Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Sprawy związane z ewidencją ludności (paszport, dowód, zameldowanie itp.)

Wykaz prowadzonych spraw z zakresu Ewidencji Ludności:
1. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały lub czasowy .
2. Przyjmowanie zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego ponad dwa miesiące.
3. Meldowanie cudzoziemców.
4. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego.
5. Udzielanie informacji adresowych.
6. Wydawanie poświadczeń zameldowania.
7. Wpisywanie numeru ewidencyjnego.
8. Załatwianie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów, prowadzenie stałego rejestru wyborców.
9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ewidencji ludności.

1. Dokumenty potrzebne do zameldowania na pobyt stały lub czasowy:
- Dokonując zameldowania na pobyt stały, osoba przedstawia zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego - tylko przy zameldowaniu na pobyt stały, dowód osobisty, książeczkę wojskową , w przypadku osób niepełnoletnich - akt urodzenia, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz zgłasza następujące dane osobowe:
· nazwisko, (nazwisko rodowe i z poprzedniego małżeństwa) i imię (imiona),
· imiona i nazwiska rodowe rodziców,
· data i miejsce urodzenia,
· stan cywilny,
· imię i nazwisko małżonka,
· adres nowego miejsca zamieszkania stałego,
· datę przybycia na pobyt stały,
· adres poprzedniego miejsca pobytu stałego,
· wykształcenie i zawód wyuczony,
· miejsce pracy i zawód wykonywany,
· stopień wojskowy, nr książeczki wojskowej oraz przynależność do WKU,
· oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- Wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące.
- Osoby dopełniające obowiązku meldunkowego otrzymują potwierdzenie zameldowania z urzędu (bezpłatnie).
- Zameldowania noworodka na pobyt stały dokonuje się z urzędu gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

2. Dokumenty potrzebne do wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego:
· Wypełnienie „Zgłoszenia wymeldowania”,
· Dowód osobisty osoby wymeldowującej się,
· Książeczka wojskowa lub legitymacja oficerska – w przypadku mężczyzn, którzy do końca danego roku kalendarzowego kończą 50 lat (szeregowcy i podoficerowie).
Osoby mające karty mobilizacyjne mają obowiązek przed dokonaniem wymeldowania zgłosić się ze „zgłoszeniem wymeldowania” do Wojskowej Komendy Uzupełnień, która wydała kartę mobilizacyjną.
· Przy wymeldowaniu dziecka niepełnoletniego z miejsca pobytu stałego niezbędna jest zgoda obojga rodziców, aby dziecko pozostające pod ich opieką przebywało u innej osoby oraz akt urodzenia dziecka,
Czynności wymeldowania dokonuje się osobiście.

3. Meldowanie cudzoziemców(wniosek do pobrania w urzędzie):
- Potrzebne dokumenty
· wypełnione „zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca”
· paszport,
· wiza,
· karta pobytu lub zezwolenie na pobyt.
- Cudzoziemiec przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do danej miejscowości.
- Cudzoziemiec, dokonując zameldowania na pobyt stały zgłasza wymagane dane do zameldowania, przedstawia kartę pobytu stałego wydaną stosownie do przepisów ustawy o cudzoziemcach lub zezwolenie na osiedlenie się lub decyzję Wojewody zezwalającą na pobyt stały oraz potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

4. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego:
· paszport,
· karta pobytu, wiza lub zezwolenie na pobyt.
Wymeldowania dokonuje się osobiscie lub przez pełnomocnika.
Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione wymeldowania dokonują opiekunowie prawni.

5. Udzielanie informacji adresowych:
- Od wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych informacji adresowych udziela się wyłącznie na pisemnie umotywowany (informacje adresowe (wniosek uległ zmianie – nowy w załączeniu - ZAŁĄCZNIK NR 1) opracowany przez MSWiA w załączeniu;
· opłata w wysokości 31 zł, wnoszona na konto bankowe nr: B.S. w Legionowie, o / Nieporęt 52801310292003000374150001

6. Wydawanie poświadczeń zameldowania
- Osoba posiadająca zameldowanie na pobyt stały lub czasowy zgłasza się z dowodem osobistym.
- Opłata skarbowa w wysokości – 17 zł,
- Poświadczenie zameldowania wydawane jest niezwłocznie.

7. Wpisywanie numeru ewidencyjnego
- Rodzice dzieci nowo narodzonych mogą mieć wpisany numer ewidencyjny PESEL dziecka dopiero po nadaniu go przez MSWiA, co trwa około 1,5 miesiąca od sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Numer wpisywany jest na akcie urodzenia.

8. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
- Osoby stale zamieszkałe na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały albo zamieszkałe na obszarze tej gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały, lub nigdzie niezamieszkałe stale przebywające na obszarze Gminy Nieporęt mogą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych.
- Na wniosek właścicieli nieruchomości, głównych najemców lokali spółdzielczych, komunalnych i służbowych.
- Potrzebne dokumenty:
· podanie o wymeldowanie danej osoby / podanie o zameldowanie danej osoby
· dokument potwierdzający uprawnienia samoistne do lokalu (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, decyzja przydziału lokalu lub umowa najmu lokalu)
· dowód osobisty

10. Dokumenty niezbędne do wydania dowodu osobistego:
wymagane dokumenty należy złożyć osobiście
· wniosek dowodowy wypełniony czarnym długopisem,
· 2 aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45mm,
· odpis skrócony aktu urodzenia przy pierwszym dowodzie osobistym, aktu małżeństwa przy wymianie dowodu osobistego (nie załącza się aktów stanu cywilnego, jeżeli dokumenty te zostały sporządzone w tutejszym USC).

Osoby małoletnie składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
11. Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne.
12. Wydawanie poświadczonych kserokopii dokumentów znajdujących się w teczkach dowodowych tj. kserokopii kart osobowych i pierwszych "wniosków dowodowych" osobom starającym się o odszkodowanie z tytułu pracy przymusowej lub pobytu w obozie w czasie II wojny światowej.


Wszystkie dokumenty w w/w sprawach należy składać bezpośrednio w pokojach nr 3 i 4.

Podstrony:

Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.06.2003 r., godz. 12.57
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 30.11.2012 r., godz. 09.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.11.2012 r., godz. 09.35Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
30.11.2012 r., godz. 09.32Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.01.2010 r., godz. 08.37Beata WilkEdycja strony
04.01.2010 r., godz. 08.32Beata WilkEdycja strony
04.01.2010 r., godz. 08.30Beata WilkEdycja strony
24.06.2003 r., godz. 12.57NieznanyDodanie strony do BIP.