Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Kompetencje Wójta Gminy

Wójt jest kierownikiem Urzędu.
Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika oraz podległych mu bezpośrednio kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
Zastępca Wójta zastępuje Wójta podczas jego nieobecności w zakresie określonym przez Wójta, a także wykonuje zadania i kompetencje określone w niniejszym Regulaminie i zarządzeniach Wójta, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych odrębnymi przepisami lub Regulaminem do wyłącznej kompetencji Wójta, z zastrzeżeniem ust. 3.
Zastępca Wójta może wykonywać zadania i kompetencje zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Wójta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa lub upoważnienia udzielonego przez Wójta.
Zastępcę Wójta zastępuje podczas jego nieobecności inny, wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Zastępca Wójta, Sekretarz oraz Skarbnik realizują zadania i kompetencje, określone w odrębnych przepisach lub powierzone odrębnym zarządzeniem.
Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad Zastępcą Wójta, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz podlegającymi mu bezpośrednio komórkami organizacyjnymi.

Wójt jako kierownik Urzędu:
1) wykonuje uprawnienia zwierzchnika i przełożonego służbowego pracowników Urzędu,
2) wykonuje za pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym zatrudnia i zwalnia pracowników Urzędu,
3) reguluje wewnętrzną strukturę i organizację pracy Urzędu w zakresie związanym z
zapewnieniem prawidłowego wykonywania zadań i funkcjonowania Urzędu oraz w zakresie
wynikającym z odrębnych przepisów, w tym:
a) wydaje zarządzenia wewnętrzne, w tym zarządzenia ustalające regulaminy oraz instrukcje,
b) wydaje polecenia służbowe w sprawach wewnętrznego porządku i organizacji pracy,
4) kontroluje wykonanie wydanych zarządzeń i poleceń,
5) rozpatruje skargi na bezpośrednio podległych mu pracowników.
2. Wójt zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Wójt jako organ wykonawczy Gminy wykonuje zadania i kompetencje wynikające z ustawy oraz z przepisów szczególnych, w tym zapewnia wykonanie zadań Gminy, wykonuje uchwały Rady, udziela odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych, zapewnia dostęp do informacji publicznej.
4. Wójt jako organ administracji publicznej wydaje decyzje administracyjne w należących do jego kompetencji indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
5. Wójt realizuje kompetencje wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w zakresie sporządzania testamentów i stwierdzania własnoręczności podpisów.
6. Wójt jako Szef Obrony Cywilnej Gminy realizuje zadania w zakresie obrony cywilnej określone przepisami.
7. Wójt jako organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy realizuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym powołuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
8. Wójt realizuje także inne niż określone w ust. 1 – 7 zadania i kompetencje, przypisane Wójtowi na podstawie przepisów szczególnych.

Do wyłącznej kompetencji i podpisu Wójta zastrzeżone są sprawy:
1) korespondencji kierowanej do naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz kierowników urzędów centralnych,
2) korespondencji kierowanej do innych organów jednostek samorządu terytorialnego;
3) odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
4) odpowiedzi na wnioski i wystąpienia posłów i senatorów,
5) korespondencji z Radą, Komisjami oraz Przewodniczącym Rady,
6) decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, w zakresie, w którym Wójt nie udzielił upoważnienia do załatwiania spraw w swoim imieniu innym pracownikom Urzędu lub kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,
7) oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym, w tym umów cywilnoprawnych i porozumień związanych z zarządem i rozporządzaniem mieniem komunalnym, w zakresie określonym ustawami i uchwałami,
8) decyzji w sprawach realizacji wydatków budżetowych,
9) zarządzeń w sprawach realizacji kompetencji organu wykonawczego Gminy, w tym zarządzeń porządkowych,
10) udzielania zamówień publicznych;
11) sprawozdań z działalności Wójta;
12) programu operacyjnego przed powodzią;
13) wprowadzania stanu klęski żywiołowej;
14) udzielania informacji mediom oraz reagowania na krytykę medialną, w tym prasową,
15) udzielania upoważnień i pełnomocnictw do działania i załatwiania spraw w imieniu Wójta,
16) pracownicze, w tym określanie i przydzielanie pracownikom zakresów czynności,
17) zarządzeń wewnętrznych w sprawach organizacji i funkcjonowania Urzędu,
18) występowania do organów nadzorujących pracę Urzędu,
19) występowania oraz korespondencji z organami kontroli zewnętrznej,
20) załatwiania wniosków w zakresie spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta,
21) załatwiania skarg na bezpośrednio podległych pracowników,
22) występowania w innych sprawach, mających ze względu na ich charakter szczególne znaczenie.
2. Załatwianie spraw, o których mowa w ust. 1 przez Zastępcę Wójta lub innego pracownika Urzędu, może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta oraz wyłącznie w zakresie tego upoważnienia.

Wójtowi podlegają bezpośrednio:
1) Zastępca Wójta,
2) Sekretarz;
3) Skarbnik Gminy,
4) Biuro Prawne,
5) Biuro ds. Organizacji Gminy,
6) Dział Informacji Publicznej i Promocji Gminy,
7) Dział Zagospodarowania Przestrzennego,
8) Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
9) Biuro audytu wewnętrznego,
10) Komenda Straży Gminnej,
11) Dział Sportu i Rekreacji
16) Doradca,
17) Dział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i OC,
18) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej,
19) Kierownik USC.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 26.06.2003 r., godz. 23.57
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 29.01.2016 r., godz. 14.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.01.2016 r., godz. 14.55Adam PodemskiEdycja strony
15.06.2010 r., godz. 12.31Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
09.03.2010 r., godz. 09.14Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
26.06.2003 r., godz. 23.57NieznanyDodanie strony do BIP.