Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

INFORMACJA
Wójta Gminy Nieporęt o uprawnieniach niepełnosprawnych osób
uprawnionych do udziału w referendum gminnym, zarządzonym na dzień
14 maja 2017 roku


Na podstawie art. 37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. . poz. 15) w związku z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400), informuję niepełnosprawne osoby uprawnione do udziału w referendum gminnym o przysługujących im uprawnieniach w referendum gminnym, zarządzonym na dzień 14 maja 2017 roku.
Niepełnosprawne osoby uprawnione są do udziału w referendum na takich samych zasadach jak pozostałe osoby, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.

I. Właściwe obwody głosowania oraz lokale komisji obwodowych przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujące się najbliżej miejsca zamieszkania

Zgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Nieporęt z dnia 10 kwietnia 2017 r. podano do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum gminnym zarządzonym na dzień 14 maja 2017 r.

Niepełnosprawne osoby uprawnione do głosowania w referendum gminnym, informację o właściwym dla siebie obwodzie głosowania mogą uzyskać w następujący sposób:
- osobiście: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, pokój nr 3 (na parterze)
- telefonicznie pod numerem: 22 767-04-25
- w poniedziałki w godz. 8.00-18.00, wtorek-piątek w godz. 8:00-16:00
- pocztą elektroniczną: urzad@nieporet.pl

II. Termin referendum gminnego oraz godziny głosowania:

Referendum gminne zostało zarządzone na:
14 maja 2017 r. (niedziela), głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 - 21.00.

III. Warunki oraz formy głosowania

1. Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046), w tym również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności właściwego organu orzekającego.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji do spraw referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.
Pełnomocnictwa udziela się przed pracownikiem Urzędu Gminy Nieporęt upoważnionym przez Wójta Gminy Nieporęt do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba składa wniosek najpóźniej do dnia 5 maja 2017 r., w Urzędzie Gminy Nieporęt.
Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nieporęt pod niniejszą informacją.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa – wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nieporęt pod niniejszą informacją;
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby, która złożyła wniosek w tej sprawie lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.
Osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem referendum, tj. do dnia 12 maja 2017 r., stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Nieporęt, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji do spraw referendum w dniu głosowania.
Osoba, która udzieliła pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu komisji obwodowej, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa powoduje jego wygaśnięcie.

2. Głosowanie w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu niepełnosprawna osoba obowiązana jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

3. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu komisji obwodowej
Niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu komisji obwodowej inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu osobie uprawnionej do udziału w referendum sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby. Dopuszczalne jest, aby na życzenie niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

4. Pozostałe uprawnienia osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum gminnym może skorzystać z uprawnień, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu:
- głosowanie korespondencyjne - do dnia 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a,
- głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych – do dnia 9 maja 2017 r. należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Sekretarza Urzędu Gminy Nieporęt, tel. 22 767 04 24 lub emailem: b.kopcinska@nieporet.pl


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Elżbieta Staniszewska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 12.04.2017 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 12.04.2017 r., godz. 11.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2017 r., godz. 11.37Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
12.04.2017 r., godz. 11.18Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
12.04.2017 r., godz. 11.18Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
12.04.2017 r., godz. 11.15Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
12.04.2017 r., godz. 11.05Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony