Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

PROTOKÓŁ NR 2/09 Z XXXIV SESJI RADY GMINY NIEPORĘT Z DNIA 23 MARCA 2009 ROKU

PROTOKÓŁ NR 2/09
Z XXXIV SESJI RADY GMINY NIEPORĘT
Z DNIA 23 MARCA 2009 ROKU


XXXIV sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 26 marca 2009 w godz. 13.15 – 22.00. Sesja odbyła się w dwu częściach:
Część pierwsza sesji, w godz. 13.15. – 18.05., odbyła się jak zazwyczaj, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Część druga sesji, w godz. 18.20- 22.00. odbyła się w siedzibie GOK w Nieporęcie przy ul. Dworcowej 9a i dotyczyła działalności kulturalnej na terenie Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 13 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
Część I: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Małołęckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Nieporęcie.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Sienkiewicza w Józefowie.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Józefowie, ul. Sosnowej w Kątach Węgierskich i drodze nr ewid. dz. 185/5 przy ul. Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę rurociągu zrzutowego wód popłucznych oraz awaryjnego spustu wody czystej ze Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w Ryni – etap III.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w Beniaminowie – etap II.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczy godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”.
19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom”.
20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej – działek ewid. nr 94/10 i 94/18 położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt prawem użytkowania.
21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie udziału Gminy Nieporęt w nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 193/8 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt prawem użytkowania.
22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej działki ewid. nr 194/10 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt prawem użytkowania.
23. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminie Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. nr 95/20.
24. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Polnej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt, stanowiącej działkę o nr ewid. 46/20.
25. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Nieporęt
26. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne pod nazwą „Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Usługowe „INTECH” w Białobrzegach.
27. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina w gminie Nieporęt”.
28. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporęcie”.
29. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt.
30. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej.
31. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu.
Część II: Gminny Ośrodek Kultury, Nieporęt, ul. Dworcowa 9a
32. Działalność kulturalna na terenie Gminy Nieporęt, w tym:
• Omówienie pracy Gminnego Ośrodka Kultury i jego Filii.
• Prezentacja programu GOK; osiągnięcia podopiecznych, plany.
• Omówienie pracy Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt i jej Filii.
33. Zapytania i wolne wnioski.
34. Zamknięcie sesji.


IV. Przebieg sesji.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Otwarcia sesji, po stwierdzeniu quorum dokonał Przewodniczący Rady Gminy E. Woźniakowski. Powitał Wójta S.M. Mazura, zastępcę Wójta M.Stpiczyńskiego, p. mecenas H.Laszuk, sołtysów i przybyłych na sesję gości.

Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Wójt S.M.Mazur wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenia nieruchomości gminnych – działek nr 47, nr 49/4, nr 50/1, nr 50/3 położonych we wsi i gminie Nieporęt prawem użytkowania, jako pkt.22a oraz projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” jako pkt. 28a.
Radny K.Sosnowski wnioskował o zdjęcie z porządku obrad pkt. 26: „Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne pod nazwą „Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Usługowe „INTECH” w Białobrzegach. Wniosek został poparty dwie komisje obradujące łącznie komisje. Radny powiedział, że zgodnie z procedurami podwyżki wejdą w życia o 70 dni później w przypadku nie podjęcia uchwały przez Radę.
Radny W.Smoczyński zaproponował, aby pkt. dot. informacji wójta o pracy między sesjami przenieść na koniec sesji.
Wójt: wyraził sprzeciw wobec takiej propozycji, gdyż długo nie przedstawiał takich informacji.
Radny W.Smoczyński: jeśli Wójt jest przeciwny, wycofuję wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego K.Sosnowskiego o zdjęcie z porządku obrad pkt. 26.
W głosowaniu nad wnioskiem radnego wzięło udział 13 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosowania: 2 radnych.
W wyniku powyższego głosowania wniosek radnego został uwzględniony.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w miejsce zdjętego projektu w pkt. 26.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 13 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania wniosek został uwzględniony.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenia nieruchomości gminnych – działek nr 47, nr 49/4, nr 50/1, nr 50/3 położonych we wsi i gminie Nieporęt prawem użytkowania, jako pkt.22a.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 13 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania wniosek został uwzględniony.
Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o zamianę rozpatrywania pkt. 24 za pkt. 29 t.j. najpierw rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt, a następnie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „Polnej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt, stanowiącej działkę o nr ewid. 46/20. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
„za” wnioskiem głosowało: 13 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania wniosek został uwzględniony.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z uwzględnionymi wcześniej wnioskami. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” głosowało: 13 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad uwzględniając zgłoszone wnioski.

Pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
Protokół z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Nieporęt, która odbyła się 12 lutego 2009 roku został przyjęty.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołu wzięło udział 12 radnych:
- „za” głosowało: 11 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 1 radny.
Radny W. Smoczyński: nie zdążyłem się zapoznać z treścią protokołu.

Pkt 4. Interpelacje radnych.
Wójt odczytał uzupełnienie odpowiedzi na interpelację radnego A. Olechowskiego oraz odpowiedź na wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego dotyczący stanu terenu budowy stacji benzynowej przy rondzie w Zegrzu (-odpowiedzi w załączeniu).

Pkt 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych za rok 2008 do końca kwietnia 2009 roku.

Pkt 6. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
Wójt udzielił informacji o odbytych spotkaniach, w tym o wizycie w Brukseli na zaproszenie europosła Andrzeja Wielowiejskiego.

Pkt 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K. Skuza.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A.Kula: pozytywna opinia Komisji, nie wnosi uwag.
Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął dyskusje nad projektem.
Radny W.Smoczyński: jak obniżenie kosztów w oświacie wpłynie na bieżącą kondycje szkół?
Wójt: dzisiaj nikt nie potrafi odpowiedzieć jak poradzimy sobie z kryzysem. Zmniejszenie dotacji to decyzja zewnętrzna, niezależna od nas. Poleciłem dyrektorom placówek oświatowych przygotowanie modyfikacji budżetów tak by ta odbyła się bez uszczerbków. Mogłem wrzucić rezerwę, ale uważam, że należy odczekać kilka tygodni i zobaczymy co będzie dalej. Oszczędności przygotowane przez dyrektorów nie narażają na uszczerbki budżety poszczególnych placówek. Nie jesteśmy Gmina biedna i sporo łożymy na oświatę. Obniżka ujęta w projekcie to 200 tys., nie powinno to znacząco wpłynąć na ogólny budżet oświaty gminnej.
Radny A.Kula: te 200 tys. To nieistotna kwota dla realizacji budżetu. Rząd przystąpi do nowelizacji budżetu w czerwcu, więc zaczekajmy na rządowe ruchy. Może być nawet gorzej np. mogą nastąpić cięcia etatów.
Wójt: dyrektorzy sami obcięli wydatki, to są zaledwie 2 %. Tu obcinamy, ale mamy przecież tez oszczędności np. z przetargów i zadłużenie mamy niewielkie.
Radny A.Olechowski: kwota 800 zł na odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu, pierwsza taka sytuacja?
Wójt: była już taka sytuacja. Obecnie, żeby się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami ubezpieczyliśmy drogi.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 1 radny.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/14/2009 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Pkt 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K.Skuza oraz kier. Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych, A.Sokołowska, które wyjaśniły, że udzielenie pomocy objętej projektem uchwały uzasadnia cel jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi powiatowej nr 1813W - ul. Szkolna w Wólce Radzymińskiej w Gminie Nieporęt. Powiat Legionowski przygotował dokumentację projektową, uzyskał decyzję pozwolenia na przebudowę drogi oraz planuje realizację tej inwestycji w 2009 roku.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: wobec powszechnej zgody na finansowanie, pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/15/2009 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

Pkt 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Małołęckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Nieporęcie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K.Skuza oraz kier. Działu Inwestycji i Zamówień :Publicznych, A.Sokołowska, które wyjaśniły, że zaciągnięcie kredytu na realizację zadania przebudowy ulicy Małołęckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Nieporęcie jest przewidziane w załączniku inwestycyjnym do budżetu na 2009 rok, w którym na zadanie to przewidziano zewnętrzne źródła finansowania. Środki otrzymane z zaciągniętego kredytu umożliwią sprawną realizację powyższej inwestycji.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: kilka następnych projektów dotyczy zaciągnięcia kredytów na różne zadania inwestycyjne. Kredyt z Banku Ochrony środowiska na 5 lat z oprocentowaniem 6%. Pozytywna opinia Komisji.
Skarbnik, K.Skuza: oprocentowania są różne od 3,8 % do 5,8 %.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Małołęckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Nieporęcie.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/16/2009 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Małołęckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Nieporęcie.

Pkt 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Sienkiewicza w Józefowie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K.Skuza oraz kier. Działu Inwestycji i Zamówień :Publicznych, A.Sokołowska, które wyjaśniły, że zaciągnięcie kredytu na realizację zadania przebudowy ulicy Sienkiewicza w Józefowie jest przewidziane w załączniku inwestycyjnym do budżetu na 2009 rok, w którym na zadanie to przewidziano zewnętrzne źródła finansowania. Środki otrzymane z zaciągniętego kredytu umożliwią sprawną realizację powyższej inwestycji.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Sienkiewicza w Józefowie.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/17/2009 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Sienkiewicza w Józefowie.

Pkt 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K.Skuza oraz kier. Działu Inwestycji i Zamówień :Publicznych, A.Sokołowska, które wyjaśniły, że zaciągnięcie kredytu na realizację zadania budowy Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym jest przewidziane w załączniku inwestycyjnym do budżetu na 2009 rok, w którym na zadanie to przewidziano zewnętrzne źródła finansowania. Środki otrzymane z zaciągniętego kredytu umożliwią sprawną realizację powyższej inwestycji.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/18/2009 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym.

Pkt 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Józefowie, ul. Sosnowej w Kątach Węgierskich i drodze nr ewid. dz. 185/5 przy ul. Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K.Skuza oraz kier. Działu Inwestycji i Zamówień :Publicznych, A.Sokołowska, które wyjaśniły, że zaciągnięcie kredytu na realizację zadania budowy sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Józefowie, ul. Sosnowej w Kątach Węgierskich i drodze nr ew. dz. 185/5 przy ul. Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym jest przewidziane w załączniku inwestycyjnym do budżetu na 2009 rok, w którym na zadanie to przewidziano zewnętrzne źródła finansowania. Środki otrzymane z zaciągniętego kredytu umożliwią sprawną realizację powyższej inwestycji.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Józefowie, ul. Sosnowej w Kątach Węgierskich i drodze nr ewid. dz. 185/5 przy ul. Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/19/2009 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Józefowie, ul. Sosnowej w Kątach Węgierskich i drodze nr ewid. dz. 185/5 przy ul. Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym.

Pkt 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę rurociągu zrzutowego wód popłucznych oraz awaryjnego spustu wody czystej ze Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K.Skuza oraz kier. Działu Inwestycji i Zamówień :Publicznych, A.Sokołowska, które wyjaśniły, że zaciągnięcie kredytu na realizację zadania budowy rurociągu zrzutowego wód popłucznych oraz awaryjnego spustu wody czystej ze Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie jest przewidziane w załączniku inwestycyjnym do budżetu na 2009 rok, w którym na zadanie to przewidziano zewnętrzne źródła finansowania. Środki otrzymane z zaciągniętego kredytu umożliwią sprawną realizację powyższej inwestycji.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę rurociągu zrzutowego wód popłucznych oraz awaryjnego spustu wody czystej ze Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/20/2009 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę rurociągu zrzutowego wód popłucznych oraz awaryjnego spustu wody czystej ze Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie.

Pkt 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w Ryni – etap III.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K.Skuza oraz kier. Działu Inwestycji i Zamówień :Publicznych, A.Sokołowska, które wyjaśniły, że zaciągnięcie kredytu na realizację zadania budowy sieci wodociągowej w Ryni jest przewidziane w załączniku inwestycyjnym do budżetu na 2009 rok, w którym na zadanie to przewidziano zewnętrzne źródła finansowania. Środki otrzymane z zaciągniętego kredytu umożliwią sprawną realizację powyższej inwestycji.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w Ryni – etap III.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę nr XXXIV/21/2009 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w Ryni – etap III.

Pkt 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w Beniaminowie – etap II.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K.Skuza oraz kier. Działu Inwestycji i Zamówień :Publicznych, A.Sokołowska, które wyjaśniły, że zaciągnięcie kredytu na realizację zadania budowy sieci wodociągowej w Beniaminowie jest przewidziane w załączniku inwestycyjnym do budżetu na 2009 rok, w którym na zadanie to przewidziano zewnętrzne źródła finansowania. Środki otrzymane z zaciągniętego kredytu umożliwią sprawną realizację powyższej inwestycji.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w Beniaminowie – etap II.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 12 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/22/2009 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej w Beniaminowie – etap II.

Pkt 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Projekt uchwały omówiła kier Działu Oświaty, H.Galas, która wyjaśniła, że na podstawie przepisów ustawy – Karta Nauczyciela: „Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (...)” oraz, że: „W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;”
Uchwała podlega opiniowaniu związków zawodowych na podstawie ustawy o związkach zawodowych i została zaopiniowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Powiatowy w Legionowie.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Przewodniczący R.Madej: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały o tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/23/2009 o tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Pkt 17.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczy godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym.
Projekt uchwały omówiła kier Działu Oświaty, H.Galas, która wyjaśniła Rada Gminy Nieporęt w dniu 12 lutego 2009 r. przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/6/2009 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym. Proponowana zmiana wynika z rozstrzygnięcia wątpliwości co do charakteru prawnego przedmiotu uchwały i uznania jej za akt prawa miejscowego. Po dokonaniu ponownej analizy uchwały ustalono, że ma ona charakter aktu normatywnego uniwersalnego, powszechnie obowiązującego na terenie gminy i posiada walor abstrakcyjności - jest więc aktem prawa miejscowego. Wobec powyższego celowa jest zmiana uchwały polegająca na zmianie treści § 7 ustalającej, że uchwała - jako akt prawa miejscowego – wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Przewodniczący R.Madej: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczy godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/24/2009 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczy godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym.

Pkt 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”.
Projekt uchwały omówiła kier Działu Oświaty, H.Galas, która wyjaśniła, że Rada Gminy Nieporęt w dniu 12 lutego 2009 r. przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/4/2009 w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”. Powołana wyżej uchwała została podjęta na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1) który wszedł w życie z dniem 22 stycznia 2009 r. Po dokonaniu ponownej analizy przepisów wskazanej wyżej ustawy w kontekście brzmienia § 10 zmienianej uchwały, uznano - zgodnie przy tym z interpretacją przyjętą przez nadzór prawny Wojewody - iż w związku z faktem, że przepis stanowiący podstawę prawną uchwały wszedł w życie z dniem 22.01.2009 r. mogą powstać wątpliwości, co do podstaw ustalenia, że uchwała weszła w życie od dnia 1.01.2009 r. Wobec powyższego, celowa jest zmiana uchwały polegająca na ustaleniu, że uchwała - jako przepis prawa miejscowego - wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz dodaniu § 7' wskazującego - zgodnie z art. 30 ust. 11 ustawy - Karta Nauczyciela, że przepisy uchwały mają także zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1.01.2009 r. (niezależnie od dnia wejścia w życie uchwały).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Przewodniczący R.Madej: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/25/2009 o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”.

Pkt 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom”.
Projekt uchwały omówiła kier Działu Oświaty, H.Galas, która wyjaśniła, że Rada Gminy Nieporęt w dniu 12 lutego 2009 r. przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/5/2009 w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom”. Powołana wyżej uchwała została podjęta na podstawie i zgodnie z art. 54 ust. 7 w trybie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1 poz. 1) który wszedł w życie z dniem 22 stycznia 2009 r. Po dokonaniu ponownej analizy przepisów wskazanej wyżej ustawy w kontekście brzmienia § 8 zmienianej uchwały, uznano - zgodnie przy tym z interpretacją przyjętą przez nadzór prawny Wojewody - iż w związku z faktem, że przepis stanowiący podstawę prawną uchwały wszedł w życie z dniem 22.01.2009 r. mogą powstać wątpliwości, co do podstaw ustalenia, że uchwała weszła w życie od dnia 1.01.2009 r. Wobec powyższego, celowa jest zmiana uchwały polegająca na ustaleniu, że uchwała - jako przepis prawa miejscowego - wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Przewodniczący R.Madej: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom”.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/26/2009 o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom”.

Pkt 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej – działek ewid. nr 94/10 i 94/18 położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt prawem użytkowania.
Projekt uchwały omówiła kier. Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, wyjaśniła, że kolejne cztery projekty dotyczą tego samego tematu t.j. w sierpniu 2008 r. nastąpiła zmiana ustawy Kodeks cywilny, w związku z którą do kodeksu cywilnego - dodano art. 305 1 , zgodnie z którym - nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Ponadto zgodnie z nowym/dodanym art. 305 2 § 2 K.c. - właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Uzasadniona jest zmiana rodzaju obciążenia nieruchomości - z użytkowania na służebność przesyłu.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: SA to zmiany formalne, pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej – działek ewid. nr 94/10 i 94/18 położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt prawem użytkowania.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/27/2009 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej – działek ewid. nr 94/10 i 94/18 położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt prawem użytkowania.
Pkt 21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie udziału Gminy Nieporęt w nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 193/8 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt prawem użytkowania.
Projekt uchwały omówiła kier. Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie udziału Gminy Nieporęt w nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 193/8 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt prawem użytkowania.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/28/2009 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie udziału Gminy Nieporęt w nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 193/8 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt prawem użytkowania.

Pkt 22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej działki ewid. nr 194/10 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt prawem użytkowania.
Projekt uchwały omówiła kier. Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej działki ewid. nr 194/10 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt prawem użytkowania.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/29/2009 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej działki ewid. nr 194/10 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt prawem użytkowania.

Pkt 22a. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenia nieruchomości gminnych – działek nr 47, nr 49/4, nr 50/1, nr 50/3 położonych we wsi i gminie Nieporęt prawem użytkowania.
Projekt uchwały omówiła kier. Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: Komisja była zapoznana, że taki projekt wpłynie; nie opiniowała go, ale na zasadzie podobieństwa jest aprobata Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenia nieruchomości gminnych – działek nr 47, nr 49/4, nr 50/1, nr 50/3 położonych we wsi i gminie Nieporęt prawem użytkowania.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/30/2009 zmieniającej uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenia nieruchomości gminnych – działek nr 47, nr 49/4, nr 50/1, nr 50/3 położonych we wsi i gminie Nieporęt prawem użytkowania.

Pkt 23. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminie Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. nr 95/20.
Projekt uchwały omówiła kier. Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: jest to uchwała porządkująca teren, pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminie Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. nr 95/20.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/30/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminie Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. nr 95/20.

Pkt 24. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt.
Przewodniczący Rady Gminy: inicjatorem projektu była Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, prezentacji projektu dokonana Przewodniczący Komisji.
Radny K.Sosnowski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: problem był naglący; opracowanie projektu trwało dość długo, ale po konsultacji prawnej przedstawiamy projekt uchwały; jednocześnie po ostatecznych konsultacjach proponujemy autopoprawkę w jego zapisach, t.j. następujące brzmienia poszczególnych punktów § 2 :
1) § 2 pkt 4: „radny Rady Gminy Nieporęt”
2) § 2 pkt 6: „sołtys sołectwa, (…), po zasięgnięciu opinii rady sołeckiej”.
Radny M.Stańczak: uwaga do zapisu § 2 ust. 3 pkt 1, dot. Uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli drogi, przypadku drogi prywatnej, co w sytuacji kiedy jeden chociażby będzie nieosiągalny? Czy nie można tu kierować się prawem demokracji, czyli, że wystarczy zgoda większości współwłaścicieli drogi?
Radca prawny, H.Laszuk: niestety ustalają to zapisy aktu wyższej rangi. Co do rady sołeckiej, to na podstawie obowiązujących przepisów rada sołecka nie jest organem samorządowym, jest organem pomocniczym dla sołtysa. Dobrym wyjściem jest propozycja komisji o zapisie: „sołtys sołectwa, (…), po zasięgnięciu opinii rady sołeckiej”. Co do parków, które zostały wyeliminowane z projektu, to przepis, na podstawie którego pracujemy przy tej uchwale, dotyczy wyłącznie spraw dróg. Rada może ustalić zasady nazewnictwa parków na podstawie innych przepisów, ale póki co w Gminie nie ma parków, bo takie tworzy Rada, więc wrócimy do sprawy, kiedy ewentualnie park zostanie utworzony.
Radny A.Kula: w kwestii rady sołeckiej, Komisja chciała podtrzymać tradycję działalności rady sołeckiej. W statutach sołectw są silne kompetencje tych rad. Może więc w podstawie prawnej wpisać statuty sołectw?
Radca prawny, H.Laszuk: zgadzam się z wnioskiem Komisji o zapisie: „sołtys sołectwa, (…), po zasięgnięciu opinii rady sołeckiej”, przy istniejącej podstawie prawnej.
Radny K.Sosonowski: dlatego mimo wielu spotkań dotyczących projektu, dziś jeszcze zadajemy pytania i dyskutujemy. Czy poprawna nazwa jest „sołtys sołectwa”?
Radca prawny, H.Laszuk: nazwa „sołtys sołectwa” jest nazwą poprawną, ale właściwszy może będzie zapis „sołtys miejscowości”.
Radny K.Sosonowski: modyfikuje wniosek Komisji o następujące brzmienia zapisu § 2 pkt 6: „sołtys miejscowości, (…), po zasięgnięciu opinii rady sołeckiej”.
Wójt S.M.Mazur: w interesie nas wszystkich jest nadawanie jak największej ilości nazw.
Radny A.Kula: wniosek formalny o zamkniecie dyskusji i przejęci do głosowania.
Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego A.Kuli o zamkniecie dyskusji: W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 12 radnych,
- „przeciw” głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny.
W wyniku powyższego głosowania wniosek radnego został uwzględniony. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wnioski Komisji Zagospodarowania Przestrzennego dot. następującego brzemienia zapisów
1) § 2 pkt 4: „radny Rady Gminy Nieporęt”
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny.
W wyniku powyższego głosowania wniosek Komisji został uwzględniony.
2) § 2 pkt 6: „sołtys sołectwa, (…), po zasięgnięciu opinii rady sołeckiej”
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych:
- „za” głosowało: 13 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0radnych.
W wyniku powyższego głosowania wniosek Komisji został uwzględniony.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt wraz z przegłosowanymi wcześniej wnioskami:
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/32/2009 w sprawie: zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt.

Pkt 25. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Polnej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt, stanowiącej działkę o nr ewid. 46/20.
Projekt uchwały omówiła kier. Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek o nadanie nazwy „Polnej Róży” drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 46/20, położonej we wsi Józefów. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że: 1) droga wewnętrzna o szerokości 6 m stanowi własność Gminy Nieporęt,
2) nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Objazdowej,
3) Rada Sołecka wsi Józefów pozytywnie zaopiniowała proponowaną nazwę drogi.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Przewodniczący Komisji radny K.Sosnowski: pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Polnej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt, stanowiącej działkę o nr ewid. 46/20.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 13 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/33/2009 w sprawie: nadania nazwy „Polnej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt, stanowiącej działkę o nr ewid. 46/20.

Pkt 26. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Nieporęt. Projekt uchwały omówiła kier. Działu Spraw Obywatelskich i USC, E.Staniszewska, wyjaśniając, że proponowane zmiany maja charakter wyłącznie porządkowy. Wyjaśniła ponadto, że w związku z planowanymi na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego Państwowa Komisja Wyborcza pismem nr DWW-903-1/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. zobowiązała Gminy do dokonania wnikliwej analizy podziału gminy na stałe obwody głosowania. Dotychczasowy podział Gminy na stałe obwody głosowania został dokonany:
1) uchwałą Nr LV/83/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, oraz
2) uchwałą Nr XII/74/2007 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadza się w stałych obwodach głosowania - utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Zgodnie z art. 30 ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. Z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców.
Na podstawie art. 31 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, wójt przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.
Z analizy dotychczasowego podziału Gminy Nieporęt na stałe obwody głosowania w kontekście przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz stanu faktycznego występującego na terenie Gminy Nieporęt - powstaniem nowych ulic w obwodzie głosowania nr 1 oraz obwodzie głosowania nr 10 w Nieporęcie - zachodzi konieczność zmiany opisu granic ww. obwodów:
- obwodzie głosowania nr 1 – dotychczasowego zapisu, w którym wyliczone były wszystkie ulice znajdujące się w granicach administracyjnych sołectwa Nieporęt oprócz Osiedla Głogi zapisem - sołectwo Nieporęt z wyłączeniem Osiedla Głogi,
- obwodzie głosowania nr 10 – dotychczasowego zapisu, w którym wyliczone były wszystkie ulice znajdujące się na Osiedlu Głogi zapisem – sołectwa: Aleksandrów oraz Osiedle Głogi-część sołectwa Nieporęt.
Proponowany nowy opis granic obwodu głosowania nr 1 oraz obwodu nr 10 pozwoli na uniknięcie w przyszłości podejmowania każdorazowo uchwały Rady Gminy, w sytuacji gdy w obwodzie głosowania powstaną nowe ulice.
Zgodnie z art. 31 ust. 1 powołanej ustawy, zmian w podziale na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek wójta.
Przedmiotowy wniosek ma charakter porządkowy i nie powoduje zmiany granic obwodów głosowania, natomiast uzupełnia opis granic obwodów.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest zasadne.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A. Kula: konstrukcja projektu prosta, dobra forma, skrótowo, pozytywna opinia Komisji.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Nieporęt.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 1 radny.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/34/2009 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Nieporęt.

Pkt 26a. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Projekt uchwały omówiła kier GOPS, A.Radlak, która wyjaśniła, że w związku z możliwością przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gmina Nieporęt zobligowana jest do wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i określenia kwoty wkładu własnego ponoszonego przez Gminę.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
W glosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 11 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIV/35/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Pkt 27. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina w gminie Nieporęt”.
Projekt uchwały omówił kier. Działu Planowania Przestrzennego, M.Czeski.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Przewodniczący Komisji radny K.Sosnowski: projekt dotyczy jedynie przystąpienia do sporządzenia zmian planu.
Komisja Gospodarcza, Przewodniczący Komisji radny A.Kula: Komisja aprobuje kierunki zmian.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina w gminie Nieporęt”.
W glosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych,
- „przeciw” przyjęciu uchwały głosowało: 0 radnych,
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIV/36/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina w gminie Nieporęt”.

Pkt 28. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporęcie”.
Projekt uchwały omówił kier. Działu Planowania Przestrzennego, M.Czeski.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Przewodniczący Komisji radny K.Sosnowski: na posiedzeniu Komisji była burzliwa dyskusja nad projektem, główne sugestia dotyczyły rozszerzenia planu, ale taki wniosek upadł, zatem Komisja nie zajęła stanowiska.
Radny W.Smoczyński: chodziłoby o szerszą jednostkę planistyczną. Czy możliwe by było zajęcie terenów przyległych do Ośrodka Zdrowia i Przedszkola? Wnioskuję o rozszerzenie zakresu planu na część działek sąsiednich, oczywiście po uprzednich konsultacjach z sąsiadami.
Radny A.Olechowski: jak będzie lepiej planistycznie?
Wójt S.M.Mazur: jest pilna potrzeba rozwiązania kwestii parkowania przy ZOZ i Przedszkolu, jest tam niebezpiecznie,. Na ZOZ mamy złożony wniosek o środki unijne i ten teren jest nam potrzebny. Należy to załatwić bezwzględnie priorytetowo. Planowanie to proces ciągły.
Radny W.Smoczyński: wójt potwierdził moje wątpliwości dot. parkingu i rozwiązania tej kwestii.
Radny J.Maciejewski: najpierw należałoby wykupić grunty a potem rozszerzać plan.
Radny A.Olechowski: wójt powiedział, że będziemy się starać pozyskiwać dodatkowe tereny. Plany można zmienić.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego W.Smoczyńskiego o rozszerzenie planu na tereny sąsiednie t.j. działki Przedszkola.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” głosowało: 2 radnych
- „przeciw” głosowało: 6 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 4 radnych
W wyniku powyższego głosowania, wniosek nie uzyskał wymaganej większości i upadł.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporęcie”.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” głosowało: 12 radnych
- „przeciw” głosowało: 12 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXIV/37/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporęcie”.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie obrady wznowiono.

Pkt 29. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy, który wyjaśnił, że w dniu 16 marca 2009 roku radny Wiesław Smoczyński złożył pisemna rezygnację z członkostwa i prac w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej; zgodnie z art. 18a ust. 1 rada gminy jest właściwa w sprawie powoływania komisji rewizyjnej. Na podstawie § 35 ust. 5 uchwały nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt, mandat członka Komisji wygasa w przypadku, rezygnacji z członkostwa, wygaśnięcie mandatu radnego, wyboru członka Komisji na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Podjęcie uchwały jest uzasadnione, zgodne ze wskazaną wyżej regulacją prawną oraz zapewnia w sposób jednoznaczny ustalenie przyczyn i terminu zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej o jednego członka tej Komisji, którego mandat wygasł.
Przewodniczący rady Gminy: Radny W.Smoczyński był członkiem Komisji z ramienia „Klubu Radnych Niezależnych”, czy Klub proponuje innego członka do Komisji?
Radny W.Smoczyński: proszę o odczytanie mojego wniosku, bo moja rezygnacja jest protestem.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek radnego – wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Radny W.Smoczyński: w sprawie propozycji Klubu, to nie będziemy delegowali żadnej osoby; mamy takie prawo, ale nie będziemy z niego korzystać w tej sytuacji.
Radny J.Maciejewski: Klub powstał wyłącznie po to, by zmusić Radę Gminy do przyjęcia członka Klubu do Komisji Rewizyjnej.
Radny A.Olechowski do radnego J.Maciejewskiego: jako niedoszły kandydat „opowiadasz głupoty”, to nie było zmuszanie, to jest ustawowy przepis. Nie ma mowy o jakimkolwiek zmuszaniu. Jesteśmy Radą Gminy i to jest indywidualna sprawa Rady. Zwracam tez uwagę na sytuację w 2008 roku t.j. wykonanie pracy przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny A.Kula: kontrowersja prawna: decyzja ostateczna czy prawomocna?
Radca prawny H.Laszuk: członek Komisji rezygnuje a zgodnie ze statutem mandat członka Komisji wygasa, zaś ustawa o samorządzie gminnym mówi, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą członkowie klubów.
Radny A.Kula: Komisja Rewizyjna jest to ciało z wyboru, trudno o zawodową kontrolę. Nie mam wielkich złudzeń, będzie to kontrola li tylko amatorska.
Radny W.Smoczyński: różnica w fachowości. Zauważam „fasadowość działalności”, działanie dla działania, a nie dla skutku. Nie może być tak, że moje teksty nigdy nie przeniknęły do protokołu ostatecznego lub chociażby jako załącznik do niego, czy jakkolwiek odniosły się do moich wniosków. Zachowuje się konstruktywnie i proponuję swoje odejście. Klub nikogo nie proponuje, ale jeśli to będzie ktoś z Klubu nie wnosimy sprzeciwu.
Zgadzam się zostać w Komisji Rewizyjnej pod warunkiem, że będę jej przewodniczącym.
Radny B.Piątkowski: podobnie Pan mówił przy Komisji Oświaty. Jeśli nie będę przewodniczącym, nie będę jej członkiem.
Radny A.Olechowski: to co uczynił Przewodniczący komisji Rewizyjnej dwa lata temu nie przyczyniło się do prestiżu ani wójta ani rady. Padła rezygnacja, co będzie dalej to będzie.
Wójt: Pan Olechowski nie może się powoływać na to co było kilka lat temu. Pan Piątkowski jest przewodniczącym od 2003 roku. Jeśli chcemy analizować pisma RIO to analizujmy całość również te lata, kiedy Pan Olechowski był Przewodniczącym Rady Gminy.
Radny M.Stańczak: może dla dobra wszystkich radny Piątkowski zgodziłby się na zamianę z radnym Smoczyńskim.
Radny W.Smoczyński: nie chcę, to jest ciężka praca, zaszczyty już miałem. Jestem w opozycji i tego nie ukrywam. W demokracji obok Przewodniczącego siedzi opozycja w osobie Wiceprzewodniczącego i Komisji Rewizyjnej. Tak jest wszędzie.
Radny zgłosił wniosek o przejście do głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej- radnego W.Smoczyńskiego.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:
- „za” głosowało: 6 radnych
- „przeciw” głosowało: 1 radny
- „wstrzymało się” od głosowania: 5 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIV/38/2009 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej.

Pkt 30. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej; zgodnie z art. 18a ust. 1 rada gminy jest właściwa w sprawie powoływania komisji rewizyjnej. Na podstawie § 35 ust. 1 uchwały nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt, Rada powołuje i odwołuje Komisję Rewizyjną w składzie 5 radnych. Na podstawie art. 18 a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. W związku z pisemną rezygnacją z prac w Komisji radnego Wiesława Smoczyńskiego – przedstawiciela Klubu Radnych Niezależnych – skutkującą wygaśnięciem mandatu członka Komisji Rewizyjnej, celowe jest uzupełnienie statutowego składu Komisji t.j. powołanie 5 członka.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji.
Radny J.Maciejewski zaproponował kandydaturę radnego A.Olechowskiego. Radny nie wyraził zgody na kandydowanie.
Rada A.Grzeskiewicz zgłosiła kandydaturę radnej Z.Sołtys. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały mający na celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej t.j. przyjęcie kandydatury radnej Zenobii Sołtys w skład Komisji. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych:
- „za” głosowało: 11 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosowania: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIV/39/2009 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu. Do składu Komisji powołano radną Zenobię Sołtys.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę techniczną i zaprosił wszystkich na drugą część sesji do Gminnego Ośrodka Kultury.

Pkt. 31. Działalność kulturalna na terenie Gminy Nieporęt, w tym:
• Omówienie pracy Gminnego Ośrodka Kultury i jego Filii.
Sprawozdania z pracy poszczególnych filii GOK prezentowały kolejno:
1) pani Mariola Pietrucha z filii Beniaminów
2) pani Małgorzata Skowrońska z filii Kąty Węgierskie
3) pani Wiesława Bielska z filii Stanisławów Pierwszy
• Prezentacja programu GOK; osiągnięcia podopiecznych, plany.
Sprawozdanie z pracy GOK w latach 2006-2008 przedstawiła pani Bogusława Oksza-Klossi – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich prezentacji odbyła się dyskusja na temat kondycji kultury na terenie Gminy Nieporęt. W dyskusji oprócz radnych i sołtysów wzięli też udział mieszkańcy Gminy przybyli na tę część sesji.
• Omówienie pracy Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt i jej Filii.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt przedstawiła pani dyrektor Elżbieta Kotowska.
Po obejrzeniu prezentacji Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że rozwój kultury w Gminie idzie w dobrym kierunku. Podziękował wszystkim pracownikom za zaangażowanie.

Pkt 32. Zapytania i wolne wnioski.
W punkcie poruszono temat Planu Odnowy Starego Nieporętu przygotowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Nieporętu.

Pkt 33. Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad i braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy Nieporęt o godzinie 22.00.
Protokołowała: J.Jońska


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: 27.05.2009 r., godz. 00.00
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 08.06.2009 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 08.06.2009 r., godz. 15.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.06.2009 r., godz. 15.30Joanna JońskaDodanie strony