przeznaczenie podstawowe:
- tereny usług o charakterze miejskim - oznaczone symbolem UC takie jak: usługi handlu gastronomia, usługi turystyki;
- tereny komunikacji kolejowej - oznaczone symbolem KK;
- teren przepompowni ścieków - oznaczony symbolem NO;
b) przeznaczenie dopuszczalne - drobna wytwórczość i rzemiosło, urządzenia obsługi komunikacji samochodowej (stacja benzynowa, stacje obsługi pojazdów), mieszkalnictwo z zachowaniem ustaleń zawartych w § 8 pkt.7;
2) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
a) uciążliwość dla środowiska ograniczona do terenu własnej działki;
b) adaptuje się budynki i budowle istniejącej przepompowni ścieków na terenie oznaczonym symbolem NO wraz z istniejącą strefą lokalnych ograniczeń;
c) przeznacza się do likwidacji wszystkie budynki i budowle tymczasowe, prowizoryczne w pasie drogowym drogi krajowej nr 61;
d) wysokość zabudowy-
- minimalna - 6 m,
- maksymalna - 12 m;
e) parkowanie w granicach własnej działki lub terenu inwestycji z zachowaniem wskaźników określonych w §17 pkt. 8
f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się zwartą zabudowę pierzei ul. Warszawskiej;
g) w pierzei jednej ulicy budynki należy zharmonizować w zakresie wysokości, rodzaju dachu i koloru pokrycia dachu .
3) obsługa komunikacyjna terenu:
a) kwartał obsługują ulice: istniejący dojazd do jednostki wojskowej 6KD oraz zachodnia ulica serwisowa drogi krajowej nr 61 (1KGP+D)
b) dostęp do drogi krajowej nr 61 (ul. Warszawska) wyłącznie poprzez skrzyżowania z wyżej wymienionymi ulicami.
4) inne ustalenia:
a) ochronie podlegają pojedyncze drzewa, grupy i szpalery z wyjątkiem drzew owocowych i drzew w pasie drogowym modernizowanej drogi krajowej nr 61;
b) ustalenia dla terenów kolejowych zawiera § 18.

§ 14
Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu jako Kwartału V, którego granice wyznaczają: ul. Warszawska (droga krajowa nr 61) - 1KGP+D, granica planu - linia brzegowa Jeziora Zegrzyńskiego - ustala się:
1) przeznaczenie terenów w kwartale:
a) przeznaczenie podstawowe:
- usługi związane ze sportem, turystyką i wypoczynkiem - o charakterze lokalnym i ponadlokalnym; oznaczone symbolem UT, w tym: pensjonaty, hotele, motele, gastronomia, usługi sportu, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, ośrodki konferencyjne, ośrodki treningowe, wypożyczalnie sprzętu sportowego, i wypoczynkowego;
- usługi z programem mieszanym z przewagą usług związanych z wypoczynkiem oznaczone symbolem U/UT, w tym: pensjonaty, hotele, nieuciążliwe usługi o charakterze lokalnym (handel, gastronomia itp.), drobna wytwórczość i rzemiosło;
- ogólnie dostępne tereny rekreacji w tym plaże i porty oznaczone symbolem Tr bez prawa zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem z możliwością lokalizacji urządzeń związanych ze sportem i wypoczynkiem (plaże piaszczyste i trawiaste, kąpieliska, porty, przystanie, mola);
b) przeznaczenie dopuszczalne - mieszkalnictwo z zachowaniem ustaleń zawartych w §8 pkt. 7;
2) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
a) uciążliwość dla środowiska ograniczona do terenu własnej działki;
b) w strefie uciążliwości drogi nr 61 obowiązują ustalenia zawarte w § 8, pkt. 7;
c) na terenach oznaczonych symbolami UT i U/UT adaptuje się istniejąca zabudowę mieszkaniową i usługowa z prawem do remontu, modernizacji, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy;
d) przeznacza się do likwidacji wszystkie budynki i budowle tymczasowe i prowizoryczne oraz budynki w pasie drogowym i węzłach drogi krajowej nr 61;
e) wysokość zabudowy-
- minimalna - 6 m,
- maksymalna - 12 m;
f) parkowanie w granicach własnej działki lub terenu inwestycji z zachowaniem wskaźników określonych w §17, pkt.8;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się zwartą zabudowę wschodniej pierzei ul. Warszawskiej na odcinku od węzła ul. Rybaki do skrzyżowania jezdni serwisowej z drogą nr. 61 (dawny parking);
h) w rejonach oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami nakazuje się realizację otwarć widokowych na Jezioro Zegrzyńskie o szerokości min. 20 m;
i) ze względu na eksponowaną w krajobrazie lokalizację wschodniej pierzei ul Warszawskiej oraz wszystkich elewacji panoramy kwartału widzianych od strony Jeziora Zegrzyńskiego, dla wymienionych terenów obowiązują ustalenia zawarte w §9, pkt. 9.
3) obsługa komunikacyjna terenu:
a) kwartał obsługuje wschodnia ulica serwisowa drogi krajowej nr 61 (1KGP+D);
b) dostęp do drogi krajowej nr 61 (ul. Warszawska) za pośrednictwem węzła ul.Rybaki skrzyżowania z ulicą serwisową w połowie kwartału.
4) Inne ustalenia:
a) ochronie podlegają pojedyncze drzewa, grupy i szpalery z wyjątkiem drzew owocowych i drzew w pasie drogowym modernizowanej drogi krajowej nr 61;
b) w stosunku do strefy ochronnej zbiornika wodnego Jezioro Zegrzyńskie obowiązuje:
- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 80 %
- dopuszcza się wyłącznie lokalizację urządzeń służących realizacji funkcji sportowo-wypoczynkowej, budowę portów i pomostów oraz urządzeń związanych z gospodarką wodną;
c) ilość portów ograniczona do czterech obiektów - włącznie z już istniejącymi;
d) mola, pomosty i inne urządzenia można realizować w pasie 50m od brzegu zbiornika wodnego po uzgodnieniu z właściwymi organami z zakresu gospodarki wodnej;
e) zagospodarowanie terenu musi uwzględniać możliwość przejścia pieszego i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż linii zbiornika wodnego;
f) zakaz lokalizacji parkingów;
g) zakaz stosowania ogrodzeń.
h) dla ogólnie dostępnych terenów rekreacji oznaczonych symbolem Tr ustala się:
- obowiązek wykonania niezbędnych urządzeń sanitarnych podłączonych do sieci gminnych;
- zakaz lokalizacji parkingów;
- podporządkowanie zagospodarowania terenu wymaganiom przepisów przeciwpowodziowych


§ 15

Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu jako kwartał VI, którego granice wyznaczają: ul. Rybaki - 2KL, ul. Warszawska (droga krajowa nr 61) 1KGP+D, granica planu - linia brzegowa Jeziora Zegrzyńskiego; ustala się:
1) przeznaczenie terenów w kwartale:
a) przeznaczenie podstawowe:
- usługi związane z wypoczynkiem, sportem i turystyką o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, oznaczone symbolem UT w tym: pensjonaty, hotele, motele, gastronomia, usługi sportu - zwłaszcza sportów związanych z woda, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, ośrodki konferencyjne, ośrodki treningowe, wypożyczalnie sprzętu sportowego i wypoczynkowego, plaże, kąpieliska;
- ogólnie dostępne tereny rekreacji w tym plaże i porty oznaczone symbolem Tr bez prawa zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem z możliwością lokalizacji urządzeń związanych ze sportem i wypoczynkiem, w tym w szczególności: plaże piaszczyste i trawiaste, kąpieliska, porty, przystanie, mola .
2) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
a) adaptuje się istniejące porty i przystanie z możliwością ich modernizacji;
b) uciążliwość dla środowiska ograniczona do terenu własnej działki;
c) przeznacza się do likwidacji wszystkie budynki i budowle tymczasowe i prowizoryczne oraz budynki w pasie drogowym i węzłach drogi krajowej nr 61;
d) wysokość zabudowy
- minimalna – 6 m,
- maksymalna 12 m;
e) parkowanie w granicach własnej działki lub terenu inwestycji z zachowaniem wskaźników określonych w §17, pkt. 8;
3) obsługa komunikacyjna terenu:
a) kwartał obsługuje ul. Rybaki - 2KL;
b) dostęp do drogi krajowej nr 61 (ul. Warszawska) za pośrednictwem węzła z ul. Rybaki.
4) inne ustalenia:
a) ochronie podlegają pojedyncze drzewa, grupy i szpalery z wyjątkiem drzew owocowych i drzew w pasie drogowym modernizowanej drogi krajowej nr 61;
b) dla ogólnie dostępnych terenów rekreacji oznaczonych symbolem Tr ustala się obowiązek wykonania urządzeń sanitarnych podłączonych do sieci gminnych;
c) w stosunku do strefy ochronnej zbiornika wodnego Jezioro Zegrzyńskie obowiązuje:
- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 80 %
- zakaz zabudowy;
- zagospodarowanie terenu musi uwzględniać możliwość przejścia pieszego i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż linii zbiornika wodnego;
- zakaz lokalizacji parkingów;
- zakaz stosowania ogrodzeń;
- zagospodarowanie terenu musi być podporządkowana wymogom przepisów przeciwpowodziowych.


Rozdział III
POSTANOWIENIA PLANU W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 16

1) Ustala się lokalizację, linie rozgraniczające, klasy, parametry i osie ulic, skrzyżowań, węzłów i innych urządzeń komunikacyjnych zgodnie z rysunkiem planu i tabelą. Ustalenia szczegółowe dla ulic.
2) Ustala się kierunki przebiegu tras rowerowych.

§ 17

Obsługę komunikacyjną obszaru realizuje następujący układ dróg i ulic:
1) droga krajowa nr 61 (ul.Warszawska) jako ulica główna ruchu przyspieszonego, oznaczona na rysunku planu symbolem 1KGP+D wraz z drogami obsługującymi ruch lokalny (ulice serwisowe) z ciągami pieszo-rowerowymi; w stosunku do drogi krajowej ustala się:
a) lokalizację osi pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu;
b) budowę węzła z ul. Rybaki - 2KL z możliwością wyboru kierunku jazdy i z bezkolizyjnym przejściem dla pieszych;
c) dostępność - poprzez węzeł z ul. Rybaki z pełną możliwością wyboru kierunku jazdy, poprzez skrzyżowanie z 5KD i zachodnią ulicą serwisową (dostęp do jezdni zachodniej), poprzez skrzyżowanie z wschodnią ulicą serwisową ( dostęp do jezdni wschodniej);
d) wyklucza się inne, bezpośrednie wjazdy z terenów przyległych;
e) budowę w liniach rozgraniczających urządzeń usprawniających ruch w postaci: ulic serwisowych o szerokości 5 m, ciągów rowerowych o szerokości min. 2 m, chodników o szerokości min. 1,5 m;
f) budowę w liniach rozgraniczających urządzeń zmniejszających uciążliwość ulicy w tym ekranów chroniących przed hałasem;
g) dopuszcza się budowę trzech bezkolizyjnych przejść dla pieszych przez drogę krajową nr 61.
2) ulica lokalna - ul. Rybaki oznaczona symbolem 2KL;
3) ulice dojazdowe:
a) istniejące do modernizacji - oznaczone symbolami: 3KD (ul. Radziwiłła), 5KD, 6KD;
b) projektowana – oznaczona symbolem 4KD.
4) ciągi pieszo - rowerowe:
a) wydzielony, oznaczony symbolem 7KX ;
b) ciągi pieszo-rowerowe towarzyszące ulicom serwisowym drogi krajowej nr 61,
c) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych na terenach kolejowych oznaczonych symbolem KK oraz na ogólnie dostępnych terenach rekreacji oznaczonych symbolem Tr.
5) Ustala się układ komunikacji pieszej do realizacji poprzez chodniki wydzielone w liniach rozgraniczających wszystkich ulic na obszarze planu.
6) Dla terenów komunikacji minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 25%.
7) Sposób zagospodarowania terenów komunikacji powinien zapewnić możliwość wprowadzenia zadrzewień i zakrzewień o funkcji izolacyjnej i ozdobnej.
8) Potrzeby parkingowe należy zapewnić w granicach własnej działki lub terenu inwestycji według następujących wskaźników::
a) min. 1 miejsce parkingowe na mieszkanie;
b) min. 2 miejsca parkingowe na budynek mieszkalny jednorodzinny;
c) min. 2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów biurowych, handlowych i handlowo-użytkowych;
d) min. 2 miejsca parkingowe na 10 łóżek obiektów hotelowych lub pensjonatowych;
e) min. 20 miejsc parkingowych na 100 użytkowników obiektów sportowych;
f) min. 22 miejsca parkingowe na 100 użytkowników sal widowiskowych, kin i klubów;
g) min. 24 miejsca parkingowe na 100 miejsc konsumpcyjnych obiektów gastronomicznych.


Tabela 1. Ustalenia szczegółowe dla ulic
Symbol
na planienazwa ulicy

Funkcja ulicy
przekrój szerokość w liniach rozgraniczających (m)Inne ustalenia
1KGP+ Droga krajowa nr 61
(ul. Warszawska)
2 x 7
ulica główna ruchu przyspieszonego 36-
130 Po obu stronach ustala się wykonanie:
ekranów przeciwhałasowych
zieleni izolacyjnej i towarzyszącej,
ciągów pieszo rowerowych
D + zachodnia ulica serwisowa 1 x 2,5
D + wschodnia ulica serwisowa 1x 2,5
2KL Ul. Rybaki 2x 3,0
ulica lokalna 9-12
3KD Ul. Radziwiłła 2x 2,5
ulica dojazdowa 10
4KD Ul. Projektowana 2 x 2,75
ulica dojazdowa 10,5
5KD wjazd do jednostki wojskowej 2 x 2,5
ulica dojazdowa 10
6KD wjazd do jednostki wojskowej 2 x 2,5
ulica dojazdowa 10
7KX ciąg pieszo-rowerowy 5-10

§ 18

Dla terenów kolejowych oznaczonych symbolem KK ustala się:
1) utrzymanie funkcji komunikacji kolejowej wraz z niezbędnymi urządzeniami i budowlami;
2) dopuszcza się budowę nowych urządzeń i budowli niezbędnych do funkcjonowania kolei;
3) ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieżenie powstawania oraz przenikania na tereny sąsiednie ponadnormatywnego hałasu i wibracji powodowanej ruchem pociągów;
4) postuluje się wprowadzenie zadrzewień szpalerowych na terenie oznaczonym symbolem KK;
5) dopuszcza się budowę ścieżek rowerowych;
6) w ciągu pieszo-rowerowym oznaczonym symbolem 7KX lokalizuje się przejście dla pieszych.

Rozdział IV
USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 19

1) Dla całego obszaru objętego planem ustala się wykonanie uzbrojenia terenu w zakresie:
a) sieci wodociągowej z urządzeniami ppoż.;
b) sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z niezbędnymi urządzeniami;
c) sieci gazowej dla potrzeb bytowo-socjalnych oraz celów grzewczych;
d) sieci energetycznej, docelowo kablowej z niezbędnymi urządzeniami;
e) sieci telefonicznej.
f) innego uzbrojenia, jeśli zaistnieje taka konieczność.
2) Sieciowe elementy infrastruktury prowadzi się w projektowanych przekrojach poprzecznych ulic. W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu stosownych zgód, dopuszcza się budowę budowli i urządzeń technicznych oraz prowadzenie sieciowych elementów infrastruktury technicznej poza terenami w liniach rozgraniczających ulic.
3) Dla ogólnie dostępnych terenów rekreacji należy wykonać niezbędne urządzenia sanitarne.
4) Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest możliwość podłączenia jej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 20

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejące urządzenia i sieci oraz po przebudowie i rozbudowie sieci na nowe trasy w związku z kolizjami wynikającymi z nowego układu urbanistycznego
2) istnienie lub oddanie do eksploatacji w przyległej do działki ulicy sieci wodociągowej, nakłada obowiązek podłączenia się do niej.

§ 21

W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-sanitarnych ustala się:
1) zakaz wprowadzenia ścieków nie oczyszczonych do wód podziemnych i powierzchniowych;
2) odprowadzeni ścieków w oparciu o istniejące urządzenia i sieci oraz o urządzenia sieci po przebudowie i rozbudowie na nowe trasy w związku z kolizjami wynikającymi z nowego układu urbanistycznego;
3) odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków- ,,Dębe” w Orzechowie, poprzez sukcesywnie rozbudowywaną sieć kolektorów i kanałów podziemnych;
4) istnienie lub oddanie do eksploatacji w przyległej do działki ulicy sieci kanalizacyjnej nakłada obowiązek podłączenia się do niej;
5) na terenie oznaczonym symbolem NO utrzymuje się lokalizację przepompowni ścieków;
6) dla terenów zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się budowę szczelnego zbiornika na ścieki (szamba) jeśli: powierzchnia działki jest nie mniejsza niż 750 m2 oraz wytwarzanie ścieków nie przekracza 2 m3 na dobę oraz pojemność zbiornika nie przekracza 10 m3.

§ 22

W zakresie odprowadzenia ścieków deszczowych i zagospodarowania wód opadowych ustala się:
1) odprowadzenie ścieków deszczowych z terenów parkingów i dróg publicznych kanałami podziemnymi lub otwartymi do odstojników i podczyszczalni zlokalizowanych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) zagospodarowanie wód deszczowych na własnej działce dla terenów zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej.

§ 23

W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) indywidualny system zaopatrzenia z wykluczeniem urządzeń na paliwa stałe;
2) dopuszcza się ogrzewanie budynków i budowli paliwem innym niż gazowe, oleje lekkie lub elektryczne pod warunkiem, że niekonwencjonalne źródło ciepła uzyska pozytywną opinię rzeczoznawcy iż nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz uzyska zgodę właściwych organów na eksploatację.

§ 24

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) obszar objęty planem zasilany będzie gazem ziemnym po rozbudowaniu gazowej sieci dystrybucyjnej i połączeniu jej z istniejącymi stacjami gazowymi oraz po przebudowie gazociągów na nowe trasy w związku z kolizjami wynikającymi z nowego układu urbanistycznego;
2) gazyfikacja terenu i dostawy gazu dla nowych odbiorców są możliwe o ile spełnione zostaną kryteria ekonomiczne dla dostaw gazu i zawarte umowy dostawcy gazu z odbiorcami;
3) linia parkanów winna przebiegać minimum 0,5 m od gazociągu;
4) w linii parkanów należy umieścić szafkę gazową otwieraną od strony ulicy.

§ 25

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) zasilanie z istniejących i projektowanych linii SN i NN, docelowo kablowych;
2) rozbudowę sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia, budowę nowych stacji transformatorowych SN/nn oraz przebudowę urządzeń i sieci na nowe trasy w związku z kolizjami wynikającymi z nowego układu urbanistycznego;
3) niezbędne stacje transformatorowe i zasilające je linie średniego napięcia lokalizowane będą w zależności od potrzeb na całym terenie działania planu.

§ 26

W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) obsługę z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń oraz z urządzeń i sieci po przebudowie na nowe miejsca i trasy w związku z kolizjami wynikającymi z nowego układu urbanistycznego.

§ 27

W zakresie usuwania odpadów komunalnych ustala się:
1) usuwanie odpadów za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb;
2) należy stworzyć warunki dla selektywnej zbiórki odpadów - na każdej działce budowlanej i rekreacyjnej należy zapewnić miejsce na pojemniki do wstępnej selekcji odpadów;
3) dopuszcza się wyznaczenie wspólnego dla kilku obiektów budowlanych lub działek rekreacyjnych miejsca na ww. pojemniki, pod warunkiem zapewnienia dostępu z terenów komunikacji publicznej;
4) miejscem składowania odpadów jest właściwe terytorialnie składowisko odpadów komunalnych.

Rozdział V
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Ustala się, że stawka procentowa służąca obliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu wynosi 20%

§ 29

Na terenie objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt zatwierdzonego uchwałą Nr 25/IV/94 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 października 1994 r (Dz. Urz. Województwa Warszawskiego Nr 21, poz. 190) - w ich miejsce wprowadza się ustalenia stanowiące treść niniejszej Uchwały.

§ 30

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy Nieporęt.

§ 31

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 25.01.2007 r., godz. 17.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.01.2007 r., godz. 17.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2007 r., godz. 17.37NieznanyDodanie strony do BIP.