Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Sprawy związane z ochroną środowiska

STANOWISKO PRACY DS. OCHRONY ŚRODOWISKA:

WYKAZ PROWADZONYCH PRAC:

Sprawy o charakterze ogólnym, polegające na opracowywaniu programów ochrony środowiska i odpowiedzialność za stan środowiska na terenie gminy:

Sprawy związane z gromadzeniem i dysponowaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:

Sprawy dotyczące kształtowania sytuacji prawnej podmiotów oddziaływujących na środowisko:

Prawo ochrony środowiska ( podstawa prawna z ustawy z dnia 27.04.2001r)

1.udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu gminy.
2. wyliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
3. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organów gminy
4. nakazanie wstrzymania użytkowania instalacji w razie naruszenie warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji.
5. przygotowanie planu dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nieporęcie, służącego finansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy.
6. określanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięzięcia - opłata skarbowa 205 zł.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004

1.wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości, Karta Informacyjna KOŚ/04.
2 naliczanie i pobieranie opłat za usuwanie za zezwoleniem drzew i krzewów,
3.wymierzanie i pobieranie kar pieniężnych za: zniszczenie terenów zieleni, drzew i krzewów powodowanych niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych , zastosowaniem środków chemicznych, niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni oraz usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.
4.popularyzacja ochrony przyrody, wprowadzanie przez organy gminy form ochrony przyrody.
5. dokonywanie zmiany przeznaczenia terenu na którym znajduje się starodrzew.

Prawo wodne( podstawa prawna z ustawy z dnia 18.07.2001r.)

1.nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu wody do stanu poprzedniego, gdy zmiana wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie.
2.zatwierdzanie realizacji postanowień ugody pomiędzy właścicielami gruntów, w przypadku zmiany stanu wody na gruntach.

O Inspekcji Ochrony Środowiska( podstawa prawna z ustawy z dnia 20.07.1991r.)

1.wydanie właściwemu organowi inspekcji polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośrednich zagrożeń środowiska.
2.współdziałanie z organami inspekcji w wykonywaniu zadań kontrolnych z zakresu ochrony środowiska.

O lasach( podstawa prawna ustawy z dnia 28.09.1991r)

1.opiniowanie wniosków o ustanowienie i zniesienie ochronności lasów.

Prawo geologiczne i górnicze( podstawa prawna z ustawy z dnia 4.02.1994r)

1.opiniowanie przy wydawaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, wydobywanie kopalin ze złóż.
2.opiniowanie zatwierdzania projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji.

O odpadach( podstawa prawna z ustawy z dnia 27.04.2001r)

1.opiniowanie zatwierdzania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
2.opiniowanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, i transportu i składowania.

O utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( podstawa prawna z ustawy z dnia 13.09.1996r)

1.wydawanie zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzeniu działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części- opłata skarbowa 107 zł.

O ochronie gruntów rolnych i leśnych ( podstawa prawna z ustawy z dnia 3.02.1995r.)

1.opiniowanie decyzji o nałożenia obowiązku zdjęcia warstwy próchnicznej gleby.
2.opiniowanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów.

O ochronie zwierząt( podstawa prawna z ustawy z dnia 21.08.1997r)

1.czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi , opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.06.2003 r., godz. 13.25
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.06.2003 r., godz. 13.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.06.2003 r., godz. 13.25NieznanyDodanie strony do BIP.