Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym

Sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym

DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz spraw, którymi zajmuje się Wydział :
1)wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego;
2)wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4)wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego;
3)wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego;
5)udzielanie informacji o przeznaczeniu działek w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego;
6)przyjmowanie wniosków mieszkańców o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
7)przyjmowanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt, wyłożonych do publicznego wglądu;
8)udzielanie informacji nt.:
- opracowywanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- ustaleń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt, wyłożonych do publicznego wglądu.

Ad.1). Wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (załącznik do ustawy - tabela część I, lp. 51), wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega opłacie skarbowej w następującej wysokości:
1) od wypisu
a) do 5 stron - 30 zł,
b) powyżej 5 stron - 50 zł,
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł,
b) nie więcej niż - 200 zł.

Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Karta Informacyjna nr ZP/10)

Ad.2). Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
Do wniosku należy:
a) załączyć 2 kopie mapy zasadniczej z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Składnicy Map w Legionowie, ul.Sikorskiego 11,
b)określić:
- charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie, gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
c) przedstawić:
- sposób i funkcje zagospodarowania terenu,
- koncepcję zagospodarowania terenu na 1 kserokopii mapy,
d) w przypadku, gdy inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy przedstawić informację o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:
- rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
- powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie jej wykorzystania i pokryciu szatą roślinną,
- rodzaju technologii,
- ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
- przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
- rozwiązaniach chroniących środowisko,
- rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
e) załączyć wypis z rejestru gruntów,
f) załączyć kopie umów z zarządcami sieci gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (Karta Informacyjna nr ZP/09)

Ad.6) Wniosek o zmianę przeznaczenia terenów w planie zagospodarowanie przestrzennego kieruje się do Wójta Gminy Nieporęt. Wniosek ten składa w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pok. nr 9, bądź przesyła na adres: Urząd Gminy Nieporęt, 05-126 Nieporęt, Pl.Wolności 1. Wnioski o zmianę przeznaczenia (ZAŁĄCZNIK NR 1 Dokonanie zmiany przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – wniosek).

Karta Informacyjna nr ZP/09 - Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Karta Informacyjna nr ZP/10 - Wydanie wypisu z wyrysem z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Karta Informacyjna nr ZP/11 - Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego

Karta Informacyjna nr ZP/12 - Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Karta Informacyjna nr ZP/13 - Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.06.2003 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 19.12.2016 r., godz. 15.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2016 r., godz. 15.31Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
07.10.2013 r., godz. 14.45Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
07.10.2013 r., godz. 14.44Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
07.10.2013 r., godz. 14.39Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
24.06.2003 r., godz. 13.33NieznanyDodanie strony do BIP.