Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Podatek od nieruchomości

W 2016 roku podstawą wymiaru podatku od nieruchomości jest Uchwała
Nr XV/105/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 10154).
Poszczególne stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia z życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - w zakresie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.) dla których określa się stawkę podatku w wysokości – 9,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,02 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zwana dalej „stawką podstawową”, z wyjątkiem budowli związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015, poz. 139), dla których określa się stawkę podatku w wysokości – 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zwaną dalej ,,stawką preferencyjną".

1 stycznia 2016 r. w gminie Nieporęt, tak jak i na terenie całego kraju, zaczęła obowiązywać nowa stawka – dotycząca gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
w wysokości 3 zł za 1 m 2. Nowa stawka podatku ma zastosowanie dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Utrzymana została stawka podatku od nieruchomości , w których prowadzona jest działalność gospodarcza, dla przedsiębiorców prowadzących w nich żłobki i kluby dziecięce, i tak jak w roku ubiegłym również w 2016 r. przedsiębiorcy działający w powyższym zakresie będą mogli skorzystać z 50% ulgi.

Dodatkowo wprowadzone zostało różnicowanie stawki dla budowli związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ) – dla których określono stawkę podatku w wysokości 1% ich wartości.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Emilia Gera, data: 19.11.2015 r., godz. 00.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 30.12.2015 r., godz. 14.58
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 18.01.2016 r., godz. 12.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2016 r., godz. 12.29Adam PodemskiEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 12.21Adam PodemskiUsunięcie powiązania strony z plikiem
18.01.2016 r., godz. 12.21Adam PodemskiEdycja strony
30.12.2015 r., godz. 15.01Adam PodemskiPowiązanie strony z plikiem
30.12.2015 r., godz. 14.58Adam PodemskiDodanie strony