Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt

o wolnym stanowisku urzędniczym - inspektora ds. windykacji i finansów w Urzędzie Gminy Nieporęt

Wójt Gminy Nieporęt ogłasza o wolnym stanowisku urzędniczym – inspektora ds windykacji i finansów w Urzędzie Gminy Nieporęt oraz o naborze kandydatów na to stanowisko.

I.Adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

II.Określenie wymagań związanych z stanowiskiem:
1.Warunki niezbędne - kandydatem na stanowisko inspektora ds windykacji i finansów może być osoba, która posiada:
1) wykształcenie wyższe,
2) znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i prawa administracyjnego oraz
kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
3) znajomość obsługi pakietu biurowego oraz umiejętność poruszania się w sieci
Internet,
4) co najmniej 3 letnie zatrudnienie w księgowości budżetowej bezpośrednio przed złożeniem
oferty w ramach niniejszego naboru,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds windykacji
i finansów,
6) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślne,
7) nie była karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
8) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.Warunki dodatkowe – znajomość przepisów:
1) ustawy o samorządzie gminnym,
2) ustawy o finansach publicznych,
3) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
4) przepisów uprawniających do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
oraz ustaw; o strażach gminnych, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego.

III.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku inspektora ds księgowości budżetowej:
3. Podstawowy zakres obowiązków:
1) zapewnienie realizacji przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa,
2) wystawianie i doręczanie dłużnikom upomnień,
3) naliczanie odsetek za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) prowadzenie windykacji należności wraz z egzekucją sądową,
5) analizowanie ściągalności należnych opłat (naliczanie skutków obniżek, zwolnień,
umorzeń i odroczeń,
6)współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie realizacji należności gminy,
7)sporządzanie wniosków i informacji z utraconych dochodów.IV.Wymagane dokumenty:
1. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) C.V. – życiorys,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje - kserokopie,
4) świadectwa pracy – kserokopie potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku inspektora ds windykacji i finansów w przypadku zatrudnienia,
6) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych, w przypadku
zatrudnienia wymagany będzie wypis z Krajowego Rejestru Karnego,
7)oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2.List motywacyjny i C.V. powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

V.Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1.Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 29 czerwca 2006r. w kancelarii Urzędu
Gminy Nieporęt, pod adresem: 05-126 Nieporęt, Plac wolności 1, pokój 9 osobiście lub za
przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt z
dopiskiem: dotyczy naboru na stanowiska inspektora ds windykacji i finansów.
2.Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt 1 nie będą
rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
3.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy
Nieporęt www.bip.nieporet.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieporęt.

Wójt Gminy Nieporęt
Sławomir Maciej MazurAdministrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 19.06.2006 r., godz. 16.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.04.2009 r., godz. 21.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.04.2009 r., godz. 21.18NieznanyZmiana przynależności strony
19.06.2006 r., godz. 16.28NieznanyDodanie strony do BIP.