Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 9/10 z LII sesji Rady gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010 r.

LII sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 8 lipca 2010 r. w godz. 11.15 – 12.40 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 12 radnych. (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału Gminy Nieporęt na stałe obwody głosowania.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie założenia przedszkola publicznego w Białobrzegach, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamkniecie sesji.

IV. Przebieg sesji:
Pkt 1) Otwarcie sesji. Po stwierdzeniu quorum (obecnych 9 radnych) Przewodniczący otworzył LII sesję Rady Gminy powitał przybyłych i przystąpił do realizacji porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.

Pkt 3) Interpelacje radnych. Interpelacji nie zarejestrowano.

Pkt 4) Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący powitał prezesa Stowarzyszenia „Nadzieja” dr. Romana Biskupskiego i udzielił mu głosu. Pismo Stowarzyszenia dot. cmentarza wojskowe w Białobrzegach stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o korespondencji jaka wpłynęła do Rady, w tym o skargach oraz o zakończeniu kontroli przez Komisję Rewizyjną zleconą jej przez Radę.

Pkt 5) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze.
Kierownik Działu Spraw Obywatelskich E.Staniszewska przedstawiła dwa wnioskowane przez Wójta Gminy warianty podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz wyjaśniła konieczność zmiany podziału Gminy na okręgi wyborcze.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) podział gminy na okręgi wyborcze jest stały, natomiast zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeżeli konieczność taka wynika z:
1) zmiany granic gminy (obszar gminy uległ zwiększeniu lub zmniejszeniu w wyniku zmian w podziale terytorialnym kraju),
2) zmiany liczby mieszkańców gminy (liczba mieszkańców zwiększyła się lub zmniejszyła wskutek przyczyn naturalnych, takich jak zgony, urodzenia, migracja lub w wyniku zmian w podziale terytorialnym kraju),
3) zmiany ogólnej liczby radnych w radzie gminy (wskutek zwiększenia lub zmniejszenia się liczby mieszkańców gminy),
4) zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych ( w wyniku zmiany ogólnej liczby radnych wybieranych w gminie, zmian terytorialnych w obrębie gminy),
5) zmiany granic sołectw (np. w wyniku nowego podziału terenów wiejskich lub włączenia części sołectwa w granice administracyjne miasta).
Z analizy stanu faktycznego i prawnego dotychczasowego podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze wynika potrzeba dokonania zmian w powyższym zakresie. Potrzebę i podstawę tych zmian uzasadniają okoliczności związane ze zmianą granic Gminy Nieporęt, zmianą liczby radnych oraz ze zmianą liczby mieszkańców w odniesieniu do liczby ustalonej na dzień podejmowania dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze (uchwała Rady Gminy Nieporęt Nr LV/82/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 169, poz. 6631).
Z dniem 1 stycznia 2008 r. - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 136, poz. 961), uległy zmianie granice Gminy Nieporęt poprzez wyłączenie z Gminy Nieporęt obszaru ewidencyjnego Michałów – Reginów, co uzasadnia konieczność dokonania zmian w dotychczasowym podziale Gminy na okręgi wyborcze - obejmujących likwidację okręgu wyborczego nr 7 w Michałowie-Reginowie.
Po ww. zmianach administracyjnych granic gminy, liczba radnych w Gminie Nieporęt w bieżącej kadencji Rady zmniejszyła się o 2-ch radnych. Wobec powyższego Rada Gminy Nieporęt liczy 13 radnych do końca kadencji 2006-2010. Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w gminach do 20.000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła 11 596, ustalona na podstawie liczby mieszkańców norma przedstawicielstwa wynosi 773,07 (liczba mieszkańców – 11 596 podzielona przez liczbę mandatów przypadającą na Gminę Nieporęt (15)).
Powyższe okoliczności spowodowały, że dotychczasowy podział Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze nie spełnia obecnie wymogów, o których mowa w art. 89 ust. 2 i art. 92 ust.1 i 2 w związku z art. 90 ust. 1 Ordynacji wyborczej, koniecznych do właściwego przeprowadzenia wyborów na kolejną kadencję, zgodnie z którymi:
1) art. 89 ust. 2 - w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest sołectwo, sołectwa łączy się w celu utworzenia okręgu wielomandatowego lub dzieli na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa,
2) art. 90 ust. 1 - w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się od 1 do 5 radnych.
3) art. 92 ust. 2 pkt 1 podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ustala, na wniosek wójta rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem zasady, że ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od ½, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.
Przewodniczący Rady Gminy: temat był szczegółowo analizowany na posiedzeniu łącznym komisji.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: temat zmiany podziału Gminy na okręgi wyborcze aktualny odkąd odłączono sołectwo Michałów-Reginów. Podczas dyskusji nad wnioskowanymi przez wójta wariantami podziału na okręgi wyborcze zwracano uwagę na wiele aspektów, w tym na rozwój poszczególnych miejscowości. Bliższy okazał się radnym wariant I, nikt z obecnych na Komisji nie głosował za II wariantem podziału, jeden radny „wstrzymał się” od głosu.
Radny R.Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Komisja zdecydowanie poparła II wariant podziału Gminy na okręgi wyborcze.
Radny K.Sosnowski, Przewodniczący komisji Zagospodarowania Przestrzennego: Komisja poparła I wariant podziału.
Przewodniczący rozpoczął dyskusję.
Radny W.Smoczyński: wnioskowany wariant nie spełnia podstawowego warunku ustawowego zapisanego w art. 89 i art. 92 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dotyczącego „zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa".
Podjęcie uchwały o zmianie okręgów wyborczych jest niezbędne. Po wyjściu z Gminy Nieporęt sołectwa Michałów Reginów i innych zmianach demograficznych wywołanych szybkim rozwojem budownictwa, zmieniła się norma przedstawicielska (wynosi obecnie 773,07) oraz liczba mieszkańców w poszczególnych okręgach.
Wspólna w obu wariantach część uzasadnienia projektu uchwały wskazywała, że „z analizy stanu faktycznego i prawnego dotychczasowego podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze wynika potrzeba dokonania zmian w powyższym zakresie. Potrzebę i podstawę tych zmian uzasadniają okoliczności związane ze zmianą granic Gminy Nieporęt, zmianą liczby radnych oraz ze zmianą liczby mieszkańców w odniesieniu do liczby ustalonej na dzień podejmowania dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze". Z tą częścią uzasadnienia należy się zgodzić.
Po zaistniałych zmianach Gmina Nieporęt ma 11596 mieszkańców, sołectwo Nieporęt 3219. Dzięki temu Nieporęt uzyskał współczynnik normy przedstawicielstwa - 4,16 i bez sołectwa Aleksandrów powinien posiadać 4 mandaty radnych do Rady Gminy. Taki stan powinien być uwzględniony we wniosku wójta i decyzji Rady Gminy.
Przyłączenie sołectwa Aleksandrów do Nieporętu podnosi normę do wysokości 4,49 (bardzo nieznacznie poniżej 4,5, która powodowałaby automatyczne wskazanie 5 mandatów). Wariant drugi uchwały przedłożonej przez Wójta, jest znacznie lepszy, w rzeczywistości posiada on właściwe, choć niepełne uzasadnienie dotyczące nowego podziału. Cytat: „Mając na uwadze wnioski mieszkańców Izabelina, istniejące obecnie uwarunkowania terytorialne i więzi społeczne ustalono, że spełnienie tych warunków może być dokonane przy następujących zmianach w podziale Gminy na okręgi wyborcze: odłączyć z dotychczasowego Okręgu Wyborczego Nr 8 (Nieporęt i Aleksandrów) m. Aleksandrów (229 mieszkańców),
1) połączyć Aleksandrów i Izabelin w 1-mandatowy Okręg Wyborczy Nr 2, w którym liczba mieszkańców wynosi 480 - co daje współczynnik normy przedstawicielstwa równy 0,62".
Uzasadnienie to należałoby uzupełnić dodatkowymi argumentami:
Izabelin i Aleksandrów bezpośrednio przylegają do siebie, leżą po jednej stronie Kanału Królewskiego i trudno jest rozpoznać granice między nimi; dzieci z Izabelina i Aleksandrowa chodzą do tej samej Szkoły Podstawowej; Izabelin i Aleksandrów należy do jednej parafii; wiele innych.
Natomiast niezrozumiałe i sprzeczne wewnętrznie jest uzasadnienie zawarte w wariancie, wnioskowanym przez komisje. Cytat: „Ustawodawca uregulował sprawę okręgów wyborczych przyjmując zasadę, że na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest sołectwo, a równocześnie dając możliwość łączenia sołectw dla utworzenia okręgu wielomandatowego. Kierując się tą zasadą oraz mając na względzie istniejące obecnie uwarunkowania terytorialne i więzi społeczne uzasadnione jest dokonanie następujących zmian w podziale Gminy na okręgi wyborcze:
1) w dotychczasowym Okręgu Wyborczym Nr 1 - Stanisławów Pierwszy i Izabeli zwiększa się liczba mieszkańców, w związku z czym obecny współczynnik normy przedstawicielstwa dla tego okręgu jest równy - 2,24, co w konsekwencji powoduje konieczność utworzenia okręgu 2 - mandatowego (dotychczas 1 - mandatowy)".
Informacja ta jest sprzeczna z inną informacja zawartą w tym samym uzasadnieniu. Tabela załączona do uzasadnienia informuje - obszar sołectw: Izabelin, Stanisławów Pierwszy, liczba mieszkańców w okręgu 229 + 1255 = 1484, norma przedstawicielstwa - 1,92. Norma przedstawicielstwa 2,22 powstanie wówczas, gdy połączymy sołectwa: Stanisławów Pierwszy, Izabelin i Aleksandrów. W żaden sposób nie mogą się one łączyć się z Nieporętem. Nieporęt, norma 4,16 - bez włączenie dodatkowego sołectwa, posiada obecnie normę zbliżoną do w/w sołectw - łącznie. Ponadto wątpliwości budzi treść uzasadnienia dotycząca więzi społecznych. W uzasadnieniu wójt podaje tylko uogólnienie dotyczące tych więzi: „Kierując się tą zasadą oraz mając na względzie istniejące obecnie uwarunkowania terytorialne i więzi społeczne". Otóż: uwarunkowania faktyczne i mierzalne, dotyczące więzi społecznych zmieniły się, ale na korzyść Stanisławowa Pierwszego, Izabelina i Aleksandrowa: jedna szkoła podstawowa, jedna parafia. Natomiast uwarunkowania terytorialne nie uległy zmianie: Jest to jeden obszar stanowiący niemal jedno sołectwo.
Ponadto w wariancie wnioskowanym przez komisje rozdziela się do odrębnych mandatów dwa sołectwa: Rembelszczyznę (norma przedstawicielstwa - 0,62) i Kąty Węgierskie (norma - 0,80). Oba te sołectwa łącznie posiadły dotychczas 1 mandat i normę 1,42, czyli niższą od normy obliczonej dla Nieporętu i Aleksandrowa (1,49).
Ponadto Wójt Gminy Nieporęt przedłożył Radzie Gminy dwa różne warianty uchwały, każdy z innym uzasadnieniem, co uważam za niedopuszczalne.
Radny M.Stańczak: sołectwa, którym dodaje się mandaty w I wariancie rokują największe przeludnienie.
Pan T.Wącisz, sołtys wsi Izabelin: kiedyś Izabelin miał radnego, z dużym Stanisławowem nigdy nie wygra.
Radny A.Kula: Izabelin nie ma radnego, a i tak dobrze sobie radzi. Powstaje tam jedna z większych gminnych inwestycji Szkoła Podstawowa.
Przewodniczący Rady Gminy, wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, zgodnie z wnioskiem Komisji – I wariant. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 1 radny
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LII/68/2010 w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze, mając na względzie istniejące obecnie uwarunkowania terytorialne i więzi społeczne Rada gminy dokonała następujących zmian w podziale Gminy na okręgi wyborcze:
1) w dotychczasowym Okręgu Wyborczym Nr 1 - Stanisławów Pierwszy i Izabelin zwiększyła się liczba mieszkańców, w związku z czym obecny współczynnik normy przedstawicielstwa dla tego okręgu jest równy – 2,24, co w konsekwencji powoduje konieczność utworzenia okręgu 2 - mandatowego (dotychczas okręg 1 - mandatowy),
2) dotychczasowy Okręg Wyborczy nr 5 - Kąty Węgierskie i Rembelszczyzna podzielono na dwa mniejsze 1 mandatowe okręgi wyborcze, w których norma przedstawicielstwa kształtuje się następująco:
- Rembelszczyzna – norma przedstawicielstwa wynosi – 0,61,
- Kąty Węgierskie – norma przedstawicielstwa wynosi – 0,80.
Są to dwie duże obszarowo, intensywnie rozwijające się miejscowości, w których liczba mieszkańców nieustannie wzrasta.
Za przyjęciem takiego jak wyżej podziału przemawia konieczność zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa, stale wzrastająca liczba mieszkańców w tych miejscowościach oraz warunki wynikające z art. 89 ust. 2 ordynacji wyborczej, zgodnie z którymi, na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest sołectwo.

Pkt 6) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału Gminy Nieporęt na stałe obwody głosowania.
Kierownik Działu Spraw Obywatelskich E.Staniszewska wyjaśniła konieczność ustalenie podziału Gminy na stałe obwody głosowania.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: konsekwentnie do wyboru I wariantu podziału Gminy na okręgi wyborcze należy dokonać analogicznego wyboru wariantu podziału na stałe obwody głosowania.
1) obwód głosowania nr 1- obejmujący sołectwo Nieporęt z wyłączeniem Osiedla Głogi liczący 2421 mieszkańców,
2) obwód głosowania nr 2 – obejmujący sołectwo Aleksandrów oraz Osiedle Głogi-część sołectwa Nieporęt liczący – 1049 mieszkańców,
3) obwód głosowania nr 3 - obejmujący sołectwa: Izabelin i Stanisławów Pierwszy liczący – 1484 mieszkańców,
4) obwód głosowania nr 4 – obejmujący sołectwa: Białobrzegi i Rynia liczący - 1440 mieszkańców,
5) obwód głosowania nr 5 - obejmujący sołectwa: Beniaminów i Wólka Radzymińska liczący - 924 mieszkańców
6) obwód głosowania nr 6 - obejmujący sołectwa: Kąty Węgierskie i Rembelszczyzna liczący – 1095 mieszkańców,
7) obwód głosowania nr 7 - obejmujący sołectwa: Michałów-Grabina i Józefów liczący - 1453 mieszkańców,
8) obwód głosowania nr 8 - obejmujący sołectwa: Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra liczący - 803 mieszkańców,
9)obwód głosowania nr 9 - obejmujący sołectwo Zegrze Południowe liczący - 927 mieszkańców
Powyższy podział spełnia ustawowe przesłanki odnoszące się do podziału Gminy na stałe obwody głosowania; projektowane obwody głosowania liczą zgodnie z ustawą - od 500-3000 mieszkańców.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LII/69/2010 w sprawie ustalenia podziału Gminy Nieporęt na stałe obwody głosowania.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie założenia przedszkola publicznegow Białobrzegach, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu.
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty H.Galas wyjaśniła, że Rada Gminy Nieporęt w dniu 14 listopada 2008 r. przyjęła Stanowisko w sprawie dotyczącej nieodpłatnego przejęcia publicznego Przedszkola nr 32 w Białobrzegach. W stanowisku rada pozytywnie zaopiniowała przejęcie od Dowództwa Wojsk Lądowych publicznego Przedszkola nr 32 w Białobrzegach z dniem 1 września 2010 r. w celu realizacji zadań własnych w zakresie oświaty – wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem interesów zatrudnionej w przedszkolu kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz potrzeb kadry zatrudnionej w jednostce przekazującej przedszkole w zakresie miejsc przedszkolnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie ze Stanowiskiem oraz na podstawie przepisów prawa Rada Gminy Nieporęt ma kompetencje do założenia gminnego przedszkola na bazie przejętego Przedszkola Nr 32 w Białobrzegach, które będzie realizować zadania własne Gminy w zakresie edukacji publicznej obejmujące wychowanie przedszkolne.
Radny A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: bardzo precyzyjnie zapisany dokument, ale wielu sytuacji nie da się przewidzieć. Komisja nie wniosła poprawek.
Przewodniczący Rady Gminy: cieszy poszerzenie sieci przedszkoli gminnych, bo ich brak jest bolączka ogólnokrajową. Potrzeba nam przedszkoli.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr LII/70/2010 w sprawie założenia przedszkola publicznego w Białobrzegach, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu.

Pkt 8) Zapytania i wolne wnioski. Zgłoszeń do zabrania głosu nie było.

Pkt 9) Zamkniecie sesji. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady LII sesji Rady Gminy Nieporęt, po czym ponowił zaproszenie na uroczyste otwarcie „Dzikiej Plaży” oraz nowowybudowanego mola.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 14.10.2010 r., godz. 13.04
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 14.10.2010 r., godz. 13.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.10.2010 r., godz. 13.04Joanna JońskaDodanie strony