Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Sprawy związane z pracą Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie

Gminny Zespół Oświaty (GZO) - załatwianie spraw

Podstawowe akty prawne, na podstawie których Gminny Zespół Oświaty realizuje zadania w zakresie oświaty:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.).

W Zespole Oświaty, na podstawie wyżej powołanych ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw, prowadzone są sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nieporęt; przypisane Gminie jako jednostce samorządu terytorialnego - będącego organem prowadzącym szkoły i przedszkola publiczne - ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Najważniejsze zadania załatwiane lub przygotowywane w Zespole do realizacji przez Wójta lub Radę Gminy na postawie poszczególnych ustaw to:

I. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):

1) Przygotowywanie procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkolno-przedszkolnych (art. 5) oraz ich likwidacja (art. 59) i rozwiązywanie (art. 62).
2) Ustalanie sieci przedszkoli publicznych (art. 14a).
3) Ustalanie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów i ich obwodów (art. 17 ust. 4).
4) Koordynacja dowozu uczniów, w tym organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych, do szkół i przedszkoli (art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3 i 3a).
5) Kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat (art. 19).
6) Sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie spraw administracyjnych, m.in. przestrzegania przez dyrektorów obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki (art. 34a).
7) Przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie procedury konkursowej (m. in. opracowanie regulaminu, powołanie komisji konkursowej, prowadzenie uzgodnień) mającej na celu wyłonienie kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych, którym wójt powierza stanowisko w uzgodnieniu z kuratorem oświaty (art. 36a).
8) Na podstawie aktów wykonawczych do art. 60 wykonuje się następujące zadania:
- Opracowanie i nadanie pierwszego statutu nowo zakładanym placówkom oświatowym.
- Sprawdzenie pod względem merytorycznym arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na każdy rok szkolny przed zatwierdzeniem ich przez wójta, a także m. in. opracowanie norm zatrudniania pracowników administracyjno-obsługowych, przyznawania liczby zajęć dodatkowych płatnych z budżetu gminy).
- Prowadzenie procedury nadania szkole imienia.
9) Załatwianie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów nauki zawodu pracowników młodocianych (art. 70b)
10) Zapewnienie kształcenia dzieciom i młodzieży wybitnie uzdolnionej (indywidualny tok lub program nauczania) lub z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki np. nauczania indywidualnego (art. 71b).
11) Prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych (art. 82).
12) Udzielanie dotacji niepublicznym placówkom oświatowym (art. 90 ust.2c).
13) Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom – stypendiów i zasiłków (art. 90D i art. 90e). (Karta informacyjna nr GZO/01 – udzielenie stypendium szkolnego; Karta informacyjna GZO/02 – udzielenie zasiłku szkolnego).
14) Na podstawie aktów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty – współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w sprawie organizacji Sprawdzianu kompetencji uczniów klas VI szkół podstawowych i Egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas III gimnazjum oraz współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów, rodzin i rodziców.
15) Współpraca z innymi gminami w zakresie oświaty – przygotowywanie porozumień, rozliczanie kosztów udzielonych dotacji.

II. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.):

1) Ocena pracy nauczyciela pełniącego jednocześnie obowiązki dyrektora szkoły lub przedszkola, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty (art. 6a).
2) Organizacja procedur egzaminacyjnych (powoływanie komisji, prowadzenie postępowania egzaminacyjnego, wydawanie i prowadzenie ewidencji zaświadczeń o uzyskaniu stopnia awansu) dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (art. 9g).
3) Udział w pracach komisji kwalifikacyjnych powołanych przez kuratora oświaty dla nauczycieli mianowanych (zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę) ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego (art. 9g).
4) Opracowanie regulaminów wynagradzania nauczycieli na dany rok kalendarzowy, w tym przyznawania nauczycielom dodatków:
- motywacyjnego
- funkcyjnego,
- za warunki pracy,
- za godziny ponadwymiarowe,
- za godziny doraźnych zastępstw,
- mieszkaniowego,
- nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej ze specjalnego funduszu nagród, występowanie z wnioskiem do wójta o przyznanie nagród (art. 30 i akty wykonawcze do niego).
5) Opracowanie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalanie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym (art. 42).
6) Opracowanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalanie maksymalnych kwot dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (art. 70a).
7) Koordynacja i współorganizacja gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej (art. 74).


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.02.2006 r., godz. 11.08
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 15.06.2010 r., godz. 12.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.06.2010 r., godz. 12.26Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
01.04.2010 r., godz. 15.17Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
01.04.2010 r., godz. 15.17Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
01.04.2010 r., godz. 15.15Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
22.02.2006 r., godz. 11.08NieznanyDodanie strony do BIP.