Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2015 r. , poz. 2058.)
Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy, prawo dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Nie można, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji.

Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 13.06.2003 r., godz. 10.19
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 01.02.2016 r., godz. 16.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.02.2016 r., godz. 16.10Adam PodemskiEdycja strony
16.04.2009 r., godz. 12.00NieznanyEdycja strony
16.04.2009 r., godz. 11.59NieznanyUsunięcie powiązania strony z zawartością
16.04.2009 r., godz. 11.58NieznanyEdycja strony
16.04.2009 r., godz. 11.58NieznanyPowiązanie strony z zawartością
16.04.2009 r., godz. 11.57NieznanyUsunięcie powiązania strony z plikiem
16.04.2009 r., godz. 11.56NieznanyPowiązanie strony z plikiem
16.04.2009 r., godz. 11.51NieznanyEdycja strony
16.04.2009 r., godz. 11.51NieznanyEdycja strony
13.06.2003 r., godz. 10.19NieznanyDodanie strony do BIP.