Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Sprawy związane z Urzędem Stanu Cywilnego

Wykaz prowadzonych spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego:
1. Przyjmowanie oświadczeń o:
· wstąpieniu w związek małżeński,
· powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
· uznaniu dziecka,
· zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,
· nadanie dziecku nazwiska męża matki.
2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego.
3. Sporządzanie odpisów aktów stanu cywilnego.
4. Sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności do zawarcia związku małżeńskiego.
5. Ustalanie, odtwarzanie i uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego.
6. Transkrypcje aktów stanu cywilnego.
7. Skrócenie terminu na zawarcie małżeństwa.
8. Zmiana nazwiska.
9. Zmiana imienia.

Dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez obywatela polskiego:
· odpis skrócony aktu urodzenia,
· odpis skrócony aktu małżeństwa (rozwiedziony, rozwiedziona, wdowiec, wdowa)
· odpis skrócony aktu zgonu małżonka (wdowiec, wdowa)
· dowód osobisty
Przez cudzoziemca:
· dokument stwierdzający tożsamość,
· odpis skrócony aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem,
· zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego,
· złożenie zapewnienia o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa.
Opłata skarbowa - 84,00 zł

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu urodzenia dziecka:
· zgłoszenie urodzenia noworodka – uzyskane do lekarza,
· odpis aktu małżeństwa rodziców, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa,
· odpis aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa,
· dowody osobiste.
Aktu zgonu:
· karta zgonu (wystawiona przez lekarza),
· dokument tożsamości zmarłego
Opłaty:
· sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu oraz 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu – bezpłatnie
· każdy kolejny odpis – 22 złł,

Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
· dowód osobisty,
· wypis wyroku sądowego orzekającego rozwód,
Opłata skarbowa - 11,00 zł

Osoba powracająca do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa powinna zgłosić się przed upływem 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku sądowego.

Transkrypcje dokumentów zagranicznych (wpisanie do polskich ksiąg USC treści aktu urodzenia małżeństwa , zgonu , które nastąpiły za granicą i zostały zarejestrowane w zagranicznym USC):
· zagraniczny akt stanu cywilnego lub jego odpis,
· tłumaczenie ww. dokumentu przez tłumacza przysięgłego,
· dowód osobisty - do wglądu,
· podanie.
Opłata skarbowa - 50,00 zł

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego, sprostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego:
· podanie,
· odpis zupełny aktu stanowiącego podstawę sporządzenia aktu uzupełnianego lub prostowanego,
· dowód osobisty- do wglądu.
Opłata skarbowa - 39,00 zł

POZOSTAŁE OPŁATY SKARBOWE POBIERANE PRZEZ URZĄD STANU CYWILNEGO:
· od sporządzenia odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 zł
· od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł
· od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkały w Polsce nie mający obywatelstwa żadnego państwa posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą - 38,00 zł
· od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł
· od pozostałych zaświadczeń - 26,00 zł
· od pozostałych decyzji administracyjnych - 39,00 zł.
· od decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska ilub imienia (imion) - 37,00 zł
· od innych czynności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - 11,00 zł

Opłate skarbową należy wpłacać na konto:
Urząd Gminy Nieporet
Plac Wolnosci 1, 05-126 Nieporęt
B.S. w Legionowie, o/Nieporęt
52801310292003000374150001


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.06.2003 r., godz. 12.51
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 16.01.2015 r., godz. 13.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.01.2015 r., godz. 13.56Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
16.01.2015 r., godz. 13.55Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
16.01.2015 r., godz. 13.55Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
16.01.2015 r., godz. 13.54Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
24.06.2003 r., godz. 12.51NieznanyDodanie strony do BIP.